Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

Št. 478-2/2018-7 Ob-2467/18, Stran 1525
Na podlagi 12. in 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 11/18), 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) objavlja
poziv za javno zbiranje ponudb 
za prodajo nepremičnine 
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana.
2. Predmet prodaje in izhodiščna cena
2.1. Predmet prodaje je posamezni del stavbe (ID 1316-632-8), k.o. 1316 Stara vas, ki v naravi predstavlja poslovne prostore na naslovu Cesta 4. julija 42, Krško, in sicer del stavbe št. 8, ki se nahaja v drugem nadstropju stavbe št. 632 (k.o. 1316 Stara vas), s skupno neto tlorisno površino 73,1 m2.
Stavba je bila zgrajena leta 1960 in ima 6 etaž, vključno s kletjo ter je bila v letu 1994 v večji meri obnovljena (obnova strehe in fasade). V letu 2016 je bila ponovno zamenjana, obnovljeni pa so bili tudi notranji prostori in stopnišče.
Poslovni prostori se nahajajo v drugem nadstropju in jih sestavljajo manjši hodnik, iz katerega se dostopa desno do računalniške sobe, levo v toaletne prostore, naravnost pa v večjo, prehodno pisarno, iz te pa še v eno prehodno pisarno in nato v končno pisarno.
Objekt je priključen na vodovodno, električno, kanalizacijsko omrežje, omrežje ktv in omrežje daljinskega ogrevanja.
2.2. Izhodiščna cena: 61.000,00 EUR brez davka na promet nepremičnin.
2.3. Stroške v zvezi s prodajo posameznega dela stavbe (ID 1316-632-8), zlasti strošek overitve prodajne pogodbe pri notarju, strošek vpisa v zemljiško knjigo in davek na promet nepremičnin, plača kupec.
3. Varščina
3.1. Do izteka roka za oddajo ponudb mora ponudnik vplačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene posameznega dela nepremičnine (ID 1316-632-8) brez davka na promet nepremičnin (6.100,00 EUR), na TRR SI56 0110 0600 0000 314, sklic za plačilo SI00 1316-6328, s pripisom varščina Krško.
3.2. Ponudba brez potrdila o plačilu varščine bo obravnavana kot nepopolna in bo izločena iz postopka.
3.3. Ponudniku, ki bo s svojo ponudbo uspel, se bo varščina vštela v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo vrnjena, brez obresti, v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika Če ponudnik ne sklene prodajne pogodbe v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika, ali ne plača kupnine v 15 dneh od sklenitve pogodbe, se šteje, da je od ponudbe odstopil in prodajalec obdrži plačano varščino.
4. Ponudba
4.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– izpolnjen ponudbeni obrazec (priloga 1):
– podatki o ponudniku: ime in priimek, naslov stalnega bivališča in EMŠO, če je ponudnik fizična oseba oziroma firmo, poslovni naslov in sedež ter matično številko, če je ponudnik pravna oseba;
– kontaktni podatki: telefonska številka in/ali elektronski naslov;
– podatki za vračilo varščine: davčna številka, številka transakcijskega računa, naziv in naslov banke; 
– ponujena cena, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene iz točke 2.2 tega poziva; 
– priloge:
– fotokopija osebnega dokumenta in potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državljani držav članic EU) oziroma dokazilo, da ima pravico pridobiti nepremičnine v RS, če je ponudnik fizična oseba; 
– izpis iz sodnega registra oziroma dokazilo, da ima pravico pridobiti nepremičnine v RS, če je ponudnik pravna oseba; 
– potrdilo o plačani varščini; 
– izjava:
– da ponudnik sprejema vse pogoje in zahteve iz tega poziva za javno zbiranje ponudb; 
– da ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da so podatki v ponudbeni dokumentaciji resnični in ustrezni; 
– da ponudnik v postopku prodaje nepremičnine, ki je predmet tega poziva, ni sodeloval kot cenilec ali član komisije, imenovane po sklepu št. 024-21/2018 z dne 22. 6. 2018 in ni z njimi povezana oseba v skladu s sedmim odstavkom 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
4.2. Ponudniki morajo oddati ponudbo na izpolnjenem ponudbenem obrazcu z vsemi prilogami v zaprti ovojnici z oznako: »ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine – Krško«. Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe.
4.3. Rok za oddajo ponudbe: 13. 8. 2018 do 10. ure. Prepozne in nepopolne ponudbe bodo izločene iz postopka.
5. Pogoji prodaje in postopek izbire najugodnejšega ponudnika
5.1. Posamezni del stavbe (ID 1316-632-8) se prodaja po načelu videno-kupljeno. Vsak sodelujoči na javnem razpisu potrjuje, da mu je v celoti znano pravno in dejansko stanje nepremičnine, ki jo kupuje. Ogled je možen od 1. 8. do 10. 8. 2018 po predhodnem dogovoru.
5.2. Ponudba veže ponudnika do 15. 11. 2018. Če ponudnik od ponudbe odstopi, prodajalec obdrži plačano varščino.
5.3. Postopek s prispelimi ponudbami vodi komisija, ki jo je za izvedbo postopka prodaje poslovnih prostorov, ki se nahajajo na naslovu Cesta 4. julija 42 v Krškem in jih upravlja AJPES, imenovala direktorica AJPES, št. sklepa o imenovanju komisije 024-21/2018 z dne 22. 6. 2018 (v nadaljevanju: komisija).
5.4. Odpiranje ponudb bo potekalo 14. 8. 2018 ob 12. uri v prostorih AJPES, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana. Odpiranje ponudb je javno.
5.5. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena cena.
5.6. Kot ponudniki pri ponudbi ne smejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe v skladu s sedmim odstavkom 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (podpisana izjava ponudnika, Priloga 1, točka 4).
5.7. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 5 delovnih dni, pozvala k oddaji nove ponudbe. V primeru, da bo tudi v dodatnem roku prispelo več najugodnejših ponudb, bo komisija s ponudniki, ki so ponudili enako visoko kupnino, opravila pogajanja.
5.8. O ugotovitvi najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 5 delovnih dni od dneva odpiranja ponudb oziroma v 5 delovnih dneh po opravljenih pogajanjih.
5.9. V primeru, da izbrani ponudnik v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika, prodajne pogodbe ne bo sklenil, se bo štelo, da je od ponudbe odstopil in prodajalec obdrži plačano varščino, ki ima v takšnem primeru naravo pogodbene kazni.
5.10. Rok za plačilo kupnine je 15 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, na TRR SI560100 0600 0000 314, s pripisom kupnina Krško. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
5.11. V primeru, da se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil.
5.12. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu posamezni del stavbe (ID 1316-632-8) izročil v last s pravico vpisa lastninske pravice. Kupec je posamezni del stavbe (ID 1316-632-8) dolžan prevzeti v 8 dneh od plačila celotne kupnine, o čemer bo AJPES sestavil primopredajni zapisnik.
5.13. Pogoji iz tega povabila so sestavni del prodajne pogodbe.
6. Dodatne informacije
6.1. Dodatne informacije o predmetu prodaje in v zvezi s tem razpisom dobijo interesenti na AJPES, pri Sabini Vrhovšek, tel. 01/4774-161, elektronska pošta: jn@ajpes.si.
7. Razno
7.1. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena. Prodajalec si pridržuje pravico ustaviti postopek do sklenitve pravnega posla.
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 
Priloga 1: Ponudba

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti