Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

2297. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2018, stran 7308.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 in 55/15 – ZFisP) ter 16. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) ter 7. člena Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2018 (Uradni list RS, št. 87/16, 8/18) je Občinski svet Občine Škocjan na 19. redni seji dne 12. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2018 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Škocjan za leto 2018 (Uradni list RS, št. 87/16, 8/18) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv konta
Rebalans II za leto 2018
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)
7.696.141
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.948.412
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
2.570.702
700 Davki na dohodek in dobiček
2.308.752
703 Davki na premoženje
175.750
704 Domači davki na blago in storitve
75.200
706 Drugi davki
11.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
377.710
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
188.510
711 Takse in pristojbine
3.500
712 Globe in druge denarne kazni
15.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
50.000
714 Drugi nedavčni prihodki
120.500
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
1.912.450
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
1.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
1.911.450
73
PREJETE DONACIJE
600
730 Prejete donacije iz domačih virov
600
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.834.679
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
558.679
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
2.276.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.640.811
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.313.124
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
319.572
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
52.550
402 Izdatki za blago in storitve
906.002
409 Rezerve
35.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.234.472
410 Subvencije
112.500
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
774.800
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
80.900
413 Drugi domači transferi
266.272
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
6.071,216
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
6.071.216
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+432)
22.000
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
22.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–944.670
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
98.465
500 Domače zadolževanje
98.465
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
10.549
550 Odplačila domačega dolga
10.549
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–856.754
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
87.916
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
944.670
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
856.754
« 
2. člen
Ostali členi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2018 ostanejo nespremenjeni.
3. člen 
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov za leto 2018 sta sestavni del tega odloka.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0014/2016
Škocjan, dne 12. junija 2018
 
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti