Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

2281. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ribnica, stran 7296.

  
Na podlagi določil 29. člena in drugega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 84/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) in 50. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 18. redni seji dne 14. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ribnica 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 15/14, v nadaljevanju: odlok) v delu, ki se nanaša na organiziranost občinske uprave in podrobnejšo opredelitev zahtevnosti delovnega mesta direktorja občinske uprave.
2. člen 
Besedilo 9. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V občinski upravi se ustanovijo naslednje notranje organizacijske enote:
– urad župana,
– oddelek za splošne zadeve,
– oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti,
– oddelek za okolje in prostor.
Znotraj oddelka za okolje in prostor deluje tudi služba za komunalo in vzdrževanje.
Podrobneje se organizacija in naloge občinske uprave določijo s sistemizacijo.
Organizacija in delovno področje skupne občinske uprave se ureja z odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave.«
3. člen 
V tekstu odloka se poimenovanje organizacijskih enot smiselno prilagodi poimenovanju iz drugega člena tega odloka.
V odloku prenehajo veljati vse določbe, ki se nanašajo na organe skupne občinske uprave.
4. člen 
Besedilo 18. člena odloka se spremeni tako, da glasi:
»Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Direktor občinske uprave opravlja naslednje naloge:
– neposredno vodi občinsko upravo,
– organizira in koordinira delo javnih uslužbencev v občinski upravi,
– nadzira izvajanje kadrovskega poslovanja po pooblastilu župana,
– razporeja delo med delavce v občinski upravi in skrbi za delovno disciplino,
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v občini,
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
– opravlja druge naloge po nalogu župana.
Direktor občinske uprave lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti.
Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.
Direktor občinske uprave opravlja delo v nazivu III. stopnje, podsekretar ter mora imeti najmanj naslednjo vrsto dosežene izobrazbe:
– univerzitetna izobrazba ali
– visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem ali
– izobrazba druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo.
Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.«
5. člen 
Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene.
6. člen 
Župan sistemizacijo delovnih mest uskladi s tem odlokom v dveh mesecih po pričetku veljavnosti tega odloka.
7. člen 
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2013
Ribnica, dne 14. junija 2018
Župan 
Občine Ribnica 
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti