Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

2272. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Športni in mladinski center Piran, stran 7286.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Športni in mladinski center Piran, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 29. redni seji dne 31. maja 2018.
Št. 02200-1/2005-2018
Piran, dne 31. maja 2018
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 44. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17) je Občinski svet Občine Piran na 29. redni seji dne 31. maja 2018 sprejel naslednji
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Športni in mladinski center Piran 
1. člen 
S tem odlokom se določijo spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Športni in mladinski center Piran (Uradne objave Primorskih novic Koper, št. 20/05, 17/09, 16/10 in Uradni list RS, št. 10/12, 1/18).
2. člen 
V 23. členu odloka se črta osma alinea in nadomesti z besedilom »drugo nepremično premoženje, potrebno za izvajanje dejavnosti zavoda, ki se zavodu dodeli v upravljanje s sklepom župana.«
3. člen 
Direktor zavoda poskrbi za vpis sprememb po tem odloku v sodni register.
4. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02200-1/2005-2018
Piran, dne 31. maja 2018
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 27/08 – Sentenza della Corte costituzionale, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Sentenza della Corte Costituzionale 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale, 11/18 – ZSPDSLS-1 e 30/18) e visto l’art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano – (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale e 35/17)
P R O M U L G A   I L   D E C R E T O 
di modifica e integrazione al Decreto di fondazione dell’Ente pubblico Centro sportivo e giovanile di Pirano, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 29ª seduta ordinaria del 31 maggio 2018.
N. 02200-1/2005-2018
Pirano, 31 maggio 2018
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’art. 3 della Legge sugli Enti (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – Sentenza della Corte costituzionale, 8/96, 36/00 – ZPDZC e 127/06 – ZJZP), l’art. 44 della Legge in materia dello sport (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 29/17), l’art. 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della Corte costituzionale) e l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale e 35/17), nella 29ª seduta ordinaria del 31 maggio 2018 approva il seguente
D E C R E T O 
di modifica e integrazione al Decreto di fondazione dell’Ente pubblico Centro sportivo e giovanile di Pirano 
Art. 1 
Il presente Decreto stabilisce le modifiche e integrazioni al Decreto di fondazione dell'Ente pubblico Centro sportivo e giovanile di Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice di Capodistria, n. 20/05, 17/09, 16/10 e Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 10/12 e 1/18).
Art. 2 
All'art. 23 del Decreto è soppresso l'ottavo alinea e sostituito dal testo seguente:
“altri beni immobili, necessari per l'esercizio dell'Ente, sono assegnati in gestione all’Ente stesso con deliberazione del Sindaco.”
Art. 3 
Il Direttore dell'Ente provvede all’iscrizione delle modifiche di cui al presente Decreto nel Registro giudiziario.
Art. 4 
Il presente Decreto entra in vigore l’ottavo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 02200-1/2005-2018
Pirano, 31 maggio 2018
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti