Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

2306. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2018, stran 7317.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 26. redni seji dne 27. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2018 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2018 se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračun leta 2018 v EUR
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+73+74)
3.295.307
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.507.074
70
DAVČNI PRIHODKI
2.127.498
700 Davki na dohodek in dobiček
1.954.764
703 Davki na premoženje
107.526
704 Domači davki na blago in storitve
65.208
706 Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
379.576
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
163.942
711 Takse in pristojbine
3.276
712 Denarne kazni
1.279
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
211.079
72
KAPITALSKI PRIHODKI
373.983
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
75.184
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolg. sredstev
298.799
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
414.250
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinanč. institucij
312.481
741 Prejeta sredstva iz držav. proračuna iz sred. proračuna EU
101.769
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.085.118
40
TEKOČI ODHODKI 
1.081.819
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
242.897
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost
40.476
402 Izdatki za blago in storitve
750.061
403 Plačila domačih obresti
15.000
409 Rezerve
33.385
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.120.167
410 Subvencije
45.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
589.914
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanov.
151.922
413 Drugi tekoči domači transferi
333.331
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.790.797
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.790.797
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
92.335
431 Investicijski transferi fizičnim in prav. osebam, ki niso pr. up.
61.460
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
30.875
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–789.811
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
97.023
50
ZADOLŽEVANJE
97.023
500 Domače zadolževanje
97.023
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
50.280
55
ODPLAČILO DOLGA
50.280
550 Odplačila domačega dolga
50.280
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–743.068
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
46.743
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
789.811
XII.
STANJE SRED. NA RAČUNU OB KONCU PRET. LETA
743.068
« 
2. člen 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sveti Jurij ob Ščavnici – http:/www.sveti-jurij.si/.
3. 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0002/2018
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 27. junija 2018
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Miroslav Petrovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti