Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

2268. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni center Murska Sobota, stran 7282.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPZDC, 127/06 – ZJZP), 18., 20. in 34. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 29. redni seji dne 14. junija 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni center Murska Sobota 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni center Murska Sobota (Uradni list RS, št. 27/96, 75/06 in 1/16; v nadaljevanju Odlok) se peti odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnost javnega zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščena v:
Šifra dejavnosti
Naziv dejavnosti
C
18.130
Priprava za tisk in objavo
G
47.110
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
47.190
Druga trgovina na drobno 
v nespecializiranih prodajalnah
47.610
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
47.789
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.810
Trgovina na drobno na stojnicah 
in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.890
Trgovina na drobno na stojnicah 
in tržnicah z drugim blagom
I
56.101
Restavracije in gostilne
56.210
Priložnostna priprava in dostava jedi
J
58.1
Izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo 
58.110
Izdajanje knjig
58.140
Izdajanje revij in druge periodike
58.190
Drugo založništvo
59.110
Produkcija filmov, videofilmov, televizijskih oddaj
59.140
Kinematografska dejavnost
62.09
Druge z informacijsko tehnologijo 
in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.1
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti; obratovanje spletnih portalov
63.120
Obratovanje spletnih portalov
K
64.9
Dejavnost finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
L
68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih 
ali najetih nepremičnin 
68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo 
ali po pogodbi
M
69.200
Računovodske, knjigovodske 
in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.22
Podjetniško in poslovno svetovanje
70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
72.1
Raziskovalna in razvojna dejavnost 
na področju naravoslovja in tehnologije
72.2
Raziskovalna in razvojna dejavnost 
na področju družboslovja in humanistike
73.1
Oglaševanje
73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.200
Fotografska dejavnost
74.300
Prevajanje in tolmačenje
74.900
Drugje nerazvrščene strokovne 
in tehnične dejavnosti
N
77.210
Dajanje športne opreme v najem 
in zakup
77.33
Dajanje pisarniške opreme 
in računalniških naprav v najem 
in zakup
79.110
Dejavnost potovalnih agencij
79.120
Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
82.30
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
O
84.13
Urejanje gospodarskih področij 
za učinkovitejše poslovanje
P
85.5
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje 
in usposabljanje
85.510
Izobraževanje, izpopolnjevanje 
in usposabljanje na področju športa 
in rekreacije
85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje 
in usposabljanje na področju kulture 
in umetnosti
85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R
90.010
Umetniško uprizarjanje
91.020
Dejavnost muzejev
93.190
Druge športne dejavnosti
93.210
Dejavnost zabaviščnih parkov
93.299
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S
94.11
Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
94.12
Dejavnost strokovnih združenj.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2018-1(500)
Murska Sobota, dne 14. junija 2018
 
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti