Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

2283. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica, stran 7297.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB in 17/17) je Občinski svet Občine Sevnica na 31. redni seji dne 20. 6. 2018 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A 
Občine Sevnica 
1. člen 
V 25. členu Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 in 17/17) se spremeni drugi odstavek, tako da se glasi:
»Delovna telesa, razen komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, štejejo pet do devet članov.«.
2. člen 
V 30. členu se na koncu drugega odstavka doda besedilo », na podlagi javnega poziva«.
3. člen 
V 34. členu se v šesti alineji drugega odstavka črta besedilo », vodje organov občinske uprave oziroma notranjih organizacijskih enot«.
4. člen 
37. člen se črta.
5. člen 
V prvem odstavku 44. člena se v prvi alineji beseda »razpolaganjem« nadomesti z besedo »ravnanjem«.
6. člen 
V drugem odstavku 45. člena se na koncu prvega stavka doda besedilo », na podlagi javnega poziva«.
7. člen 
V drugem odstavku 50. člena se za besedno zvezo »vso potrebno dokumentacijo« doda besedilo »na vpogled na sedežu organa,«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Prepis dokumentacije, fotokopija dokumentacije ali njen elektronski zapis je mogoč upoštevajoč zakon o dostopu do informacij javnega značaja ter varstva osebnih podatkov.«.
8. člen 
Spremeni se 54. člen, tako da se glasi:
»Nadzorovane osebe, občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati poročilo s priporočili in predlogi.«.
9. člen 
V 73. členu se spremeni zadnja alineja, tako da se glasi:
»– ravnajo s stvarnim premoženjem, ki jim je dano v upravljanje oziroma uporabo, skladno z zakonom in uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.«.
10. člen 
V 75. členu se črta drugi stavek drugega odstavka.
11. člen 
Za 88. členom se doda novi člen, ki se glasi:
»88.a člen 
Občina lahko v postopku priprave predloga proračuna določi višino sredstev, namenjenih financiranju projektov, ki jih predlagajo občani. O predlaganih projektih občina izvede posvetovanja z občani najkasneje do predložitve proračuna občinskemu svetu v sprejem.
Postopek zbiranja predlogov in posvetovanja z občani določi župan s sklepom.«.
12. člen 
V 98. členu se spremenita drugi in tretji odstavek, tako da se glasita:
»Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma s podpisovanjem na seznamu ali z osebnim podpisovanjem. O načinu dajanja podpore odloči župan z aktom, s katerim določi obrazec seznama ali obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem in rok za zbiranje podpisov. Obrazca morata vsebovati jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma.
Osebno podpisovanje se izvaja na upravni enoti, na območju katere je občina, v kateri se zbirajo podpisi v podporo zahtevi za razpis referenduma. Upravna enota preveri in potrdi tudi pravilnost navedbe osebnih podatkov volivca na seznamu in njegovo volilno pravico. Glede postopka dajanja podpore zahtevi za razpis referenduma z osebnim podpisovanjem se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja referendum in ljudsko iniciativo.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Volivci lahko dajo svojo podporo zahtevi za razpis referenduma tudi preko enotnega državnega portala eUprava s kvalificiranim elektronskim podpisom. Za oddajo podpore zahtevi preko enotnega državnega portala eUprava se uporabljajo določbe zakona, ki ureja referendum in ljudsko iniciativo.«.
13. člen 
Drugi odstavek 100. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni akt ali njegove posamezne določbe so na referendumu zavrnjeni, če proti glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti splošnemu aktu ali njegovim posameznim določbam glasuje najmanj petina vseh volivcev.«.
14. člen 
Določba tega statuta, ki se nanaša na sestavo delovnih teles občinskega sveta se prične uporabljati po naslednjih splošnih volitvah v občinski svet.
15. člen 
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št, 007-0006/2018
Sevnica, dne 21. junija 2018
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti