Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

2234. Sklep o začetku postopka priprave (3) tretjih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Črenšovci (SD OPN ČR 3), stran 7182.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2 (v nadaljevanju: ZPNačrt) in 38. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je župan Občine Črenšovci dne 24. 5. 2018 sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave (3) tretjih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Črenšovci (SD OPN ČR 3) 
1. člen 
(predmet načrtovanja in vrsta postopka) 
S tem sklepom se začne priprava (3) tretjih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Črenšovci (v nadaljevanju: SD OPN ČR 3), sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 92/09, 33/16, 40/16, 38/17) (v nadaljevanju: OPN). SD OPN ČR 3 se izvedejo po rednem postopku ZPNačrta, kot je predpisan za njegovo pripravo in sprejem.
V posameznih delih se spreminjajo in dopolnjujejo vsebine tekstualnega in kartografskega dela OPN ter njegovih prilog. SD OPN ČR 3 se pripravijo v okvirih, kot jih določajo usmeritve strateškega dela OPN in na podlagi sprememb predpisov ter splošnih smernic nosilcev urejanja prostora in upravljavcev gospodarske javne infrastrukture (v nadaljevanju: NUP).
SD OPN ČR 3 obsegajo:
a) spremembe osnovne in podrobnejše namenske rabe prostora in drugih sprememb posegov v prostor na podlagi novih razvojnih potreb Občine Črenšovci (v nadaljevanju: Občine) evidentiranih po sprejemu OPN,
b) posamične spremembe in dopolnitve vsebin OPN, ki se nanašajo na podrobnejšo namensko rabo prostora, meje med enotami urejanja prostora, umeščanja objektov v prostor in njihovega oblikovanja ter s tem povezane spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev,
c) vsebine s katerimi se OPN uskladi z aktualnimi (spremenjenimi) predpisi,
d) eventualne spremembe in dopolnitve nekaterih določil tekstualnega dela OPN z namenom jasnejših opredelitev ter eventualne uskladitve ugotovljenih neskladnosti med tekstualnim in kartografskim delom akta oziroma znotraj njihovih vsebin, v smislu tehničnih in redakcijskih popravkov,
e) vključitev morebitnih novih strokovnih podlag, zahtev NUP, razvojnih predlogov in drugih nepredvidenih potreb občine ali dopolnitev, ki izhaja iz spremenjene zakonodaje.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo SD OPN ČR 3) 
Po sprejetju OPN so se na območju občine izkazale nove razvojne potrebe Občine oziroma investitorjev, ki so strateškega pomena in ki jih ni bilo mogoče uresničiti v okvirjih OPN, zato je Občina začela s postopkom priprave SD OPN ČR 3. Ponovno se vključijo razvojne potrebe Občine, investitorjev in individualne pobude, ki zaradi negativnih stališč nekaterih NUP niso bile vključene v OPN in njegove spremembe.
Po sprejemu OPN so bili sprejeti tudi novi predpisi, zaradi katerih je, poleg vključitve razvojnih potreb, potrebno akt dopolniti in spremeniti.
3. člen 
(območje SD OPN ČR 3) 
SD OPN ČR 3 se nanašajo na spremembe namenske rabe prostora in enot urejanja prostora, spremembe gospodarske javne infrastrukture ter posledično pripadajočih določil odloka in strokovnih podlag, kot je npr. Elaborat posegov na kmetijska zemljišča, za celotno območje Občine.
Vsebina strateškega dela OPN se po potrebi spremeni.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Pri strokovnih rešitvah se upošteva prikaz stanja prostora, splošne smernice državnih NUP, razvojne potrebe Občine in lokalnih NUP ter usmeritve iz državnih in občinskih strateških dokumentov.
Po potrebi bodo pripravljene tudi druge strokovne presoje ali analize, ki lahko vplivajo na rešitev načrtovanih ureditev.
5. člen 
(rok za pripravo SD OPN ČR 3 in njegovih posameznih faz) 
Okvirni roki za pripravo SD OPN ČR 3 in njegovih posameznih faz so:
Št.
Aktivnosti
Okvirni roki
1.
priprava osnutka SD OPN ČR 3 
(po opravljeni analizi pobud in uvedbi izvajalca v delo)
60 dni
2.
pregled osnutka SD OPN ČR 3 in njegova objava na svetovnem spletu
7 dni
3.
pridobivanje prvih mnenj NUP na osnutek SD OPN ČR 3 in Odločbe o izvedbi postopka celovite presoje vplivov na okolje
30 dni
4.
priprava dopolnjenega osnutka SD OPN ČR 3 po pridobitvi prvih mnenj in Odločbe o obveznosti izdelave Okoljskega poročila (OP)
30 dni
5.
v primeru postopka CPVO priprava OP in pridobitev mnenja o ustreznosti 
v skladu s postopkom, ki ga vodi občina in z zakonsko predpisanimi roki
6.
javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni razpravi 
(zakonsko predpisan rok je 7 dni pred javno razgrnitvijo) 
7 dni
7.
javna razgrnitev in javna razprava
30 dni
8.
priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov javnosti z javne razgrnitve in javne razprave (po njihovi pridobitvi)
7 dni
9.
priprava predloga SD OPN ČR 3 (od potrditve strokovnih stališč do pripomb in predlogov javnosti iz javne razgrnitve in javne razprave na seji občinskega sveta)
60 dni
10.
pregled predloga SD OPN ČR 3 in njegova objava na svetovnem spletu
7 dni
11.
pridobivanje drugih mnenj na predlog SD OPN ČR 3
30 dni
12.
v primeru postopka CPVO pridobitev odločbe o sprejemljivosti plana
v skladu z zakonsko predpisanimi roki
13.
priprava usklajenega predloga SD OPN ČR 3 za sprejem na občinskem svetu 
30 dni
15.
objava odloka v uradnem glasilu
v skladu s postopkom, ki ga vodi občina
16.
predaja kompletiranih izvodov SD OPN ČR 3 (po objavi v uradnem glasilu)
10 dni
Opomba:
* v časovni okvir ni zajet čas izdelave strokovnih podlag, ki bi izhajale iz zahtev NUP ter čas za pridobitev mnenj na zahtevane strokovne podlage. Prav tako v časovni okvir niso zajeta eventualna usklajevanja med Občino in izdelovalcem ter Občino in NUP kakor tudi čas potreben za sprejemanje in obravnavo na občinskem svetu.
Terminski plan je informativne narave in se lahko, glede na vodenje postopka izdelave prostorskega akta, spremeni.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti) 
V postopku priprave SD OPN ČR 2 sodelujejo nosilci urejanja prostora in upravljavci gospodarske javne infrastrukture, ki so ob sprejemu tega sklepa pristojni za podajanje smernic oziroma mnenj:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Sektor za prostorsko načrtovanje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za področje razvoja poselitve)
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Sektor za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (za področje kmetijstva)
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za gozdarstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (za področje gozdarstva)
4. Zavod za gozdove Slovenije, OE Murska Sobota, Ulica arhitekta Novaka 17, 9000 Murska Sobota (za področje gozdarstva)
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana (za področje rabe in upravljanja z vodami)
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor (za področje ohranjanja narave)
7. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine)
8. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor (za področje varstva kulturne dediščine)
9. Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana (za področje državne cestne infrastrukture)
10. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Sektor za letalstvo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje zračnega prometa)
11. Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje trajne mobilnosti)
12. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje rudarstva)
13. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje energetike)
14. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje zaščite in reševanje)
15. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje obrambe),
16. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana (za področje vojnih in prikritih grobišč)
17. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje blagovnih rezerv)
18. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje zdravja)
19. Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za logistiko, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana (za področje notranjih zadev)
20. Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova ulica 25, 1000 Ljubljana (za področje zunanjih zadev)
21. ELES, d.o.o., Področje za upravljanje s sredstvi in projekti, Služba za upravljanje z infrastrukturo, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana (za področje oskrbe z električno energijo)
22. Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor (za področje oskrbe z električno energijo)
23. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana (za področje prenosnih plinovodov)
24. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev, Center za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev Murska Sobota, Bakovska cesta 27, 9000 Murska Sobota (za področje telekomunikacij)
25. Telemach Murska Sobota d.d., Lendavska ulica 29, 9000 Murska Sobota (za področje telekomunikacij)
26. EKO-PARK d.o.o. Lendava, Glavna ulica 109, 9220 Lendava (za področje oskrbe s pitno vodo)
27. Občina Črenšovci, Prekmurske čete 2, Črenšovci (kanalizacija in občinske ceste)
Drugi udeleženci:
28. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (celovita presoja vplivov OPN na okolje).
V postopek se lahko vključi tudi druge lokalne in državne NUP, v kolikor se v postopku priprave SD OPN ČR 3 izkaže potreba, po njihovi vključitvi in sodelovanju.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD OPN ČR 3) 
Finančna sredstva za izdelavo SD OPN ČR 3 zagotovi Občina Črenšovci.
8. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Črenšovci. Sklep začne veljati z dnem podpisa župana Občine po objavi v uradnem glasilu. Po objavi se sklep pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor ter sosednjim občinam.
Št. Ž-58/2018
Črenšovci, dne 24. 5. 2018
Župan 
Občine Črenšovci 
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti