Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

Ob-2449/18, Stran 1474
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana objavlja
Javni razpis: 
Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju 
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289; (v nadaljevanju: Uredba 1301/2013/EU),
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2305 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede spremembe virov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo in virov za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ ter cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 335 z dne 15. 12. 2017, str. 1), (v nadaljevanju Uredba 1303/2013/EU),
– Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1; zadnjič spremenjena z Uredbo (EU, EURATOM) 2015/1929 evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. oktobra 2015 o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (UL L 286 z dne 30. 10. 2015, str. 1) in njena izvedbena uredba; (v nadaljevanju Uredba 966/2012/EU),
– Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; (v nadaljevanju: Uredba 1407/2013/EU),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), spremenjena z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) št. 1232/2014 z dne 18. novembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 zaradi prilagoditve sklicev Uredbi (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter o popravku Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014 (UL L št. 332 z dne 19. 11. 2014, str. 5),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj »naložbe za rast in delovna mesta«, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju za cilj »evropsko teritorialno sodelovanje« (UL L št. 38 z dne 13. 2. 2015, str. 1),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5), spremenjene zDelegirano Uredbo Komisije (EU) 2015/616 z dne 13. februarja 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 480/2014 glede sklicev na Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 102 z dne 21. 4. 2015, str. 33),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1), spremenjene zDelegirano Uredbo Komisije (EU) 2017/2056 z dne 22. avgusta 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 522/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj (UL L št. 294 z dne 11. 11. 2017, str. 26),
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013,
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018) (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17 in 69/17),
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014,
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016,
– Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 50/15, 58/15, 76/15, 1/16, 35/16 in 55/16),
– Strategije razvoja Slovenije 2030 (sprejete na Vladi RS dne 7.12.2017),
– Resolucije o Energetskem konceptu Slovenije (Ministrstvo za Infrastrukturo, marec 2018),
– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, potrjenega s Sklepom Vlade RS št. 3030-4/2016/2, z dne 18. 3. 2016,
– Priročnika za uporabo informacijskega sistema e-MA, objavljenega na spletni strani http://www.eu-skladi.si/,
– Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16),
– Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2019 (Uradni list RS, št. 87/09, 82/15 in 27/17) (v nadaljevanju: Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji),
– Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C in 60/17),
– Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo, 26/14 – ZKme-1B in 52/16),
– Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.),
– Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10 in 61/17 – GZ),
– Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14),
– Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr. in 35/17),
– priglašene sheme državne pomoči Programa izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I, datum potrditve sheme: 9. 5. 2016; trajanje sheme: 31. 12. 2020),
– Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15 in 35/17),
– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenija za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad št. 3-1/2/MGRT/0 »Javni razpis: Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju«, z dne 21.  6.  2018.
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«; specifičnega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP«.
2.1 Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost v mikro, malih in srednje velikih podjetjih (v nadaljevanju MSP) s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.
Z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 je cilj javnega razpisa prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.
Cilji javnega razpisa so:
a) zmanjšanje stroškov poslovanja MSP zaradi uvajanja ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov,
b) zmanjšanje okoljskega vpliva delovanja MSP na področju turizma,
c) povečanje dodane vrednosti MSP,
d) zmanjšanje razvojnega zaostanka MSP s področja turizma,
e) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.
Kazalnika učinka po tem javnem razpisu sta:
a) število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva,
b) število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (povečanje energetske in snovne učinkovitosti).
Kazalniki rezultata po tem javnem razpisu so:
a) število podjetij / objektov, ki so pridobili mednarodno uveljavljen okoljski certifikat za turistične nastanitve,
b) število novo ustvarjenih zelenih delovnih mest v podprtih podjetjih s turističnimi kapacitetami,
c) manjša raba energije za objekt,
d) manjša raba vode na nočitev,
e) manjša količina nastalih odpadkov na nočitev.
V vlogi morajo biti zgoraj navedeni kazalniki učinka in rezultata obvezno opredeljeni.
Kazalnika učinka se bosta dokazovala ob zaključku operacije, kazalniki rezul1tata pa 2 leti po zaključku operacije. Doseganje kazalnikov se bo spremljalo enkrat letno s poročanjem v informacijski sistem, v skladu z Navodili organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020. Ministrstvo bo kazalnike učinka in rezultata spremljalo še 3 leta po zaključku operacije. K doseganju kazalnikov bo ministrstvo upravičence zavezalo s sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.
2.2 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za uvajanje ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma rabe obnovljivih virov, v MSP s področja turizma na obmejnem problemskem območju.
2.3 Regija izvajanja
Do sofinanciranja so upravičene operacije, ki se izvajajo na upravičenem območju, ki je geografsko locirano v:
– Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija ali
– Kohezijski regiji Zahodna Slovenija.
Prijavitelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež, poslovno enoto ali podružnico. Sedež, poslovna enota ali podružnica mora biti vpisana v Poslovni register Slovenije/Sodni register.
Za vsakega od prijaviteljev mora biti v vlogi na javni razpis in v pogodbi o sofinanciranju nedvoumno opredeljeno, v katerem od obeh programskih območij (Kohezijski regiji Vzhodna ali Zahodna Slovenija) se bo v celoti izvajala aktivnost. Sprememba programskega območja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odstop od pogodbe o sofinanciranju.
Prijavitelj ima lahko sedež podjetja oziroma poslovni naslov njegove poslovne enote ali podružnice v kateremkoli programskem območju. Razdelitev slovenskih občin na Kohezijski regiji Vzhodna oz. Zahodna Slovenija je razvidna iz: www.stat.si/dokument/5424/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls
3. Ciljne skupine/upravičenci
Prijavitelji oz. ciljne skupine so MSP, ki niso v javni lasti, ali fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika. Delovati morajo na področju turizma ter biti registrirani za eno od dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008):
– 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov,
– 55.201 Počitniški domovi in letovišča,
– 55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom,
– 55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča.
Prijavitelji morajo imeti na upravičenem območju sedež, podružnico ali poslovno enoto, ki je ustanovljena že najmanj eno leto pred oddajo vloge na javni razpis, ter zanjo izvesti investicijo za večjo energetsko in snovno učinkovitost objektov ter za povečanje deleža obnovljivih virov.
Za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU. Za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja, se podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje.
Upravičeno območje po tem javnem razpisu je obmejno problemsko območje, v katero spadajo naslednje občine: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.
4. Pogoji za kandidiranje
Vloga upravičenca mora na dan oddaje vloge izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi resničnost in točnost podatkov, ter izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu. Izjava je del vloge.
Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v točkah 10.1, 10.2, 10.3 in 10.4.
Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru operacije, se pogodba o sofinanciranju operacije ne bo podpisala, sklep o izboru operacije pa se odpravi.
V primeru, da se po podpisu pogodbe o sofinanciranju ugotovi, da pogoji ob oddaji vloge niso bili izpolnjeni, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
4.1 Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj so:
1. Prijavitelj je MSP, ki ni v javni lasti, ali fizična oseba, ki ima status samostojnega podjetnika.
2. Prijavitelj ima na upravičenem območju sedež, podružnico ali poslovno enoto, ki mora biti ustanovljena najmanj dvanajst mesecev pred oddajo vloge na javni razpis.
3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge pa vse do sklenitve pogodbe) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge pa vse do sklenitve pogodbe); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge oziroma do sklenitve pogodbe.
5. Med prijaviteljem in ministrstvom oz. izvajalskimi institucijami ministrstva niso bile, pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju, ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oz. izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
6. Prijavitelj ni v postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C).
7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije 651/2014/EU.
8. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
9. Prijavitelj skladno z Uredbo 1407/2013/EU ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinancirane operacije se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
– sektor ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98 (UL L št. 133 z dne 29. 5. 2015, str. 1);
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči, določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno podjetje; ali 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
10. Dejanski lastnik oz. lastniki podjetja oz. samostojni podjetnik ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma, v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16).
11. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
12. Prijavitelj za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna).
4.2 Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj so:
1. Prijavitelj je registriran za eno od dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008): 55.100 (dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov), 55.201 (počitniški domovi in letovišča), 55.203 (oddajanje zasebnih sob gostom) ali 55.204 (planinski domovi in mladinska prenočišča) ter to dejavnost dejansko izvaja najmanj (12) dvanajst mesecev pred oddajo vloge na javni razpis.
2. V kolikor je podjetje registrirano za več dejavnosti, pri čemer je podjetje registrirano tudi za dejavnosti, navedene v razpisni dokumentaciji, poglavje 6, mora prijavitelj jasno prikazati, da se sofinancirana operacija oz. stroški sofinancirane operacije nanašajo samo na te navedene dejavnosti.
3. Zemljišče, na katerem se bodo izvajali ukrepi, ki so predmet vloge ter stavba, na kateri se bodo izvajali ukrepi za doseganje večje energetske in snovne učinkovitosti ter za povečanje rabe obnovljivih virov energije, mora biti ob oddaji vloge v lasti prijavitelja. Če zemljišče ali stavba, na kateri se bodo izvajali ukrepi, ni v lasti prijavitelja, mora prijavitelj ob vlogi priložiti pogodbo o najemu, pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice, koncesijsko pogodbo, sklenjeno med prijaviteljem in lastnikom zemljišča ali služnostno pravico za gradnjo, s trajanjem še najmanj 5 let po zaključku operacije. Iz navedenih pogodb mora biti razvidno, da ima prijavitelj pravico izvesti načrtovane posege s trajanjem še 5 let po zaključku operacije.
4. V primeru, ko operacija predstavlja rekonstrukcijo obstoječega objekta, mora prijavitelj imeti pravico graditi oziroma posegati v prostor.
4.3 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati operacija so:
1. Načrtovana operacija mora obsegati izvedbo ukrepov za povečanje snovne in energetske učinkovitosti ter rabe obnovljivih virov v objektih s turističnimi kapacitetami, ki so na upravičenem območju. Turistična kapaciteta mora biti evidentirana v AJPES-u – Register nastanitvenih obratov in mora imeti najmanj 8 stalnih ležišč.
2. Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem in predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«.
3. Nastanek upravičenih stroškov mora terminsko sovpadati z razpisnimi pogoji. Operacije, ki so se pričele izvajati pred objavo razpisa ali pa bodo/bi bile aktivnosti na operaciji na dan izdaje sklepa o izboru operacije že zaključene, niso upravičene do sofinanciranja. Investicija mora biti zaključena najkasneje do 30. 9. 2019.
4. Načrtovana vrednost operacije mora znašati najmanj 50.000,00 EUR vključno z davkom na dodano vrednost.
5. Posamezna operacija mora predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjuje natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in ima jasno opredeljene cilje, skladne z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.
6. Iz predložene finančne konstrukcije v okviru operacije mora biti razvidno, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa ter premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega javnega razpisa do povrnitve stroškov.
7. Operacija mora imeti vnaprej določeno trajanje ter določen začetek in konec izvajanja. Začetek in konec operacije morata biti znotraj terminsko določenih okvirjev.
8. Za objekt, ki je predmet investicije mora biti predložena Energetska izkaznica stavbe ali Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah, iz katere je razvidna stopnja energetske učinkovitosti stavbe ter delež obnovljivih virov energije pred izvedeno operacijo in po izvedeni operaciji z upoštevanjem načrtovanih ukrepov.
9. Prijavitelj lahko kandidira na razpis z eno vlogo, z enim projektom/operacijo. Med povezanimi podjetji lahko kandidira na razpis le eno podjetje, v nasprotnem primeru bodo vloge vseh prijaviteljev – med seboj povezanih podjetij zavržene. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb, njihovih sorodnikov do vključno drugega kolena ali njihovih zakonskih oz. izven zakonskih partnerjev. Za opredelitev povezanega podjetja se upoštevajo določila iz Člena 3 Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.
5. Merila za ocenjevanje vlog in postopek izbora
Vloge bo z vidika pravočasnosti, formalne ter vsebinske popolnosti in ustreznosti preverila, zatem pa formalno in vsebinsko ustrezne vloge ocenila, strokovna komisija, imenovana s sklepom ministra. Postopek preverjanja, ocenjevanja in izbora je podrobneje opisan v poglavjih 14, 15 in 16 razpisne dokumentacije.
5.1. Merila za ocenjevanje vlog
Pravočasne, popolne in ustrezne vloge bo strokovna komisija ocenila na podlagi naslednjih meril:
Merilo
Št. točk
1.
Prispevek k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov
1.1 Energetska učinkovitost objekta v segmentu računske rabe letne energije za ogrevanje stavbe, preračunane na enoto kondicionirane površine stavbe (Qh), po izvedeni operaciji. 
30
1.2. Delež obnovljivih virov energije v celotni letni primarni energiji za delovanje stavbe, po izvedeni operaciji.
20
2.
Povečanje snovne učinkovitosti
2.1. Delež zmanjšanja porabe pitne in sanitarne vode na nočitev po izvedeni operaciji.
10
2.2. Delež zmanjšanja količin nastalih odpadkov na nočitev po izvedeni operaciji.
10
3.
Tržni potencial projekta
3.1. Načrtovano število nočitev v turističnem obratu, ki je predmet operacije, v roku dveh let po zaključku operacije.
10
3.2 Pridobitev mednarodno uveljavljenega okoljskega certifikata za turistične nastanitve. 
10
4.
Število novo ustvarjenih zelenih delovnih mest v podprtih podjetjih s turističnimi kapacitetami.
10
5.
Regionalni kriterij.
10
SKUPAJ
110
Vse formalno in vsebinsko popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje, bo ocenila strokovna komisija. Ocenjevanje bo komisija izvedla na podlagi podatkov iz vloge prijavitelja.
5.1 Postopek izbora
Vsako vlogo, ki izpolnjuje vse pogoje za kandidiranje, bosta ocenila dva neodvisna ocenjevalca. Končna ocena vloge je aritmetična sredina ocene dveh ocenjevalcev.
V primeru razhajanja ocene za več kot 15 odstotkov, bo vlogo ocenil še tretji ocenjevalec. Končna ocena se bo oblikovala na osnovi povprečja vseh treh ocen in jo bo potrdila strokovna komisija.
Merilo »Regionalni kriterij« se pri skupnem številu točk upošteva samo v primeru, da vloga vlagatelja že pred oceno tega merila dosega 50 točk ali več, in se ob izpolnjevanju tega pogoja prišteje prej pridobljenim točkam.
Za sofinanciranje se izberejo tiste vloge, ki v postopku ocenjevanja dosežejo 50 točk ali več brez merila »Regionalni kriterij«. Sredstva se vlogam dodeljujejo po vrsti od najvišje ocenjene dalje, ob upoštevanju merila »Regionalni kriterij«. Dodeljevanje se izvaja ločeno za vsako od kohezijskih regij, do porabe sredstev, namenjenih posamezni kohezijski regiji. V primeru enakega števila točk bodo imele prednost tiste operacije, ki bodo pridobile več točk pri kriteriju »Prispevek k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov«, nato pri kriteriju »Povečanje snovne učinkovitosti«, nato pri kriteriju »Število novo ustvarjenih zelenih delovnih mest v podprtih podjetjih s turističnimi kapacitetami« in nazadnje pri kriteriju »Tržni potencial projekta«. V kolikor ima več operacij še vedno enako število točk, se upošteva vrstni red oddaje vlog.
Vloge, ki ne dosežejo navedenega praga točk, se s sklepom zavrne.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 11.223.900,00 EUR v letih 2018 in 2019.
Proračunska postavka
Programsko območje
Leto 2018
Leto 2019
SKUPAJ
170242 – PN 3.1 – Turistične kapacitete na problemskih območjih - 14-20-EU
V
4.706.730,00
3.150.000,00
7.856.730,00
Proračunska postavka
Programsko območje
Leto 2018
Leto 2019
SKUPAJ
170243 - PN 3.1 – Turistične kapacitete na problemskih območjih – 14-20-EU
Z
2.017.170,00
1.350.000,00
3.367.170,00
Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima regijama. Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.
V kolikor se spremeni višina razpisanih sredstev, se sprememba objavi v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o (ne)izboru za sofinanciranje.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nedodeljen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.
Koriščenje sredstev bo možno v proračunskih letih 2018 (predviden znesek 6.723.900,00 EUR) in 2019 (predviden znesek 4.500.000,00 EUR). Predvideno koriščenje po letih se lahko spremeni na podlagi predvidene dinamike sofinanciranja iz odobrenih vlog. Ta sprememba se ne objavi v Uradnem listu RS.
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in izbranim prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja operacije in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa ministrstva za ta namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko ministrstvo razveljavi javni razpis in izdane sklepe o sofinanciranju, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. V kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru sredstev prekliče, kar objavi v Uradnem listu RS.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Stroški in izdatki bodo upravičeni od datuma objave javnega razpisa.
Rok za predložitev zadnjega zahtevka za izplačilo (v nadaljevanju: ZZI) in za posredovanje dokazil o plačilih vseh nastalih stroškov na operaciji je 30. 9. 2019. Obdobje upravičenosti stroškov za nastale aktivnosti operacije se zaključi 30. 9. 2019. Obdobje upravičenosti izdatkov se zaključi 31. 12. 2019.
S tem javnim razpisom se razpisujejo sredstva za leti 2018 in 2019.
Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2018, bodo morali posredovati ZZI najkasneje do vključno 30. 10. 2018. Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2019, bodo morali posredovati ZZI najkasneje do vključno 30. 9. 2019.
8. Skladnost s pravili državnih pomoči
Sredstva po tem javnem razpisu se bodo dodeljevala na podlagi sheme de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I, datum potrditve sheme: 9. 5. 2016, trajanje sheme: 31. 12. 2020) in njenih sprememb (v nadaljevanju: shema državnih pomoči de minimis).
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju na podlagi pravila de minimis, ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot določa shema državnih pomoči de minimis. Skupni znesek pomoči dodeljen istemu podjetju – končnemu prejemniku na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh let, ne glede na obliko in namen pomoči. V primeru razdelitev, združitev ali pripojitev podjetij, se upoštevajo določbe osmega in devetega odstavka 3. člena Uredbe 1407/2013/EU. Dejanska višina pomoči, ki jo z nepovratnimi sredstvi dodeli ministrstvo, bo izračunana na dan dodelitve pravice do nepovratnih sredstev.
Pri kumulaciji pomoči po pravilu de minimis je potrebno upoštevati, da se pomoč, dodeljena v skladu z Uredbo 1407/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo po pravilu de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje.
9. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike in veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
9.1 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:
1. Obnova objektov;
2. Stroški informiranja in komuniciranja;
3. Stroški storitev zunanjih izvajalcev.
Stroški navedeni pod zaporedno št. 2 in 3 so lahko upravičeni le v primeru, ko nastanejo tudi stroški pod zaporedno št. 1. Stroški pod zaporednima številkama 1 in 3 so upravičeni v delu objekta, ki je namenjen za turistično dejavnost.
Razmerje sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov med namenskimi sredstvi EU in lastno udeležbo upravičenca je za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 75 % : 25 % in za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 70 % : 30 %.
Podrobnejša opredelitev upravičenih in neupravičenih stroškov je predstavljena v razpisni dokumentaciji, v poglavju 7.
9.2  Način financiranja upravičenih stroškov
Upravičeni stroški se sofinancirajo na podlagi dejansko nastalih stroškov, katerih nastanek upravičenec dokazuje skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
10. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 10. 8. 2018.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v razpisni dokumentaciji, točka 12.
Prijavitelj vlogo na javni razpis pripravi tako, da se registrira na spletnem naslovu https://drr-razpisi.si/Turizem, in izpolni vsa polja v spletni aplikaciji. V spletno aplikacijo mora vnesti tudi skenirane izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce, ki so navedeni v točki 12.1 razpisne dokumentacije. Vnos podatkov v spletno aplikacijo je možen od 2.7.2018. Datum oddaje vloge v spletni aplikaciji se šteje za datum oddaje vloge. Vloga se lahko za isto operacijo odda le enkrat.
Vloga in vsi njeni sestavni deli morajo biti izpolnjeni v slovenskem jeziku. Vsi zneski v vlogi morajo biti navedeni v eurih (EUR – na dve decimalni mesti).
10.1 Odpiranje vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo z vidika pravočasnosti, formalne ter vsebinske popolnosti in ustreznosti preverila, zatem pa formalno in vsebinsko ustrezne vloge ocenila, strokovna komisija za izvedbo Javnega razpisa: Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju, imenovana s sklepom ministra (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija).
Pregled pravočasno prispelih vlog bo izveden najkasneje v osmih (8) delovnih dneh po datumu za oddajo vlog. Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih ministrstva.
Vse pravočasne, formalno popolne in vsebinsko ustrezne vloge bo strokovna komisija ocenila na podlagi meril in metodologije iz točke 16 razpisne dokumentacije.
Strokovna komisija bo predstojniku ministrstva v odločanje podala predlog za vse na javni razpis prispele vloge.
O zavrženju vloge, zavrnitvi vloge ali dodelitvi sredstev, s sklepom odloči predstojnik ministrstva.
Natančnejši opis postopka in načina izbora sta navedena v razpisni dokumentaciji, točka 14 in 15.
10.2 Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku šestdeset dni od datuma zaključenega odpiranja vseh vlog, prispelih na javni razpis.
Oddaja vloge na predmetni javni razpis pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino predmetnega javnega razpisa in razpisne dokumentacije, ter da se z vsebino predmetnega javnega razpisa in razpisne dokumentacije strinja.
Ministrstvo bo lahko za vse operacije, za katere bo izdan sklep o izboru operacije, izvedlo kontrolo na terenu, da preveri resničnost podatkov, ki jih je prijavitelj navedel v vlogi. Pri operacijah, ki so se začele izvajati pred oddajo vloge, se bo preverjalo tudi, ali je bila upoštevana vsa veljavna zakonodaja, pomembna za operacijo. Upravičenec bo o kontroli na terenu predhodno obveščen. V kolikor se dejansko stanje na terenu ne bo ujemalo s prikazom stanja v vlogi na javni razpis, ministrstvo ne bo sklenilo pogodbe.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru operacije pozvani k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku osmih dni od prejema poziva na podpis pogodbe na poziv ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Pogodba o sofinanciranju je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministrstva in na spletni strani www.eu-skladi.si.
11. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci v skladu s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja: upravičenci morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnika celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).
12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo in zagotavljati ministrstvu in drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodaje Republike Slovenije še deset let po njenem zaključku.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU mora upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike Slovenije.
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor bodo izvajali ministrstvo kot posredniški organ, organ upravljanja, organ za potrjevanje, revizijski organ ter drugi slovenski in evropski nadzorni in revizijski organi (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem, bo upravičenec moral omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi pregled na terenu tudi brez predhodne najave. Upravičenec je dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
14. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru predmetnega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral rezultate operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1236/2011 z dne 29. novembra 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1828/2006 glede naložb prek instrumentov finančnega inženiringa (UL L 317 z dne 30. 11. 2011, str. 24) in s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl.US, 102/15 in 7/18; v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oz. dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in pojasni takšnih podatkov v vlogi, ministrstvo lahko domneva, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih do sredstev bo izvedena v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
16. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja, skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom in Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU, dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Upravičenec mora v vlogi realno prikazati načrtovane cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo (prejeta dokumentacija) bodo osnova za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe o sofinanciranju. Nedoseganje načrtovanih ciljev je lahko podlaga za zahtevo za vračilo prejetih sredstev.
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag sofinanciranih operacij, lahko ministrstvo odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije ne bo dokazal uresničitve načrtovanih ciljev v celoti, lahko ministrstvo zahteva vračilo že izplačanih sredstev oz. sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
17. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenci bodo morali smiselno upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU. Če v treh letih od datuma končnega izplačila upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:
(a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja;
(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki daje upravičencu ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji,
so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.
18. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
19. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, skladno z določili 6. člena Uredbe (EU) 1303/2013/EU, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
20. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, če je višina financiranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oz. znesek pomoči
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega javnega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ministrstvo od pogodbe odstopi in zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. Upravičencu se bo vrednost sofinanciranja po pogodbi znižala za vrednost vrnjenih zneskov iz naslova dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov oziroma iz naslova preseganja maksimalne dovoljene stopnje oz. zneska pomoči.
V kolikor se ugotovi, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, ministrstvo zahteva vrnitev preveč izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
21. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani ministrstva http://www.mgrt.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
22. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si.
Vprašanja morajo prispeti na gornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/.
Iz zastavljenih vprašanj ne smejo biti razvidni, oz. iz njih ni moč razkriti morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni. V kolikor bo tak podatek iz vprašanja razviden, si ministrstvo pridružuje pravico do spremembe oz. preoblikovanja vprašanja na način, da navedenih podatkov ne bo mogoče razbrati.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani http://www.mgrt.gov.si/.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo