Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

Št. 014-5/18 Ob-2444/18, Stran 1520
Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, objavlja na podlagi 6. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva (Uradni list RS, št. 94/08)
javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva na območju Občine Grosuplje 
1. Naročnik (koncedent): Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje.
2. Predmet koncesije je: javna služba – izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v okviru programa, sprejetega za javne vrtce. Koncesija bo dodeljena do naslednjega obsega:
– dva oddelka otrok vključenih v predšolsko vzgojo.
3. Območje izvajanja dejavnosti: območje Občine Grosuplje.
4. Pogoji za opravljanje dejavnosti: koncesionar mora
– biti registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva,
– imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti, iz katerega je razvidno, da izvaja javno veljavni program,
– imeti pozitivno mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa,
– imeti na območju, določenem v razpisu, zagotovljene prostore in opremo v skladu s predpisi,
– imeti zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s predpisi,
– imeti letni delovni načrt,
– zagotoviti, da oziroma bo izvajal najmanj 9-urni dnevni program,
– zagotoviti, da bo dejavnost opravljal za ceno programa, ki jo bo potrdil občinski svet.
5. Čas, za katerega se podeljuje koncesija: 10 let z možnostjo podaljšanja.
6. Merila za izbiro koncesionarja:
1. OCENA OBJEKTA, PROSTORA IN OPREME
30 točk
2. LOKACIJA VRTCA
30 točk
3. CENA STORITVE
20 točk
4. ROK PRIČETKA IZVAJANJA PROGRAMA
20 točk
Skupaj možnih:
100 točk.
7. Ponudbe morajo biti poslane po pošti oziroma osebno predložene v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis: koncesija za področje predšolske vzgoje« na naslov Občina Grosuplje, Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, do ponedeljka, 16. 7. 2018, do 9. ure.
8. Strokovna komisija v roku 15 dni po odpiranju ponudb, ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje, oceni glede na razpisna merila, izdela poročilo in na podlagi ugotovitev predlaga občinski upravi izbiro ponudnika. Občinska uprava v roku 30 dni izda odločbo o izbiri koncesionarja. Izbrani koncesionar sklene koncesijsko pogodbo s koncedentom v roku 30 dni od dokončnosti odločbe.
9. Če se na razpis javi le en ponudnik in ta izpolnjuje predpisane pogoje, koncedent z njim sklene koncesijsko pogodbo.
10. Razpisna dokumentacija bo na voljo na spletni strani Občine Grosuplje oziroma v Uradu za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti občine, kontaktna oseba Mojca Koželj (tel. 01/78-88-784 oziroma elektronski naslov mojca.kozelj@grosuplje.si) od datuma objave javnega razpisa dalje.
11. Odpiranje vlog bo v torek, 17. 7. 2018, ob 10. uri, v sejni sobi Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje.
Občina Grosuplje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti