Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

2265. Odlok o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota, stran 7253.

  
Na podlagi Zakona o športu (ZŠpo-1) (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 29. seji dne 14. junija 2018 sprejel
O D L O K 
o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina Odloka) 
Odlok o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota (v nadaljevanju: Odlok) določa javni interes v športu, mehanizme za njegovo uresničevanje ter organe, ki so zanj pristojni na področju športa v Mestni občini Murska Sobota (v nadaljevanju: Mestna občina) v okviru letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ).
Sredstva za sofinanciranje LPŠ se zagotovijo v proračunu Mestne občine.
2. člen 
(opredelitev javnega interesa v športu) 
Javni interes v športu obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki so določene v Nacionalnem programu športa v RS (v nadaljevanju: NPŠ) in so namenjene zagotavljanju optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Javni interes v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in se uresničuje tako, da se:
– v proračunu občine zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ,
– načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti.
3. člen 
(izvajalci LPŠ) 
Izvajalci LPŠ po tem Odloku so:
– športna društva in športne zveze, ki so registrirane in imajo sedež v Mestni občini,
– zavodi, pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Mestni občini,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove in so registrirane v Mestni občini,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe določene z LPŠ v Mestni občini,
– zasebni športni delavci v Mestni občini.
4. člen 
(pravica do sofinanciranja) 
Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja izvajanja LPŠ, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Mestni občini,
– so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ (v nadaljevanju: JR), najmanj eno leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, njihova dejavnost pa je izvajanje športnih programov (ena od dejavnosti ali glavna dejavnost),
– izvajajo športne programe/področja športa skladno z Odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje,
– imajo za prijavljene športne programe/področja športa:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje strokovnega dela v športu, 
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov, 
– urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov. 
Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
5. člen 
(opredelitev področij športa) 
Za uresničevanja javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti proračunskih sredstev za vse izvajalce iz proračuna Mestne občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:
ŠPORTNI PROGRAMI:
1.0. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
2.0. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
3.0. Obštudijske športne dejavnosti
4.0. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
5.0. Kakovostni šport
6.0. Vrhunski šport
7.0. Šport invalidov
8.0. Športna rekreacija
9.0. Šport starejših
RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
1.0. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
1.1. Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programom
1.2. Založništvo v športu
1.3. Informacijsko komunikacijska tehnologija (podpora športu)
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
1.0. Organiziranost v športu
1.1. Delovanje športnih društev in zvez
1.2. Delovanje javnih zavodov za šport
ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
1.0. Športne prireditve in promocija športa
1.1. Občinske športno-promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU
Podrobnejša opredelitev vseh področij športa je podana v prilogi »Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota«.
Za vrednotenje in izbor posameznih področij LPŠ so določeni pogoji, merila in kriteriji, ki vsebujejo:
– navedbo športnih področij, ki so v javnem interesu in ki jih opredeljuje NPŠ,
– obseg športnih področij in elemente vrednotenja,
– kriterije vrednotenja posameznih področij,
– razvrstitev športnih panog (določanje prioritet) glede na konkurenčnost in uspešnost, razširjenost oziroma množičnost športne panoge in pomen panoge za lokalno okolje oziroma tradicija.
Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje in izbor dejavnosti na vseh področjih športa so sestavni del tega Odloka.
6. člen 
(Letni program športa) 
LPŠ je dokument, ki opredeljuje programe in področja športa, ki so v danem koledarskem letu opredeljena kot javni interes Mestne občine. LPŠ pripravi mestna uprava, v postopku priprave pa sodelujejo tudi predstavniki Športne zveze Murska Sobota.
Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:
– športne programe in področja športa, ki se v proračunskem letu, za katerega se sprejema LPŠ, sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– obseg in vrsto dejavnosti,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje športnih programov in področij športa,
– morebitne dodatne pogoje in zahteve za vrednotenje športnih programov in področij športa.
LPŠ sprejme Mestni svet Mestne občine Murska Sobota, po predhodnem mnenju Športne zveze Murska Sobota. Mestni svet lahko sprejme LPŠ brez predhodnega mnenja Športne zveze Murska Sobota, če ga ta ne poda v roku enega meseca.
7. člen 
(komisija za izvedbo javnega razpisa) 
Komisijo, ki vodi postopek javnega razpisa, s sklepom imenuje župan.
Komisija je sestavljena iz treh članov.
Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Za sklepčnost in sprejemanje odločitev je potrebna navadna večina članov.
Naloge komisije so:
– pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog,
– pregled in ocena vlog na podlagi pogojev, meril in kriterijev navedenih v JR oziroma razpisni dokumentaciji ter v tem odloku,
– priprava predloga izbire in sofinanciranja programov in področij športa,
– pregled in potrditev predloga razporeditve sredstev po programih in področjih športa ter izvajalcih,
– vodenje zapisnikov o svojem delu,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo oziroma dopolnitev tega odloka,
– priprava dodatnih pogojev in meril, ki se po potrebi vključijo v razpisno dokumentacijo oziroma uporabijo pri ovrednotenju prijavljenih programih in področij športa.
Strokovna in administrativna dela za komisijo opravlja za šport pristojni delavec Mestne uprave ali druga pooblaščena in strokovno usposobljena organizacija.
8. člen 
(javni razpis in razpisna dokumentacija) 
V skladu z veljavno zakonodajo, tem odlokom, sprejetim LPŠ ter na podlagi sklepa župana, Mestna občina izvede javni razpis.
Javni razpis (JR) mora vsebovati:
– naziv in sedež izvajalca razpisa,
– pravno podlago za izvedbo JR,
– predmet JR,
– navedbo pogojev za kandidiranje na JR (upravičeni izvajalci LPŠ),
– predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje,
– navedbo pogojev in meril za vrednotenje športnih programov in področij športa,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vloge,
– datum in način odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o JR,
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– informacijo o dostopnosti do Odloka, LPŠ ter pogojev, meril in kriterijev,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
9. člen 
(postopek izvedbe javnega razpisa) 
Mestna občina besedilo JR in razpisno dokumentacijo objavi v uradnem glasilu Mestne občine oziroma v Uradnem listu Republike Slovenije in na svojih spletnih straneh.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je označena z »Ne odpiraj – vloga« in navedbo JR, na katerega se nanaša. Vloga je lahko tudi elektronska, če je tako določeno v JR. Način elektronske predložitve vloge se določi v razpisni dokumentaciji.
Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, ki je predviden v javnem razpisu.
Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete. Odpiranje prejetih vlog ni javno.
Komisija na odpiranju ugotavlja formalno popolnost vlog glede na to, ali je bila oddana pravočasno in s strani upravičenega vlagatelja ter ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja dospelih vlog,
– imena navzočih članov komisije in ostalih prisotnih,
– naziv vlagateljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti oziroma o nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
10. člen 
(poziv k dopolnitvi vloge) 
Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog se v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov (nepopolne vloge), da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem dni od prejema poziva k dopolnitvi vloge.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo.
Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
11. člen 
(odločba o izbiri) 
Na podlagi predloga komisije direktor Mestne uprave izda odločbo o izbiri. Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa.
12. člen 
(ugovor) 
Zoper odločbo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah je možno podati ugovor v roku osmih dni po prejemu odločbe. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje področij.
O ugovoru odloči župan v roku trideset dni od prejema ugovora. Odločitev župana je dokončna. O dokončni odločitvi župan obvesti tudi Komisijo za izvedbo JR.
Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku trideset dni od vročitve odločbe.
Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ.
13. člen 
(objava rezultatov javnega razpisa) 
Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka JR objavijo na spletni strani Mestne občine.
14. člen 
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ) 
Ob izdaji odločbe o izbiri Mestna občina pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa. Če se vlagatelj v roku osmih dni ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
– pravna osnova za sklenitev pogodbe,
– vsebino in obseg dejavnosti,
– čas realizacije dejavnosti,
– višino dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in izvedbo športnih programov ter področij športa in predvidene sankcije v primeru neizvajanja,
– način nakazovanja sredstev izvajalcu,
– način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi,
– določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače grobo krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem JR,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
15. člen 
(spremljanje izvajanja LPŠ) 
Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrana področja najmanj v obsegu, opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti za izbrane športne programe in področja športa v skladu z JR.
Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja mestna uprava. Za strokovno pripravo gradiv in vodenje postopkov spremljanja izvajanja LPŠ lahko župan pooblasti primerno strokovno usposobljeno organizacijo.
16. člen 
(uporaba javnih športnih objektov in površin) 
Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje le- tega, pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi pred drugimi uporabniki.
Programi športa, ki se izvajajo v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojno izobraževalnega programa v/na javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi, imajo prednost pred izvajalci LPŠ in drugimi uporabniki.
III. PREHODNI DOLOČBI 
17. člen
(prenehanje veljavnosti prejšnjih pravilnikov) 
Z dnem uveljavitve tega Odloka prenehata veljati Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 22/09) in Pravilnik o načinu oddajanja večnamenskih športnih dvoran, telovadnic in zunanjih športnih površin v Mestni občini Murska Sobota v uporabo (Uradni list RS, št. 83/09).
18. člen 
(priloga Odloka) 
Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota so sestavni del tega Odloka.
19. člen 
(veljavnost Odloka) 
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2018-5(600)
Murska Sobota, dne 14. junija 2018
 
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek l.r.
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti