Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

2156. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe »odvajanje odpadnih in padavinskih voda«, stran 7027.

  
Na podlagi 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10 in 57/11), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 91/07, 52/11, 79/11 in 52/12) ter 11. in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na 25. seji dne 6. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe »odvajanje odpadnih in padavinskih voda« 
1. člen
(namen) 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe »odvajanje odpadnih in padavinskih voda« se sprejema zaradi uskladitve Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe »odvajanje odpadnih in padavinskih voda« (Uradni list RS, št. 12/00, 112/04, 121/04 in 58/07) (v nadaljevanju odlok) z veljavnimi predpisi.
2. člen
(izrazi) 
Naslov 2. člena odloka se spremeni iz »koncedent« v »izrazi«.
Besedilo 2. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Poleg izrazov, določenih v zakonu, ki ureja gospodarske javne službe, uredbi, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, in uredbi, ki ureja metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, imajo izrazi, uporabljeni v tem odloku, naslednji pomen:
– koncedent je Občina Kamnik (v nadaljevanju občina),
– koncesionar je fizična ali pravna oseba, ki bo v okviru javnega razpisa izbrana za opravljanje gospodarske javne službe »odvajanje odpadnih in padavinskih voda« (v nadaljevanju koncesionar).«
3. člen
(lastninska pravica) 
Naslov 3. člena odloka se spremeni iz »uporabniki« v »lastninska pravica«.
Besedilo 3. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Lastnik javne kanalizacije je občina. Občina koncesionarju javno kanalizacijo izroči v najem.
Razvoj, posodobitve in razširitve javne kanalizacije so naloge občine. Koncesionar je dolžan prevzeti novozgrajene dele javne kanalizacije, ki preidejo v last občine. Postopek, pogoje in način prenosa javne kanalizacije občina in koncesionar dogovorita s koncesijsko pogodbo, skladno z občinskim odlokom, ki ureja odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode.«
4. člen
(predmet koncesije) 
Besedilo 4. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Predmet javne službe oziroma naloge koncesionarja ureja občinski odlok, ki ureja odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode.«
5. člen
(obveznosti občine) 
Doda se novi 4.a člen odloka, ki se glasi:
»4.a člen 
(obveznosti občine) 
Obveznosti občine v zvezi z izvajanjem javne službe so opredeljene z občinskim odlokom, ki ureja odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode.«
6. člen
(obveznosti uporabnikov) 
Doda se novi 4.b člen odloka, ki se glasi:
»4.b člen 
(obveznosti uporabnikov) 
Obveznosti uporabnikov v zvezi z izvajanjem javne službe so opredeljene z občinskim odlokom, ki ureja odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode.«
7. člen
(pravice uporabnikov) 
Doda se novi 4.c člen odloka tako, da se glasi:
»4.c člen 
(pravice uporabnikov) 
Pravice uporabnikov v zvezi z izvajanjem javne službe so opredeljene z občinskim odlokom, ki ureja odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode.«
8. člen
(pravice) 
V 7. členu odloka se doda novi odstavek z naslednjim besedilom:
»Javna pooblastila, ki jih občina v zvezi z izvajanjem javne službe podeli koncesionarju, so opredeljena z občinskim odlokom, ki ureja odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode.«
9. člen
(pravice) 
V 8. členu odloka se doda novi odstavek z naslednjim besedilom:
»Koncesionar mora izpolnjevati vse obveznosti, opredeljena z občinskim odlokom, ki ureja odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode.«
10. člen
(predmet izvajanja javne službe) 
Naslov 10. člena odloka se spremeni iz »program dela« v »program izvajanja javne službe«.
Besedilo 10. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Javna služba se izvaja skladno s programom izvajanja javne službe, ki ga koncesionar pripravi skladno z uredbo, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.«
11. člen
(poročila) 
11. člen odloka se črta.
12. člen
(predmet izvajanja javne službe) 
Besedilo 13. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Kataster kanalizacijskega omrežja, vključno z vsemi objekti in napravami, register priključkov na javno kanalizacijo ter odjemnimi mesti se vodi v obliki tekstualnega in grafičnega računalniškega zapisa.
Kataster je last občine.
Kopijo ažuriranih podatkov izroča koncesionar periodično, vendar najmanj dvakrat letno. Po prenehanju veljavnosti koncesijske pogodbe pa jih v celoti izroči občini.«
13. člen
(način oblikovanja cene storitve) 
Naslov 14. člena odloka se spremeni iz »cenik« v »način oblikovanja cene«.
Besedilo 14. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Cene storitev javne službe se določajo skladno s predpisi, ki določajo metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.«
14. člen
(koncesijska dajatev) 
16. člen odloka se črta.
15. člen
(izvajanje nadzora) 
Besedilo 31. člena odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe se izvaja skladno s predpisi in občinskim odlokom, ki ureja odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode.«
16. člen
(omogočanje nadzora in vrste nadzora) 
32. in 33. člen odloka se črtata.
17. člen
Vse ostale določbe odloka ostajajo v veljavi in se ne spreminjajo.
18. člen
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2018
Kamnik, dne 6. junija 2018
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec l.r.