Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

2231. Odlok o II. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2018, stran 7178.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 108. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 25. redni seji dne 21. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o II. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2018 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 86/16, 31/17, 47/17, 48/17 ter 10/18) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in v računu financiranja prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupine kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina / podskupina kontov
II. rebalans 2018 (EUR)
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
11.857.847,95
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
10.076.989,00
70
DAVČNI PRIHODKI
7.629.852,00
700 Davki na dohodek in dobiček
6.407.042,00
703 Davki na premoženje
1.069.310,00
704 Domači davki na blago in storitve
153.500,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.447.137,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.236.737,00
711 Takse in pristojbine
11.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
140.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
21.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
1.038.400,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
183.679,31
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
1.050,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
182.629,31
73
PREJETE DONACIJE
13.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
13.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.584.179,64
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
874.998,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
709.181,64
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
12.784.686,67
40
TEKOČI ODHODKI
2.220.922,83
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
488.611,98
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
74.457,00
402 Izdatki za blago in storitve 
1.527.853,85
403 Plačila domačih obresti
58.000,00
409 Rezerve
72.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
4.227.544,82
410 Subvencije
419.838,73
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
2.565.044,16
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
272.750,00
413 Drugi tekoči domači transferi
969.911,93
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.942.219,02
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.942.219,02
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
394.000,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
160.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
234.000,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I-II)
–926.838,72
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE
1.100.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
1.100.000,00
500 Domače zadolževanje
1.100.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA 
409.000,00
55
ODPLAČILA DOLGA
409.000,00
550 Odplačila domačega dolga
409.000,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–235.838,72
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
691.000,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
926.838,72
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2017
235.838,72
Posebni del rebalansa proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov, ki sta prilogi temu odloku se objavita na spletni strani Občine Brezovica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 86/16, 31/17, 47/17, 48/17 ter 10/18) se 9. člen spremeni tako, da se glasi:
»9. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunska sklada sta:
– Dobrodelni županov sklad Občine Brezovica, oblikovan po ZJF, ustanovljen na podlagi Pravilnika o delovanju v višini 12.000,00 EUR.
– Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v skladu z 49. čl. ZJF v višini 20.000,00 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan v skladu s četrtim odstavkom 49. člena ZJF, in sicer do višine 10.000,00EUR. Za uporabo sredstev nad 10.000,00 EUR odloča občinski svet.«
3. člen 
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 86/16, 31/17, 47/17 ter 48/17) se 12. člen spremeni tako, da se glasi:
»12. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se lahko občina likvidnostno zadolži znotraj proračunskega leta, v skladu z 10a členom ZFO največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.
V letu 2018 se Občina Brezovica lahko dolgoročno zadolži do višine 1.100.000,00 EUR.
Občina ne bo izdajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij katerih ustanoviteljica je ter drugim pravnim osebam javnega sektorja, v katerih ima občina odločujoč vpliv.«
4. člen 
V odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 86/16, 31/17, 47/17, 48/17 ter 10/18) se 13. člen spremeni tako, da se glasi:
»13. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev javnih zavodov in javnih podjetij v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
Zadolžijo se lahko pravne osebe javnega sektorja, v katerih ima Občina Brezovica delež, in sicer Javni holding Ljubljana, d.o.o. Glede na delež lastništva znesek zadolžitve občine Brezovica 2018 znaša 3.899.880,00 EUR, in sicer:
– dolgoročna zadolžitev LPP d.o.o. pri bankah do višine 165.600,00 EUR;
– dolgoročna zadolžitev Energetika Ljubljana d.o.o. pri bankah do višine 2.975.280,00 EUR;
– kratkoročna interna zadolžitev LPP d.o.o. do višine 27.600,00 EUR;
– kratkoročna zadolžitev LPP d.o.o. pri bankah do višine 179.400,00 EUR;
– kratkoročna zadolžitev SNAGA, d.o.o. pri bankah do višine 138.000,00 EUR;
– kratkoročna zadolžitev Energetika Ljubljana d.o.o. pri bankah do višine 276.000,00 EUR ter
– kratkoročna zadolžitev VOKA d.o.o. pri bankah do višine 138.000,00 EUR
Sredstva za servisiranje (poplačilo) dolga Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o. se zagotovijo iz neproračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o.«
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 18/18
Brezovica, dne 22. junija 2018
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti