Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

2242. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017, stran 7200.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave glasila Snežnik 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na nadaljevanju 26. redne seje dne 14. 4. 2018 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017 
1. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017, zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja ter bilanco rezervnega sklada.
Tabela 1: Bilanca prihodkov in odhodkov
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
V EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
12.226.157
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
10.189.331
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
9.410.743
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
8.241.651
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
932.162
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
228.105
706
 
DRUGI DAVKI
8.825
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
778.588
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREM.
540.503
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
12.205
712
 
DENARNE KAZNI 
25.901
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
2.739
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
197.239
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
1.043.576
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
113.383
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMAT. PREMOŽ.
930.193
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.400
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
1.400
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI 
991.850
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN. INST.
975.716
741
 
PREJETA SRED. IZ DRŽ. PR. IZ SRED. PRORAČUNA EU 
16.133
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
13.563.716
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.136.112
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
695.660
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VAR.
121.762
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
2.210.923
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
54.268
409
 
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
53.500
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
4.642.256
410
 
SUBVENCIJE
193.231
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
2.718.810
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM
468.374
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.261.843
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
5.428.875
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
5.428.875
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
356.472
431
 
INVEST. TR. PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PR. UPOR. 
217.021
432
 
INVEST. TR. PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 
139.451
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–1.337.559
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752) 
0
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV 
0
440
 
DANA POSOJILA
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
442
 
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZ. 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJ. IN SPR. KAP. DEL. (IV.-V.) 
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
2.202.443
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
2.202.443
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
527.110
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
527.110
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠ.) SRED. NA RAČ. (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
337.774
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.675.333
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.337.559
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRET. LETA 
1.890.653
Presežek prihodkov nad odhodki po bilanci prihodkov in odhodkov, računu terjatev in naložb ter računu financiranja znaša 337.774 evrov.
Z upoštevanjem neporabljenih sredstev iz preteklih let v višini 337.774 evrov znašajo neporabljena sredstva 2.228.427 evrov.
2. člen 
Rezervni sklad občine izkazuje:
– stanje 1. 1. 2017 116.739,94 evrov
– prihodki v letu 2017 23.500 evrov
– odhodki v letu 2017 13.829,89 evrov
– stanje 31. 12. 2017 126.410,05 evrov.
Presežek prihodkov rezervnega sklada Občine Ilirska Bistrica po stanju 31. 12. 2017 v višini 126.410 evrov, se koristi v letu 2018.
3. člen 
Rezervni sklad po stanovanjskem zakonu izkazuje:
– stanje 1. 1. 2017 68.728,39 evrov
– prihodki v letu 2017 30.000 evrov
– odhodki v letu 2017 3.681,70 evrov
– stanje 31. 12. 2017 95.046,69 evrov.
Presežek prihodkov rezervnega sklada po stanovanjskem zakonu po stanju 31. 12. 2017 znaša 95.047 evrov in se vodi kot sredstva na računu. Sredstva se lahko koristijo v letu 2018 v skladu z veljavno stanovanjsko zakonodajo.
4. člen 
Sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017, so:
– splošni del proračuna – bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja,
– posebni del proračuna – realizirani finančni načrti občinskega sveta, nadzornega odbora, župana, občinske uprave, krajevnih skupnosti,
– obrazložitve – obrazložitve splošnega dela, posebnega dela, obrazložitve izvajanja načrta razvojnih programov,
– obrazložitev podatkov iz bilance stanja,
– računovodsko poročilo upravljavca denarnih sredstev sistema EZR.
5. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. člen 
Odlok z vsemi prilogami se objavi na spletni strani Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska-bistrica.si.
Št. 410-4/2018
Ilirska Bistrica, dne 15. junija 2018
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti