Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

2226. Koncesijki akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju, stran 7169.

  
Na podlagi 271. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 29/17), 22. člena Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški in študentski dom Kranj (Vlada RS, 2. 9. 2008, sprememba Vlada RS, 27. 6. 2010), 20. člena Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Kranj (Vlada RS 12. 12. 2012; št. 01403-36/2012/7), 16. člena Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Franceta Prešerna (Vlada RS, 12. 12. 2012), 11., 36., 37. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) ter Sklepa Vlade Republike Slovenije številka 36000-11/2016/3 z dne 10. 11. 2016 so Upravni odbor Univerze v Mariboru na 12. redni seji dne 14. 6. 2018, svet zavoda Dijaški in študentski dom Kranj na 4. dopisni seji dne 12. 6. 2018, svet zavoda Šolski center Kranj na 7. redni seji dne 14. 6. 2018, svet šole Gimnazija Franceta Prešerna na 9. korespondenčni seji dne 12. 6. 2018 sprejeli
K O N C E S I J K I   A K T 
o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina akta) 
(1) Ta akt vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo petih objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju: Športna dvorana Zlato polje, Šolski center Kranj, Fakulteta za organizacijske vede Kranj, Gimnazija Franceta Prešerna Kranj in Dijaški in študentski dom Kranj, v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva, določenih z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06).
(2) Ta akt določa tudi predmet, pravice in obveznosti javnih in zasebnega partnerja ter uporabnikov objektov, postopek izbire zasebnega partnerja in druge sestavine razmerja javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta celovite energetske prenove objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju.
(3) Ta akt ima ne glede na poimenovanje naravo odloka.
2. člen 
(opredelitev izrazov) 
(1) Izrazi, opredeljeni v tej aktu, pomenijo:
a) »drugi javni partnerji« oziroma »koncedenti« so:
i. Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, 
ii. Dijaški in študentski dom Kranj, Kidričeva cesta 53, 4000 Kranj, 
iii. Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj in 
iv. Gimnazija Franceta Prešerna, Kidričeva cesta 65, 4000 Kranj. 
b) »zasebni partner« oziroma »koncesionar« je fizična ali pravna oseba, ki je izbrana kot izvajalec javno-zasebnega partnerstva;
c) »uporabniki objekta« so osebe javnega prava, ki za izvajanje javne dejavnosti uporabljajo objekte, ki so opredeljeni v 7. členu tega akta;
d) »koncesionirana dejavnost« je dejavnost, ki se jo v skladu s predmetom koncesije, opredeljenim v 6. členu tega akta, s koncesijsko pogodbo zaveže opravljati koncesionar;
e) »pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije« je pogodbeni dogovor med koncedenti, koncesionarjem in uporabniki objekta za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki se preverja in spremlja v celotnem obdobju trajanja koncesijske pogodbe, in v okviru katerega se storitev plačuje sorazmerno s stopnjo izboljšanja energetske učinkovitosti, dogovorjeno s koncesijsko pogodbo oziroma drugim pogodbeno dogovorjenim merilom za energetsko učinkovitost (na primer finančni prihranki, stopnja udobja itd.).
(2) Izrazi, uporabljeni v tem aktu, pomenijo enako, kot je določeno v Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), v Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) ter v predpisih in drugih aktih, izdanih na njuni podlagi.
II. MEDSEBOJNA RAZMERJA VEČ JAVNIH PARTNERJEV 
3. člen 
(medsebojna razmerja več javnih partnerjev) 
(1) Medsebojna razmerja javno-zasebnega partnerstva koncedenti urejajo v okviru pogodbe, ki je priloga tega akta.
(2) Koncedenti za nosilca projekta imenujejo Univerzo v Mariboru in jo pooblaščajo, da vodi postopek izbire zasebnega partnerja, izda akt o izboru ter druge akte v zvezi s konkretnim javno-zasebnim partnerstvom.
III. UGOTOVITEV JAVNEGA INTERESA 
4. člen 
(javni interes) 
Na podlagi Direktive o energetski učinkovitosti (2012/27/EU), Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, Akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2014–2020, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, Zakona o ratifikaciji Pogodbe o energetski listini, Protokola k energetski listini o energetski učinkovitosti in s tem povezanimi okoljskimi vidiki in sklepov v zvezi s pogodbo o energetski listini (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 12/97), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in na njeni podlagi izdelane investicijske dokumentacije, Investicijskega programa za investicijo »Celovita energetska sanacija objektov na lokaciji Zlato polje« (PROPLUS d.o.o., št. projekta 52/2016 z dne november 2016), Pravilnika o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07) ter na njegovi podlagi izdelane ocene o upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva Ocena o upravičenosti javno zasebnega partnerstva »Celovita energetska sanacija objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju« (PROPLUS d.o.o., št. projekta 52/2016 z dne september 2016), se ugotavlja, da obstaja javni interes za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo petih objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju: Športna dvorana Zlato polje, Šolski center Kranj, Fakulteta za organizacijske vede Kranj, Gimnazija Franceta Prešerna Kranj in Dijaški in študentski dom Kranj, v obliki javno-zasebnega partnerstva, na način in v obsegu kot izhaja iz 5., 6. ter 7. člena tega akta.
IV. VRSTA, PREDMET, OBMOČJE IZVAJANJA IN ČAS TRAJANJA JAVNO-ZASEBENEGA PARTNERSTVA 
5. člen 
(vrsta javno-zasebnega partnerstva) 
Javno-zasebno partnerstvo se izvaja v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva, pri čemer gre za koncesijo storitev.
6. člen 
(predmet koncesije) 
(1) Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v objektih iz 7. člena tega akta.
(2) Predmet koncesije koncedenti in koncesionar podrobneje opredelijo v koncesijski pogodbi.
7. člen 
(območje izvajanja) 
(1) Koncesionirana dejavnost se izvaja v sledečih objektih:
OBJEKT
NASLOV
ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI
UPORABNIKI OBJEKTOV
Športna dvorana Zlato polje 
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
k.o. 2100 Kranj; parc. št. 876/5, št. stavbe 1231
Športna dvorana Zlato polje
Šolski center Kranj
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
k.o. 2100 Kranj; parc. št. 888/9, št. stavbe 1231
Šolski center Kranj
Fakulteta za organizacijske vede Kranj
Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj
k.o. 2100 Kranj; parc. št. 876/2, št. stavbe 1231
Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru
Gimnazija Franceta Prešerna Kranj 
Kidričeva cesta 65, 4000 Kranj
k.o. 2100 Kranj; parc. št. 893/10, št. stavbe 2098
Gimnazija Franceta Prešerna Kranj
Dijaški in študentski dom Kranj
Kidričeva cesta 53, 4000 Kranj
k.o. 2100 Kranj; parc. št. 874/2, št. stavbe 361, parc. št. 875/2, št. stavbe 1227, št. stavbe 1228
Dijaški in študentski dom Kranj
Kotlovnica Zlato polje
Kidričeva cesta 53a, 4000 Kranj
k.o. 2100 Kranj; parc. št. 873/12, št. stavbe 1223
Kotlovnica Zlato polje – skupna uporaba objektov javnih partnerjev
(2) Območje izvajanja koncesionirane dejavnosti ostane enako ne glede na morebitno spremembo zemljiškoknjižnega podatka iz prvega odstavka tega člena.
(3) V fazi priprave ali izvedbe javnega razpisa, do oddaje končnih ponudb, lahko koncedenti nabor objektov iz prvega odstavka tega člena zmanjšajo, v kolikor se za posamezni objekt izkaže, da je njegova vključitev v projekt negospodarna, ali bi usklajevanje s pogoji soglasodajalcev oziroma upravljavcev v tolikšni meri oviralo izvedbo tega dela projekta, da bi to lahko ogrozilo uspešno izvedbo celotnega projekta.
8. člen 
(čas trajanja) 
(1) Začetek in čas trajanja koncesijskega razmerja se opredelita v koncesijski pogodbi.
(2) Koncesijsko razmerje se sklene za največ 15 let.
(3) Koncesijsko razmerje se skladno s pogoji veljavne zakonodaje lahko podaljša s sklenitvijo dodatka h koncesijski pogodbi, vendar upoštevajoč določbo drugega odstavka 71. člena Zakona o javnozasebnem partnerstvu največ za polovico obdobja, določenega z osnovno koncesijsko pogodbo. Pred sklenitvijo dodatka se opravijo pogajanja o vseh pomembnih sestavinah razmerja javno-zasebnega partnerstva, ki jih je treba prilagoditi zaradi okoliščin, navedenih v tem odstavku.
V. FINANCIRANJE 
9. člen 
(financiranje ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti) 
(1) Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti se financirajo iz:
a) sredstev koncesionarja,
b) sredstev koncedentov in
c) sredstev evropskih strukturnih ali investicijskih skladov ali drugih finančnih virov, namenjenih spodbujanju energetskega pogodbeništva s strani koncedentov ali koncesionarja.
