Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

2202. Uredba o dejanskih rabah zemljišč, stran 7115.

  
Na podlagi šestega odstavka 23. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 79/12 – odl. US, 61/17 – ZAID in 7/18) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o dejanskih rabah zemljišč 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa vrste dejanskih rab zemljišč in njihove šifre, ki se vodijo v zemljiškem katastru, vrste podrobnejših dejanskih rab zemljišč in njihove šifre, razvrstitev podrobnejših dejanskih rab zemljišč v dejanske rabe zemljišč, ki se vodijo v zemljiškem katastru, podatke, ki se prevzemajo iz matičnih evidenc dejanske rabe zemljišč, in pogoje za prevzem podatkov iz matičnih evidenc dejanskih rab zemljišč ter način usklajevanja poligonov različnih dejanskih rab zemljišč.
2. člen 
(vrste dejanskih rab zemljišč in njihove šifre) 
Vrste dejanskih rab zemljišč in njihove šifre, ki se vodijo v zemljiškem katastru, so v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen 
(vrste podrobnejših dejanskih rab zemljišč, njihove šifre in opisi) 
Vrste podrobnejših dejanskih rab zemljišč, šifre podrobnejših dejanskih rab zemljišč in opisi teh rab so v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
4. člen 
(razvrstitev podrobnejših dejanskih rab zemljišč v dejanske rabe zemljišč, ki se vodijo v zemljiškem katastru) 
Podrobnejša dejanska raba zemljišča iz priloge 2 te uredbe se razvrsti v vrsto dejanske rabe zemljišč iz priloge 1 te uredbe s šifro, ki je pri posamezni podrobnejši dejanski rabi zemljišč navedena v zadnjem stolpcu priloge 2 te uredbe (razdelek »ZK«).
5. člen 
(podatki, ki se prevzemajo iz matičnih evidenc dejanske rabe zemljišč) 
(1) V zemljiški kataster se prevzemajo podatki o podrobnejših dejanskih rabah zemljišč iz matičnih evidenc dejanske rabe zemljišč po poligonih.
(2) O poligonih podrobnejših dejanskih rab zemljišč (v nadaljnjem besedilu: poligon) se prevzemajo naslednji podatki:
– številka poligona,
– šifra podrobnejše dejanske rabe zemljišč,
– koordinate točk poligona,
– lokacijska natančnost,
– datum dejanske rabe zemljišč.
(3) Številka poligona se enolično določi v matični evidenci dejanske rabe zemljišč. Za nov poligon se določi nova številka. Številka brisanega poligona se ne sme znova uporabiti.
(4) Šifra podrobnejše dejanske rabe zemljišč je šifra iz priloge 2 te uredbe.
(5) Koordinate točk poligona se določijo v državnem koordinatnem sistemu na dve decimalni mesti natančno.
(6) Lokacijska natančnost se določi po šifrantu, ki ga Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava) objavi na svojih spletnih straneh.
(7) Datum dejanske rabe zemljišč je datum zadnje spremembe podatkov v matični evidenci dejanske rabe zemljišč, ki se prevzemajo v skupni sloj dejanske rabe zemljišč.
6. člen 
(način pošiljanja podatkov v zemljiški kataster) 
(1) Podatki iz drugega odstavka prejšnjega člena se v zemljiški kataster prevzemajo iz naslednjih matičnih evidenc dejanske rabe zemljišč:
– evidence, v kateri se vodijo podatki o dejanski rabi kmetijskih in gozdnih zemljišč v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo,
– evidence, v kateri se vodijo podatki o dejanski rabi zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture,
– evidence, v kateri se vodijo podatki o dejanski rabi vodnih zemljiščih v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in
– evidence, v kateri se vodijo podatki o dejanski rabi poseljenih zemljišč v skladu s predpisi, ki urejajo prostor.
(2) Iz matičnih evidenc dejanske rabe zemljišč iz prejšnjega odstavka se podatki prevzamejo tako, da jih v zemljiški kataster pošljejo upravljavci matičnih evidenc dejanske rabe zemljišč (v nadaljnjem besedilu: upravljavec matične evidence).
(3) Upravljavec matične evidence pošlje podatke v zemljiški kataster, če določi nov poligon, spremeni obstoječi poligon, briše poligon ali določi drugo podrobnejšo dejansko rabo zemljišč.
(4) Upravljavec matične evidence pošlje podatke za celoten poligon. Če se spremeni meja med poligonoma dejanske rabe zemljišč, ki jih vodi v matični evidenci dejanske rabe zemljišč, mora upravljavec matične evidence poslati podatke o obeh poligonih.
(5) Upravljavec matične evidence pošlje podatke v zemljiški kataster v izmenjevalnih formatih, ki jih geodetska uprava objavi na svojih spletnih straneh.
7. člen 
(usklajevanje poligonov) 
Upravljavec matične evidence pred pošiljanjem novih ali spremenjenih poligonov uskladi mejo novega ali spremenjenega poligona z mejo poligona druge dejanske rabe, ki je evidentirana v skupnem sloju dejanske rabe zemljišč, če je tako dejansko stanje v naravi.
8. člen 
(pogoji za prevzem podatkov iz matične evidence dejanske rabe zemljišč) 
V skupni sloj dejanske rabe zemljišč se iz matične evidence dejanske rabe zemljišč prevzamejo podatki o poligonu, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– za posamezen poligon morajo biti poslani podatki iz drugega odstavka 5. člena te uredbe,
– poligon mora biti topološko pravilen,
– poligoni morajo biti topološko usklajeni med seboj in s poligoni iste matične evidence dejanske rabe zemljišč, ki so že evidentirani v skupnem sloju dejanske rabe zemljišč, če se podatki nanašajo na več poligonov iste matične evidence dejanske rabe zemljišč, ki se med seboj stikajo,
– poligoni, ki se v matični evidenci dejanske rabe zemljišč prekrivajo, morajo biti določeni kot posebni poligoni in
– poligoni morajo imeti določene šifre podrobnejših dejanskih rab zemljišč iz priloge 2 te uredbe.
9. člen 
(evidentiranje podatkov o dejanskih rabah zemljišč) 
(1) Geodetska uprava prevzame podatke o poligonu in jih evidentira v skupnem sloju dejanske rabe zemljišč, če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega člena.
(2) Če pogoji iz prejšnjega člena niso izpolnjeni, geodetska uprava podatkov ne prevzame in o tem obvesti upravljavca matične evidence.
(3) Če se nov poligon prekriva s poligoni iz drugih matičnih evidenc dejanske rabe zemljišč, ki so evidentirani v skupnem sloju dejanske rabe zemljišč, se območje prekrivanja evidentira kot samostojen poligon. Za nov samostojen poligon se evidentira dejanska raba obeh poligonov, ki se med seboj prekrivata.
(4) Če po evidentiranju spremembe med novim in evidentiranim poligonom nastane vrzel, ki nima določene podrobnejše dejanske rabe zemljišč, se vrzel evidentira kot samostojen poligon z rabo »nedoločena raba«.
(5) Tloris stavbe iz katastra stavb se evidentira kot samostojen poligon z rabo »tloris stavbe« in rabo poligona, ki ga preseka.
(6) Geodetska uprava zagotovi informacijsko rešitev, ki upravljavcem matičnih evidenc omogoča dostop do podatkov in pridobitev podatkov skupnega sloja dejanske rabe zemljišč, drugim uporabnikom pa vpogled v zadnje stanje podatkov skupnega sloja dejanske rabe zemljišč.
10. člen 
(neplodna zemljišča in nedoločena raba) 
(1) Zemljišča, ki nimajo določene podrobnejše dejanske rabe zemljišč iz 3. člena te uredbe, geodetska uprava v skupnem sloju dejanske rabe zemljišč evidentira s poligoni.
(2) Zemljiščem poligonov iz prejšnjega odstavka se v skupnem sloju dejanske rabe zemljišč evidentira raba »neplodna zemljišča« s šifro 50, če je površina posameznega poligona večja od 1000 m2 in je poligon z več kot polovico površine nad 800 m nadmorske višine.
(3) Poligoni iz prvega odstavka tega člena, ki nimajo evidentirane rabe iz prejšnjega odstavka, se v skupnem sloju dejanske rabe zemljišč evidentirajo z »nedoločeno rabo« s šifro 90.
KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. junija 2019.
Št. 00719-38/2018
Ljubljana, dne 21. junija 2018
EVA 2018-2550-0040
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti