Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

2285. Odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2018, stran 7299.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – Odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS 1617) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB in 17/17) je Občinski svet Občine Sevnica na 31. redni seji dne 20. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2018 
1. člen 
V Odloku o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 11/18) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Proračun Občine Sevnica za leto 2018 je določen:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
(v evrih)
skupina/podskupine kontov
proračun leta 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
16.246.902
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
15.204.751
70
DAVČNI PRIHODKI
12.600.337
700 Davki na dohodek in dobiček
11.484.812
703 Davki na premoženje
774.479
704 Domači davki na blago in storitve
336.046
706 Drugi davki
5.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.604.414
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.602.879
711 Takse in pristojbine
16.000
712 Globe in druge denarne kazni
21.030
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
194.346
714 Drugi nedavčni prihodki
770.159
72
KAPITALSKI PRIHODKI
199.500
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
99.500
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
100.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
842.651
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
739.394
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
103.257
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
18.553.213
40
TEKOČI ODHODKI
5.225.807
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
924.571
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
146.680
402 Izdatki za blago in storitve
3.604.331
403 Plačila domačih obresti
86.047
409 Rezerve
464.178
41
TEKOČI TRANSFERI
7.456.164
410 Subvencije
676.746
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.087.200
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
453.847
413 Drugi tekoči domači transferi
2.238.371
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.524.516
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.524.516
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
346.726
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
46.873
432 Investicijski transferi proračunskim upor.
299.853
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–2.306.311
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER VRAČILA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
2.282.534
50
ZADOLŽEVANJE
2.282.534
500 Domače zadolževanje
2.282.534
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
826.102
55
ODPLAČILA DOLGA
826.102
550 Odplačila domačega dolga
826.102
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)
–849.879
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.456.432
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI+X.-IX.)
2.306.311
Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. preteklega leta
849.879
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov, ki ga sestavljajo projekti, sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sevnica: www.obcina-sevnica.si.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0032/2018
Sevnica, dne 21. junija 2018
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti