Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

2256. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu na delu stanovanjskih površin v južnem delu naselja Drnovo (del EUP DRN 032), stran 7242.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odločba US RS, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško na 32. seji dne 14. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu na delu stanovanjskih površin v južnem delu naselja Drnovo (del EUP DRN 032) 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(predmet OPPN) 
S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljnjem besedilu OPPN) na delu stanovanjskih površin v južnem delu naselja Drnovo (del EUP DRN 032).
II. VSEBINA OPPN 
2. člen
(sestavni deli OPPN) 
A) TEKSTUALNI DEL OPPN (ODLOK)
1.
Opis prostorske ureditve
1.1.
Namen OPPN
1.2.
Območje OPPN
2.
Umestitev načrtovane ureditve v prostor
2.1
Rešitve načrtovanih objektov in površin
2.2
Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
2.2.1
Prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor
2.2.2
Prostorski izvedbeni pogoji glede lege osnovnih objektov
2.2.3
Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja osnovnih objektov ter ureditev okolice
2.2.4
Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
2.2.5
Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo
2.3
Vplivi in povezave
3.0
Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
4.
Ohranjanje kulturne dediščine
5.
Varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
6.
Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom in varovanjem zdravja
7.
Drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN
B) GRAFIČNI NAČRTI
0 – Izsek iz kartografskega dela OPN občine Krško 
M 1:5000
1 – Območje podrobnega načrta (obstoječe stanje parcel) 
M 1:1000
2 – Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
M 1:500
3 – Zazidalna situacija
M 1:500
4 – Ureditev infrastrukt. in priključ. na javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro
M 1:500
5 – Načrt parcelacije
M 1:500
C) PRILOGE OPPN
C1)Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, postopek CPVO
C2) Okoljsko poročilo (opredelitve do izvedbe CPVO)
C3) Povzetek za javnost
1. Opis prostorske ureditve
1.1 Namen OPPN
3. člen 
(1) Z OPPN se načrtuje del stanovanjske površine v južnem delu naselja Drnovo (del EUP DRN 032). Načrtovana je gradnja osnovne stanovanjske in dopolnilne spremljajoče stavbe, nezahtevnih in enostavnih objektov, ureditev površin za nemoteno funkcioniranje stavb ter gradnja gospodarske javne infrastrukture oziroma priključkov nanjo.
(2) Z OPPN se na obravnavanem območju določijo usmeritve v zvezi s posegi v prostor, vrste možnih posegov v prostor ter pogoji za njihovo izvedbo.
1.2 Območje OPPN
4. člen 
(1) Območje OPPN se nahaja v južnem delu naselja Drnovo, umeščeno je vzhodno od občinske ceste LC 191121 (Gorica–Drnovo–Leskovec). Zajema manjši del območja v OPN določene EUP DRN-032 v približni velikosti 0,25 ha.
(2) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za del stanovanjskih površin v južnem delu naselja Drnovo (del EUP DRN 032) obsega naslednje parcele ali del parcel: 64/8, 51/7, 51/5, 52/1, 53/3, 53/6, 54/3, 54/5, 55/1, 41/4, 40/0, 39/0, 38/2, 38/1 in 35/0 vse k.o. Drnovo.
(3) Predvidene površine za stanovanjsko gradnjo obsegajo naslednje parcele ali del parcel: 39/0 in 38/2 obe k.o. Drnovo.
(4) Predvidene ureditve infrastrukture in priključne ceste obsegajo naslednje parcele ali del parcel: 64/8, 51/7, 51/5, 52/1, 53/3, 53/6, 54/3, 54/5, 55/1, 41/4, 40/0, 39/0, 38/2, 38/1 in 35/0 vse k.o. Drnovo.
(5) Izven območja OPPN se za namen funkcioniranja objektov in površin na območju OPPN načrtujejo priključki na vodovodno omrežje, elektroenergetsko omrežje ter elektronske komunikacije ter morebitne prometne ureditve.
2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
2.1 Rešitve načrtovanih objektov in površin
5. člen 
(funkcionalna zasnova) 
(1) Na stanovanjskih površinah je predvidena gradnja osnovne stanovanjske stavbe, z možnostjo gradnje dopolnilne spremljajoče stavbe ter nezahtevnih in enostavnih objektov.
(2) Na območju OPPN je načrtovana ureditev površin za funkcioniranje stavb ter gradnja gospodarske javne infrastrukture, oziroma priključkov nanjo. Načrtovana je priključitev priključne ceste na lokalno cesto LC 191121 (Gorica–Drnovo–Leskovec).
2.2 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
2.2.1 Prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostor 
6. člen 
(vrste dopustnih objektov glede na namen) 
(1) V skladu z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11) je na območju OPPN, poleg osnovne stanovanjske stavbe – 11100 Enostanovanjske stavbe, razen dvojčkov, dopustna gradnja naslednjih dopolnilnih objektov:
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti
– 12420 Garažne stavbe (kot spremljajoč samostojen objekt v funkciji stanovanjske stavbe)
– 12713 Stavbe za spravilo pridelka
– 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (samo pomožne stavbe: drvarnica, lopa, ropotarnica, letna kuhinja, ute).
(2) Dopustna je tudi namestitev naprav za izkoriščanje sončne energije (sončnih kolektorjev in sončnih elektrarn).
7. člen 
(vrste dopustnih dejavnosti) 
(1) V osnovnih in dopolnilnih objektih je dopustno opravljati dejavnosti, ki so skladne z vrstami dopustnih objektov glede na namen iz prejšnjega člena, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– parkirišča ter manipulativne površine, potrebne za opravljanje dejavnosti morajo biti urejene v sklopu parcele, namenjene gradnji,
– sodijo v III. območje varstva pred hrupom (50–60 dBa),
– ne presegajo predpisanih standardov kakovosti okolja, glede onesnaženja zraka, voda, svetlobnega in drugega onesnaževanja,
– za njih ni treba izdelati presoje vplivov na okolje.
(2) Dejavnosti je dopustno izvajati tudi v stanovanjski stavbi pod pogojem, da najmanj 50 % neto tlorisne površine stavbe predstavlja bivalni del. Proizvodne dejavnosti niso dopustne.
8. člen 
(vrste gradenj in drugih posegov) 
V območju OPPN so dopustne naslednje izvedbe gradbenih in drugih del pod pogoji tega odloka:
– gradnje novih objektov (novi objekti, dozidave in nadzidave) in naprav,
– rekonstrukcije objektov in naprav,
– odstranitve objektov in naprav ali njihovih delov,
– spremembe namembnosti objektov ali njihovih delov, v skladu z dopustnimi vrstami objektov ter dejavnosti po tem odloku,
– vzdrževanje objektov in naprav.
9. člen 
(nezahtevni in enostavni objekti) 
(1) Na območju OPPN dopustni naslednji nezahtevni in enostavni objekti:
– majhna stavba: garaža, drvarnica oziroma pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt – površine do vključno 50 m2,
– majhna stavba, kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, senčnica, letna kuhinja, vetrolov, manjša drvarnica, savna, zimski vrt – površine do vključno 20 m2,
– ograja višine do 1,5 m,
– podporni zid višine do 0,5 m,
– rezervoar za vodo (samo vkopani), prostornine do 50 m3,
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture,
– pomožni kmetijski objekt, površine do 100 m2 in višine do vključno 6 m,
– pomožni komunalni objekt in
– objekti za akumulacijo vode od tega vodni zbiralnik, bazen za kopanje, grajen ribnik, okrasni bazen – prostornine do vključno 60 m3.
(2) K posameznem osnovnem objektu je dopustna postavitev samo enega objekta iste vrste.
2.2.2 Prostorski izvedbeni pogoji glede lege osnovnih objektov 
10. člen 
(regulacijske črte) 
(1) Na območju OPPN je določena gradbena meja, kot regulacijska črta, ki omejuje površine za razvoj objekta. Osnovne stavbe gradbene meje ne smejo presegati, lahko pa se jo dotikajo, ali so od nje odmaknjene v notranjost zemljišča za razvoj objekta. Izven določene gradbene meje lahko segajo napušči.
(2) Prikaz gradbene meje je razviden iz grafičnih načrtov.
11. člen 
(funkcionalna in tehnična zasnova objektov) 
(1) Upošteva se predpise s področja tehničnih zahtev, ki morajo biti izpolnjene za učinkovito rabo energije v stavbah na področju toplotne zaščite, gretja, prezračevanja, hlajenja, klimatizacije, priprave tople vode in razsvetljave v stavbah.
(2) Objekti v javni rabi, določeni v veljavnem predpisu, morajo zagotavljati funkcionalno oviranim osebam dostop, vstop in uporabo brez grajenih in komunikacijskih ovir.
12. člen 
(lega objektov) 
(1) Lega osnovnih stavb je določena z gradbeno mejo. Stranica osnovnega objekta mora biti vzporedna z linijo javne dostopne poti.
(2) Namestitev naprav za izkoriščanje sončne energije je dopustna le na strehah stavb. Naprave za izkoriščanje sončne energije se na strehe postavijo vzporedno s strešino, njihov najvišji del ne sme presegati višine slemena osnovne strehe. V primeru, da ima del stavbe ravno streho, se postavijo pod optimalnim kotom ter orientacijo in so skriti za fasadnim vencem.
(3) Prikaz oziroma možna postavitev osnovnih objektov je razvidna iz grafičnih načrtov.
13. člen 
(odmiki od parcelnih mej in sosednjih stavb) 
(1) Najbolj izpostavljeni deli osnovnih stavb (razen napuščev) morajo biti od parcelnih mej sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 2,5 m.
(2) Gradbeno inženirski objekti morajo biti od parcelnih mej sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 0,5 m, ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča je dopustna gradnja na parcelno mejo.
(3) Odmiki novih osnovnih stavb od sosednjih stavb morajo zagotavljati svetlobno-tehnične, požarnovarnostne, sanitarne in drugi pogoje in da je možno vzdrževanje in raba objektov v okviru parcele objekta.
(4) Izven površine za razvoj objektov je dopustna gradnja infrastrukturnih vodov, uvozov, ureditve utrjenih dvorišč ter nezahtevnih in enostavnih objektov.
2.2.3 Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja objektov ter ureditev okolice 
14. člen 
(velikost in oblikovanje objektov) 
(1) Velikost objekta se zaradi vodila fleksibilnosti določi z robnimi pogoji, in sicer na površini za razvoj objekta, upoštevajoč gradbene meje in faktor zazidanosti. Tipologija zazidave enostanovanjskih stavb – samostojne hiše.
(2) Horizontalni gabariti osnovnega tlorisa je podolgovate oblike, praviloma pravokoten na predvideno javno dostopno pot. Dovoljeno je dodajanje in odvzemanje volumnov. Izhaja iz površine zemljišča, ki zagotavlja ustrezne odmike in oblike objekta upoštevajoč gradbene meje in stopnjo izkoriščenosti za gradnjo.
(3) Etažnost stanovanjskega objekta je (K) + P + M (klet + pritličje + mansarda), varianta je (K) + P + N (klet + pritličje + nadstropje). Kota pritličja je največ 0,5 m nad koto obstoječega terena. Višina slemena je največ 11,0 m nad koto pritličja.
(4) Konstrukcija: stavbe so lahko klasično zidane, betonske ali montažne.
(5) Fasade: prevladovati morajo naravni materiali kot so omet, les, kamen, dopustna je tudi uporaba stekla. Omet bele ali pastelne barve, fluorescentne barve na fasadni površini niso dopustne. Dovoljene pa so barvne kombinacije za poudarek posameznega dela fasade (dodani ali odvzeti kubusi, vhod). Prepovedani so neznačilni arhitekturni elementi in detajli na fasadah (kot so večkotni in polkrožni izzidki, stolpiči, fasadni pomoli in tipični arhitekturni elementi drugih arhitekturnih okolij – stebrišča, loki …).
(6) Streha osnovne stavbe je simetrična dvokapnica, na dodatnih volumnih je lahko streha ravna. Naklon dvokapnih streh je med 35 in 45 stopinj. Smer slemena je vzporedna z daljšo stranico stavbe. Barve kritin morajo biti opečne barve, drobne strukture. Prepovedana je uporaba svetlobo odbijajočih materialov kritine (npr. glazirana kritina). Dovoljeni so čopi in osvetljevanje mansarde s frčadami ali strešnimi okni.
15. člen 
(pogoji za nezahtevne in enostavne objekte) 
(1) Lega, velikost in oblikovnost nezahtevnih in enostavnih objektov, ki so po definiciji stavbe v sklopu posameznih parcel pripadajočim stavbam morajo izkazovati sekundarno funkcijo – manjši gabariti, oblikovno skromnejše.
(2) Najbolj izpostavljen del novih nezahtevnih ali enostavnih objektov, ki so po definiciji stavbe, mora biti od meje sosednjih parcel oddaljen najmanj 1,5 m, pri ostalih nezahtevnih in enostavnih objektih pa 0,5 metra. Dopusten je tudi manjši odmik ob pridobitvi soglasja mejaša.
(3) Medsosedske ograje se praviloma postavijo na mejo zemljiških parcel, s čimer morata lastnika mejnih parcel soglašati. V primeru nesoglasja se lahko gradi 0,5 m od parcelne meje.
(4) Odmik ograj od cestišča ne sme biti manjši od 2,00 m.
(5) Ograje so maksimalne višine 1,50 m in ne smejo ovirati preglednosti priključevanja na javno dostopno pot.
(6) Masivne zidane ograje niso dopustne.
16. člen 
(ureditev utrjenih in zelenih površin) 
(1) Prometne in manipulativne površine ob stavbah se asfaltira, tlakuje ali izvede v peščeni izvedbi. Vsaka stanovanjska enota mora imeti najmanj 2 parkirni mesti.
(2) V primeru dodatne dejavnosti v objektu, morajo biti vse manipulativne in parkirne površine za potrebe dejavnosti na pripadajoči parceli.
(3) Zasaditve se izvajajo z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami. Preostale proste površine se zatravijo.
2.2.4 Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo 
17. člen 
(1) Parcela namenjena gradnji se načrtuje v velikosti najmanj 600 m2.
(2) Maksimalni faktor zazidanosti Fz=0,6.
(3) Na parceli namenjeni gradnji se uredi vsaj 10 % zelenih površin.
2.2.5 Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo 
18. člen 
(1) Parcela namenjena za gradnjo se določi stanovanjski stavbi (GP1).
(2) Parcela (GP2) se določi za gradnjo nove javne dostopni poti za objekte v območju OPPN Drnovo. Parcelacija javne dostopne poti se izvede na način, ki omogoča umestitev ceste s karakterističnim profilu širine 7,75 m.
(3) Predlog parcelacije je razviden iz načrta parcelacije.
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
19. člen 
(splošno) 
(1) Dopustne so odstranitve, rekonstrukcije in vzdrževanje gospodarske javne infrastrukture (v nadaljevanju GJI), priključkov na GJI, grajeno javno dobro ter gradnja nove infrastrukture. Pri tem se upošteva funkcionalno zasnovo območja OPPN, predvidenih objektov v območju ter možnost njihovega razvoja. Infrastrukturo se v čim večji možni meri gradi izven vozišča. Gradnja novih omrežij GJI, njihovo obratovanje in vzdrževanje ter priključevanje na omrežja se izvaja skladno z veljavnimi predpisi s teh področij in pod pogoji upravljavcev, podanimi s smernicami in mnenji k OPPN. Okviren potek omrežij je razviden iz grafičnega načrta.
(2) Načrtovanje in posegi v varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih omrežij se izvajajo skladno z veljavnimi predpisi s področja gradnje, obratovanja in vzdrževanja posameznih omrežij, pod tehničnimi pogoji upravljavcev posameznih omrežij, podanimi s smernicami in mnenji k OPPN in s pridobitvijo njihovega soglasja. Posegi in gradnja se izvajajo pod njihovim nadzorom.
(3) Za priključitev objektov na objekte GJI oziroma, če se bo zaradi gradnje spremenila kapaciteta obstoječih priključkov, se pridobi soglasje za priključitev skladno s predpisi o graditvi objektov in sektorskimi predpisi.
20. člen 
(prometna infrastruktura) 
(1) Za predvideno območje pozidave na južnem delu obravnavanega OPPN se predvidi nova priključna cesta iz občinske ceste LC191121 (Gorica–Drnovo–Leskovec). Širina koridorja javne dostopne poti je 7,75 m. Sestavljen je iz dveh voznih pasov (širine 2,5 m), enostranskega pločnika (širine 1,5 m), bankine na južni strani (širine 0,75 m) in bankine na severni strani (širine 0,50 m).
(2) Varovalni pas javne dostopne poti, ki se meri od zunanjega roba cestišča, je na vsako stran cestišča širok 6 m za javne poti drugega reda (JP 2).
(3) Individualni priključki na novo dostopno pot se izvedejo preko bankine. Širina priključka: 3,0–5,0 m, razširitev se izvede v območju bankine.
(4) Dostop do GP1 (gradbena parcela št. 1, namenjena gradnji na zemljiščih parc. št. 38/1-del in 39-del, k.o. Drnovo) se lahko začasno uredi z obstoječe dostopne poti na severnem delu obravnavanega OPPN, preko parcele št. 37/3, k.o. Drnovo.
21. člen
(vodovodno omrežje) 
(1) Ob lokalni cesti LC 191121 Gorica–Drnovo–Leskovec poteka primarni cevovod vodovoda Krško. Vse sekundarno vodovodno omrežje območja se lahko priključuje nanj, če zadoščajo kapacitete pa tudi na že izvedeni cevovod PE DN 80 mm.
(2) Vodovodni priključki se izvedejo v vodovodih jaških izven predvidenih stavb na parceli namenjeni gradnji in tako, da so stalno dostopni upravljavcu javnega vodovoda. Izvedba vodomernega jaška na prometnih, parkirnih in ostalih utrjenih površinah ni dopustna.
(3) Priključevanje na vodovodno omrežje se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi.
(4) Obstoječi in predvideni objekti se priključujejo na javno vodovodno omrežje v skladu s soglasjem upravljavca. Priključitev na javno vodovodno omrežje se lahko izvede, ko hidravlične in tlačne razmere na javnem vodovodnem omrežju dopuščajo priključevanje novih uporabnikov. V nasprotnem primeru se priključitev izvede le pod posebnimi pogoji upravljavca GJI.
(5) Če priključitev na vodovodno omrežje ni možna, je ob soglasju upravljavca možna začasna ali trajna uporaba lastnih sistemov za oskrbo s pitno vodo (lastno zajetje, kapnica, cisterna).
22. člen 
(kanalizacijsko omrežje) 
(1) V revizijskem jašku obstoječega zbirnega kanala na križišču (priključku) priključne in občinske ceste LC191121, se predvidi priključitev novega zbirnega kanala odpadnih vod za južni del obravnavanega območja.
(2) Obstoječa in predvidena kanalizacija je namenjena odvajanju samo fekalnih odpadnih vod, meteorne vode se vodijo ločeno, prioritetno se ponikujejo.
(3) Onesnaženo padavinsko vodo z betonskih in asfaltiranih površin-parkirišč površin se pred izpustom prečisti v lovilcih olj. Čiste padavinske vode s streh se preko peskolovov in revizijskih jaškov vodijo direktno v ponikovalnico.
(4) Fekalne odpadne vode z gradbene parcele (GP1) se začasno odvajajo preko kanalizacijskega priključka preko parcele št. 37/3 k.o. Drnovo v obstoječo javno kanalizacijsko omrežje.
23. člen 
(energetsko omrežje) 
(1) Oskrba novih objektov z električno energijo se zagotavlja iz obstoječih transformatorskih postaj, v danem primeru iz Tp Drnovo. Trafo postaja Drnovo zadošča potrebam naselja Drnovo. Za preskrbo obravnavanega območja se zgradi novo nizko napetostno omrežje, preko katerega se bodo oskrbovali z električno energijo bodoči stanovanjski objekti.
(2) Začasno, do izgradnje nizko napetostnega omrežja za celotno območje EUP: DRNOVO 032, je možno objekte na gradbeni parceli (GP1) začasno napajati iz obstoječega NN omrežja.
(3) Gradnje na območju varovalnih pasov elektroenergetskih vodov so dopustne v skladu s predpisom, ki določa pogoje in omejitve gradenj, uporabe objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja.
24. člen 
(komunikacijsko omrežje) 
(1) Priključke na komunikacijsko omrežje je treba izvesti podzemno. Pri rekonstrukcijah obstoječih nadzemnih komunikacijskih vodov se ti nadomestijo v podzemni izvedbi.
(2) Pri gradnji objektov in naprav komunikacijske infrastrukture je treba upoštevati predpise s področja elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja.
(3) Predvideni vodi komunikacijske infrastrukture se praviloma gradijo v kabelski izvedbi.
25. člen 
(zbiranje odpadkov) 
(1) Površina za zbiranje odpadkov in odjem se zagotavlja znotraj posamezne parcele namenjene gradnji in mora biti izvajalcu javne službe dostopna.
(2) Z odpadki se ravna skladno z veljavnim predpisom, ki določa pravila ravnanja in druge pogoje za preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi.
(3) Zbiranje, odvoz, predelava, obdelava in odlaganje komunalnih odpadkov se na območju OPPN izvaja skladno z veljavnim predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki na območju občine Krško.
(4) Z gradbenimi odpadki se ravna skladno z veljavnim predpisom, ki določa obvezno ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih.
4. Ohranjanje kulturne dediščine
26. člen 
(1) Območje OPPN se nahaja na delu območja kulturne dediščine – Arheološko najdišče Neviodunum z oznako – evidenčna številka: 128 (ObjectID: 10981).
(2) Na delu obravnavanega območja so bile izvedene predhodne arheološke raziskave (parc. št. 38/2-del, 39-del in 40-del, vse k.o. Drnovo). Rezultat predhodnih arheoloških raziskav je bil negativen, zato se na navedenih parcelah dovoli gradnja.
(3) Pri vzpostavitvi nove javne dostopne poti, ki s predhodnimi arheološkimi raziskavami ni bila pregledana, se predhodne arheološke raziskave izvedejo pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. V sklopu predhodnih arheoloških raziskav se opravi historična analiza prostora, geofizikalne raziskave, intenzivni arheološki podpovršinski terenski pregled in izkop ročnih testnih jarkov. Na podlagi rezultatov arheoloških raziskav se določi obseg in način arheoloških raziskav.
(4) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja na celotnem območju urejanja tudi splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja oziroma lastnika zemljišča oziroma investitorja oziroma odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.
5. Varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
27. člen 
(1) OPPN ne posega na zavarovana območja s področja narave, ekološko pomembna območja, območja Nature 2000, niti na območje naravnih vrednot.
(2) Območje OPPN se ne nahaja na območju vodnih virov.
(3) Varstvo voda in tal se zagotavlja z ustreznim odvajanjem odpadnih voda, urejenim zbiranjem odpadkov in ustreznim ravnanjem v času izvajanja gradbenih del, ki mora biti skladno s predpisi s področja voda in varstva okolja.
(4) Možnost razlitja nevarnih snovi obstaja v primeru izliva pogonskih goriv in olj iz gradbenih strojev in naprav na gradbišču v času gradnje. Vsako razlitje nevarnih snovi je treba sanirati.
(5) Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mejnih količin vsebnosti snovi, določenih z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.
(6) Območje stanovanj sodi po veljavnih predpisih med območja III. stopnje varstva pred hrupom, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa in je dovoljena mejna raven hrupa 50 dBA ponoči in 60 dBA podnevi.
(7) Mejne vrednosti obremenitev okolja zaradi elektromagnetnega sevanja ne smejo biti presežene, pri čemer je potrebno upoštevati veljavne predpise. Območje OPPN sodi v območje I. stopnje varstva pred sevanjem.
(8) Pri osvetljevanju objektov in pri objektih za svetlobno oglaševanje, ki svetijo, je treba upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, ki jih določajo predpisi in usmeritve s področja svetlobnega onesnaženja okolja in glede zmanjševanja porabe električne energije.
(9) Pri zemeljskih delih se mora plodna zemlja odstraniti in deponirati ter se uporabiti za ureditev zelenic ali sanacijo degradiranih površin v občini.
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom in varovanjem zdravja
28. člen 
(1) Zemljišča v OPPN se nahajajo v vplivnem območju območje letališča Cerklje ob Krki. Na območju urejanja niso potrebni ukrepi s področja obrambe.
(2) Zemljišča v OPPN se ne nahajajo na poplavnem območju, ne na erozijsko ogroženem območju in ne na plazljivem ali plazovitem območju.
(3) Gradnja objektov mora biti potresno odporna, pri načrtovanju se upošteva veljavna zakonodaja s področja mehanske odpornosti in stabilnosti objektov, v skladu z evropskim standardom za potresno odporno gradnjo Eurocode 8 oziroma EC8 (SIST EN-1998).
(4) V skladu s karto projektnega pospeška tal je na območju OPPN določen projektni pospešek tal 0,20 g.
(5) Območje se ureja skladno s predpisom, ki ureja sistem varstva pred požarom. Pri gradnji objektov se izpolnjuje zahteve za varnost pred požarom, določene s predpisi o graditvi objektov.
(6) Upošteva se pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja, zagotavlja potrebne odmike med objekti oziroma ustrezno protipožarno ločitev, dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska vozila. V primeru potreb po požarni vodi se voda zagotavlja v zbiralnikih.
(7) Dostop za intervencijska vozila se zagotavlja preko nove javne dostopne poti iz občinske ceste LC191121 (Gorica–Drnovo–Leskovec). Delovne površine za intervencijo se zagotovijo v sklopu parkirišč in drugih utrjenih površin na območju OPPN.
7. Drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN
29. člen 
(etapnost izvedbe prostorske ureditve) 
(1) Izvedba prostorske ureditve na območju OPPN se lahko izvaja fazno.
(2) V I. fazi je na območju OPPN dopustno zgraditi stanovanjski objekt na GP1 (gradbena parcela št. 1, namenjena gradnji na zemljiščih parc. št. 38/1-del in 39-del, k.o. Drnovo). Le-ta se priključi na že izvedeni cevovod PE DN 80 mm javnega vodovodnega omrežja Krško. Fekalne odpadne vode z gradbene parcele (GP1) se začasno odvajajo preko kanalizacijskega priključka preko parcele št. 37/3, k.o. Drnovo v obstoječo javno kanalizacijsko omrežje. Dostop do GP1 se začasno uredi z obstoječe dostopne poti na severnem delu obravnavanega OPPN, preko parcele št. 37/3, k.o. Drnovo. Začasno, do izgradnje nizko napetostnega omrežja za celotno območje EUP: DRNOVO 032, je možno objekte na gradbeni parceli (GP1) začasno napajati iz obstoječega NN omrežja (na parceli št. 37/3, k.o. Drnovo).
(3) V II. fazi se na južnem delu obravnavanega OPPN zgradi nova priključna cesta iz občinske ceste LC191121 (Gorica–Drnovo–Leskovec). V isti fazi se v času izgradnje priključne ceste uredijo oziroma izgradijo še preostali komunalni vodi (fekalna kanalizacija in nizkonapetostno elektro omrežje).
30. člen 
(obveznosti investitorjev in izvajalcev gradnje) 
(1) Gradbišče se načrtuje in uredi skladno z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov. Zagotovi se vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje okolja.
(2) Investitor je dolžan zunanjo in prometno ureditev prilagoditi obstoječi cesti na lastne stroške v okviru parcele namenjene gradnji.
31. člen 
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev) 
(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju varnostnih, energetskih, prometnih, tehnoloških in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše z energetskega, tehnološkega, prometno tehničnega ali okoljevarstvenih vidikov.
(2) Na podlagi soglasja upravljavca so dopustna odstopanja od določenih tehničnih parametrov in poteka lokalne ceste ter odstopanja glede ureditve dostopa do načrtovanih stavb in glede ureditve obračališča, ki se zagotavlja na parceli namenjeni gradnji. Dopustne so tudi druge spremembe pri prometnem in komunalnem urejanju, v kolikor to zahteva prilagoditev obstoječim trasam vodov in naprav. Gre za ustreznejšo tehnologijo izvedbe in tehnično rešitev ter če te spremembe ne spreminjajo funkcionalnega in vsebinskega koncepta OPPN.
(3) Dopustna so odstopanja od zakoličbenih točk parcel namenjenih gradnji v smislu prilagoditve bodočim ureditvam, obstoječi parcelaciji in stanju v prostoru, pod pogojem, da so omogočene vse ureditve, predvidene s tem odlokom.
(4) Odstopanja od tehničnih rešitev ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v katerih delovno področje spadajo ta odstopanja.
(5) Vsa odstopanja se lahko izvedejo le v primeru, da se z njimi ne poslabšujejo prostorske in okoljske zahteve po tem odloku.
III. KONČNE DOLOČBE 
32. člen 
(inšpekcijsko nadzorstvo) 
Nadzor nad izvajanjem OPPN izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
33. člen 
(vpogled v OPPN) 
OPPN je na vpogled pri pristojni občinski službi za urejanje prostora v Občini Krško ter na sedežu Krajevne skupnosti Krško polje.
34. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-4/2016-O502
Krško, dne 14. junija 2018
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti