Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

2210. Pravilnik o vročanju po detektivih in izvršiteljih v civilnih sodnih postopkih, stran 7142.

  
Na podlagi drugega odstavka 132. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US in 48/15 – odl. US, 10/17) minister za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K 
o vročanju po detektivih in izvršiteljih v civilnih sodnih postopkih 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa pravila postopanja detektivov in izvršiteljev, kadar opravljajo vročanje v pravdnem postopku, njihovo nagrado ter vsebino sporočil pri vročanju in vročilnic.
2. člen 
(identifikacijski dokument) 
Detektiv se pri opravljanju vročanja izkazuje z detektivsko izkaznico, izdano na podlagi zakona, ki ureja detektivsko dejavnost, izvršitelj pa z izkaznico izvršitelja, izdano na podlagi zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje.
3. člen 
(obveznosti in dolžnosti vročevalca) 
(1) Detektiv ali izvršitelj, ki mu sodišče na predlog stranke odredi opravo vročitve (v nadaljnjem besedilu: vročevalec), mora vročanje opraviti v skladu z Zakonom o pravdnem postopku (Uradni list RS, št, 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 6/17 – odl. US in 10/17; v nadaljnjem besedilu: zakon), v skladu s pravili, določenimi v tem pravilniku in v skladu z odredbo sodišča.
(2) Vročevalec mora na zahtevo naslovnika pisanja ali osebe, kateri sme v skladu z zakonom izročiti pisanje namesto naslovniku, pokazati identifikacijski dokument.
4. člen 
(evidenca zadev vročanja) 
(1) Vročevalec vodi evidenco zadev, v katerih opravlja vročanje.
(2) Evidenca se vodi v posebni knjigi ali s podporo računalniškega programa in vsebuje naslednje podatke:
1. zaporedno številko zadeve,
2. datum prejema zadeve,
3. navedbo sodišča, ki je odredilo vročitev, z opravilno številko zadeve,
4. navedbo naslovnika in pisanja, ki naj se vroči,
5. datum in način vročitve, in sicer:
– za pisanja, ki jih je v skladu z zakonom treba osebno vročiti: ali je bilo pisanje vročeno osebno naslovniku, ali je bila opravljena nadomestna vročitev in komu, ali je bilo pisanje vrnjeno sodišču z obvestilom naslovniku, kje in kdaj lahko pisanje prevzame, pa je v skladu z zakonom nastopila domneva vročitve,
– za pisanja, za katera v zakonu ni določena osebna vročitev: ali je bilo pisanje vročeno neposredno naslovniku, ali je bila opravljena nadomestna vročitev in komu, ali neposredna vročitev ni bila uspešno opravljena, pa je v skladu z zakonom nastopila domneva vročitve,
6. v primeru, da vročitve sploh ni bilo mogoče opraviti, datum in ura neuspelega poskusa vročitve, razlog za to in datum, ko je zadeva vrnjena sodišču.
5. člen 
(hramba evidence zadev vročanja) 
Podatke v evidencah mora vročevalec hraniti deset let od vnosa podatka v evidenco.
6. člen 
(vsebina sporočil pri vročanju) 
(1) Vsebina sporočil pri vročanju in vročilnic v pravdnem postopku je določena z obrazci.
(2) Ko sodišče odredi vročitev, obrazec iz tretjega in četrtega odstavka tega člena v dvojniku skupaj s pošiljko izroči vročevalcu. Pred izročitvijo sodišče v obrazec vnese naslednje podatke:
– ime in priimek naslovnika ter njegov naslov,
– opravilno številko zadeve,
– naziv in naslov sodišča, ki pošilja pošiljko,
– vsebino pošiljke,
– v vseh primerih, ko odprava sodnih pošiljk poteka prek informacijske rešitve EVIP, pa tudi dodelitev enolične oznake pošiljki.
(3) Če sodišče odredi osebno vročitev v skladu s 142. členom zakona, izroči vročevalcu obrazec VRO/P – št. 3 in obrazec VRO/P – št. 4.
(4) Če sodišče odredi vročitev v skladu s 140. in 141. členom zakona, izroči vročevalcu obrazec VRO/P – št. 1 in obrazec VRO/P – št. 2.
(5) Obrazec VRO/P – št. 1, obrazec VRO/P – št. 2, obrazec VRO/P – št. 3 in obrazec VRO/P – št. 4 so kot priloga sestavni del tega pravilnika.
(6) Na območju občin, kjer sta pri sodišču poleg slovenskega jezika uradna jezika tudi italijanski ali madžarski jezik, mora biti besedilo na obrazcih napisano tudi v italijanskem ali madžarskem jeziku, če stranka v postopku uporablja italijanski ali madžarski jezik.
7. člen 
(ravnanje vročevalca v primeru uspele in neuspele vročitve) 
(1) Vročevalec izpolni neizpolnjene rubrike obrazcev in sodišču vrne enega od dvojnikov vsakega obrazca.
(2) Če vročevalec ugotovi, da vročitve ni mogoče opraviti v skladu z odredbo sodišča, mora pisanje nemudoma vrniti sodišču skupaj z neizpolnjeno vročilnico.
(3) Po uspešno opravljeni vročitvi mora vročevalec takoj obvestiti sodišče, ki je vročitev odredilo, in priložiti vsa ustrezna obvestila.
8. člen 
(nagrada in povrnitev stroškov vročevalca) 
(1) Vročevalec je upravičen do nagrade za uspešno opravljeno vročitev in do povračila prevoznih stroškov ter do povrnitve drugih stroškov, za katere sodišče na podlagi predloženih dokazil oceni, da so bili potrebni.
(2) Nagrada za navadno vročitev znaša 5 eurov, nagrada za osebno vročitev pa 50 eurov. Nagrada za delo vročevalca se poveča za davek na dodano vrednost, če je vročevalec zavezanec za plačilo tega davka.
(3) Za neuspešno vročitev pripada vročevalcu 20 % nagrade, določene v prejšnjem odstavku.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek, lahko sodišče odmeri višji delež nagrade, ki ne sme presegati 50 % nagrade, določene v drugem odstavku tega člena, če iz priloženega izpisa podatkov iz evidence oziroma drugih ustreznih dokazil izhajajo utemeljeni razlogi, ki upravičujejo določitev višjega deleža nagrade.
(5) Med utemeljene razloge, ki upravičujejo določitev višjega deleža nagrade za neuspešno vročitev, štejejo zlasti dejanske okoliščine, ki onemogočajo uspešno vročitev ter aktivno ravnanje vročevalca v smeri uspešne vročitve.
(6) Če vročitev ni opravljena v skladu z odredbo sodišča (rok in način) ali s tem pravilnikom, vročevalcu ne pripada nagrada, povrnitev prevoznih stroškov in povrnitev drugih stroškov.
9. člen 
(postopek za izplačilo nagrade in obračun stroškov) 
(1) O izplačilu nagrade in povrnitvi stroškov ter drugih izdatkov iz prejšnjega člena odloča sodišče, ki je odredilo vročitev, na podlagi pisne zahteve vročevalca, v kateri mora natančno opredeliti stroške, katerih povrnitev zahteva. Zahtevi za plačilo nagrade v obliki stroškovnika in povrnitvi stroškov ter drugih izdatkov mora vročevalec priložiti izpis podatkov iz evidence ter predložiti druga dokazila v originalu.
(2) Sodišče odloči o zahtevi vročevalca najkasneje v 15 dneh od prejema zahteve. Priznana nagrada in odmerjeni stroški se izplačajo iz predujma, ki ga založi predlagatelj vročitve, ali iz proračuna, v skladu s plačilnimi roki, določenimi v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
(3) Prevozni stroški se obračunavajo v višini stroškov prevoza z javnim prevoznim sredstvom. Če vročevalec uporablja lastno motorno vozilo, se mu prizna kilometrina v višini 8 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov. Prevozni stroški se povrnejo za potovanje po najkrajši poti.
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati dva meseca po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-125/2017
Ljubljana, dne 28. junija 2018
EVA 2017-2030-0005
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti