Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

2220. Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij, stran 7162.

  
Na podlagi 4. točke prvega odstavka 93. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15,44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, v nadaljevanju ZBan-2) in 13. člena ter prvega odstavka 31. člena v povezavi s 55. členom Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o poročanju monetarnih finančnih institucij 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(Splošno) 
(1) Ta sklep določa obveznost poročanja podatkov monetarnih finančnih institucij Banki Slovenije v skladu z zahtevami Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) in drugimi potrebami Banke Slovenije, vključno s potrebami nadzora bančnega poslovanja in analize finančne stabilnosti.
(2) S tem sklepom se podrobneje določajo obveznosti poročanja monetarnih finančnih institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 2016/867 (ECB 2016/13) z dne 18. maja 2016 o zbiranju podrobnih podatkov o kreditih in kreditnem tveganju, Priporočilom Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 31. oktober 2016 o odpravljanju vrzeli v podatkih o nepremičninah (ESRB/2016/14), Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (Uradni list RS, št. 100/13) dne 30. 8. 2016, Uredbe (EU) št. 1384/2016 (ECB/2016/22) z dne 2. avgusta 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24) o statistiki imetij vrednostnih papirjev, Uredbo (EU) št. 1071/2013 ECB z dne 24. septembra 2013 o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij (prenovitev) (ECB/2013/33), Uredbo (EU) št. 1375/2014 ECB z dne 10. decembra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 1071/2013 (ECB/2013/33) o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij (ECB/2014/51), Uredbo (EU) št. 1072/2013 ECB z dne 24. septembra 2013 o statistiki obrestnih mer, ki jih uporabljajo denarne finančne institucije (prenovitev) (ECB/2013/34), Uredbo ECB z dne 8. julija 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 1072/2013 (ECB/2013/34) o statistiki obrestnih mer, ki jih uporabljajo denarne finančne institucije (ECB/2014/30), Smernico ECB z dne 4. aprila 2014 o denarni in finančni statistiki (prenovitev) (ECB/2014/15), Smernico ECB (EU) 2015/571 z dne 6. novembra 2014 o spremembi Smernice ECB/2014/15 o denarni in finančni statistiki (ECB/2014/43), Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta št. 1606/2002/ES z dne 19. junija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov in Uredbo Komisije št. 1126/2008/ES z dne 3. novembra 2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta št. 1606/2002/ES.
2. OBVEZNIKI POROČANJA IN OBVEZNOST POROČANJA 
2. člen 
(Obvezniki poročanja) 
(1) Obvezniki poročanja v skladu s tem sklepom so monetarne finančne institucije (MFI), ki za namene poročanja obsegajo naslednje institucije oziroma opravljajo dejavnosti:
– banke s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev;
– podružnice bank tretjih držav, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za ustanovitev;
– hranilnice s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev;
– družbe za izdajo elektronskega denarja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki za opravljanje storitev izdaje elektronskega denarja pridobijo dovoljenje Banke Slovenije in katerih glavna dejavnost je finančno posredništvo v obliki izdajanja elektronskega denarja;
– družbe za izdajo elektronskega denarja držav članic Evropske unije, ki so pooblaščene opravljati storitve izdaje elektronskega denarja in katerih glavna dejavnost je finančno posredništvo v obliki izdajanja elektronskega denarja;
– podružnice družb za izdajo elektronskega denarja tretjih držav, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije in katerih glavna dejavnost je finančno posredništvo v obliki izdajanja elektronskega denarja;
– banka, ki jo je Svet ECB določil kot del dejanske poročevalske populacije in je bila s strani Banke Slovenije uradno obveščena o obveznostih poročanja o imetjih vrednostnih papirjev po skupinah v skladu z merili iz Uredbe (EU) št. 2016/1384 (ECB/2016/22).
(2) Med obveznike poročanja po tem sklepu ne sodijo skladi denarnega trga, ki so opredeljeni kot tisti vzajemni skladi, katerih točke so po likvidnosti bližnji substituti za vloge in, ki investirajo predvsem v instrumente denarnega trga in/ali v delnice/točke skladov denarnega trga in/ali v druge prenosne dolžniške instrumente s preostalo zapadlostjo do vključno enega leta in/ali v bančne vloge in/ali dosegajo stopnjo donosa, ki se približuje obrestnim meram instrumentov denarnega trga. Tako opredeljeni skladi denarnega trga so obvezniki poročanja na podlagi Sklepa o poročanju investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 51/08, 97/08 in 79/11).
(3) Iz obveznikov poročanja iz drugega odstavka tega člena, niso izvzeti skladi denarnega trga, ki sodijo v bančno skupino iz sedme alinee prvega odstavka tega člena.
3. člen 
(Obveznost poročanja podatkov) 
Obvezniki poročanja iz 2. člena tega sklepa morajo zagotavljati podatke o:
– knjigovodskih postavkah z obrestnimi merami (poročilo BS1S), ki vključujejo finančne informacije v zvezi z računovodskimi izkazi in podrobnejše podatke iz pogodb o sklenjenih poslih s komitenti na nivoju posameznega posla in/ali komitenta, po stanju konec vsakega meseca;
– parametrih v zvezi s kreditnim tveganjem (poročilo BS1K), ki vključujejo parametre iz Smernic Banke Slovenije, ki urejajo izračun stopnje neplačila in stopnje izgube, v zvezi z naložbami v dolžniške finančne instrumente in prevzetimi/pogojnimi zunajbilančnimi obveznostmi ter v zvezi z dolžniki po teh instrumentih, po stanju konec vsakega četrtletja;
V poročilo BS1K obvezniki poročanja vključijo tudi podatke o kumulativnih poplačilih od neplačila naprej za pogodbe, ki so na referenčni mesec vključene v poročilo BS1S ali v poročilo komisijske podbilance servisiranih poslov (poročilo BS1KP).
– dogodkih v zvezi z dolžniki iz finančnih instrumentov (poročilo BDOG), nastalih v referenčnem mesecu, ki niso vključeni že v poročilo BS1S;
– bilanci prevrednotenj s transakcijami (poročilo BS1V), ki vključuje podatke o prevrednotenjih finančnih instrumentov in transakcijah v zvezi s finančnimi instrumenti, izvršenih v referenčnem mesecu.
– kreditnih poslih, ki jih banka vodi, administrira in servisira za račun tretjih oseb, ki so poslovni subjekti (poročilo BS1KP), po stanju konec vsakega meseca;
– zavarovanjih, ki jih kreditodajalec prejme v zavarovanje izpostavljenosti v referenčnem mesecu, ki se poročajo na nivoju posamezne pogodbe (poročilo BSZAV);
– alokacijski vrednosti prejetih zavarovanj (poročilo BSIVZ), po stanju konec vsakega meseca;
– razmerjih med poslovnimi subjekti v skladu z opredelitvijo nadrejene osebe (poročilo BSPOV), po stanju konec vsakega meseca;
– obveznostih solidarnih obveznikov (poročilo BSSOL), po stanju konec vsakega meseca;
– parametrih za spremljanje makrobonitetnih instrumentov za področje stanovanjskih kreditov (poročilo BSMAP), za sklenjene posle v referenčnem četrtletju;
– imetjih vrednostnih papirjev za izbrane bančne skupine (poročilo SHSG), po stanju konec vsakega četrtletja.
4. člen 
(Izdaja navodila) 
Guverner Banke Slovenije izda navodilo za izvajanje tega sklepa, ki se objavi na javni spletni strani Banke Slovenije.
3. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(Prenehanje veljavnosti predpisa) 
(1) Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 21/16).
(2) Obvezniki poročanja posredujejo poročila vključno za avgust 2018 še v skladu s Sklepom o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 21/16).
6. člen 
(Veljavnost sklepa) 
(1) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Banka prva poročila po tem sklepu posreduje s podatki od 1. septembra 2018 dalje v skladu z Navodilom za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij iz 4. člena tega sklepa.
Ljubljana, dne 19. junija 2018
dr. Primož Dolenc l.r.
namestnik predsednika 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti