Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

2264. Sklep o začetku postopka priprave (1) prvih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Moravske Toplice (SD OPN OMT 1), stran 7252.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 30. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15 in 25/17) je župan Občine Moravske Toplice dne 15. 5. 2018 sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave (1) prvih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Moravske Toplice (SD OPN OMT 1) 
1. člen 
(predmet načrtovanja in vrsta postopka) 
S tem sklepom se začne priprava (1) prvih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Moravske Toplice (v nadaljevanju: SD OPN OMT 1), sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 67/17) (v nadaljevanju: OPN). SD OPN OMT 1 se izvedejo po rednem postopku ZPNačrta, kot je predpisan za njegovo pripravo in sprejem.
V posameznih delih se spreminjajo in dopolnjujejo vsebine tekstualnega in kartografskega dela OPN ter njegovih prilog. SD OPN OMT 1 se pripravijo v okvirih, kot jih določajo usmeritve strateškega dela OPN in na podlagi sprememb predpisov ter splošnih smernic nosilcev urejanja prostora in upravljavcev gospodarske javne infrastrukture (v nadaljevanju: NUP).
SD OPN OMT 1 obsegajo:
a) spremembe osnovne in podrobnejše namenske rabe prostora in drugih sprememb posegov v prostor na podlagi novih razvojnih potreb Občine Moravske Toplice (v nadaljevanju: Občine) evidentiranih po sprejemu OPN,
b) posamične spremembe in dopolnitve vsebin OPN, ki se nanašajo na podrobnejšo namensko rabo prostora, meje med enotami urejanja prostora, umeščanja objektov v prostor in njihovega oblikovanja ter s tem povezane spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev,
c) vsebine s katerimi se OPN uskladi z aktualnimi (spremenjenimi) predpisi,
d) spremembe in dopolnitve določil tekstualnega dela OPN z namenom jasnejših opredelitev ter eventualne uskladitve ugotovljenih neskladnosti med tekstualnim in kartografskim delom akta oziroma znotraj njihovih vsebin, v smislu tehničnih in redakcijskih popravkov,
e) vključitev morebitnih novih strokovnih podlag, zahtev NUP, razvojnih predlogov in drugih nepredvidenih potreb Občine,
f) sprememba načinov urejanja ter
g) morebitne druge spremembe, ki bi se v postopku priprave SD OPN OMT 1 izkazale za potrebne in smiselne.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo SD OPN OMT 1) 
Po sprejetju OPN so se na območju Občine izkazale nove razvojne potrebe Občine oziroma investitorjev, ki so strateškega pomena in ki jih ni bilo mogoče uresničiti v okvirjih OPN, zato je Občina začela s postopkom priprave SD OPN OMT 1. Ponovno se vključijo razvojne potrebe Občine, investitorjev in individualne pobude, ki zaradi negativnih stališč nekaterih NUP niso bile vključene v OPN.
Po sprejemu OPN so bili sprejeti tudi novi predpisi, zaradi katerih je, poleg vključitve razvojnih potreb, potrebno akt dopolniti in spremeniti.
3. člen 
(območje SD OPN OMT 1) 
SD OPN OMT 1 se nanašajo na spremembe namenske rabe prostora in enot urejanja prostora, spremembe gospodarske javne infrastrukture ter posledično pripadajočih določil odloka in strokovnih podlag, kot je npr. Elaborat posegov na kmetijska zemljišča, za celotno območje Občine.
Vsebina strateškega dela OPN se spremeni po potrebi.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Pri strokovnih rešitvah se upošteva prikaz stanja prostora, splošne smernice državnih NUP, razvojne potrebe Občine in lokalnih NUP ter usmeritve iz državnih in občinskih strateških dokumentov.
Po potrebi bodo pripravljene tudi druge strokovne presoje ali analize, ki lahko vplivajo na rešitev načrtovanih ureditev.
5. člen 
(rok za pripravo SD OPN OMT 1 in njegovih posameznih faz) 
Okvirni roki za pripravo SD OPN OMT 1 in njegovih posameznih faz so:
Št.
Aktivnosti
Okvirni roki
1.
priprava osnutka SD OPN OMT 1 (po opravljeni analizi pobud in uvedbi izvajalca v delo)
60 dni
2.
pregled osnutka SD OPN OMT 1 in njegova objava na svetovnem spletu
7 dni
3.
pridobivanje prvih mnenj NUP na osnutek SD OPN OMT 1 in Odločbe o izvedbi postopka celovite presoje vplivov na okolje
30 dni
4.
priprava dopolnjenega osnutka SD OPN OMT 1 po pridobitvi prvih mnenj in Odločbe o obveznosti izdelave Okoljskega poročila (OP)
30 dni
5.
v primeru postopka CPVO priprava OP in pridobitev mnenja o ustreznosti 
v skladu s postopkom, ki ga vodi občina in z zakonsko predpisanimi roki
6.
javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni razpravi (zakonsko predpisan rok je 7 dni pred javno razgrnitvijo) 
7 dni
7.
javna razgrnitev in javna razprava
30 dni
8.
priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov javnosti z javne razgrnitve in javne razprave (po njihovi pridobitvi)
7 dni
9.
priprava predloga SD OPN OMT 1 (od potrditve strokovnih stališč do pripomb in predlogov javnosti iz javne razgrnitve in javne razprave na seji občinskega sveta)
60 dni
10.
pregled predloga SD OPN OMT 1 in njegova objava na svetovnem spletu
7 dni
11.
pridobivanje drugih mnenj na predlog SD OPN OMT 1 
30 dni
12.
v primeru postopka CPVO pridobitev odločbe o sprejemljivosti plana 
v skladu z zakonsko predpisanimi roki
13.
priprava usklajenega predloga SD OPN OMT 1 za sprejem na občinskem svetu 
30 dni
14.
objava odloka v uradnem glasilu
v skladu s postopkom, ki ga vodi občina
15.
predaja kompletiranih izvodov SD OPN OMT 1 (po objavi v uradnem glasilu)
10 dni
Opomba:
* v časovni okvir ni zajet čas izdelave strokovnih podlag, ki bi izhajale iz zahtev NUP ter čas za pridobitev mnenj na zahtevane strokovne podlage. Prav tako v časovni okvir niso zajeta eventualna usklajevanja med Občino in izdelovalcem ter Občino in NUP kakor tudi čas potreben za sprejemanje in obravnavo na občinskem svetu
Terminski plan je informativne narave in se lahko, glede na vodenje postopka izdelave prostorskega akta, spremeni.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti) 
V postopku priprave SD OPN OMT 1 sodelujejo NUP, pri katerih se ob pripravi osnutka SD OPN OMT 1 izkaže, da se vsebine sprememb in dopolnitev nanašajo na področje iz njihove pristojnosti. Ob sprejemu tega sklepa so za podajanje mnenj pristojni naslednji NUP:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Sektor za prostorsko načrtovanje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za področje razvoja poselitve)
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Sektor za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (za področje kmetijstva)
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za gozdarstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (za področje gozdarstva)
4. Zavod za gozdove Slovenije, OE Murska Sobota, Ulica arhitekta Novaka 17, 9000 Murska Sobota (za področje gozdarstva)
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana (za področje rabe in upravljanja z vodami)
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor (za področje ohranjanja narave)
7. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine)
8. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor (za področje varstva kulturne dediščine)
9. Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana (za področje državne cestne infrastrukture)
10. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Sektor za letalstvo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje zračnega prometa)
11. Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje trajne mobilnosti)
12. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje rudarstva)
13. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje energetike)
14. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje zaščite in reševanje)
15. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje obrambe)
16. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana (za področje vojnih in prikritih grobišč)
17. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje blagovnih rezerv)
18. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje zdravja)
19. Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za logistiko, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana (za področje notranjih zadev)
20. Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova ulica 25, 1000 Ljubljana (za področje zunanjih zadev)
21. ELES, d.o.o., Področje za upravljanje s sredstvi in projekti, Služba za upravljanje z infrastrukturo, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana (za področje oskrbe z električno energijo)
22. Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor (za področje oskrbe z električno energijo)
23. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana (za področje prenosnih plinovodov)
24. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev, Center za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev Murska Sobota, Bakovska cesta 27, 9000 Murska Sobota (za področje telekomunikacij)
25. Vodovod sistema B d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota
26. Javno komunalno podjetje Čista narava d.o.o., Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice
27. Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice.
Drugi udeleženci:
28. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (celovita presoja vplivov OPN na okolje).
V postopek se lahko vključi tudi druge lokalne in državne NUP, v kolikor se v postopku priprave SD OPN OMT 1 izkaže potreba, po njihovi vključitvi in sodelovanju.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD OPN OMT 1) 
Finančna sredstva za izdelavo SD OPN OMT 1 zagotovi Občina Moravske Toplice.
8. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Po objavi se sklep pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor ter sosednjim občinam.
Št. 351-00124/2017-24
Moravske Toplice, dne 25. maja 2018
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti