Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

2263. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Močvar v Moravskih Toplicah, stran 7250.

  
Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2), 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) (v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15 in 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 27. seji dne 19. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Močvar v Moravskih Toplicah 
1. člen 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Močvar v Moravskih Toplicah (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta), ki je bil sprejet z Odlokom o zazidalnem načrtu Močvar v Moravskih Toplicah (Uradni list RS, št. 66/00, 93/04, 113/04, 50/06 in 15/15) (v nadaljnjem besedilu: Odlok).
2. člen 
(1) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta vsebujejo tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta vsebuje besedilo odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta.
(3) Grafični del sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta vsebuje naslednje grafične načrte, ki veljajo za območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta:
– izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju v merilu 1:2000,
– prikaz spremembe podrobnejše namenske rabe občinskega prostorskega načrta v merilu 1:2000,
– območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem v merilu 1:1000,
– prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji v merilu 1:1000,
– zazidalna oziroma ureditvena situacija s prikazom poteka omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture v merilu 1:1000,
– prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom v merilu 1:1000,
– načrt parcelacije v merilu 1:1000.
(4) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta imajo naslednje priloge:
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
– prikaz stanja prostora,
– smernice in mnenja,
– obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
– povzetek za javnost.
3. člen 
V 3. členu Odloka se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta obsega zemljišče s parcelno številko 3515/1, k.o. Moravci.«.
4. člen 
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen 
Ne glede na določbe tega poglavja (III. FUNKCIJA OBMOČJA) je na območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta dopustna ureditev travnatega nogometnega igrišča, pripadajoče infrastrukture in pomožnih objektov (vrste objektov glede na namen: objekti prometne infrastrukture, cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi, drugi gradbeni inženirski objekti, vsi nezahtevni in enostavni objekti razen objektov za rejo živali in pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov).«.
5. člen 
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen 
Ne glede na določbe tega poglavja (IV. URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA) je na območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta dopustno objekte graditi tako, da je najbolj izpostavljen del objekta od meje sosednjega zemljišča odmaknjen najmanj 1,00 m, s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča lahko tudi manj, ograja, podzemni objekt in objekt, ki nima višine, pa se lahko gradijo na oziroma do meje.«.
6. člen 
Za 19. členom se doda nov 19.a člen, ki se glasi:
»19.a člen 
Ne glede na določbe tega poglavja (V. ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV) je na območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta dopustno objekte graditi tako, da se velikost prilagodi kapacitetnim zahtevam in namenu, oblikovanje pa tehnološkim zahtevam in namenu.«.
7. člen 
Na koncu prvega odstavka 23. člena se doda besedilo »Za oskrbo območja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta z električno energijo se razširi obstoječe interno električno omrežje. Priključna moč ostaja nespremenjena.«.
8. člen 
Za 35. členom se doda nov 35.a člen, ki se glasi:
»35.a člen 
Pri načrtovanju objektov se upošteva projektni pospešek tal 0.100 [g].
Površine, na katerih se bodo zbirale, skladiščile, prečrpavale, pretakale in mešale okolju škodljive snovi, se izvedejo tako, da bo preprečeno neposredno izpiranje ali odtekanje škodljivih snovi v površinske vode ali tla (neprepustnost, robniki, padci proti požiralnikom, kanalizacija ...).
Za zaščito pred požarom se zagotovi:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– potrebne odmike od meje parcel in med objekti ali potrebne protipožarne ločitve,
– dovozne poti za gasilska vozila, dostopne poti za gasilce, postavitvene površine in delovne površine za gasilska vozila v skladu z zahtevami standarda SIST DIN 14090 ali usklajeno z lokalno pristojno gasilsko enoto, kadar se jih ne da urediti v skladu s standardom SIST DIN 14090,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
Pri gradnji novih stavb in pri rekonstrukciji stavb, kjer se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, se spodbuja uporabo okolju prijazne in učinkovite rabe energije ter uporabo obnovljivih virov energije. Obnovljivi viri energije so viri energije, ki se v naravi ohranjajo in v celoti ali pretežno obnavljajo, zlasti pa energija vodotokov, vetra in biomase ter geotermalna in neakumulirana sončna energija.
Učinkovito rabo energije se zagotavlja s priključevanjem objektov in naprav na ekološko čiste vire energije, z racionalno rabo energije in z zmanjševanjem porabe tako, da se:
– izboljšuje toplotna izolacija objektov,
– spodbuja pasivne oziroma energetsko učinkovite gradnje,
– pri načrtovanju prenov in novogradenj objektov predvidi uporabo sodobnih izolacijskih materialov ter tehnološke opreme,
– zamenjuje fosilna goriva z gorivi, ki vsebujejo manj ogljika (zemeljski plin) ali z biomaso.
Pri gradnji novih stavb in pri rekonstrukciji stavb, kjer se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, je treba izdelati študijo izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo, kjer se upošteva tehnična, funkcionalna, okoljska in ekonomska izvedljivost alternativnih sistemov za oskrbo z energijo. Kot alternativni sistemi se štejejo:
– decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije,
– soproizvodnja,
– daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na voljo,
– toplotne črpalke.«.
9. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka se po kratkem postopku izvedejo spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Moravske Toplice, ki so potrebne zaradi uskladitve z občinskim podrobnim prostorskim načrtom nastale spremembe podrobnejše namenske rabe.
10. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta (zemljišče s parcelno številko 3515/1, k.o. Moravci) veljati Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Močvar v Moravskih Toplicah in začne ponovno veljati Odlok o zazidalnem načrtu Močvar v Moravskih Toplicah.
11. člen 
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se po ZUreP-2 in ZPNačrt štejejo za občinski podrobni prostorski načrt.
12. člen 
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se hranijo in so na vpogled javnosti na sedežu Občinske uprave Občine Moravske Toplice.
13. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-00124/2017-23
Moravske Toplice, dne 20. junija 2018
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti