Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

2267. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2018, stran 7281.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 ZIPRS1617 in 13/18), ter 17. in 101. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 29. redni seji dne 14. junija 2018 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2018 
1. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2018 se spremeni 3. člen in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv
Rebalans proračuna 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
25.023.835
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
15.110.746
70
DAVČNI PRIHODKI
12.221.447
700 Davki na dohodek in dobiček
9.658.297
703 Davki na premoženje
2.343.060
704 Domači davki na blago in storitve
220.090
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.889.299
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
2.176.633
711 Takse in pristojbine
15.000
712 Denarne kazni
128.750
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
178.655
714 Drugi nedavčni prihodki
390.261
72
KAPITALSKI PRIHODKI
2.817.933
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
388.740
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmet. dolgoroč. sredstev
2.429.193
73
PREJETE DONACIJE
2.200
730 Prejete donacije iz domačih virov
2.200
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
7.092.956
740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij
2.197.828
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev EU
4.895.128
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
27.375.633
40
TEKOČI ODHODKI
5.716.466
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
1.446.727
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
223.150
402 Izdatki za blago in storitve
3.736.298
403 Plačila domačih obresti
78.300
409 Rezerve
231.991
41
TEKOČI TRANSFERI
8.507.100
410 Subvencije
230.716
411 Transferji posameznikom 
in gospodinjstvom
3.268.993
412 Transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam
717.742
413 Drugi tekoči domači transferi
4.289.649
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
12.577.089
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
12.577.089
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
574.978
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. upor.
147.254
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
427.724
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II.-I.)
–2.351.798
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
266.421
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
266.421
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
266.421
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
7.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽEV
7.000
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
7.000
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
259.421
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
584.200
50
ZADOLŽEVANJE
584.200
500 Domače zadolževanje
584.200
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
751.030
55
ODPLAČILA DOLGA
751.030
550 Odplačilo domačega dolga
751.030
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–2.259.207
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–166.830
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+ X.-IX.)
2.351.798
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2017
9009
Splošni sklad za drugo
2.259.207
Posebni del rebalansa proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna se s tem rebalansom ne spreminja glede na sprejeti proračun, torej ostaja enak.«
2. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2018 se spremeni besedilo prvega odstavka 13. člena in se glasi:
»V proračunu mestne občine se zagotavljajo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v višini 0,19 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.«
3. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2018 se v 16. členu doda novi četrti odstavek in se glasi:
»Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko mestna občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta. O likvidnostni zadolžitvi odloča župan.«
Občina se lahko dodatno zadolži v skladu z drugim odstavkom 10.a člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) za sredstva sofinanciranja investicij iz proračuna Evropske unije. Višina zadolžitve je lahko največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev. Zadolžitev na osnovi drugega odstavka 10.a člena ZFO-1 se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občine.
V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16; v nadaljevanju ZIPRS1718) se občinam sredstva v višini 2 % skupne primerne porabe občin zagotavljajo v obliki odobritve dodatnega zadolževanja v državnem proračunu.
Mestna občina Murska Sobota lahko na zgoraj navedeni osnovi za izvrševanje proračuna (za investicije, predvidene v proračunu) najame kredit iz državnega proračuna največ do višine 84.200 EUR. Na podlagi drugega odstavka 56. člena ZIPRS1718 se ta zadolžitev ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občine iz drugega odstavka 10.a člena ZFO-1.
Za kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb, ter odplačila dolgov v računu financiranja se Mestna občina Murska Sobota za proračun leta 2018 lahko dolgoročno zadolži do višine 500.000 EUR. Sredstva kredita se namensko porabijo za izvedbo projekta ureditve razsvetljave (reflektorjev) na stadionu Fazanerija.
4. člen 
S sprejemom tega odloka se ustrezno spremenijo določbe veljavnega sklepa o sprejemu načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2018 in sprejme nova priloga št. 1, ki je sestavni del rebalansa proračuna za leto 2018.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Rebalans proračuna se s prilogami objavi na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota.
Št. 410-0100/2018-2
Murska Sobota, dne 14. junija 2018
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti