Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

2262. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu “Turistično naselje Podov”, stran 7249.

  
Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2), 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) (v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15 in 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 27. seji dne 19. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu “Turistično naselje Podov” 
1. člen 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje Podov v Moravskih Toplicah (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta), ki je bil sprejet z Odlokom o zazidalnem načrtu “Turistično naselje Podov” (Uradni list RS, št. 58/95, 67/99, 113/04, 50/06 in 15/15) (v nadaljnjem besedilu: Odlok).
2. člen 
(1) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta vsebujejo tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta vsebuje besedilo odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta.
(3) Grafični del sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta vsebuje naslednje grafične načrte, ki veljajo za območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta:
– izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju v merilu 1:2000,
– območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem v merilu 1:1000,
– prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji v merilu 1:1000,
– zazidalna oziroma ureditvena situacija v merilu 1:1000,
– prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro v merilu 1:1000,
– prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom v merilu 1:1000,
– načrt parcelacije v merilu 1:1000.
(4) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta imajo naslednje priloge:
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
– prikaz stanja prostora,
– smernice in mnenja,
– obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
– povzetek za javnost.
3. člen 
V 3. členu Odloka se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta obsega zemljišča s parcelnimi številkami 3514/1, 3514/2, 3514/3 in 3514/4 ter del zemljišča s parcelno številko 3073/22, vse k.o. Moravci.«.
4. člen 
V 5. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Na območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je dopustna gradnja naslednjih vrst objektov glede na namen:
– stavbe: gostinske stavbe, poslovne in upravne stavbe, trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti ter stavbe splošnega družbenega pomena;
– gradbeni inženirski objekti: objekti prometne infrastrukture, cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi ter drugi gradbeni inženisrki objekti;
– nezahtevni in enostavni objekti: vsi nezahtevni in enostavni objekti razen objektov za rejo živali in pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov.«.
5. člen 
Za drugim odstavkom 7. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Na območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta veljajo naslednji pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov:
– lega stavb: znotraj površine za razvoj stavbe, ki je določena z gradbenimi mejami. Gradbena meja je črta, katero načrtovani objekt ne sme presegati, lahko pa se je dotika ali pa je od nje odmaknjen v notranjost zemljišča; Gradnja stavbe izven površine za razvoj stavbe je dopustna le s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča;
– lega gradbenih inženirskih objektov: najbolj izpostavljen del objekta mora biti od meje sosednjega zemljišča odmaknjen najmanj 1,00 m, s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča lahko tudi manj, ograja, podzemni objekt in objekt, ki nima višine, pa se lahko gradijo na oziroma do meje;
– lega nezahtevnih in enostavnih objektov: najbolj izpostavljen del objekta mora biti od meje sosednjega zemljišča odmaknjen najmanj 1,00 m, s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča lahko tudi manj, ograja, podzemni objekt in objekt, ki nima višine, pa se lahko gradijo na oziroma do meje;
– velikost stavb: v skladu z grafičnim delom je na zemljišču s parcelno številko 3514/2, k.o. Moravci višinski gabarit največ K+P+M, na delu zemljišč s parcelnimi številkami 3514/1, 3514/4 in 3514/3, vse k.o. Moravci največ K+P+1+T in na delu zemljišč s parcelnimi številkami 3514/1, 3514/4, 3514/3 in 3073/22, vse k.o. Moravci največ K+P+3;
– velikost gradbenih inženirskih objektov: prilagodi se kapacitetnim zahtevam in namenu;
– velikost nezahtevnih in enostavnih objektov: upošteva se določila predpisa o razvrščanju objektov;
– oblikovanje stavb: objekte se oblikuje tako, da se ne kvari splošnega videza prostora;
– oblikovanje gradbenih inženirskih objektov: prilagodi se tehnološkim zahtevam in namenu;
– oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov: objekte se oblikuje tako, da se ne kvari splošnega videza prostora.«.
6. člen 
Na koncu četrtega odstavka 9. člena se doda besedilo »Za oskrbo območja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta z električno energijo se razširi obstoječe interno električno omrežje. Priključna moč ostaja nespremenjena.«.
7. člen 
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pri načrtovanju objektov se upošteva projektni pospešek tal 0.100 [g].
Površine, na katerih se bodo zbirale, skladiščile, prečrpavale, pretakale in mešale okolju škodljive snovi, se izvedejo tako, da bo preprečeno neposredno izpiranje ali odtekanje škodljivih snovi v površinske vode ali tla (neprepustnost, robniki, padci proti požiralnikom, kanalizacija ...).
Za zaščito pred požarom se zagotovi:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– potrebne odmike od meje parcel in med objekti ali potrebne protipožarne ločitve,
– dovozne poti za gasilska vozila, dostopne poti za gasilce, postavitvene površine in delovne površine za gasilska vozila v skladu z zahtevami standarda SIST DIN 14090 ali usklajeno z lokalno pristojno gasilsko enoto, kadar se jih ne da urediti v skladu s standardom SIST DIN 14090,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
Pri gradnji novih stavb in pri rekonstrukciji stavb, kjer se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, se spodbuja uporabo okolju prijazne in učinkovite rabe energije ter uporabo obnovljivih virov energije. Obnovljivi viri energije so viri energije, ki se v naravi ohranjajo in v celoti ali pretežno obnavljajo, zlasti pa energija vodotokov, vetra in biomase ter geotermalna in neakumulirana sončna energija.
Učinkovito rabo energije se zagotavlja s priključevanjem objektov in naprav na ekološko čiste vire energije, z racionalno rabo energije in z zmanjševanjem porabe tako, da se:
– izboljšuje toplotna izolacija objektov,
– spodbuja pasivne oziroma energetsko učinkovite gradnje,
– pri načrtovanju prenov in novogradenj objektov predvidi uporabo sodobnih izolacijskih materialov ter tehnološke opreme,
– zamenjuje fosilna goriva z gorivi, ki vsebujejo manj ogljika (zemeljski plin) ali z biomaso.
Pri gradnji novih stavb in pri rekonstrukciji stavb, kjer se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, je treba izdelati študijo izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo, kjer se upošteva tehnična, funkcionalna, okoljska in ekonomska izvedljivost alternativnih sistemov za oskrbo z energijo. Kot alternativni sistemi se štejejo:
– decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije,
– soproizvodnja,
– daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na voljo,
– toplotne črpalke.«.
8. člen 
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se po ZUreP-2 in ZPNačrt štejejo za občinski podrobni prostorski načrt.
9. člen 
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se hranijo in so na vpogled javnosti na sedežu Občinske uprave Občine Moravske Toplice.
10. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-00124/2017-24
Moravske Toplice, dne 20. junija 2018
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti