Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

2236. Odlok o spremembah proračuna Občine Dobrepolje za leto 2018, stran 7185.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 5/18 – UPB1) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 24. redni seji dne 19. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah proračuna Občine Dobrepolje za leto 2018 
1. člen 
V Odloku o spremembah proračuna Občine Dobrepolje za leto 2018 se spremenita 2. člen ter 13. člen Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2018 (Uradni list RS, št. 77/17).
2. člen 
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2018 določa v naslednjih zneskih:
Sprejeti rebalans 2018 v EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.926.372
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.241.705
70
DAVČNI PRIHODKI
2.792.105
700
Davki na dohodek in dobiček
2.471.256
703
Davki na premoženje
200.344
704
Domači davki na blago in storitve
120.505
71
NEDAVČNI PRIHODKI
449.600
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
241.100
711
Takse in pristojbine
3.000
712
Globe in denarne kazni
11.000
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
35.500
714
Drugi nedavčni prihodki
159.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI
54.500
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
30.000
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
24.500
73
PREJETE DONACIJE
100
730
Prejete donacije iz domačih virov
100
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.630.066
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
917.468
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
712.598
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.448.501
40
TEKOČI ODHODKI
1.081.089
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
207.743
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
36.090
402
Izdatki za blago in storitve
709.742
403
Plačila domačih obresti
14.000
409
Rezerve
113.514
41
TEKOČI TRANSFERI
1.367.757
410
Subvencije
11.500
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
967.740
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
139.906
413
Drugi tekoči domači transferi
248.611
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.921.445
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.921.445
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
78.210
430
Investicijski transferi
0
431
Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
54.870
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
23.340
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–2.522.129
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV 
22.000
75
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
22.000
750
Prejeta vračila danih posojil – od posameznikov
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
22.000
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)
22.000
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE 
300.000
50
ZADOLŽEVANJE
300.000
500
Domače zadolževanje
300.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA
108.500
55
ODPLAČILA DOLGA
108.500
550
Odplačila domačega dolga
108.500
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–2.308.629
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
191.500
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
2.522.129
XII. PRENOS SREDSTEV NA RAČUNIH
2.308.629
Posebni del proračuna sestavlja finančni načrt neposrednega uporabnika, ki je razdeljen na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisano s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Program je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dobrepolje.«
3. člen 
V 13. členu se spremeni besedilo, ki se nanaša na obseg zadolževanja občine.
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina lahko za leto 2018 zadolži do višine 300.000 EUR, in sicer
– 300.000 EUR zadolžitev pri poslovni banki za investicijo Športna dvorana pod proračunsko postavko 0418071.
Besedilo, ki se nanaša na odplačilo obveznosti iz naslova zadolževanja občine, ostaja nespremenjeno.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0020/2018-2
Videm, dne 19. junija 2018
Župan 
Občine Dobrepolje 
Janez Pavlin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti