Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2206. Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2018
2207. Sklep o imenovanju vodje Konzulata Republike Slovenije v Šanghaju

MINISTRSTVA

2208. Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka na promet nepremičnin
2209. Pravilnik o registru podjetij z visoko dodano vrednostjo in registru inovativnih zagonskih podjetij
2210. Pravilnik o vročanju po detektivih in izvršiteljih v civilnih sodnih postopkih
2211. Pravilnik o določitvi kriterijev za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju prometa in energije
2212. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti
2213. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu ugotavljanja zadostnih sredstev za preživljanje v postopku izdaje dovoljenja za prebivanje
2214. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju Zoisovih štipendij
2215. Odredba o dopolnitvi Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela
2216. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom »USTANOVA DOBRODELNI SKLAD KORINITA SONCE«
2217. Odločba o soglasju k sklepu uprave o prenehanju ustanove Ustanova – Ekošola kot način življenja

USTAVNO SODIŠČE

2218. Odločba o delni razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, sodbe Višjega sodišča v Celju in sodbe Okrožnega sodišča v Celju
2219. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Ljubljani in sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani ter odločitev o sporni pravici

BANKA SLOVENIJE

2220. Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij
2221. Sklep o poročanju podružnic bank držav članic

SODNI SVET

2222. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto predsednika Okrožnega sodišča v Celju

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2223. Dopolnitve Statuta Notarske zbornice Slovenije
2224. Splošni akt o načinu izvajanja zagovorništva otrok, organizaciji zagovorništva, vključitvi otroka v zagovorništvo ter nalogah, sestavi in načinu dela strokovnega sveta
2225. Poročilo o gibanju plač za april 2018

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2226. Koncesijki akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju
2227. Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva na objektih Dijaškega doma Lizike Jančar Maribor
2228. Aneks številka 2 h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije
2229. Razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejete na seji dne 31. 5. 2018 in nadaljevanju seje dne 19. 6. 2018

OBČINE

Borovnica

2230. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave tretje spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Liko Vrhnika d.d. v Borovnici

Brezovica

2231. Odlok o II. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2018

Celje

2232. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2018
2233. Sklep o potrditvi cenika za izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu Mestne občine Celje

Črenšovci

2234. Sklep o začetku postopka priprave (3) tretjih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Črenšovci (SD OPN ČR 3)

Dobrepolje

2235. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante ter programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu
2236. Odlok o spremembah proračuna Občine Dobrepolje za leto 2018
2237. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobrepolje

Ig

2238. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Ig
2239. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območij MA-4/SS – Matena in MA-1/SV – Matena
2240. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 2/2018

Ilirska Bistrica

2241. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ilirska Bistrica
2242. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017
2243. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Ilirska Bistrica
2244. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ilirska Bistrica za volilno leto 2018
2245. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
2246. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o številu članov v svetih krajevnih skupnosti in o volilnih enotah za volitve članov v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ilirska Bistrica

Ivančna Gorica

2247. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ivančna Gorica za volilno leto 2018
2248. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 595/12 in 595/4 obe k.o. 1817 – Radohova vas
2249. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1457/1, 1458/2, obe k.o. 1825 – Zagradec

Jesenice

2250. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Jesenice
2251. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Jesenice
2252. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice
2253. Odlok o dopolnitvi Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v Občini Jesenice

Kočevje

2254. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Kočevje

Koper

2304. Odlok o dopolnitvah Odloka o razglasitvi historičnega mestnega jedra Koper za kulturni spomenik lokalnega pomena

Kranj

2255. Odlok o izbiri in sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj

Krško

2256. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu na delu stanovanjskih površin v južnem delu naselja Drnovo (del EUP DRN 032)
2257. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško
2258. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško
2259. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Krško
2260. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije za volitve člana Občinskega sveta Občine Krško – predstavnika romske skupnosti

Ljubljana

2261. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Ljubljana za volilno leto 2018

Metlika

2305. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Metlika za leto 2018

Moravske Toplice

2262. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu “Turistično naselje Podov”
2263. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Močvar v Moravskih Toplicah
2264. Sklep o začetku postopka priprave (1) prvih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Moravske Toplice (SD OPN OMT 1)

Murska Sobota

2265. Odlok o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota
2266. Odlok o določanju cen gospodarskih javnih služb Mestne občine Murska Sobota
2267. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2018
2268. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni center Murska Sobota
2269. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Lendavska – sever« v Murski Soboti
2270. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta za ureditev soboškega mestnega parka
2271. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za severni del EUP SO 99

Piran

2272. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Športni in mladinski center Piran
2273. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev v Občinski svet Občine Piran

Pivka

2274. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2018

Postojna

2275. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Postojna

Radeče

2276. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu od 1. 7. 2018
2277. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Radeče

Ribnica

2278. Odlok o določitvi turistične takse v Občini Ribnica
2279. Odlok o spremembi meje območij naselij Ortnek in Hudi Konec
2280. Odlok o spremembi meje območij naselij Breg pri Ribnici na Dol. in Ribnica
2281. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ribnica
2282. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratnem denarnem prispevku za novorojence

Sevnica

2283. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica
2284. Odlok o turistični in pomocijski taksi v Občini Sevnica
2285. Odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2018
2286. Sklep o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu

Slovenj Gradec

2287. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Slovenj Gradec
2288. Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Slovenj Gradec
2289. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Slovenj Gradec
2290. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in menjavi nepremičnin: (št. 12.2)
2291. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in prodaji nepremičnin: (št. 12.1)

Slovenske Konjice

2292. Sklep o potrditvi nove cene čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Slovenske Konjice

Sveti Jurij ob Ščavnici

2306. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2018

Šalovci

2293. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Šalovci
2294. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Šalovci

Šentjur

2295. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Cerovec 12, Šentjur
2296. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijske cone Šentjur (EUP ŠE119) z okoljskim poročilom

Škocjan

2297. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2018

Škofljica

2298. Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica
2299. Zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2017
2300. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na območju kamnoloma Pleše

Vipava

2301. Odlok o turistični taksi v Občini Vipava

Žiri

2302. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Žiri
2303. Sklep o izvzemu iz javnega dobra

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

13. Uredba o ratifikaciji Dogovora o spremembi Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi skupnih službenih mest za opravljanje mejne kontrole

Ministrstvo za zunanje zadeve

14. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Kabinetom ministrov Ukrajine o opravljanju pridobitne dejavnosti za družinske člane članov diplomatskih predstavništev, konzulatov ali predstavništev pri mednarodnih organizacijah
15. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o sodelovanju v kulturi in izobraževanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike in prenehanju veljavnosti Kulturnega sporazuma med Vlado Federativne ljudske republike Jugoslavije in Vlado Republike Italije

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti