Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

2250. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Jesenice, stran 7204.

  
Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 27. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Nadzorni odbor Občine Jesenice na 25. seji dne 23. 5. 2018 sprejel
P O S L O V N I K 
o delu Nadzornega odbora Občine Jesenice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem poslovnikom se ureja podrobnejša organizacija in način dela Nadzornega odbora Občine Jesenice (v nadaljnjem besedilu: nadzorni odbor), konstituiranje nadzornega odbora, njegove pristojnosti, naloge, pravice in dolžnosti predsednika in članov nadzornega odbora, načrtovanje dela in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za delo nadzornega odbora.
2. člen 
(1) Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v Občini Jesenice.
(2) Pristojnosti nadzornega odbora ter njegove naloge določata Zakon o lokalni samoupravi in Statut Občine Jesenice.
(3) Sedež nadzornega odbora je na sedežu Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.
(4) Nadzorni odbor ima svoj žig, ki je okrogle oblike. V sredini je grb občine, ob zgornjem robu napis »Občina Jesenice«, ob spodnjem robu pa napis »Nadzorni odbor«.
II. JAVNOST DELA 
3. člen 
(1) Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor zagotavlja javnost z objavo zapisnikov sej ter z objavo dokončnih poročil o opravljenih nadzorih.
(2) Nadzorni odbor obvešča javnost o svojem delu tako, da zapisnike sej, letni program oziroma njegove spremembe ali dopolnitve ter dokončna poročila objavi na spletni strani občine, ali na drug ustrezen način, dostopen javnosti, če le-te ne predstavljajo informacij zaupne narave, oziroma ne predstavljajo informacij, ki v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ, Uradni list RS, št. 24/03 in sprem.) niso dostopne javnosti. Javnost svojega dela zagotavlja tudi s predložitvijo sklepov in dokončnih poročil občinskemu svetu.
(3) Osnutki poročil javnosti niso dostopni in niso informacije javnega značaja.
(4) Člani nadzornega odbora so pri opravljanju svojega dela dolžni spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.
(5) Nadzorni odbor lahko odloči, da se javnost dela omeji ali izključi, če to zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov, ter dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z veljavnimi predpisi zaupne narave oziroma določeni kot državne, uradne ali poslovne skrivnosti.
III. KONSTITUIRANJE NADZORNEGA ODBORA 
4. člen 
(1) Konstitutivno sejo nadzornega odbora skliče župan v tridesetih dneh po imenovanju članov nadzornega odbora.
(2) Nadzorni odbor se konstituira, ko je na seji navzoča večina njegovih članov. Na konstitutivni seji člani nadzornega odbora izmed sebe imenujejo predsednika in namestnika predsednika.
(3) Do imenovanja predsednika vodi sejo najstarejši član.
IV. PRISTOJNOSTI NADZORNEGA ODBORA 
5. člen 
(1) Nadzorni odbor deluje in odloča v okviru svojih pristojnosti samostojno.
(2) Pristojnosti nadzornega odbora določa Zakon o lokalni samoupravi in statut občine.
(3) Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti finančnega poslovanja občinskih organov, občinske uprave, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij, katerih ustanovitelj je občina, ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna.
V. PRAVICE IN DOLŽNOSTI PREDSEDNIKA TER ČLANOV NADZORNEGA ODBORA 
6. člen 
(1) Člani nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej nadzornega odbora, na sejah razpravljati in glasovati, in opravljati nadzore ter druge naloge, za katere jih zadolži nadzorni odbor.
(2) Če se član nadzornega odbora ne more udeležiti seje, mora o tem obvestiti predsednika nadzornega odbora oziroma strokovnega sodelavca v občinski upravi, ki je zadolžen za administrativno pomoč nadzornemu odboru, vsaj en dan pred sejo nadzornega odbora.
7. člen 
Nadzorni odbor vodi, zastopa in predstavlja predsednik nadzornega odbora. V njegovi odsotnosti ga nadomešča namestnik predsednika.
8. člen 
Naloge predsednika nadzornega odbora so:
– vodi in organizira delo nadzornega odbora;
– sklicuje in vodi seje;
– predlaga in pripravi dnevni red za seje nadzornega odbora;
– zastopa stališča in predloge nadzornega odbora v občinskem svetu;
– predlaga člane za opravljanje posameznih nadzorov;
– podpisuje sklepe, zapisnike, pooblastila in druge akte nadzornega odbora;
– spremlja in zagotavlja izvajanje sklepov nadzornega odbora;
– pripravi predlog letnega programa dela ter predlog letnega poročila o delu nadzornega odbora;
– zagotavlja obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora;
– zagotavlja izvajanje določil tega poslovnika;
– sodeluje z občinskim svetom, županom, delovnimi telesi občinskega sveta in občinsko upravo.
VI. SREDSTVA ZA DELO NADZORNEGA ODBORA 
9. člen 
Nadzorni odbor je neposredni uporabnik proračuna Občine Jesenice. Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v proračunu na podlagi predlaganega letnega programa dela ter finančnega načrta.
10. člen 
(1) Članom nadzornega odbora pripada sejnina za udeležbo na seji nadzornega odbora, nadomestilo za opravljen posamezni nadzor ter druga nadomestila v skladu s sprejetim aktom Občinskega sveta Občine Jesenice, ki ureja plačila funkcionarjev in članov organov ter delovnih teles.
(2) Sejnina se izplača na podlagi poročila o prisotnosti na sejah, ki ga pripravi zapisnikar, nadomestilo za opravljen nadzor pa pripada posameznemu članu, ki je opravljal nadzor, ko nadzorni odbor sprejme dokončno poročilo ali drugače zaključi njegovo obravnavo.
VII. KONFLIKT INTERESOV 
11. člen 
(1) Vsak član nadzornega odbora mora biti pozoren na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in mora storiti vse, da se mu izogne. Ko ugotovi nasprotje interesov ali možnost, da bi do njega prišlo, mora o tem takoj pisno obvestiti predsednika nadzornega odbora, predsednik nadzornega odbora pa člane nadzornega odbora. Ob tem mora takoj prenehati z delom v zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja interesov.
(2) Predsednik nadzornega odbora o obstoju nasprotja interesov odloči v petnajstih dneh in s svojo odločitvijo takoj seznani člana nadzornega odbora. O obstoju nasprotja interesov v primeru predsednika nadzornega odbora pa odloči nadzorni odbor.
(3) Če obstaja dvom v nepristranskost člana nadzornega odbora, lahko zahteva izločitev člana iz posamezne zadeve predsednik nadzornega odbora, nadzorovani organ ali sam član nadzornega odbora.
(4) Zahtevo za izločitev se vloži pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora, o izločitvi predsednika nadzornega odbora pa nadzorni odbor.
VIII. NEZDRUŽLJIVOST FUNKCIJE ČLANA NADZORNEGA ODBORA Z DRUGIMI FUNKCIJAMI 
12. člen 
(1) Nezdružljivost članstva v nadzornem odboru urejata Zakon o lokalni samoupravi in Statut Občine Jesenice.
(2) Član nadzornega odbora je dolžan o vsaki spremembi, ki se nanaša na nezdružljivost funkcije, nemudoma obvestiti nadzorni odbor ter komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, najkasneje pa v roku petnajst dni po spremembi.
IX. NAČRTOVANJE DELA NADZORNEGA ODBORA 
13. člen 
(1) Nadzorni odbor sprejme letni program dela.
(2) Med letom lahko nadzorni odbor program dela spremeni ali dopolni.
(3) Nadzorni odbor sprejme na podlagi letnega programa dela tudi finančni načrt, ki ga predloži županu.
14. člen 
(1) Predsednik nadzornega odbora ali drug član nadzornega odbora, ki ga za to pooblasti predsednik, enkrat letno poroča občinskemu svetu o delu nadzornega odbora.
(2) V letnem poročilu predsednik nadzornega odbora poda poročilo o delu nadzornega odbora, ugotovitvah in opažanjih ter priporočila za izboljšanje poslovanja nadzornega odbora.
X. POTEK SEJE IN NAČIN ODLOČANJA NADZORNEGA ODBORA 
15. člen 
Nadzorni odbor dela oziroma sprejema poročila, mnenja, priporočila, predloge in druge odločitve na sejah, na katerih je navzoča večina članov odbora.
16. člen 
(1) Seje sklicuje in vodi predsednik nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.
(2) Seje sklicuje predsednik nadzornega odbora na lastno pobudo v skladu z letnim programom dela, najmanj pa štirikrat letno. Mora pa jo sklicati najkasneje v osmih dneh od prejema obrazložene pisne zahteve več kot polovice članov nadzornega odbora.
(3) Na sejo se vedno vabi tudi župana in direktorja občinske uprave.
17. člen 
(1) Vabilo za redno sejo se z gradivom pošlje članom nadzornega odbora praviloma sedem dni pred datumom seje.
(2) Vabilu za sejo morajo biti priloženi:
– zapisnik zadnje seje nadzornega odbora ter
– gradivo za posamezne predlagane točke dnevnega reda.
(3) Izjemoma, kadar so za to podani utemeljeni razlogi, se lahko gradivo k posameznim točkam predloži članom nadzornega odbora pred samim začetkom seje.
(4) Vabilo in gradivo se članom nadzornega odbora pošilja v elektronski obliki (po e-pošti) ali na drug dogovorjen način.
18. člen 
(1) Na začetku seje nadzornega odbora predsednik nadzornega odbora ugotovi, ali je nadzorni odbor sklepčen. Sklepčnost je zagotovljena, ko je navzočih več kot polovica članov. Če je nadzorni odbor nesklepčen, predsednik nadzornega odbora počaka petnajst minut in nato ponovno ugotavlja sklepčnost. Če nadzorni odbor še vedno ni sklepčen, predsednik nadzornega odbora sejo preloži.
(2) Nadzorni odbor veljavno odloča, če je na seji prisotna večina članov odbora. Odločitev oziroma sklep je sprejet, če zanj glasuje večina članov nadzornega odbora, ki so glasovali, razen če ta poslovnik določa drugače.
(3) Glasovanje na sejah nadzornega odbora je javno, z dvigom rok.
(4) O posameznem sklepu lahko nadzorni odbor glasuje tudi tajno, če na obrazložen predlog člana nadzornega odbora le-ta tako odloči z večino glasov prisotnih članov.
19. člen 
(1) Predlog dnevnega reda seje določi predsednik, pobudo za dopolnitev dnevnega reda pa lahko poda vsak član nadzornega odbora. Pobuda mora biti obrazložena in podana najmanj tri dni pred datumom, predvidenim za sejo, predlagatelj pa mora predložiti tudi gradivo za obravnavo predlagane točke.
(2) Nadzorni odbor o predlaganem dnevnem redu glasuje na sami seji odbora pred obravnavo ostalih točk dnevnega reda.
(3) Na dnevni red se lahko uvrsti dodatna točka, če je zanjo pripravljeno gradivo. O tem nadzorni odbor glasuje na začetku seje pred sprejemom dnevnega reda.
20. člen 
Na začetku vsake obravnavane točke dnevnega reda lahko predsednik nadzornega odbora poda kratko obrazložitev, nato pa da besedo poročevalcu oziroma predlagatelju posamezne točke dnevnega reda in nato še morebitnim vabljenim na sejo za to točko. Sledi razprava, vrstni red razpravljavcev določa predsednik nadzornega odbora.
21. člen 
Nadzorni odbor lahko na predlog predsednika nadzornega odbora ali na zahtevo člana nadzornega odbora odloči, da o isti zadevi posamezni član razpravlja le enkrat ali da se razprava časovno omeji.
22. člen 
Če nadzorni odbor v zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave ali če nadzorni odbor sklene, da še ni pogojev za končno odločanje, se dokončanje razprave in odločanje o zadevi preloži na eno od naslednjih sej nadzornega odbora.
23. člen 
Predsednik nadzornega odbora oblikuje po opravljeni razpravi o posamezni točki dnevnega reda predlog sklepa in ga da na glasovanje.
24. člen 
Župan in direktor občinske uprave imata na sejah nadzornega odbora pravico razpravljati, nimata pa pravice glasovanja.
25. člen 
(1) O delu na seji nadzornega odbora se piše zapisnik. Zapisnik vsebuje:
– datum in kraj ter čas začetka in zaključka seje ali njene prekinitve;
– navedbo prisotnih članov, odsotnih članov;
– prisotnost vabljenih na seji, odsotnih vabljenih, ostalih morebitnih prisotnih;
– ugotovitev sklepčnosti in sprejeti dnevni red;
– potek seje z navedbo poročevalcev in razpravljavcev;
– sklepe nadzornega odbora.
(2) Sprejeti sklepi nadzornega odbora morajo biti oblikovani in zapisani tako, da je v njih na nedvoumen način opredeljeno stališče nadzornega odbora do posamezne zadeve, ki jo je nadzorni odbor obravnaval.
(3) Zapisnik podpišeta zapisnikar in predsednik nadzornega odbora oziroma predsedujoči.
26. člen 
Zapisniki in ostalo gradivo sej nadzornega odbora se hranijo v prostorih občinske uprave, pri strokovnem sodelavcu, zadolženem za administrativno pomoč nadzornemu odboru.
XI. POSTOPEK NADZORA TER PRAVICE IN OBVEZNOSTI UDELEŽENCEV NADZORA 
27. člen 
Postopek nadzora ter pravice in obveznosti udeležencev nadzora določata Zakon o lokalni samoupravi in Statut Občine Jesenice.
28. člen 
(1) Po opravljenem nadzoru pripravijo člani nadzornega odbora, ki so zadolženi za nadzor, osnutek poročila. Osnutek poročila obravnava in sprejme nadzorni odbor na seji. Nadzorni odbor lahko osnutek dopolni, spremeni ali zavrne.
(2) Člani nadzornega odbora z glasovanjem odločijo o sprejemu osnutka poročila, ki se vroči nadzorovani osebi v roku najkasneje petnajst dni po sprejemu.
29. člen 
(1) Osnutek poročila mora vsebovati vse obvezne sestavine in obliko v skladu s predpisom, ki ureja obvezne sestavine in obliko osnutka poročila nadzornega odbora občine.
(2) Nadzorovana stranka ima pravico v roku petnajst dni od prejema osnutka poročila odgovoriti na posamezne navedbe oziroma pripraviti odzivno poročilo.
(3) Na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila nadzorovane stranke pripravi nadzorni odbor poročilo s priporočili in predlogi. Poročilo s priporočili in predlogi je dokončni akt nadzornega odbora.
(4) Poročilo s priporočili in predlogi mora vsebovati enake sestavine kot osnutek poročila ter priporočila in predloge. Vsebovati mora vse obvezne sestavine in obliko v skladu s predpisom, ki ureja obvezne sestavine in obliko poročila nadzornega odbora. Pri opisu posamezne ugotovitve o nepravilnostih je treba navesti odgovore nadzorovane stranke iz odzivnega poročila. V poročilu s priporočili in predlogi mora biti razvidno, katera pojasnila iz odzivnega poročila nadzorovane stranke je nadzorni odbor upošteval v posameznem ugotovitvenem delu.
30. člen 
(1) Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju nadzorovane osebe, ki so opredeljene v tem poslovniku, mora o teh kršitvah v 15 dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.
(2) V primeru, ko nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovani organ storil prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.
(3) Nadzorni odbor o primerih iz prejšnjih odstavkov obvesti tudi župana in občinski svet.
31. člen 
Za hujšo kršitev predpisov ali nepravilnost pri poslovanju nadzorovanega organa se šteje:
– če nadzorovani organ izplača proračunska sredstva za namene, ki niso predvideni v proračunu;
– sklenitev pogodbe o nakupu, izvedbi del ali storitev, ki se neposredno ali posredno plačujejo iz proračuna, s ponudnikom, brez javnega razpisa, pa bi bila izvedba javnega razpisa za pridobitev najugodnejšega ponudnika, v skladu z veljavnimi predpisi, obvezna;
– sklenitev pogodbe o nakupu, izvedbi del ali storitev, ki se neposredno ali posredno plačujejo iz proračuna, s ponudnikom, ki ni bil kot najugodnejši izbran v okviru predhodnega javnega razpisa za pridobitev najugodnejšega ponudnika, katerega izvedba je bila v skladu z veljavnimi predpisi obvezna;
– razpolaganje z občinskim premoženjem oziroma prodaja ali oddaja finančnega ali stvarnega premoženja v nasprotju z veljavnimi predpisi;
– ostala dejanja, katerih škodna posledica v breme proračuna Občine Jesenice je po oceni nadzornega odbora znatna in so bila izvršena ali opuščena po krivdi nadzorovanega organa.
32. člen 
(1) Pravico do vpogleda v arhiv in dokumentarno gradivo dela nadzornega odbora imajo vsi člani nadzornega odbora.
(2) Drugim osebam je dovoljen dostop do informacije iz arhivskega ali dokumentarnega gradiva v zvezi z delom nadzornega odbora, skladno z določili veljavnih predpisov, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja.
(3) Skladno z aktom, ki ureja poslovanje javne uprave z dokumentarnim gradivom, je za poslovanje z dokumentarnim gradivom in za arhiviranje dokumentarnega gradiva nadzornega odbora zadolžen strokovni sodelavec v občinski upravi, ki je zadolžen za administrativno pomoč nadzornemu odboru.
XII. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
33. člen 
(1) Poslovnik o delu Nadzornega odbora sprejme nadzorni odbor z dvotretjinsko večino glasov vseh članov.
(2) Obrazloženo pobudo za spremembo oziroma dopolnitev tega poslovnika lahko poda vsak član nadzornega odbora. Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme nadzorni odbor po enakem postopku in z enako večino kot velja za sprejem poslovnika.
XIII. KONČNE DOLOČBE 
34. člen 
Za vprašanja, ki niso urejena s tem poslovnikom, se smiselno uporablja Poslovnik Občinskega sveta Občine Jesenice.
35. člen 
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Jesenice, št. 013-1/2006 z dne 25. 1. 2006.
36. člen 
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2018
Jesenice, dne 23. maja 2018
mag. Vojko Otovič l.r.
Predsednik Nadzornega odbora 
Občine Jesenice 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti