Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

410-87/2018 Ob-2423/18, Stran 1470
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, objavlja na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/18 z dne 21. 2. 2018)
javni razpis 
za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »MALA JUŽNA 2018« v Občini Ilirska Bistrica
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »MALA JUŽNA 2018« v Občini Ilirska Bistrica.
Občina Ilirska Bistrica sofinancira prireditev v višini do 800,00 evrov. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 4001428 Prireditev Mala južna.
Na razpis se lahko prijavijo neprofitne organizacije in društva ter pravne in fizične osebe s sedežem v Občini Ilirska Bistrica.
Rok za izvedbo prireditve je v času med 15. 8. 2018 in 31. 8. 2018.
Prijave morajo biti oddane na Razpisni dokumentaciji, ki je od dneva objave tega javnega razpisa do zaključka javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).
Prijava mora biti oddana v zapečateni ovojnici in ustrezno označena. Na prednji strani ovojnice mora biti izpisano: »Ne odpiraj – MALA JUŽNA 2018«.
Obravnavane bodo tiste pisne prijave, ki bodo prispele do dne 9. 7. 2018, do 9. ure, priporočeno po pošti na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali bodo do tega roka vložene osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
Prijave bo ocenila tričlanska komisija, ki jo je imenoval župan Občine Ilirska Bistrica. Odpiranje prijav bo istega dne, ko se izteče rok za prijavo. Odpiranje prijav ni javno. Predlagatelji bodo o izbiri predvidoma obveščeni v roku trideset dni od odpiranja prijav.
Nepravočasne vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku osem dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je pet dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se s sklepom zavržejo.
Občina Ilirska Bistrica si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih vlagateljev. Merila za izbor najboljšega ponudnika so sestavni del razpisne dokumentacije.
Dodatne informacije lahko zainteresirani prijavitelji dobijo na tel. 05/71-12-315, kontaktna oseba: Tanja Šajina ali po elektronski pošti: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica