Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

2151. Odlok o turistični taksi v Občini Hrpelje - Kozina, stran 7014.

  
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 25. redni seji dne 14. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o turistični taksi v Občini Hrpelje - Kozina
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Odlok o turistični taksi v Občini Hrpelje - Kozina(v nadaljevanju: odlok) določa:
– zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse,
– način plačevanja turistične takse,
– način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
– nadzor.
(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Občine Hrpelje - Kozina.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, OPROSTITVE TER VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
2. člen 
(zavezanci) 
Zavezanci za plačilo turistične in promocijske takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, ki jih opredeljuje zakon s področja spodbujanja razvoja turizma.
3. člen 
(znesek turistične takse) 
(1) Turistična taksa za prenočitev znaša 1,60 EUR na osebo na dan. Na podlagi turistične takse se obračuna promocijska taksa v višini 0,40 EUR, skupna višina obeh taks znaša 2,00 EUR na osebo na dan.
(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse oproščen plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, znaša le-ta 0,80 EUR za prenočitev na osebo na dan in promocijska taksa 0,20 EUR. Skupna višina obeh taks znaša 1,00 EUR na osebo na dan.
(3) Višina zneska turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka se uskladi glede na odločitev Vlade Republike Slovenije.
4. člen 
(oprostitve plačila turistične takse) 
(1) Plačila turistične takse in promocijske takse so oproščene tiste osebe za katere tako določa zakon.
(2) Turistično takso in promocijsko takso v višini 50 odstotkov plačujejo tiste osebe za katere tako določa zakon.
III. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE 
5. člen 
(plačilo turistične in promocijske takse) 
Turistično in promocijsko takso iz 3. člena tega odloka plačajo zavezanci iz 2. člena tega odloka ponudniku prenočišč hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Ponudniki ki sprejemajo turiste na prenočevanje nakažejo prejete turistične in promocijske takse na poseben račun Občine Hrpelje - Kozina do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.
IV. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
6. člen 
(evidenca turistične takse) 
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje morajo voditi evidenco o turistični taksi.
(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:
– podatek o številu prenočitev posameznega gosta;
– znesek pobrane turistične in promocijske takse za posameznega gosta.
(3) Če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.
(4) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov.
(5) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.
V. NADZOR 
7. člen 
(nadzor) 
(1) Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana, kot občinski inšpekcijski organ.
(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
8. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 50/05).
9. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem 1. 1. 2019.
Št. 322-5/2018-5
Hrpelje, dne 14. junija 2018
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek l.r.

AAA Zlata odličnost