(2) Deleži posameznih virov financiranja iz prejšnjega odstavka se podrobneje opredelijo v okviru postopka javnega razpisa in v koncesijski pogodbi, pri čemer morajo sredstva koncesionarja biti večinski vir financiranja.
10. člen 
(plačilo za opravljanje koncesionirane dejavnosti) 
(1) Koncesionarju za opravljanje koncesionirane dejavnosti pripada plačilo za doseganje pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije in dodatno plačilo v primeru, če koncesionar preseže pogodbeno zagotovljene prihranke energije.
(2) Če koncesionar doseže pogodbeno zagotovljene prihranke energije, mu pripada pogodbeno dogovorjeno plačilo. Če koncesionar ne doseže pogodbeno zagotovljenih prihrankov energije, se plačilo za opravljeno storitev zmanjša v skladu z določili koncesijske pogodbe.
(3) Če so preseženi pogodbeno zagotovljeni prihranki energije, je koncesionar upravičen do nagrade v skladu z določili koncesijske pogodbe.
(4) Način plačila za opravljanje koncesionirane dejavnosti se podrobneje opredeli v okviru postopka javnega razpisa in v koncesijski pogodbi.
VI. SPLOŠNI POGOJI IZVAJANJA KONCESIJE 
11. člen 
(obveznosti koncesionarja) 
(1) Koncesionar mora v okviru izvajanja koncesionirane dejavnosti zagotoviti:
a) izvedbo ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti v objektih, opredeljenih v 7. členu tega akta;
b) pogodbeno zagotovljene prihranke energije v obliki in obsegu, kot sta določena v koncesijski pogodbi;
c) izvajanje nalog in dejavnosti, ki so neločljivo povezane z obveznostmi iz prve točke (na primer vodenje evidenc, obveščanje itd.), v obsegu, kot ga predpisujeta veljavna zakonodaja in koncesijska pogodba;
d) izvajanje drugih obveznosti, ki so opredeljene v koncesijski pogodbi.
(2) Koncesionar prevzema v zvezi z izvajanem koncesije najmanj investicijsko tveganje in tveganje razpoložljivosti.
(3) Koncesionirano dejavnost mora koncesionar opravljati nepretrgano. Koncesionar lahko začasno prekine izvajanje koncesionirane dejavnosti le na način in iz razlogov, ki jih določa Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, ta akt, koncesijska pogodba ali drug predpis.
12. člen 
(obveznosti koncedentov) 
Obveznosti koncedentov so zlasti:
a) zagotavljati koncesionarju pogoje za opravljanje koncesionirane dejavnosti na način, kot je opredeljen v koncesijski pogodbi;
b) koncesionarju nuditi pomoč pri pridobitvi posameznih pravic, soglasij ali dovoljenj, ki jih koncesionar ne more pridobiti samostojno ali brez pomoči koncedentov;
c) v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu in pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi, koncesionarju na nepremičninah, kjer se izvajajo aktivnosti za uresničitev koncesijske pogodbe, ter na opremi, ki je v lasti koncedentov, podeliti ustrezne stvarnopravne pravice (na primer služnost, stavbna pravica itd.) tako, da se koncesionarju omogoči nemoteno izvajanje koncesionirane dejavnosti;
d) v skladu z določbami koncesijske pogodbe zagotavljati plačila za opravljanje koncesionirane dejavnosti.
13. člen 
(obveznosti uporabnikov objekta) 
Uporabniki objekta imajo zlasti dolžnost:
a) pristopiti k podpisu koncesijske pogodbe kot sopodpisniki;
b) v kolikor oddaja posamezne prostore v najem, da bo najemnike seznanil z dogovori koncedetnov in koncesionarjev ter jih ustrezno pravno zavezal k spoštovanju dogovora med koncedetnom in kocesionarjem;
c) upoštevati navodila koncesionarja in koncedentov in jim omogočiti opravljanje nalog iz tega akta in koncesijske pogodbe;
d) v skladu s pogoji in omejitvami, navedenimi v koncesijski pogodbi, omogočiti koncesionarju in koncedentom dostop do vseh prostorov, naprav in opreme, kjer se opravljajo storitve in naloge iz tega akta in koncesijske pogodbe;
e) prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje nalog koncesionarja in koncedentov oziroma sporočiti koncesionarju in koncedentom vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na izvajanje nalog;
f) obveščati koncedente o morebitnih kršitvah koncesionarja;
g) v skladu z določbami koncesijske pogodbe zagotavljati plačila za opravljanje koncesionirane dejavnosti.
14. člen 
(druge pravice in obveznosti koncedentov, koncesionarja in uporabnikov objekta) 
Druge pravice in obveznosti koncedentov, koncesionarja in uporabnikov objekta se podrobneje opredelijo v koncesijski pogodbi.
VII. POSTOPEK IZBIRE KONCESIONARJA 
15. člen 
(javni razpis) 
(1) Koncedenti izberejo koncesionarja na podlagi javnega razpisa, ki se izvede ob upoštevanju določb III. dela Zakona o javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
a) navedbo pravne podlage, vključno s to uredbo;
b) predmet javnega razpisa z navedbo, da gre za koncesijo;
c) ime in sedež koncedentov;
d) predmet, vrsto ter obseg in območje koncesije;
e) začetek in predvideni čas trajanja koncesije;
f) postopek izbire koncesionarja;
g) pogoje za dostop do razpisne dokumentacije;
h) kraj in rok za predložitev vlog, pogoje za njihovo predložitev;
i) zahteve glede vsebine vlog;
j) pogoje, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in dokazila o njihovem izpolnjevanju;
k) pogoje za predložitev skupne vloge;
l) merila za izbiro najugodnejšega kandidata;
m) naslov, prostor, datum in uro odpiranja vlog;
n) rok, v katerem so kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa;
o) druge podatke, zahtevane v skladu z veljavno zakonodajo.
(3) V postopku izbire se mora preveriti najmanj ekonomsko, finančno ter tehnično in kadrovsko sposobnost vlagateljev. Za ta namen morajo biti v javni razpis vključeni najmanj pogoji, ki zagotavljajo, da:
a) je koncesionar registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
b) ima koncesionar ustrezne reference s področja predmeta koncesije,
c) ima koncesionar zagotovljen dostop do finančnih sredstev za izvedbo celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva.
(4) Pri izbiri koncesionarja se morajo upoštevati naslednja merila po padajočem zaporedju njihove pomembnosti:
a) višina prihrankov,
b) obseg ponujenih ukrepov,
c) trajanje koncesijskega razmerja,
d) višina investicije.
(5) Druge pogoje in merila ter podrobnejšo vsebino pogojev in meril za izbiro koncesionarja koncedenti določijo v razpisni dokumentaciji za fazo dialoga in ponudbeno fazo.
16. člen 
(strokovna komisija) 
(1) Strokovno komisijo za izbiro koncesionarja za izvedbo predmeta koncesije s sklepom imenuje Rektor Univerze v Mariboru. Pred izdajo sklepa morajo k sestavi strokovne komisije podati soglasje tudi ravnatelj Dijaškega in študentskega doma Kranj, direktor Šolskega centra Kranj in ravnatelj Gimnazije Franceta Prešerna.
(2) Strokovna komisija ima predsednika in najmanj tri člane. Člani strokovne komisije morajo imeti delovne izkušnje najmanj z naslednjih delovnih področij: vodenje evropskih projektov, pravo in ekonomija.
(3) Predsednik in člani strokovne komisije morajo imeti najmanj prvo stopnjo izobrazbe v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14) in najmanj dve leti delovnih izkušenj z delovnega področja iz prejšnjega odstavka, da lahko zagotovijo strokovno vodenje postopka javnega razpisa.
17. člen 
(postopek izbire) 
(1) Javni razpis za izbiro koncesionarja se izvede po postopku konkurenčnega dialoga, ki poteka v treh fazah:
a. faza preverjanja usposobljenosti,
b. faza dialoga,
c. ponudbena faza.
(2) V fazi preverjanja usposobljenosti se preveri usposobljenost prijaviteljev, pri čemer se usposobljenost prizna vsem prijaviteljem, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo pogoje iz razpisne dokumentacije za fazo preverjanja usposobljenosti. Po končanem odpiranju prijav strokovna komisija pregleda prijave in ugotovi ali izpolnjujejo pogoje določene v javnem razpisu za fazo preverjanja usposobljenosti. Po končanem pregledu in presoji prijav strokovna komisija sestavi poročilo v katerem navede, katere prijave izpolnjujejo razpisne zahteve, in v njem predlaga katerim prijaviteljem se prizna usposobljenost za sodelovanje v fazi dialoga.
(3) Na podlagi poročila strokovne komisije iz prejšnjega odstavka rektor Univerze v Mariboru izda sklep o priznanju usposobljenosti za sodelovanje v fazi dialoga. Zoper ta sklep ni pritožbe, prijavitelj pa lahko zoper dokončen sklep začne upravni spor.
(4) S prijavitelji, ki jim je bila pravnomočno priznana usposobljenost za sodelovanje v fazi dialoga (v nadaljnjem besedilu: kandidati) se v fazi dialoga vodi dialog, namenjen ugotovitvi in opredelitvi sredstev ter najprimernejših rešitev za zadovoljitev ciljev in potreb koncedentov. Faza dialoga se lahko izvede v več kot dveh zaporednih fazah. Dialog s kandidati se vodi vse dotlej, dokler se ne najdejo rešitve (rešitev), ki ustreza(-jo) ciljem in potrebam koncedentov.
(5) Na podlagi sprejete rešitve iz zaključenega dialoga in ostalih elementov, ki se podrobneje opredelijo v razpisni dokumentaciji za ponudbeno fazo, se kandidate pozove k predložitvi končne ponudbe.
(6) Strokovna komisija po končanem odpiranju končnih ponudb pravočasno prispele končne ponudbe pregleda in oceni ter ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije za ponudbeno fazo. Po končanem pregledu in presoji prijav strokovna komisija sestavi poročilo, v katerem navede, katere vloge izpolnjujejo razpisne pogoje in zahteve, razvrsti te vloge tako, da je razvidno, katera od vlog najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom.
(7) Odločitev o izbiri koncesionarja na podlagi poročila strokovne komisije iz prejšnjega odstavka in sklenitvi koncesijske pogodbe, sprejme rektor Univerze v Mariboru.
(8) Strokovna komisija poročila iz drugega in šestega odstavka tega člena posreduje upravnemu odboru Univerze v Mariboru, svetu zavoda Dijaški in študentski dom Kranj, svetu zavoda Šolski center Kranj in svetu šole Gimnazija Franceta Prešerna.
18. člen 
(koncesijska pogodba) 
(1) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklenejo vsi koncedenti, pri čemer so za podpis pooblaščeni rektor Univerze v Mariboru, ravnatelj Dijaškega in študentskega doma Kranj, direktor Šolskega centra Kranj in ravnatelj Gimnazije Franceta Prešerna.
(2) Koncesijska pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki, sicer nima pravnega učinka.
(3) V koncesijski pogodbi koncedenti in koncesionar podrobno uredijo medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem predmeta koncesije in druge sestavine razmerja, ki niso urejene v tem aktu. S koncesijsko pogodbo se vzpostavijo ustrezni mehanizmi, s katerimi se zagotovita učinkovito zavarovanje javnega interesa in nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe.
VIII. PRILAGODITEV RAZMERIJ 
19. člen 
(prilagoditev razmerij) 
(1) Če pride do spremenjenih okoliščin, se lahko opravi prilagoditev razmerij med koncedenti in koncesionarjem.
(2) Način in razlogi za morebitno prilagoditev razmerij med koncesionarjem in koncedenti se uredijo v koncesijski pogodbi.
IX. POROČANJE IN NADZOR 
20. člen 
(dolžnost poročanja) 
(1) Koncesionar mora v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in koncesijsko pogodbo redno voditi vse potrebne evidence in koncedentom ter uporabnikom objektov predložiti poročila in drugo potrebno dokumentacijo v skladu z njihovimi navodili.
(2) Vsebina dolžnosti koncesionarjev iz prejšnjega odstavka in način njenega izvajanja se podrobneje uredita v koncesijski pogodbi.
21. člen 
(nadzor) 
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesionirane dejavnosti opravljajo koncedenti in uporabniki objektov v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu in koncesijsko pogodbo.
(2) Način izvajanja nadzora se določi v koncesijski pogodbi.
X. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
22. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja) 
Koncesijsko razmerje preneha:
a) s prenehanjem koncesijske pogodbe,
b) z odkupom koncesije,
c) z odvzemom koncesije ali
d) s prevzemom koncesije,
na način, v obsegu in pod pogoji, določenimi s koncesijsko pogodbo.
XI. KONČNE DOLOČBE 
23. člen 
(uveljavitev) 
(1) Ta akt vsi koncedenti sprejmejo v enakem besedilu.
(2) Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
24. člen 
(spremembe in razveljavitev veljavnosti akta) 
(1) Ta akt se lahko spremeni ali v celoti razveljavi pod pogoji in omejitvami, določenimi z zakonom, ter le po enakem postopku, kot je bil sprejet.
(2) Vsak koncedent lahko pod pogoji in omejitvami iz zakona razveljavi veljavnost akta sam v okviru svoje pristojnosti, pri čemer akt o javno-zasebnem partnerstvu obdrži veljavo v okviru pristojnosti drugih koncedentov.
Št. 300-8/2018/5/630
Maribor, dne 18. junija 2018
Univerza v Mariboru 
Prorektor za finančne zadeve 
prof. dr. Žan Jan Oplotnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti