Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

2157. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik, stran 7029.

  
Na podlagi 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17), 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) ter 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na 25. seji dne 6. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik 
1. člen 
V Odloku o določitvi območij krajevnih skupnosti in volitvah v svete KS v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 16/96, 69/98, 81/02, 100/06, 45/10 in 42/14, v nadaljevanju: odlok) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»V Občini Kamnik krajevne skupnosti obsegajo območja naslednjih naselij oziroma ulic:
1. KRAJEVNA SKUPNOST ČRNA: 
Črna pri Kamniku
Gozd
Kališe
Krivčevo
Podlom
Podstudenec
Potok v Črni
Smrečje v Črni
Zavrh pri Črnivcu
Žaga
Sedež krajevne skupnosti je Stahovica, Krivčevo 2.
2. KRAJEVNA SKUPNOST DUPLICA 
Bakovnik (razen hišnih št. 1, 2 in 2A)
Bakovniška ulica
Bazoviška ulica
Črnivška ulica
Dobajeva ulica
Domžalska cesta
Groharjeva ulica
Jakopičeva ulica
Jamova ulica
Jelovškova ulica
Klavčičeva ulica
Ljubljanska cesta (hišne št. od 14 do 86)
Mengeška pot
Meninska ulica
Prvomajska ulica
Rudniška ulica
Slatnarjeva ulica
Šipkova ulica
Ulica Matije Blejca
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Jakopičeva 11.
3. KRAJEVNA SKUPNOST GODIČ 
Brezje nad Kamnikom
Godič
Kršič
Vodice nad Kamnikom
Sedež krajevne skupnosti je Stahovica, Godič 60a.
4. KRAJEVNA SKUPNOST KAMNIK CENTER 
Ekslerjeva ulica
Frančiškanski trg
Fužine
Glavni trg
Gregorčičeva ulica
Hipolitov prehod
Japljeva ulica
Kettejeva ulica
Knafličev prehod
Kolodvorska ulica
Košiše (hišne št. od 1 do 14a in od 22 do 29)
Levstikova ulica
Maistrova ulica
Medvedova ulica
Muzejska pot
Na produ
Parmova ulica
Petruškova pot
Pot na Poljane
Prečna ulica
Prešernova ulica
Raspov prehod
Sadnikarjeva ulica
Samostanska ulica
Streliška ulica
Šlakarjeva pot
Šlakarjev prehod
Šolska ulica
Šutna
Tomšičeva ulica
Trg prijateljstva
Trg svobode
Trg talcev
Tunjiška cesta
Ulica Josipa Močnika
Usnjarska cesta
Zaprice
Žale
Žebljarska pot
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Maistrova ulica 18.
5. KRAJEVNA SKUPNOST KAMNIŠKA BISTRICA 
Bistričica
Kamniška Bistrica
Klemenčevo
Kregarjevo
Okroglo
Spodnje Stranje
Stahovica
Stolnik
Velika Planina
Zagorica nad Kamnikom
Zakal
Zgornje Stranje
Županje Njive
Sedež krajevne skupnosti je Stahovica, Zgornje Stranje 22.
6. KRAJEVNA SKUPNOST MEKINJE
Cankarjeva cesta
Cesta dr. Tineta Zajca
Cesta treh talcev
Drnovškova pot
Jeranovo
Molkova pot
Neveljska pot
Ob Bistrici
Podjelše
Polčeva pot
Pot na Jeranovo
Prašnikarjev drevored
Ulica Antona Kotarja Martina
Zduša
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Cankarjeva cesta 37.
7. KRAJEVNA SKUPNOST MOTNIK 
Bela (hišne št. od 10 do 11, od 13 do 18 in od 28 do 31)
Motnik
Zajasovnik – del
Zgornji Motnik
Sedež krajevne skupnosti je Motnik, Motnik 33.
8. KRAJEVNA SKUPNOST NEVLJE 
Briše
Hrib pri Kamniku
Nevlje
Oševek
Poreber
Soteska
Tučna
Vir pri Nevljah
Vrhpolje pri Kamniku
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Nevlje 18.
9. KRAJEVNA SKUPNOST NOVI TRG 
Bevkova ulica
Lobodova ulica
Na bregu
Na jasi
Novi trg
Palovška cesta
Perkova ulica
Perovo
Pot na Dobravo
Pot v Rudnik
Prisojna pot
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Glavni trg 24.
10. KRAJEVNA SKUPNOST PEROVO 
Bakovnik (hišni št. 1, 2 in 2A)
Janežičev drevored
Kajuhova pot
Kovinarska cesta
Livarska ulica
Ljubljanska cesta (hišne št. 1, 2, 3, 3d, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 4i, 4j, 4k, 5d, 9a, 9b, 9c, 10a, 11, 11a, 11b, 11e, 11f, 12, 13)
Podlimbarskega pot
Pot 27. julija
Steletova cesta
Tkalska pot
Zikova ulica
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Steletova cesta 25.
11. KRAJEVNA SKUPNOST PODGORJE 
Podgorje
Korenova cesta
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Podgorje 55a.
12. KRAJEVNA SKUPNOST PŠAJNOVICA 
Gabrovnica
Laseno
Mali Rakitovec
Pšajnovica
Veliki Rakitovec
Sedež krajevne skupnosti je Blagovica, Mali Rakitovec 2.
13. KRAJEVNA SKUPNOST SELA
Bela Peč
Markovo
Poljana
Rožično
Sela pri Kamniku
Sovinja Peč
Studenca
Trobelno
Znojile
Žubejevo
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Sela pri Kamniku 2.
14. KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA VAS 
Loke v Tuhinju
Pirševo
Podhruška
Potok
Snovik
Srednja vas pri Kamniku
Vaseno
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Srednja vas 3b.
15. KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARCA 
Bistriška cesta
Drnovo
Gmajna
Gornji log
Grintovška cesta
Gubčeva ulica
Habjanova ulica
Jeranova ulica
Kamniška cesta
Kolenčeva pot
Koroška cesta
Livada
Mala pot
Mlinarska ulica
Nova pot
Nožiška cesta
Obrtniška ulica
Orehova ulica
Pibernikova cesta
Poljska cesta
Pot iz vasi
Primoževa ulica
Radomeljska cesta
Sončna ulica
Spodnji log
Stegne
Štajerska ulica
Trata
Trg padlih borcev
Zelena pot
Sedež Krajevne skupnosti je Šmarca, Trg padlih borcev 2.
16. KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO V TUHINJU 
Buč
Gradišče v Tuhinju
Hruševka
Kostanj
Podbreg
Praproče v Tuhinju
Ravne pri Šmartnem
Sidol
Stebljevek
Šmartno v Tuhinju
Sedež krajevne skupnosti je Laze v Tuhinju, Šmartno v Tuhinju 27.
17. KRAJEVNA SKUPNOST ŠPITALIČ 
Bela (hišne št. od 2 do 9, 12, 12a in 12b in od 19 do 27)
Okrog pri Motniku
Špitalič
Sedež krajevne skupnosti je Motnik, Špitalič 32a.
18. KRAJEVNA SKUPNOST TUHINJ 
Cirkuše v Tuhinju
Češnjice v Tuhinju
Črni Vrh v Tuhinju
Golice
Laze v Tuhinju
Liplje
Mali Hrib
Stara Sela
Veliki Hrib
Zgornji Tuhinj
Sedež krajevne skupnosti je Laze v Tuhinju, Laze v Tuhinju 29.
19. KRAJEVNA SKUPNOST TUNJICE 
Košiše (hišne št. od 15 do 21c)
Laniše
Tunjice
Tunjiška Mlaka
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Glavni trg 24.
20. KRAJEVNA SKUPNOST VOLČJI POTOK 
Rudnik pri Radomljah
Volčji Potok
Sedež krajevne skupnosti je Radomlje, Volčji Potok 6.
21. KRAJEVNA SKUPNOST VRANJA PEČ 
Spodnje Palovče
Trebelno pri Palovčah
Velika Lašna
Vranja Peč
Zgornje Palovče
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Vranja Peč 3.
22. KRAJEVNA SKUPNOST ZAPRICE 
Aškerčeva ulica
Čopova pot
Frana Albrehta ulica
Franca Pirca ulica
Jenkova ulica
Jurčičeva ulica
Kebetova ulica
Kersnikova ulica
Koželjeva ulica
Kranjska cesta
Ljubljanska cesta (hišne št. 1a, 1b, 1c, 1č, 3a, 3b, 3c, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 9, 10)
Miklavčičeva ulica
Mlakarjeva ulica
Murnova ulica
Parapatova ulica
Podgorska pot
Pot Marije Vere
Rozmanova ulica
Svetčeva pot
Trdinova ulica
Ulica Andreja Smolnikarja
Ulica Fortunata Berganta
Ulica Frančka Miha Paglovca
Ulica Jakoba Alešovca
Ulica Jakoba Zupana
Ulica Josipa Ogrinca
Ulica Kamniško-zasav. odreda
Ulica Ljudevita Stiasnyja
Ulica Toma Brejca
Ulica Vilka Rožiča
Vavpotičeva ulica
Vegova ulica
Vremšakova ulica
Župančičeva ulica
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Glavni trg 24.«
2. člen 
V odloku se spremeni 7. člen, 16. točka, tako da se po novem glasi:
»16. KS Šmartno v Tuhinju 7.«
3. člen 
V odloku se spremeni 7.a člen, 16. točka, tako da se po novem glasi:
»16. KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO
Vol. enota št. 1: zajema območje Krajevne skupnosti Šmartno, kot je določeno z 2. členom tega odloka.
Voli se sedem članov.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0001/2018
Kamnik, dne 6. junija 2018
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec l.r.