Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

2129. Pravilnik o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj, stran 6974.

  
Na podlagi drugega odstavka 30. člena, četrtega odstavka 51. člena in šestega odstavka 53. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17) izdaja ministrica za zdravje v soglasju z ministrico za okolje in prostor
P R A V I L N I K 
o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(namen in vsebina) 
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 2013/59/Euratom z dne 5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom (UL L št. 13 z dne 17. 1. 2014, str. 1), zadnjič popravljena s popravkom (UL L št. 72 z dne 17. 3. 2016, str. 69), določa:
– obveznosti delodajalca glede posebnega varstva pred sevanji za praktikante in študente;
– organizacijsko zasnovo enote varstva pred sevanji v jedrskih in sevalnih objektih ter obseg in vsebino njenega dela;
– izobrazbo, ki jo morajo imeti odgovorne osebe za varstvo pred sevanji, programe usposabljanj, preverjanja usposobljenosti za opravljanje nalog varstva pred sevanji in evidence o opravljenih preverjanjih;
– obseg, vsebine in pogoje usposabljanja, seznanjanja in preverjanja usposobljenosti oseb, ki so vključene v izvajanje sevalne dejavnosti, ter obliko, način in roke poročanja za izvajalce usposabljanja.
2. člen 
(izrazi) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1. Delavec, ki dela pod nadzorom, je delavec, ki je izpostavljen sevanjem, vendar ne upravlja z viri sevanja ali kako drugače vpliva na stanje vira oziroma naprave ali objekta, v katerem dela, in ne vpliva na varnost in izpostavljenost drugih oseb ter je glede varstva pred sevanji pod nadzorom ustrezno usposobljenih oseb.
2. Delavec, ki upravlja z viri sevanja, je delavec, razen izvajalcev radioloških posegov, ki samostojno upravlja z viri sevanja ali kako drugače samostojno sprejema odločitve, povezane s stanjem vira oziroma naprave ali objekta v katerem dela, oziroma odločitve, s katerimi lahko pomembno vpliva na lastno varnost in potencialno izpostavljenost oziroma varnost in potencialno izpostavljenost drugih oseb.
3. Osebe, vključene v sevalno dejavnost, so osebe, ki sodelujejo pri izvajanju sevalne dejavnosti ali so zaradi nje izpostavljene sevanjem in morajo zato biti usposobljene iz varstva pred sevanji. Osebe, vključene v sevalno dejavnost, so lahko delavci v organizacijskih enotah varstva pred sevanji, odgovorne osebe za varstvo pred sevanji, izpostavljeni delavci, delavci, ki delajo pod nadzorom in delavci, ki upravljajo z viri sevanja.
4. Pristojni organ je upravni organ, ki izda dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti ali registracijo sevalne dejavnosti, kot določa Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17; v nadaljnjem besedilu: ZVISJV-1).
II. POSEBNI UKREPI VARSTVA PRED SEVANJI ZA PRAKTIKANTE IN ŠTUDENTE 
3. člen 
(varstvo izpostavljenih praktikantov in študentov) 
(1) Praktikanti in študenti, ki v okviru svojega izobraževanja le vstopijo v nadzorovano območje, za katerega je odgovoren izvajalec sevalne dejavnosti, in so pri tem pod nadzorom oseb, usposobljenih v skladu s tem pravilnikom, se ne obravnavajo kot osebe, ki so vključene v izvajanje sevalne dejavnosti.
(2) Izvajalec izobraževanja sam ali posredno prek pogodbe z izvajalcem sevalne dejavnosti zagotovi, da se za praktikante in študente ugotavlja izpostavljenost enako, kot je določeno za izpostavljene delavce v predpisu, ki določa pogoje, način izvajanja, obseg in pogostnost ugotavljanja osebne izpostavljenosti delavcev.
(3) Izvajalec izobraževanja sam ali posredno prek pogodbe z izvajalcem sevalne dejavnosti zagotovi zdravstveni nadzor za praktikante in študente, razporejene v kategorijo A ali B, enako, kot je to določeno za izpostavljene delavce v predpisu, ki določa obseg zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev.
(4) Izvajalec izobraževanja sam ali posredno prek pogodbe z izvajalcem sevalne dejavnosti zagotovi usposabljanje praktikantov in študentov, razporejenih v kategorijo A ali B, kot je to določeno v 9. do 18. členu tega pravilnika.
4. člen 
(odgovornost glede varstva pred sevanji praktikantov in študentov) 
(1) Izvajalec sevalne dejavnosti zagotovi pisni program uvajanja praktikantov in študentov v varno delo z viri sevanja na posameznih področjih.
(2) Izvajalec sevalne dejavnosti praktikantu ali študentu določi enega ali več mentorjev za posamezna področja, ki skrbijo za to, da se praktikant ali študent uvaja v varno delo z viri sevanja v skladu s programom iz prejšnjega odstavka.
(3) Praktikantu ali študentu se ne sme dodeliti večje odgovornosti na področjih, ki vključujejo delo z viri sevanja, kot jo ima njegov mentor na posameznem področju.
(4) Praktikantu in študentu se ne sme dodeliti nalog in obveznosti odgovorne osebe za varstvo pred sevanji.
(5) Ne glede na določbe prejšnjega in tega člena, veljajo načela varstva pred sevanji, ki se nanašajo na izpostavljene delavce, delavce, ki delajo pod nadzorom, in delavce, ki upravljajo z viri sevanja, tudi za praktikante in študente.
III. ORGANIZACIJSKA ENOTA VARSTVA PRED SEVANJI IN ODGOVORNA OSEBA ZA VARSTVO PRED SEVANJI 
5. člen 
(organizacijska enota varstva pred sevanji) 
(1) Organizacijska enota varstva pred sevanji, kot je določena v ZVISJV-1 (v nadaljnjem besedilu: organizacijska enota varstva pred sevanji), je odgovorna za:
1. načrtovanje, optimizacijo in izvajanje ukrepov varstva pred sevanji;
2. izdelavo ocene varstva pred sevanji;
3. klasifikacijo delovnih mest na nadzorovana in opazovana območja;
4. pripravo pisnih navodil za varno delo z viri sevanja v nadzorovanih in opazovanih območjih;
5. izvajanje nadzornih meritev na nadzorovanih in opazovanih območjih;
6. razvrstitev izpostavljenih delavcev v kategoriji A in B;
7. izdelavo pisnih programov in poročil o nadzoru sevanja;
8. izbor ustrezne merilne in osebne varovalne opreme;
9. vzdrževanje in redno preverjanje merilne in osebne varovalne opreme;
10. organiziranje in izvajanje ukrepov pri izrednih dogodkih.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se upravljavec jedrskega ali sevalnega objekta posvetuje z neodvisnimi pooblaščenimi izvedenci varstva pred sevanji, kot to določa ZVISJV-1.
6. člen 
(neodvisnost organizacijske enote varstva pred sevanji) 
Organizacijska enota varstva pred sevanji deluje ločeno od proizvodnih in delovnih enot, upravljavec jedrskega ali sevalnega objekta pa zagotovi njeno neodvisno delovanje, ustrezne delovne pogoje delavcev, ki v njej delajo, in njihovo usposabljanje v skladu s tem pravilnikom.
7. člen 
(odgovorna oseba za varstvo pred sevanji) 
(1) Izvajalec sevalne dejavnosti, ki ne upravlja jedrskega ali sevalnega objekta, imenuje odgovorno osebo za varstvo pred sevanji, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 9. člena tega pravilnika.
(2) Odgovorna oseba za varstvo pred sevanji skrbi za visoko varnostno kulturo in dobro stanje varstva pred sevanji, zlasti pa za:
1. načrtovanje in izvajanje ukrepov varstva pred sevanji v skladu z ZVISJV-1;
2. načrtovanje del, pri katerih je treba upoštevati ukrepe varstva pred sevanji;
3. izdelavo pisnih navodil in postopkov ter seznanjanje delavcev z njimi;
4. da se dela, pri katerih je treba upoštevati ukrepe varstva pred sevanji, izvajajo v skladu z navodili in postopki iz prejšnje točke ter drugimi zahtevami in omejitvami na podlagi ZVISJV-1;
5. obdobno preverjanje varnostih in opozorilnih sistemov, ki so pomembni za varstvo pred sevanji;
6. uvajanje novih delavcev v dela, pri katerih je treba upoštevati ukrepe varstva pred sevanji;
7. vzdrževanje evidenc virov sevanj in druge dokumentacije, ki je povezana z varstvom pred sevanji;
8. vključitev delavcev v sistem osebne dozimetrije in za njeno nemoteno izvajanje;
9. izvajanje nadzornih meritev na nadzorovanih in opazovanih območjih;
10. pravočasno napotitev izpostavljenih delavcev na zdravstveni pregled v skladu s predpisom, ki določa obseg zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev, ki delajo na opazovanem in nadzorovanem območju;
11. pravočasno napotitev delavcev na usposabljanje iz varstva pred sevanji in obnavljanje znanja v skladu z določbami tega pravilnika;
12. pripravljenost na izredne dogodke;
13. obveščanje delodajalca in delavcev v zvezi z vsemi zadevami s področja varstva pred sevanji;
14. sodelovanje s pooblaščenim izvedencem varstva pred sevanji, vključno z obveščanjem o morebitnih spremembah, ki bi lahko vplivale na stanje varstva pred sevanji;
15. sodelovanje z upravnimi organi in inšpekcijskimi službami s področja varstva pred sevanji.
(3) Izvajalec sevalne dejavnosti iz prvega odstavka tega člena lahko imenuje za odgovorno osebo za varstvo pred sevanji tudi zunanjega pogodbenega sodelavca, če iz ocene varstva pred sevanji sledi, da je tveganje pri izvajanju te sevalne dejavnosti majhno.
(4) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena se izvajalec sevalne dejavnosti, ki ne upravlja jedrskega ali sevalnega objekta, posvetuje z neodvisnimi pooblaščenimi izvedenci varstva pred sevanji, kot to določa ZVISJV-1.
8. člen 
(neodvisnost pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanji) 
(1) Dela in naloge pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanji iz tretjega in četrtega odstavka 42. člena ZVISJV-1 lahko za upravljavca jedrskega ali sevalnega objekta oziroma izvajalca sevalne dejavnosti izvaja samo oseba, ki je od njega neodvisna.
(2) Če si organizacijsko enoto varstva pred sevanji deli več jedrskih ali sevalnih objektov, lahko dela in naloge pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanji izvaja samo oseba, ki je od njih neodvisna.
(3) Če izvajalec sevalne dejavnosti za odgovorno osebo za varstvo pred sevanji imenuje zunanjega sodelavca, ta ne more zanj izvajati del in nalog pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanji.
IV. USPOSOBLJENOST IZ VARSTVA PRED SEVANJI 
9. člen 
(znanje iz varstva pred sevanji) 
(1) Osebe, vključene v sevalno dejavnost, morajo imeti izobrazbo, določeno v 10. členu tega pravilnika, znanje iz varstva pred sevanji, ki ga pridobijo z usposabljanjem iz 11. člena tega pravilnika in opravljen izpit iz varstva pred sevanji iz 12. člena tega pravilnika. Če to sledi iz ocene varstva pred sevanji, morajo opraviti tudi dodatno usposabljanje, ki se nanaša na točno določen vir sevanja. Vsebina in obseg usposabljanja morata biti navedena v oceni varstva pred sevanji.
(2) Izpostavljeni delavci, delavci, ki delajo pod nadzorom, in delavci, ki upravljajo z viri sevanj morajo opraviti izpit iz 12. člena tega pravilnika v šestih mesecih po začetku dela v okviru sevalne dejavnosti. Dokler ti delavci ne opravijo izpita, ne smejo samostojno izvajati del in nalog v okviru sevalne dejavnosti.
(3) Delavci v organizacijskih enotah varstva pred sevanji morajo opraviti izpit iz 12. člena tega pravilnika v enem letu po začetku dela v organizacijski enoti varstva pred sevanji. Dokler ti delavci ne opravijo izpita, ne smejo samostojno izvajati del in nalog delavca organizacijske enote varstva pred sevanji.
(4) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega člena izvajalec sevalne dejavnosti zagotovi, da je za izvajanje vsakega ključnega elementa sevalne dejavnosti usposobljeno vsaj toliko delavcev, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka tega člena, da je zagotovljeno varno izvajanje sevalne dejavnosti.
10. člen 
(izobrazba) 
(1) Delavci, ki delajo v organizacijskih enotah varstva pred sevanji v jedrskih ali sevalnih objektih, morajo imeti najmanj izobrazbo naravoslovne ali tehnične smeri, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 7. raven, ali najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev višje izobrazbe, sprejetih pred 1. 1. 1994, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 6. raven (v nadaljnjem besedilu: prve stopnje).
(2) Odgovorne osebe za varstvo pred sevanji v zdravstvu morajo imeti najmanj izobrazbo naravoslovne, tehnične ali zdravstvene smeri prve stopnje.
(3) Odgovorne osebe za varstvo pred sevanji v veterini morajo vsaj imeti najmanj izobrazbo veterinarske, naravoslovne, tehnične ali zdravstvene smeri prve stopnje.
(4) Odgovorne osebe za varstvo pred sevanji v industriji, raziskovanju, znanosti in drugih dejavnostih, kjer se izvajajo dela z odprtimi viri sevanja razreda II in I, ali se uporabljajo visokoaktivni zaprti viri sevanja, morajo imeti najmanj izobrazbo naravoslovne, tehnične, zdravstvene ali veterinarske smeri prve stopnje.
(5) Odgovorne osebe za varstvo pred sevanji v industrijski radiografiji morajo imeti najmanj izobrazbo naravoslovne ali tehnične smeri prve stopnje.
(6) Odgovorne osebe za varstvo pred sevanji v drugih dejavnostih morajo imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po izobraževalnih programih za pridobitev srednje izobrazbe oziroma srednje strokovne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 5. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu: srednjo izobrazbo).
(7) Delavci, ki izvajajo posege z viri sevanja v veterini, morajo imeti najmanj srednjo izobrazbo veterinarske, radiološke ali zdravstvene smeri.
(8) Delavci, ki izvajajo industrijsko radiografijo ali uporabljajo visokoaktivne zaprte vire sevanja, morajo imeti najmanj srednjo izobrazbo naravoslovne ali tehnične smeri.
(9) Delavci v drugih dejavnostih morajo imeti najmanj osnovnošolsko izobrazbo.
11. člen 
(usposabljanje) 
(1) Usposabljanje oseb, vključenih v sevalno dejavnost, izvajajo pooblaščeni izvedenci varstva pred sevanji, ki so pravna oseba in so pridobili pooblastilo za izvajanje usposabljanj iz varstva pred sevanji.
(2) Glede specifičnih vsebin varstva pred sevanji v jedrskem ali sevalnem objektu izvajalec usposabljanja pripravi in izvaja usposabljanje v sodelovanju z upravljavcem objekta.
(3) Če izvajanje sevalne dejavnosti vključuje uporabo visokoaktivnih zaprtih virov sevanja, usposabljanje vsebuje specifične vsebine, ki se nanašajo na varno ravnanje s temi viri sevanja.
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, lahko usposabljanje delavcev, ki delajo pod nadzorom, izvajajo upravljavci jedrskih in sevalnih objektov sami, vendar v sodelovanju s pooblaščenimi izvedenci iz prvega odstavka tega člena.
(5) Pristojni organ lahko na predlog pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanji v postopku izdaje dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti ali registracije sevalne dejavnosti odredi tudi usposabljanje za delavce, ki niso razvrščeni med izpostavljene delavce, vendar upravljajo z viri sevanja. Pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji lahko da predlog:
– na podlagi rezultatov nadzornih meritev, določenih v predpisu, ki določa ukrepe varstva pred sevanji na nadzorovanih in opazovanih območjih,
– na podlagi rezultatov pregleda vira sevanja, določenim v predpisu, ki določa pravila ravnanja in pogoje za uporabo posameznih virov sevanja ter ukrepe sevalne varnosti, ki jih morajo izvajati uporabniki virov sevanja, ali
– v okviru izdelave ali pregleda ocene varstva pred sevanji.
(6) Program usposabljanja pripravi izvajalec usposabljanja, oziroma če gre za usposabljanje glede specifičnih vsebin varstva pred sevanji v jedrskem ali sevalnem objektu, izvajalec usposabljanja v sodelovanju z upravljavcem objekta. Program usposabljanja mora biti v skladu andragoškimi smernicami in z okvirnim seznamom programov usposabljanj iz varstva pred sevanji iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika. V programu usposabljanja morajo biti opredeljene vsebine in obseg usposabljanja, specifične vsebine in obseg usposabljanja glede varstva pred sevanji v jedrskem ali sevalnem objektu ter specifične vsebine in obseg usposabljanja glede uporabe visokoaktivnih zaprtih virov sevanja. Ustrezen sklop usposabljanja iz Priloge 1 tega pravilnika mora biti naveden v oceni varstva pred sevanji.
(7) Program usposabljanja potrdi organ, pristojen za varstvo pred sevanji. Pri tem organ, pristojen za varstvo pred sevanji, presoja obseg in vsebino programa ter ustreznost predavateljev.
(8) Če gre za posamezno osebo, ki ne razume slovenskega jezika, lahko izvajalec usposabljanja individualno prilagodi program in izvedbo usposabljanja tako, da oseba doseže enako znanje, kot bi ga z usposabljanjem po potrjenem programu usposabljanja.
12. člen 
(izpit) 
(1) Po zaključku usposabljanja iz prejšnjega člena morajo delavci, ki delajo v organizacijskih enotah varstva pred sevanji, opraviti izpit, ki obsega pisni in ustni del, nato pa vsakih pet let izkazati znanje z opravljanjem izpita, ki obsega pisni del. Za uspešno opravljen pisni izpit je treba doseči vsaj 80 % vseh točk. Pisni del izpita pripravi izvajalec usposabljanja. Ustni del izpita se opravlja pred komisijo, ki ima najmanj dva člana, od katerih je vsaj en neodvisni pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji, in ga imenuje izvajalec usposabljanja.
(2) Po zaključku usposabljanja iz prejšnjega člena, nato pa vsakih pet let, morajo odgovorne osebe za varstvo pred sevanji, izpostavljeni delavci, delavci, ki delajo pod nadzorom, in delavci, ki upravljajo z viri sevanj opraviti pisni izpitom, ki ga pripravi izvajalec usposabljanja. Za uspešno opravljen izpit je treba doseči vsaj 70 % vseh točk.
13. člen 
(usposabljanje v tujini) 
Če so osebe, vključene v sevalno dejavnost, opravile usposabljanje iz varstva pred sevanji v tujini, lahko pristojni organ tako usposabljanje upošteva kot enakovredno usposabljanju iz 11. člena tega pravilnika, če presodi, da zagotavlja ustrezno raven znanja. Odgovorne osebe za varstvo pred sevanji, ki so se usposabljale v tujini, morajo dodatno opraviti usposabljanje iz poznavanja slovenske zakonodaje s področja varstva pred sevanji pri izvajalcu usposabljanja iz prvega odstavka 11. člena tega pravilnika.
14. člen 
(obnavljanje znanja) 
Osebe, vključene v izvajanje sevalne dejavnosti, vsakih pet let ponovno opravijo usposabljanje iz varstva pred sevanji, če je tako opredeljeno v oceni varstva pred sevanji.
15. člen 
(izkazovanje znanja) 
(1) Osebe, vključene v sevalno dejavnost, morajo vsakih pet let izkazati svoje znanje iz varstva pred sevanji s ponovim opravljanjem pisnega izpita iz 12. člena tega pravilnika. Enako velja za tiste, ki so usposabljanje opravili v tujini.
(2) Če ima fizična oseba veljavno pooblastilo izvedenca varstva pred sevanji, ji na področju, opredeljenem v pooblastilu, ni treba ponovno izkazati znanja z opravljanjem izpita iz 12. člena tega pravilnika.
16. člen 
(potrdilo o izpitu in zbirke podatkov o opravljenih izpitih) 
(1) Izvajalec usposabljanja izda potrdilo o opravljenem izpitu iz 12. člena tega pravilnika, iz katerega so razvidni osebni podatki (osebno ime, datum in kraj rojstva ter izobrazba), podatki o delovnem mestu (delodajalec, delovno mesto, vrsta objekta, če je to primerno), podatki o usposabljanju (oznaka usposabljanja iz Priloge 1 tega pravilnika, obseg in trajanje usposabljanja, področje usposabljanja, datum izpita, datum veljavnosti potrdila) ter številka in datum pooblastila izvajalca usposabljanja.
(2) Izvajalec usposabljanja vodi zbirke podatkov o opravljenih izpitih in podatke v elektronski obliki, ki je določena v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika, enkrat letno do 31. januarja za preteklo leto, sporoča organu, pristojnemu za varstvo pred sevanji.
(3) Organ, pristojen za varstvo pred sevanji, vodi zbirke podatkov o opravljenih izpitih na način, ki omogoča dostop do podatkov organu, pristojnemu za jedrsko varnost.
17. člen 
(stroški usposabljanja in izpita) 
Vse stroške usposabljanja oseb, vključenih v sevalno dejavnost, in stroške izpita iz 12. člena tega pravilnika krije delodajalec.
18. člen 
(dodatno usposabljanje) 
(1) Upravljavec jedrskega objekta redno izvaja usposabljanje delavcev, ki delajo v organizacijskih enotah varstva pred sevanji, iz dodatnih praktičnih vsebin in obratovalnih izkušenj, ki se nanašajo na varstvo pred sevanji v jedrskem objektu (v nadaljnjem besedilu: dodatno usposabljanje).
(2) Dodatno usposabljanje upravljavec jedrskega objekta lahko izvaja samostojno.
(3) Upravljavec jedrskega objekta pripravi okvirni načrt dodatnega usposabljanja za vsako leto.
(4) Upravljavec jedrskega objekta vsaj petnajst delovnih dni pred nameravano izvedbo dodatnega usposabljanja o tem obvesti organ, pristojen za varstvo pred sevanji, in organ, pristojen za jedrsko varnost, ter navede vsebine in obseg dodatnega usposabljanja.
(5) Upravljavec jedrskega objekta dokumentira vsebine in obseg dodatnega usposabljanja ter vodi zbirke podatkov o opravljenih dodatnih usposabljanjih.
V. USPOSOBLJENOST IZVAJALCEV RADIOLOŠKIH POSEGOV 
19. člen 
(znanje iz varstva pacientov pri radioloških posegih) 
Izvajalci radioloških posegov opravijo usposabljanje iz varstva pacientov pri radioloških posegih (v nadaljnjem besedilu: usposabljanje izvajalcev radioloških posegov) iz 20. člena tega pravilnika in izpit iz 21. člena tega pravilnika.
20. člen 
(usposabljanje) 
(1) Usposabljanje izvajalcev radioloških posegov izvajajo pravne osebe, ki imajo pooblastilo izvedenca varstva pred sevanji za izvajanje usposabljanj izvajalcev radioloških posegov, v sodelovanju s pooblaščenim izvedencem medicinske fizike.
(2) Program usposabljanja pripravi izvajalec usposabljanja v sodelovanju s pooblaščenim izvedencem medicinske fizike.
(3) Program usposabljanja mora biti v skladu z okvirnim seznamom programov usposabljanj iz Priloge 1 tega pravilnika (sklopi z oznako c). V programu usposabljanja morajo biti opredeljene vsebine in obseg usposabljanja. Ustrezen sklop usposabljanja iz Priloge 1 tega pravilnika mora biti naveden v programu radioloških posegov.
(4) Program usposabljanja potrdi organ, pristojen za varstvo pred sevanji. Pri tem organ, pristojen za varstvo pred sevanji, presoja obseg in vsebino programa ter ustreznost predavateljev.
21. člen 
(izpit) 
(1) Izvajalci radioloških posegov zaključijo usposabljanje s pisnim izpitom, ki ga pripravi izvajalec usposabljanja.
(2) Za uspešno opravljen izpit je treba doseči vsaj 70 % vseh točk.
22. člen 
(obnavljanje znanja) 
Izvajalci radioloških posegov morajo vsakih pet let ponovno opraviti usposabljanje in izpit iz prejšnjega člena.
23. člen 
(potrdilo in evidenca o opravljenih izpitih) 
(1) Izvajalec usposabljanja izda potrdilo o opravljenem izpitu, iz katerega so razvidni osebni podatki (osebno ime, datum in kraj rojstva ter izobrazba), podatki o vrsti radioloških posegov in podatki o usposabljanju (sklop usposabljanja iz Priloge 1 tega pravilnika, obseg in trajanje usposabljanja, področje usposabljanja, datum izpita, datum veljavnosti potrdila) ter številka in datum pooblastila izvajalca usposabljanja.
(2) Izvajalec usposabljanja vodi zbirke podatkov o opravljenih izpitih in podatke v elektronski obliki, ki je predpisana v Prilogi 2 tega pravilnika, enkrat letno, do 31. januarja za preteklo leto, sporoči organu, pristojnemu za varstvo pred sevanji.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
24. člen 
(prehodne določbe) 
(1) Ne glede na določbe tega pravilnika se šteje, da:
– osebe, ki so bile imenovane za odgovorne osebe za varstvo pred sevanji pred uveljavitvijo tega pravilnika in so izpolnjevale pogoje, ki so bili določeni s Pravilnikom o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj (Uradni list RS, št. 3/17 in 76/17 – ZVISJV-1), izpolnjujejo pogoje iz tretjega odstavka 7. člena in 10. člena tega pravilnika;
– delavci, ki so na dan uveljavitve tega pravilnika opravljali dela v organizacijskih enotah varstva pred sevanji in so izpolnjevali pogoje, ki so bili določeni s Pravilnikom o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj (Uradni list RS, št. 3/17 in 76/17 – ZVISJV-1), izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 10. člena tega pravilnika;
– delavci, ki so na dan uveljavitve tega pravilnika opravljali dela na delovnem mestu izpostavljenega delavca in so izpolnjevali pogoje, ki so bili določeni s Pravilnikom o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj (Uradni list RS, št. 3/17 in 76/17 – ZVISJV-1), izpolnjujejo pogoje iz 10. člena tega pravilnika;
– programi usposabljanja, ki so bili potrjeni na podlagi sedmega odstavka 31. člena in tretjega odstavka 39. člena Pravilnika o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj (Uradni list RS, št. 3/17 in 76/17 – ZVISJV-1), veljajo do datuma, ki je naveden na potrdilu programa usposabljanja.
(2) Izvajalec sevalne dejavnosti mora zagotoviti, da so izpolnjene določbe 14. člena tega pravilnika, če je bila ocena varstva pred sevanji izdelana ali pregledana po uveljavitvi tega pravilnika.
(3) Roki iz 15. oziroma 22. člena tega pravilnika se za osebe, ki so opravile usposabljanje pred uveljavitvijo tega pravilnika, štejejo od dne opravljenega izpita iz varstva pred sevanji.
25. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati 1. in 2. člen ter 21. do 49. člen Pravilnika o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj (Uradni list RS, št. 3/17 in 76/17 – ZVISJV-1).
26. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-36/2018
Ljubljana, dne 24. maja 2018
EVA 2018-2711-0012
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje 
 
Soglašam! 
Irena Majcen l.r.
Ministrica 
za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti