Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

2255. Odlok o izbiri in sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj, stran 7211.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg) in Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 30/17 – UPB1) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 39. seji dne 20. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o izbiri in sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se podrobneje določi izvajalce posameznih programov in področij letnega programa športa, podrobnejše pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na lokalni ravni, način določitve višine sofinanciranja, postopek izbire in sofinanciranja izvajanja letnega programa športa, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.
Skupni obseg sofinanciranja programov in področij športa določi svet Mestne občine Kranj z vsakoletnim proračunom in letnim programom športa, kjer se določi tudi razporeditev sredstev po posameznih programih in področjih športa.
2. člen 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– letni program športa v Mestni občini Kranj (v nadaljevanju: letni program športa) je program, ki ga sprejme Mestni svet Mestne občine Kranj in s katerim se v skladu z Zakonom o športu (v nadaljevanju: ZŠpo-1) določi izvajanje nacionalnega programa športa v posameznem koledarskem letu;
– javni razpis za izbiro in sofinanciranje letnega programa športa (v nadaljevanju: javni razpis) je razpis, ki se v skladu z ZŠpo-1 pripravi in izvede na podlagi sklepa o začetku postopka javnega razpisa, s katerim se določi predmet sofinanciranja, predvideni obseg javnih sredstev, cilje, ki se jih da doseči z razpisom in besedilo razpisa;
– izvajalci letnega programa športa (v nadaljevanju: izvajalci) po tem odloku so pravni subjekti, določeni z ZŠpo-1, ki so s strani Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: MOK) financirani oziroma sofinancirani za izvajanje programov in področij, predpisanimi z letnim programom športa za posamezno leto.
– programi in področja letnega programa športa so v skladu z ZŠpo-1 lahko:
a) športni programi;
1. prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
2. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
3. obštudijska športna dejavnost;
4. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
5. kakovostni šport;
6. vrhunski šport;
7. šport invalidov;
8. športna rekreacija;
9. šport starejših
b) športni objekti in površine za šport v naravi;
c) razvojne dejavnosti v športu:
1. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu;
2. statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v športu iz prvega odstavka 63. člena ZŠpo-1 in strokovna podpora programom;
3. založništvo v športu;
4. znanstvenoraziskovalna dejavnost v športu;
5. informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa;
d) organiziranost v športu;
e) športne prireditve in promocija športa:
1. športne prireditve;
2. javno obveščanje o športu;
3. športna dediščina in muzejska dejavnost v športu;
f) družbena in okoljska odgovornost v športu;
– občinska športna zveza je pravna oseba zasebnega prava, ki jo ustanovijo športna društva in zveze športnih društev s sedežem v Kranju in je polnopravna članica Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez.
3. člen 
Izvajalci letnega programa športa po tem odloku morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu v skladu z veljavno zakonodajo,
– imajo organizirano redno dejavnost oziroma športne programe najmanj triintrideset tednov v koledarskem letu in sodelujoči oziroma vadeči morajo biti v njih vključeni najmanj triintrideset tednov,
– imajo prijavljen sedež oziroma stalno prebivališče v MOK in neprekinjeno izvajajo programe športa, ki so namenjeni občanom in občankam Kranja vsaj dve leti pred objavo javnega razpisa, na katerega se prijavljajo.
– imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih programov športa,
– prijavljajo le programe športa, ki jih izvajajo v koledarskem letu, za katerega se dodeljujejo proračunska sredstva, z vadečimi in vsebino programov športa, ki jih že izvaja v prvem delu koledarskega leta, za katerega se razpisuje javni razpis,
– imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva v športnih društvih in/ali zvezah športnih društev ter evidenco o udeležencih programov športa,
– imajo poravnane vse zapadle obveznosti do MOK in Zavoda za šport Kranj (v nadaljevanju: zavod),
– izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem odlokom, letnim programom športa in javnim razpisom.
2. PODROBNEJŠI POGOJI IN MERILA ZA IZBIRO IZVAJALCEV 
4. člen 
Za uresničevanje javnega interesa v športu so s pogoji, kriteriji in merili opredeljeni načini vrednotenja naslednjih področij programov športa:
– športni programi,
– športni objekti in površine za šport v naravi,
– razvojne dejavnosti v športu,
– organiziranost v športu,
– športne prireditve in promocija športa,
– družbena in okoljska odgovornost v športu.
5. člen 
Višina sofinanciranja programov in področij športa se opredeli v točkah, kot izhaja iz posameznih določb meril za vrednotenje programov in področij športa. Vrednost točk se izračuna po sprejetem proračunu za vsak javni razpis, program in področje posebej.
6. člen 
Elementi za opredelitev vrednotenja programov športa so:
– časovni obseg posameznega programa športa,
– časovni obseg dela strokovnega kadra v športu,
– časovni obseg uporabe ali najema športnih objektov in površin za šport v naravi,
– opredeljeni materialni stroški za izvedbo programa športa,
– drugi elementi v skladu z usmeritvami nacionalnega programa športa, letnega programa športa in tega odloka.
Elementi za opredelitev področij športa so opredeljeni pri vsakem področju posebej.
7. člen 
(1) Izračun vrednosti točk
Skupno število točk vsakega področja programov športa, s katerimi so izvajalci uspešno kandidirali na javnem razpisu, se deli z višino proračunskih sredstev, ki je v letnem programu športa določena za posamezno področje programov športa.
Na ta način izračunana vrednost točke se pomnoži s številom točk, ki jih je posamezen izvajalec dobil na osnovi prijavljenih oziroma ovrednotenih programov športa.
Višina sofinanciranja za namen uporabe in/ali najema športnih objektov in površin ter za namen dela strokovnega kadra v športu je opredeljena s številom ur vadbe posamezne vadbene skupine oziroma športne panoge in s korekcijskim faktorjem (v nadaljevanju: KF). Na ta način se izračuna število točk za posamezen namen sofinanciranja, pod pogojem, da ima izvajalec prijavljene vadbene skupine polne, tako kot je to določeno za vsako starostno skupino oziroma športno panogo posebej v tem odloku. Pri športnih programih vrhunskega športa se pri vrednotenju izjemoma upoštevajo vsi prijavljeni vrhunski športniki, ki izpolnjujejo pogoje, določene s tem odlokom.
Če vadbena skupina v športnih programih ni polna, se izvajalcu točke za namen uporabe in/ali najema športnih objektov in površin in za namen dela strokovnega kadra v športu proporcionalno zmanjšajo.
Če izvajalec pri prijavi posameznega športnega programa ne dokaže kompetence (ustrezne usposobljenosti oziroma izobrazbe, pogodba z izvajalcem, načrt dela) strokovnega kadra v športu, ki organizira in vodi vadbo se mu namenskih stroškov za strokovni kader v športu pri tem športnem programu ne vrednoti oziroma sofinancira.
Točke za materialne stroške, tam, kjer se upoštevajo, so določene za vsak posamezni športni program posebej in se pomnožijo s številom vadečih v vadbeni skupini.
Tako izračunanim točkam se prištejejo še točke za uspešnost in z drugimi KF, ki jih ta odlok predvideva za posamezne izvajalce. Seštevek vseh točk predstavlja maksimalno število točk, ki jih izvajalec lahko pridobi za posamezen športni program.
8. člen 
Športnim društvom in zvezam športnih društev, ki so člani občinske športne zveze, se končno število točk posameznih športnih programov pomnoži s KF 1,16.
Športna društva in zveze športnih društev imajo pod enakimi pogoji prednost pred ostalimi upravičenimi prijavitelji na javni razpis pri odobritvi sofinanciranja za izvajanje letnega programa športa. Zveze športnih društev lahko kandidirajo za sredstva le na podlagi tistih programov športa, ki jih izvajajo same, in ki jih posamezna športna društva, ki so člani zveze športnih društev, ne vključujejo v svoje programe športa, na podlagi katerih kandidirajo na javnem razpisu.
9. člen 
(2) Namembnost sofinanciranih sredstev
Izvajalcem se lahko sofinancirajo naslednji stroški izvedbe programov športa, za katere so na javnem razpisu prejeli proračunska sredstva, ki pa se morajo uporabiti za namen, ki je določen s tem odlokom in naveden v Pogodbi o sofinanciranju izvajalcev letnega program športa v Mestni občini Kranj (v nadaljevanju: pogodba):
– stroški športnih objektov in površin, kamor sodijo najem, uporaba, obratovalni, vzdrževalni in investicijski stroški športnih objektov in površin ter izjemoma nakup oziroma najem opreme in materiala, potrebne za vadbo in tekmovanja na površinah za šport v naravi in urbanem okolju,
– stroški strokovnega kadra v športu, kamor sodi plačilo strokovnega kadra v športu za opravljeno delo in potni stroški,
– materialni stroški, kamor sodijo vsi drugi stroški, ki nastanejo z organizacijo in izvedbo posameznega programa športa.
V primeru, da posamezni športni program oziroma vadbeno skupino vodi več strokovnega kadra v športu se lahko prijavi in sofinancira tistega, ki ni sofinanciran iz drugih občinskih ali državnih proračunskih sredstev.
Izvajalcem se proračunska sredstva izplačajo na podlagi sklenjene pogodbe oziroma določil, ki opredeljujejo postopek izplačila in poročanja o namenski porabi sredstev iz javnega razpisa.
2.1. Športni programi
10. člen 
Športni programi so opredeljeni z nacionalnim programom športa, na podlagi katerega so v tem odloku navedeni in se izvajajo na podlagi letnega programa športa.
11. člen 
(1) Vrednotenje športnih programov
Sistem točkovanja za vrednotenje športnih programov se določa z merili in kriteriji. Sistem točkovanja izhaja iz razdelitve športnih panog oziroma programov v tri skupine:
1. skupina:
Izvajalci športnih programov v individualnih športnih panogah, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka.
2. skupina: 
Izvajalci športnih programov v kolektivnih športnih panogah, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez do naslova ekipnega državnega prvaka.
3. skupina:
Izvajalci športnih programov miselnih iger.
V posamezni skupini izvajalci športnih programov pridobivajo dodatne točke glede na razširjenost oziroma množičnost, konkurenčnost športne panoge, nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge, športne dosežke izvajalca oziroma kakovost dosežkov posameznih športnikov in ekip.
V sistemu točkovanja so kot kazalci za razširjenost športne panoge upoštevani:
– število članov s plačano članarino,
– število registriranih športnikov pri nacionalni panožni športni zvezi,
– število društev, vključenih v nacionalno panožno športno zvezo v Republiki Sloveniji.
Kot kazalci za kakovost športnih dosežkov so upoštevani:
– veljavne kategorizacija športnikov po veljavnih Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji, ki jih sprejme Strokovni svet Republike Slovenije za šport,
– rezultati športnikov v individualnih in kolektivnih športnih panogah v posamezni vadbeni skupini doseženi na mednarodnih tekmovanjih v okviru mednarodnih panožnih športnih zvez ali Mednarodnega olimpijskega komiteja, ki se s tem odlokom vrednotijo,
– rezultat posameznega športnika oziroma ekipe v posamezni vadbeni skupini na državnem prvenstvu, ki se s tem odlokom vrednoti.
12. člen 
Merila za sofinanciranje športnih programov so opredeljena po naslednjih skupinah športnih programov:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– obštudijske športne dejavnosti,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– športna rekreacija,
– šport starejših.
13. člen 
Merila določajo vrednotenje športnih programov izvajalcev na osnovi razširjenosti športne panoge v Sloveniji, na način, da se za vsak športni program določi število vadečih v posamezni vadbeni skupini.
Za izbor izvajalcev športnih programov:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– obštudijska športna dejavnost,
– športna rekreacija in,
– šport starejših,
se uporabljajo naslednja merila:
Merilo
Število točk za vrednotenje
1.
Cena športnega programa
0–40
2.
Kompetentnost strokovnih delavcev
0–30
3.
Število vadečih
0–30
Za izbor izvajalcev športnih programov:
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport in
– šport invalidov,
se uporabljajo naslednja merila:
Merilo
Število točk za vrednotenje
1.
Kompetentnost strokovnih delavcev
0–20
2.
Konkurenčnost športne panoge
0–20
3.
Nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge
0–20
4.
Število športnikov oziroma razširjenost športne panoge
0–20
5.
Uspešnost športne panoge
0–20
Vadeči v vseh športnih programih izvajalca morajo biti njegovi člani s plačano letno članarino za tekoče leto.
Članarina na člana mora biti pri izvajalcu določena v višini vsaj 5,00 EUR na leto.
Vadeči v naslednjih športnih programih izvajalca morajo biti njegovi člani s plačano letno članarino za tekoče leto in istočasno registrirani športniki pri pristojni nacionalni panožni športni zvezi ter nastopati na uradnih tekmovanjih pristojne nacionalne panožne športne zveze od določene starosti dalje, kot to določa posamezna nacionalna panožna športna zveza in ta odlok:
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov.
Športnik oziroma vadeči, ki ga posamezen izvajalec prijavi na javni razpis, je lahko udeležen v več programih športa. V sklopu športnih programov športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport je lahko sofinanciran v dveh športnih programih, in sicer v svoji prvi oziroma primarni in v svoji drugi športni panogi oziroma vadbeni skupini, s tem, da izpolnjuje vse predpisane pogoje v obeh športnih panogah, predvsem, da izvaja predpisano število ur vadbe in tekmovanj. V drugih športnih programih lahko izvajalec posameznega vadečega oziroma športnika prijavi samo enkrat oziroma je sofinanciran samo v prvem, po vrsti prijavljanjem, športnem programu.
Vsaka posamezna vadbena skupina mora izvajati športne programe v športnih objektih in površinah za šport v naravi in urbanem okolju, kjer ima z urnikom oziroma razporedom določene svoje vadbene površine, v svojih terminih in vodene s svojim strokovnim kadrom v športu, kar se ne sme prekrivati z drugimi vadbenimi skupinami izvajalca. Izvajalec mora ob prijavi na javni razpis predložiti pogodbo o uporabi oziroma najemu športnega objekta oziroma ustrezen dokument, s katerim dokazuje, da ima zagotovljene ustrezne prostorske pogoje za izvedbo načrtovanih športnih programov.
14. člen 
Za izračun števila točk za namen uporabe in/ali najema športnih objektov in površin se uporablja naslednje KF, ki veljajo za vse športne programe:
Preglednica št. 1: Korekcijski faktorji za vrednotenje uporabe in/ali najema športnih objektov in površin
Vrsta športnih objektov in površin
KF
A.
Pokriti oziroma zaprti športni objekti in površne
1.
Pokriti olimpijski bazen Kranj (50 m bazen za vaterpolo)
6,2
2.
Pokriti olimpijski bazen Kranj (50 m bazen za plavanje)
4,2
3.
Pokriti olimpijski bazen Kranj (16 m bazen za plavanje)
2,2
4.
Pokriti olimpijski bazen Kranj (50 m in 16 m bazen za druge športne dejavnosti)
2
5.
Ledna dvorana Kranj (pokrito drsališče)
5,7
6.
Športna dvorana Planina (športna dvorana)
4,7
7.
Športna dvorana Planina (fitnes)
1,2
8.
Pokriti 50 m bazen
3,2
9.
Pokrito drsališče
3,2
10.
Velika večnamenska športna dvorana – nad 1000 m2 vadbenega parterja
2,8
11.
Pokriti 25 m ali manjši bazen
2,7
12.
Pokriti 25 m ali manjši bazen
2,7
13.
Večnamenska športna dvorana – od 600 do 1000 m2 vadbenega parterja
2,7
14.
Športna dvorana – od 250 do 600 m2 vadbenega parterja
2,3
15.
Pokrito kegljišče
2,2
16.
Pokrita plezalna stena
1,9
17.
Mala športna dvorana – od 150 do 250 m2 vadbenega parterja
1,8
18.
Pokrito igrišče za hokej in line
1,8
19.
Pokrito balinišče
1,6
20.
Pokrito teniško igrišče
1,6
21.
Pokrito igrišče za odbojko na mivki
1,6
22.
Fitnes ali telovadnica z utežmi, trenažerji in kardiovaskularnimi napravami
1,5
23.
Pokrito strelišče
1,3
24.
Drugi nerazvrščeni pokriti športni objekti in površine
1,1
B.
Nepokriti oziroma odprti športni objekti in površine
25.
Atletski stadion Kranj (atletski stadion)
4,2
27.
Letno kopališče Kranj (50 m bazen za vaterpolo)
4,2
26.
Letno kopališče Kranj (50 m bazen za plavanje)
3,2
27.
Letno kopališče Kranj (50 m bazen za druge športne dejavnosti)
2,2
28.
Nogometni stadion Kranj (veliko nogometno igrišče)
4,2
29.
Nogometni stadion Kranj (veliko in malo nogometno igrišče z umetno travo)
3,2
30.
Smučarske skakalnice v Kranju (velika – K100)
3,6
31.
Smučarske skakalnice v Kranju (male smučarske skakalnice)
3,3
32.
Kolesarska cesta
4,1
33.
Proga za smučanje
3,4
34.
Atletski stadion s tribunami
2,9
35.
Nogometni stadion s tribunami (600 sedežev in več)
2,9
36.
Nepokriti 50 m bazen 
2,7
37.
Veliko nogometno igrišče
2,7
38.
Kolesarska steza – velodrom 
2,6
39.
Nogometno igrišče z umetno travo
2,6
40.
Šolski atletski stadion
2,6
41.
Poligon za biatlon
2,6
42.
Malo nogometno igrišče
2,5
43.
Igrišče za baseball in softball
2,4
44.
Nepokriti 25 m ali manjši bazen 
2,2
45.
Smučarska skakalnica – K 100 in več
2,2
46.
Mala smučarska skakalnica – do K 100
1,9
47.
Poligon za tek na smučeh
1,8
48.
Večnamensko asfaltirano igrišče
1,5
49.
Nepokrito balinišče
1,4
50.
Nepokrito teniško igrišče
1,4
51.
Igrišče za odbojko na mivki
1,4
52.
Nepokrito igrišče za hokej in line
1,3
53.
Steza za rolkanje
1,3
54.
Nepokrito strelišče
1,2
55.
BMX poligon
1,1
56.
Drugi nerazvrščeni nepokriti športni objekti in površine
1
15. člen 
(2) Vrednotenje uspešnosti športnih programov
Vrednotenje uspešnosti posameznih izvajalcev in njihovih športnih programov se izvede na podlagi dodeljevanja dodatnih točk v naslednjih športnih programih:
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov.
Dodatne točke, ki se dodeljujejo za uspešnost oziroma športne rezultate in se prištevajo točkam za namen dela strokovnega kadra v športu in materialnim stroškom, lahko pridobijo izvajalci športnih programov, navedeni v 35. členu tega odloka na osnovi dveh kriterijev:
1. Števila vseh kategoriziranih športnikov v skladu z veljavnimi Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji, ki jih sprejme Strokovni svet Republike Slovenije za šport. Dodatne točke si pridobi izvajalec, ki ima kategorizirane športnike na dan objave javnega razpisa vpisane v aktualnem seznamu kategoriziranih športnikov, ki ga vodi Olimpijski komite Slovenije – Združenju športnih zvez. Kategorizacije športnikov se za dodatne točke upoštevajo z naslednjimi omejitvami:
– pri športnih programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, in sicer pri vadbenih skupinah do predvidoma 14 let zaradi Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji ne morejo pridobiti nobenih od predvidenih kategorizacij športnikov,
– pri športnih programih športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, se upošteva samo kategorizacija mladinskega, državnega in perspektivnega razreda,
– pri športnih programih kakovostnega športa izvajalci pridobijo dodatne točke za kategorizacije državnega in perspektivnega razreda,
– pri športnih programih vrhunskega športa izvajalci pridobijo dodatne točke za kategorizacije mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda.
Športniki iz športnih programov individualnih športnih panog, za katere se jim lahko dodeljujejo dodatne točke, morajo za posameznega izvajalca tekmovati najmanj eno tekmovalno sezono v minulem letu.
Izvajalcem, pri katerih so športniki dosegli kategorizacijo perspektivnega, mednarodnega svetovnega ali olimpijskega razreda, se dodatne točke upoštevajo vse obdobje kategorizacije, tudi ob morebitnem odhodu iz športnega društva. Točke za kategoriziranega športnika dobi ob prehodu iz enega športnega društva v drugo športno društvo znotraj MOK ali ob odhodu v športno društvo izven občine tisto športno društvo, v katerem je športnik pridobil posamezno kategorizacijo in jo je izvajalec tudi v javnem razpisu prijavil.
2. Osvojene uvrstitve oziroma medalje na državnih, evropskih in svetovnih prvenstvih, na svetovnih pokalih ter na Olimpijskih igrah.
Izvajalec pridobi dodatne točke samo za medalje in uvrstitve, osvojene na tekmovanjih od septembra v preteklem letu do septembra v letu javnega razpisa.
Uvrstitev oziroma osvojena medalja v kolektivnih športnih panog velja samo na državnih prvenstvih prvega, drugega in tretjega ligaškega nivoja. Kolektivne športne panoge, ki imajo samo en državni ligaški nivo se vrednotijo samo, če imajo doseženo uvrstitev v prvo polovico končne razvrstitve.
Izvajalcu se v posamezni vadbeni skupini vrednoti le ena najboljša prijavljena uvrstitev na posameznega športnika oziroma ekipe dosežena na državnem prvenstvu.
Individualnim in kolektivnim športnim panogam ter miselnim igram se v posamezni vadbeni skupini upošteva, v tem odloku določeno največje skupno število točk za dosežke na športnih tekmovanjih.
Vsakemu športniku iz individualnih in kolektivnih športnih panog se upoštevajo vsi rezultati, doseženi na mednarodnih tekmovanjih, ki se s tem odlokom vrednotijo.
16. člen 
(3) Nosilec prednostne športne panoge na lokalnem nivoju
Prednostne športne panoge so razvrščene v tri nivoje:
1. nivo:
atletika – stadionska, hokej na ledu, kolesarstvo – cestno, košarka, nogomet, odbojka, plavanje, smučanje – smučarski skoki, smučanje – teki na smučeh, tenis in vaterpolo.
2. nivo:
baseball, boks, judo, karate, kegljanje, planinstvo – športno plezanje, rokomet, smučanje – alpsko, smučanje – nordijska kombinacija in softball.
3. nivo:
druge športne panoge, navedene v preglednicah št. 11, 19 in 23.
Za vsako posamezno športno panogo iz prvega in drugega nivoja se na podlagi kriterijev določi en izvajalec, ki je nosilec prednostne športne panoge na lokalnem nivoju, glede na konkurenčnost športne panoge, ter nacionalni in lokalni pomen športne panoge.
V kolektivnih športnih panogah se lahko v primeru, da izvajalec izvaja programe športa samo za en spol športnikov oziroma športnic, izbereta v eni športni panogi tudi dva izvajalca, in sicer enega za moško in enega za žensko selekcijo športne panoge.
Nosilec prednostne športne panoge mora za prednostno športno panogo v prvem nivoju izpolnjevati naslednje pogoje:
– izvajati mora športne programe celotne selekcijske piramide športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport in kakovostnega ali vrhunskega športa, s tem, da ima z javnim razpisom sofinancirane vse vadbene skupine navedenih športnih programov.
Izvajalec se izbere na podlagi naslednjih kriterijev in meril:
– nivoji tekmovanj kolektivnih športnih panog v vseh starostnih kategorijah športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega in vrhunskega športa, in sicer v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze do naslova državnega prvaka v tekoči sezoni,
– en najboljši rezultat na tekmovanjih v individualnih športnih panogah enega športnika v vsaki posamezni starostni kategoriji športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega in vrhunskega športa na zadnjem državnem prvenstvu,
– skupno število kategoriziranih športnikov na dan objave javnega razpisa,
– skupno število športnikov v športnih programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega in vrhunskega športa, ki so z javnim razpisom tudi sofinancirani.
Izvajalce se izbere na podlagi višjega seštevka zbranih točk, s tem da se najprej pri skupnem seštevku točk upošteva nivo tekmovanja in rezultati tekmovanja starejših vadbenih skupin.
Preglednica št. 2: Merila za izbor izvajalcev, nosilcev prednostne športne panoge na lokalnem nivoju
Kriteriji in merila za izbor nosilca prednostne športne panoge
Točke
A.1
Nivo tekmovanja v kolektivnih športnih panogah
1.
Tekmovanje v 1. državni ligi
120
2.
Tekmovanje v 2. državni ligi
60
3.
Tekmovanje v 3. državni ligi
30
A.2
Rezultat na tekmovanjih v individualnih športnih panogah
4.
1. mesto na državnem prvenstvu
10
5.
2. mesto na državnem prvenstvu
5
6.
3. mesto na državnem prvenstvu
2
B.
Število kategoriziranih športnikov
7.
Posamezna kategorizacija športnika 
20
C.
Število športnikov registriranih pri pristojnih nacionalnih panožnih športnih zvezah
8.
Do 50 športnikov
10
9.
Od 51 do 150 športnikov
30
10.
Od 151 do 200 športnikov
50
11.
201 športnikov in več
70
Merila za vrednotenje prednostnih športnih panog so:
– Izvajalcu, ki se uvrsti v prvi nivo kot nosilec prednostne športne panoge, se število vseh zbranih točk športnih programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega in vrhunskega športa pomnoži s KF 3,7, razen točk iz naslova vrednotenja uspešnosti športnih programov.
– Izvajalcu, ki se uvrsti v drugi nivo kot nosilec prednostne športne panoge, se število vseh zbranih točk športnih programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega in vrhunskega športa pomnoži s KF 1,4, razen točk iz naslova vrednotenja uspešnosti športnih programov.
2.1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
17. člen 
(1) Športni programi prostočasne športne vzgoje predšolskih otrok
Sofinancirajo se športni programi otrok starih do 6 let, in sicer materialni stroški za izvedbo športnega programa, stroški strokovnega kadra v športu in najem oziroma uporabo največ 60 ur športnega objekta in površine za skupino z največ 16 in z najmanj 5 vadečimi v posameznem športnem programu prostočasne športne vzgoje predšolskih otrok, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom izven športnih programov športa v vzgojno-izobraževalnem sistemu.
V primeru, da je število vadečih v navedenih vadbenih skupinah v preglednici št. 3 manjše od maksimalno predpisane, se točke za strokovni kader v športu in najem oziroma uporabo športnega objekta in površine pri vrednotenju proporcionalno znižajo.
Preglednica št. 3: Vrednotenje stroškov športnih objektov in površin in strokovnega kadra v športu v športnih programih prostočasne športne vzgoje predšolskih otrok
Športni program
Velikost 
vadbene skupine
Pokriti športni objekti 
in površine
Nepokriti športni objekti 
in površine
Strokovni kader 
v športu
od–do
št. ur
KF
št. točk
št. ur
KF
št. točk
št. ur
KF
št. točk
1.
Individualne športne panoge
8–16
60
Op.1
60 x KF
60
Op.1
60 x KF
60
1,8
60 x KF
2.
Kolektivne 
športne panoge
8–16
60
Op.1
60 x KF
60
Op.1
60 x KF
60
1,8
60 x KF
3.
Miselne igre
5–15
60
1
60 x KF
/
/
/
60
1,7
60 x KF
Obrazložitev opombe:
Op.1: KF, ki se uporabljajo za izračun točk športnih programov v pokritih in nepokritih športnih objektih so navedeni v preglednici št. 1.
Preglednica št. 4: Vrednotenje materialnih stroškov v športnih programih prostočasne športne vzgoje predšolskih otrok
Športni program
Velikost 
vadbene 
skupine, od–do
Točke za materialne stroške
1.
Individualne športne panoge
8–16
5 x število 
vadečih
2.
Kolektivne 
športne panoge
8–16
5 x število 
vadečih
3.
Miselne 
igre
5–15
3 x število 
vadečih
18. člen 
(2) Športni programi prostočasne športne vzgoje osnovnošolskih otrok
Sofinancirajo se športni programi otrok starih od 6 do 14 let, in sicer materialni stroški za izvedbo športnega programa, stroški strokovnega kadra v športu in najem oziroma uporabo največ 80 ur športnega objekta in površine za skupino z največ 16 in z najmanj 5 vadečimi v posameznem športnem programu prostočasne športne vzgoje šolskih otrok, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom izven športnih programov športa v vzgojno-izobraževalnem sistemu.
V primeru, da je število vadečih v navedenih vadbenih skupinah v preglednici št. 5 manjše od maksimalno predpisane, se točke za strokovni kader v športu in najem oziroma uporabo športnega objekta in površine pri vrednotenju proporcionalno znižajo.
Preglednica št. 5: Vrednotenje stroškov športnih objektov in površin in strokovnega kadra v športu v športnih programih prostočasne športne vzgoje šolskih otrok
Športni program
Velikost vadbene skupine
Pokriti športni objekti 
in površine
Nepokriti športni objekti 
in površine
Strokovni kader 
v športu
od–do
št. ur
KF
št. točk
št. ur
KF
št. točk
št. ur
KF
št. točk
1.
Individualne športne panoge
8–16
80
Op.1
80 x KF
80
Op.1
80 x KF
80
1,8
80 x KF
2.
Kolektivne športne panoge
8–16
80
Op.1
80 x KF
80
Op.1
80 x KF
80
1,8
80 x KF
3.
Miselne igre
5–15
80
1
80 x KF
/
/
/
80
1,7
80 x KF
Obrazložitev opombe:
Op.1: KF, ki se uporabljajo za izračun točk športnih programov v pokritih in nepokritih športnih objektih so navedeni v preglednici št. 1.
Preglednica št. 6: Vrednotenje materialnih stroškov v športnih programih prostočasne športne vzgoje šolskih otrok
Športni program
Velikost 
vadbene skupine, od–do
Točke 
za materialne stroške
1.
Individualne športne panoge
8–16
7 x število vadečih
2.
Kolektivne 
športne panoge
8–16
7 x število vadečih
3.
Miselne igre
5–15
5 x število vadečih
19. člen 
(3) Športni programi prostočasne športne vzgoje mladine
Sofinancirajo se športni programi mladine starih od 15 do 19 let, in sicer materialni stroški za izvedbo športnega programa, stroški strokovnega kadra v športu in najem oziroma uporabo največ 80 ur športnega objekta in površine za skupino z največ 15 in z najmanj 5 vadečimi v posameznem športnem programu prostočasne športne vzgoje mladih, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom izven športnih programov športa v vzgojno-izobraževalnem sistemu.
V primeru, da je število vadečih v navedenih vadbenih skupinah v preglednici št. 7 manjše od maksimalno predpisane, se točke za strokovni kader v športu in najem oziroma uporabo športnega objekta in površine pri vrednotenju proporcionalno znižajo.
Preglednica št. 7: Vrednotenje stroškov športnih objektov in površin in strokovnega kadra v športu v športnih programih prostočasne športne vzgoje mladih
Športni program
Velikost vadbene skupine
Pokriti športni objekti 
in površine
Nepokriti športni objekti 
in površine
Strokovni kader 
v športu
od–do
št. ur
KF
št. točk
št. ur
KF
št. točk
št. ur
KF
št. točk
1.
Individualne športne panoge
8–14
80
Op.1
80 x KF
80
Op.1
80 x KF
80
1,8
80 x KF
2.
Kolektivne 
športne panoge
12–15
80
Op.1
80 x KF
80
Op.1
80 x KF
80
1,8
80 x KF
3.
Miselne igre
5–14
80
1
80 x KF
/
/
/
80
1,7
80 x KF
Obrazložitev opombe:
Op.1: KF, ki se uporabljajo za izračun točk športnih programov v pokritih in nepokritih športnih objektih so navedeni v preglednici št. 1.
Preglednica št. 8: Vrednotenje materialnih stroškov v športnih programih prostočasne športne vzgoje šolskih mladih
Športni program
Velikost 
vadbene 
skupine, od–do
Točke 
za materialne stroške
1.
Individualne športne panoge
8–14
7 x število vadečih
2.
Kolektivne športne panoge
12–15
7 x število vadečih
3.
Miselne igre
5–14
5 x število vadečih
2.1.2 Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
20. člen 
Sofinancirajo se športni programi otrok in mladine s posebnimi potrebami starih do 19 let, in sicer stroški strokovnega kadra v športu in najem oziroma uporabo največ 80 ur športnega objekta in površine za skupino z največ 10 in z najmanj 3 vadečimi v posameznem športnem programu športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom izven športnih programov športa v vzgojno- izobraževalnem sistemu.
V primeru, da je število vadečih v navedenih vadbenih skupinah v preglednici št. 9 manjše od maksimalno predpisane, se točke za strokovni kader v športu in najem oziroma uporabo športnega objekta in površine pri vrednotenju proporcionalno znižajo.
Preglednica št. 9: Vrednotenje stroškov športnih objektov in površin in strokovnega kadra v športu v športnih programih športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami
Športni program
Velikost vadbene skupine
Pokriti športni objekti 
in površine
Nepokriti športni objekti in površine
Strokovni kader v športu
od–do
št. ur
KF
št. točk
št. ur
KF
št. točk
št. ur
KF
št. točk
1.
Individualne športne panoge
3–10
80
Op.1
80 x KF
80
Op.1
80 x KF
80
1,7
80 x KF
2.
Kolektivne športne panoge
3–10
80
Op.1
80 x KF
80
Op.1
80 x KF
80
1,7
80 x KF
3.
Miselne igre
3–10
80
1
80 x KF
/
/
/
80
1,7
80 x KF
Obrazložitev opombe:
Op.1: KF, ki se uporabljajo za izračun točk športnih programov v pokritih in nepokritih športnih objektih so navedeni v preglednici št. 1.
2.1.3. Obštudijske športne dejavnosti
21. člen 
Sofinancirajo se športni programi namenjeni izključno študentom z veljavnim statusom, in sicer stroški strokovnega kadra v športu in najem oziroma uporabo največ 80 ur športnega objekta in površine za skupino z največ 16 in z najmanj 5 vadečimi v posameznem športnem programu obštudijske športne dejavnosti, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom izven športnih programov športa v vzgojno-izobraževalnem sistemu.
V primeru, da je število vadečih v navedenih vadbenih skupinah v preglednici št. 10 manjše od maksimalno predpisane, se točke za strokovni kader v športu in najem oziroma uporabo športnega objekta in površine pri vrednotenju proporcionalno znižajo.
Preglednica št. 10: Vrednotenje stroškov športnih objektov in površin in strokovnega kadra v športu v športnih programih obštudijske športne dejavnosti
Športni program
Velikost vadbene skupine
Pokriti športni objekti 
in površine
Nepokriti športni objekti 
in površine
Strokovni kader 
v športu
od–do
št. ur
KF
št. točk
št. ur
KF
št. točk
št. ur
KF
št. točk
1.
Individualne 
športne panoge
8–14
80
Op.1
80 x KF
80
Op.1
80 x KF
80
1,7
80 x KF
2.
Kolektivne športne panoge
12–15
80
Op.1
80 x KF
80
Op.1
80 x KF
80
1,7
80 x KF
3.
Miselne igre
5–14
80
1
80 x KF
/
/
/
80
1,7
80 x KF
Obrazložitev opomb:
Op.1: KF, ki se uporabljajo za izračun točk športnih programov v pokritih in nepokritih športnih objektih so navedeni v preglednici št. 1.
2.1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
22. člen 
Sofinancirajo se materialni stroški za izvedbo športnega programa in za namen udeležbe na športnih tekmovanjih te starostne skupine športnikov, stroški strokovnega kadra v športu in najem oziroma uporabo športnega objekta in površine.
23. člen 
Vrednotijo se samo športni programi vadbenih skupin športnikov, ki:
– so vključeni v procese vadbe in tekmovanj po določilih pristojnih nacionalnih panožnih športnih zvez, v skladu z obsegom ur vadbe in tekmovanj razvidnih v preglednici št. 11,
– so registrirani športniki za izvajalca pri pristojni nacionalni panožni športni zvezi,
– imajo v individualnih športnih panogah dosežen rezultat na uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez iz pretekle sezone in so že na dan objave javnega razpisa uvrščeni na lestvici pristojne nacionalne panožne športne zveze, razen športniki v začetnih oziroma najnižjih prijavljenih selekcijskih vadbenih skupin,
– imajo v kolektivnih športnih panogah dosežen rezultat na uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez državne oziroma regijske lige iz pretekle sezone, razen športniki v začetnih oziroma najnižjih prijavljenih selekcijskih vadbenih skupin.
Posamezen športnik je lahko prijavljen le v svoji starostni kategoriji, tisti, kamor ga glede na starost uvrščajo pravila pristojne nacionalne panožne športne zveze.
24. člen 
Navedene vadbene skupine morajo izvesti v navedenem obsegu število ur vadbe, kamor se štejejo tudi vse ure priprav, uradnih in neuradnih tekmovanj. V primeru, da je število vadečih v navedenih vadbenih skupinah manjše, se točke za strokovni kader v športu in najem oziroma uporabo športnega objekta in površine pri vrednotenju proporcionalno znižajo.
Preglednica št. 11: Predpisano število ur vadbe in velikost vadbenih skupin za športne programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Športne panoge
Selekcijske vadbene skupine 
s (1) številom ur vadbe (od-do) in (2) velikostjo vadbenih skupin (do)
1. skupina: 
Cicibani
2. skupina: 
Mlajši dečki oziroma deklice
3. skupina: 
Starejši dečki oziroma deklice
4. skupina: 
Mlajši mladinci oziroma mladinke
5. skupina: 
Mladinci oziroma mladinke
A.
Individualne športne panoge
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
1.
Atletika – stadionska
160-280
14
200-320
14
300-450
14
400-600
11
400-700
10
2.
Atletika – cestni teki
160-280
14
200-320
14
300-450
14
400-600
11
400-700
10
3.
Atletika – gorski teki
160-280
14
200-320
14
300-450
14
400-600
11
400-700
10
4.
Atletika – kros
160-280
14
200-320
14
300-450
14
400-600
11
400-700
10
5.
Badminton
160-280
14
200-320
14
300-450
14
400-600
11
400-700
10
6.
Balinanje
160-280
14
200-320
14
300-450
14
400-600
11
400-700
10
7.
Boks
160-280
14
200-320
14
300-450
14
400-600
11
400-700
10
8.
Bowling
160-280
14
200-320
14
300-450
14
400-600
11
400-700
10
9.
Drsanje – umetnostno
160-280
14
200-320
14
300-450
14
400-600
11
400-700
10
10.
Dvigovanje uteži – olimpijsko
160-280
14
200-320
14
300-450
14
400-600
11
400-700
10
11.
Gimnastika – ritmična
160-280
14
200-320
14
300-450
14
400-600
11
400-700
10
12.
Gimnastika – športna
160-280
14
200-320
14
300-450
14
400-600
11
400-700
10
13.
Golf
160-280
14
200-320
14
300-450
14
400-600
11
400-700
10
14.
Judo
160-280
14
200-320
14
300-450
14
400-600
11
400-700
10
15.
Ju-jitsu
160-280
14
200-320
14
300-450
14
400-600
11
400-700
10
16.
Karate
160-280
14
200-320
14
300-450
14
400-600
11
400-700
10
17.
Kegljanje
160-280
14
200-320
14
300-450
14
400-600
11
400-700
10
18.
Kickboks – WAKO
160-280
14
200-320
14
300-450
14
400-600
11
400-700
10
19.
Kolesarjenje – BMX
160-280
14
200-320
14
300-450
14
400-600
11
400-700
10
20.
Kolesarjenje – cestno
160-350
11
200-400
11
300-500
11
400-700
10
400-800
9
21.
Kolesarjenje – gorsko
160-280
14
200-320
14
300-450
14
400-600
11
400-700
10
22.
Kolesarjenje – steza
160-280
14
200-320
14
300-450
14
400-600
10
400-700
9
23.
Kotalkanje – hitrostno rolanje
160-280
14
200-320
14
300-450
14
400-600
11
400-700
10
24.
Lokostrelstvo – tarčno
160-280
14
200-320
14
300-450
14
400-600
11
400-700
10
25.
Namizni tenis
160-280
14
200-320
14
300-450
14
400-600
11
400-700
10
26.
Planinstvo – športno plezanje
160-280
14
200-320
14
300-450
14
400-600
11
400-700
10
27.
Planinstvo – tekmovalno turno smučanje
/
/
/
/
300-450
14
400-600
11
400-700
10
28.
Planinstvo – tekmovalno ledno plezanje
/
/
/
/
300-450
14
400-600
11
400-700
10
29.
Planinstvo – alpinizem
/
/
/
/
300-450
10
400-600
10
400-700
9
30.
Plavanje
160-350
14
200-400
14
300-500
14
400-700
11
400-800
10
31.
Plavanje – skladnostno
160-350
14
200-400
14
300-500
14
400-700
11
400-800
10
32.
Ples – moderni tekmovalni plesi
160-280
14
200-320
14
300-450
14
400-600
11
400-700
10
33.
Ples – ST in LA plesi
160-280
14
200-320
14
300-450
14
400-600
11
400-700
10
34.
Ples – akrobatski R&R
160-280
14
200-320
14
300-450
14
400-600
11
400-700
10
35.
Potapljanje – prosto potapljanje
/
/
/
/
300-450
14
400-600
11
400-700
10
36.
Ribištvo – sladkovodni športni ribolov
160-280
14
200-320
14
300-450
14
400-600
11
400-700
10
37.
Smučanje – alpsko
160-350
14
200-400
14
300-500
12
400-700
11
400-800
9
38.
Smučanje – biatlon
160-280
14
200-320
14
300-450
12
400-600
11
400-700
9
39.
Smučanje – deskanje na snegu
160-280
14
200-320
14
300-450
12
400-600
11
400-700
9
40.
Smučanje – nordijska kombinacija
160-280
14
200-320
14
300-480
12
400-600
11
400-700
9
41.
Smučanje – prosti slog
160-280
14
200-320
14
300-450
12
400-600
11
400-700
9
42.
Smučanje – smučarski skoki
160-280
14
200-320
14
300-480
12
400-600
11
400-700
9
43.
Smučanje – teki na smučeh
160-280
14
200-320
14
300-480
12
400-600
11
400-700
9
44.
Smučanje – telemark
160-280
14
200-320
14
300-450
12
400-600
11
400-700
9
45.
Strelstvo
160-280
14
200-320
14
300-450
14
400-600
11
400-700
10
46.
Squash
160-280
14
200-320
14
300-450
14
400-600
11
400-700
10
47.
Taekwondo – WTF
160-280
14
200-320
14
300-450
14
400-600
11
400-700
10
48.
Tenis
160-280
14
200-320
14
300-450
14
400-600
11
400-700
10
49.
Veslanje
160-280
14
200-320
14
300-450
14
400-600
11
400-700
10
B.
Kolektivne športne panoge
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
50.
Baseball
160-280
15
200-320
15
300-450
15
400-600
18
400-700
18
51.
Hokej na ledu
160-280
15
200-320
15
300-450
15
400-600
22
400-700
22
52.
Hokej in line
160-280
15
200-320
15
300-450
15
400-600
18
400-700
18
53.
Košarka
160-280
15
200-320
15
300-450
15
400-600
12
400-700
12
54.
Nogomet
160-280
15
200-320
15
300-450
15
400-600
18
400-700
18
55.
Odbojka
160-280
15
200-320
15
300-450
12
400-600
12
400-700
12
56.
Odbojka na mivki
160-280
12
200-320
12
300-450
12
400-600
10
400-700
10
57.
Rokomet
160-280
15
200-320
15
300-450
15
400-600
16
400-700
16
58.
Softball
160-280
15
200-320
15
300-450
15
400-600
10
400-700
10
59.
Vaterpolo
160-280
15
200-320
15
300-450
15
400-600
13
400-700
13
1. skupina: 
Do 12 let
2. skupina: 
Do 14 let
3. skupina: 
Do 16 let
4. skupina: 
Do 18 let
5. skupina: 
Do 20 let
C.
Miselne igre
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
60.
Šah – standardni, hitropotezni, pospešeni
160-280
14
200-320
14
300-450
14
400-600
10
400-700
9
Športnih panog, ki niso navedene v preglednici št. 11, se v sklopu športnih programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, na javnem razpisu ne vrednoti oziroma sofinancira.
Izvajalci lahko prijavijo v posamezni športni panogi največ dva športna programa v vsaki selekcijski vadbeni skupini. Ti športni programi oziroma vadbene skupine so lahko po spolu mešane.
Izjema so športni programi vadbenih skupin športnih panog, kjer se lahko nastopa na različnih nivojih državnega prvenstva. Izvajalec lahko v tem primeru prijavi toliko športnih programov v posamezni vadbeni skupini, kot ima ekip, ki nastopajo na različnih nivojih oziroma ligah državnega ali regijskega prvenstva.
Pogoji za pridobitev dodatnih točk v športnih programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:
– izvajalci dobijo dodatne točke za kategorizacije športnikov, ki vadijo in tekmujejo za izvajalca vsaj eno leto od objave javnega razpisa,
– izvajalci dobijo dodatne točke iz naslova dosežkov na športnih tekmovanjih za dosežene rezultate, osvojene na tekmovanjih od septembra v preteklem letu do septembra v letu javnega razpisa,
– pri ekipnih tekmovanjih se upoštevajo rezultati športnikov, ki so jih dosegli v sklopu športnega društva ali slovenske državne reprezentance,
– če je športnik, član športnega društva, tudi član slovenske državne reprezentance in z njo ali individualno osvojil ustrezno uvrstitev ali eno od medalj na evropskem ali svetovnem prvenstvu, se izvajalcu vrednotijo točke iz naslova dosežkov na športnih tekmovanjih.
25. člen 
(1) Športni programi športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Vrednotenje športnih programov športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport poteka v skladu z naslednjimi merili.
Preglednica št. 12: Vrednotenje stroškov športnih objektov in površin in strokovnega kadra v športu v športnih programih športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Športni program
Velikost vadbene skupine
Pokriti športni objekti 
in površine
Nepokriti športni objekti 
in površine
Strokovni kader 
v športu
št. ur
KF
št. točk
št. ur
KF
št. točk
št. ur
KF
št. točk
A.
Individualne športne panoge
1.
Cicibani
Op.1
Op.2
Op.3
ure x KF
Op.2
Op.3
ure x KF
Op.2
2,1
ure x KF
2.
Mlajši dečki oziroma deklice
Op.1
Op.2
Op.3
ure x KF
Op.2
Op.3
ure x KF
Op.2
2,1
ure x KF
3.
Starejši dečki oziroma deklice
Op.1
Op.2
Op.3
ure x KF
Op.2
Op.3
ure x KF
Op.2
2,1
ure x KF
B.
Kolektivne športne panoge
4.
Cicibani
Op.1
Op.2
Op.3
ure x KF
Op.2
Op.3
ure x KF
Op.2
2,1
ure x KF
5.
Mlajši dečki oziroma deklice
Op.1
Op.2
Op.3
ure x KF
Op.2
Op.3
ure x KF
Op.2
2,1
ure x KF
6.
Starejši dečki oziroma deklice
Op.1
Op.2
Op.3
ure x KF
Op.2
Op.3
ure x KF
Op.2
2,1
ure x KF
C.
Miselne igre
7.
Do 12 let
Op.1
Op.2
1
ure x KF
/
/
/
Op.2
1,7
ure x KF
8.
Do 14 let
Op.1
Op.2
1
ure x KF
/
/
/
Op.2
1,7
ure x KF
9.
Do 16 let
Op.1
Op.2
1
ure x KF
/
/
/
Op.2
1,7
ure x KF
Obrazložitev opomb:
Op.1: Velikost vadbenih skupin je določena za vsako športno panogo in starostno vadbeno skupino v preglednici št. 11.
Op.2: Število ur vadbe in tekmovanj na leto je določeno za vsako športno panogo in starostno vadbeno skupino v preglednici št. 11.
Op.3: KF, ki se uporabljajo za izračun točk športnih programov v pokritih in nepokritih športnih objektih so navedeni v preglednici št. 1.
26. člen 
Merila za vrednotenje dodatnih točk iz naslova uspešnosti na športnih tekmovanjih za te starostne skupine športnikov, ki se enakomerno porazdelijo in prištejejo k točkam za materialne stroške in strokovni kader v športu.
Individualnim in kolektivnim športnim panogam ter miselnim igram se v posamezni vadbeni skupini lahko pri vrednotenju upošteva skupaj največ 400 točk za dosežke na športnih tekmovanjih.
Preglednica št. 13: Merila za vrednotenje dodatnih točk v športnih programih športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Skupine uspešnosti športnikov
Točke za vadbene skupine: Starejši dečki oziroma deklice / Miselne igre do 16 let
A.
Dosežki na športnih tekmovanjih
A1.
Državno prvenstvo v individualnih športnih panogah – posamezno
1.
1. mesto
80
2.
2. mesto
40
3.
3. mesto
20
A2.
Državno prvenstvo v individualnih športnih panogah – ekipno
4.
1. mesto
75
5.
2. mesto
35
6.
3. mesto
15
A3.
Državno prvenstvo v kolektivnih športnih panogah – 1. državni ligaški nivo
7.
1. mesto
160
8.
2. mesto
100
9.
3. mesto
80
10.
4. mesto
70
11.
5. mesto
60
12.
od 6. do 10. mesta
50
A4.
Državno prvenstvo v kolektivnih športnih panogah – 2. državni ligaški nivo
13.
1. mesto
50
14.
2. mesto
40
15.
3. mesto
30
16.
4. mesto
25
A5.
Državno prvenstvo v kolektivnih športnih panogah – 3. državni ligaški nivo
17.
1. mesto
25
18.
2. mesto
20
19.
3. mesto
15
A6.
Evropsko prvenstvo v kolektivnih športnih panogah
20.
1., 2. ali 3. mesto
200
21.
od 4. do 8. mesta
120
A7.
Svetovno prvenstvo v kolektivnih športnih panogah
22.
1., 2. ali 3. mesto
280
23.
od 4. do 8. mesta
160
A8.
Državno prvenstvo v miselnih igrah – posamezno
24.
1. mesto
80
25.
2. mesto
40
26.
3. mesto
20
A9.
Državno prvenstvo v miselnih igrah – ekipno
27.
1. mesto
75
28.
2. mesto
35
29.
3. mesto
15
Preglednica št. 14: Vrednotenje materialnih stroškov v športnih programih športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Športni program
Velikost vadbene skupine
Točke za materialne stroške individualnih športnih panog
Točke za materialne stroške kolektivnih športnih panog
Točke za materialne stroške miselnih iger
1.
Cicibani / Miselne igre do 12 let
Op.1
19 x število vadečih
19 x število vadečih
9 x število vadečih
2.
Mlajši dečki oziroma deklice / Miselne igre do 14 let
Op.1
23 x število vadečih
23 x število vadečih
11 x število vadečih
3.
Starejši dečki oziroma deklice / Miselne igre do 16 let
Op.1
33 x število vadečih
33 x število vadečih
16 x število vadečih
Obrazložitev opombe:
Op.1: Velikost vadbenih skupin je določena za vsako športno panogo in starostno vadbeno skupino v preglednici št. 11.
27. člen 
(2) Športni programi športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Pri športnih programih športne vzgoje mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, mora športnik oziroma ekipa nastopati v sistemu tekmovanj do naslova državnega prvaka.
28. člen 
Vrednotenje športnih programov športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport poteka v skladu naslednjih meril.
Preglednica št. 15: Vrednotenje stroškov športnih objektov in površin in strokovnega kadra v športu v športnih programih športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Športni program
Velikost vadbene skupine
Pokriti športni objekti 
in površine
Nepokriti športni objekti 
in površine
Strokovni kader 
v športu
št. ur
KF
št. točk
št. ur
KF
št. točk
št. ur
KF
št. točk
A.
Individualne športne panoge
1.
Mlajši mladinci oziroma 
mladinke
Op.1
Op.2
Op.3
ure x KF
Op.2
Op.3
ure x KF
Op.2
2,2
ure x KF
2.
Mladinci oziroma 
mladinke
Op.1
Op.2
Op.3
ure x KF
Op.2
Op.3
ure x KF
Op.2
2,2
ure x KF
B.
Kolektivne športne panoge
4.
Mlajši mladinci oziroma 
mladinke
Op.1
Op.2
Op.3
ure x KF
Op.2
Op.3
ure x KF
Op.2
2,2
ure x KF
5.
Mladinci oziroma 
mladinke
Op.1
Op.2
Op.3
ure x KF
Op.2
Op.3
ure x KF
Op.2
2,2
ure x KF
C.
Miselne igre
7.
Do 18 let
Op.1
Op.2
1
ure x KF
/
/
/
Op.2
1,7
ure x KF
8.
Do 20 let
Op.1
Op.2
1
ure x KF
/
/
/
Op.2
1,7
ure x KF
Obrazložitev opomb:
Op.1: Velikost vadbenih skupin je določena za vsako športno panogo in starostno vadbeno skupino v preglednici št. 11.
Op.2: Število ur vadbe in tekmovanj na leto je določeno za vsako športno panogo in starostno vadbeno skupino v preglednici št. 11.
Op.3: KF, ki se uporabljajo za izračun točk športnih programov v pokritih in nepokritih športnih objektih so navedeni v preglednici št. 1.
29. člen 
Merila za vrednotenje dodatnih točk iz naslova kategorizacij športnikov in uspešnosti na športnih tekmovanjih za te starostne skupine športnikov, ki se enakomerno porazdelijo in prištejejo k točkam za materialne stroške in strokovni kader v športu.
Individualnim in kolektivnim športnim panogam ter miselnim igram se v posamezni vadbeni skupini lahko pri vrednotenju upošteva skupaj največ 500 točk za dosežke na športnih tekmovanjih.
Preglednica št. 16: Merila za vrednotenje dodatnih točk v športnih programih športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Skupine uspešnosti športnikov
Točke za vadbene skupine: Mlajši mladinci oziroma mladinke / Miselne igre do 18 let
Točke za vadbene skupine: Mladinci oziroma mladinke / Miselne igre 
do 20 let
A.
Kategorizacije športnikov
1.
Mladinski razred
15
15
2.
Državni razred
20
20
B.
Dosežki na športnih tekmovanjih
B1.
Državno prvenstvo v individualnih športnih panogah – posamezno
3.
1. mesto
100
110
4.
2. mesto
50
60
5.
3. mesto
25
35
B2.
Državno prvenstvo v individualnih športnih panogah – ekipno
6.
1. mesto
75
85
7.
2. mesto
40
50
8.
3. mesto
20
30
B3.
Evropsko prvenstvo v individualnih športnih panogah – posamezno
9.
1., 2. ali 3. mesto
250
260
10.
od 4. do 8. mesta
150
160
B4.
Evropsko prvenstvo v individualnih športnih panogah – ekipno
11.
1., 2. ali 3. mesto
225
235
12.
od 4. do 8. mesta
75
85
B5.
Svetovno prvenstvo v individualnih športnih panogah – posamezno
13.
1., 2. ali 3. mesto
350
360
14.
od 4. do 8. mesta
200
210
B6.
Svetovno prvenstvo v individualnih športnih panogah – ekipno
15.
1., 2. ali 3. mesto
325
335
16.
od 4. do 8. mesta
100
110
B7.
Državno prvenstvo v kolektivnih športnih panogah – 1. državni ligaški nivo
17.
1. mesto
200
210
18.
2. mesto
150
160
19.
3. mesto
140
150
20.
4. mesto
120
130
21.
5. mesto
110
120
22.
od 6. do 10. mesta
100
110
B8.
Državno prvenstvo v kolektivnih športnih panogah – 2. državni ligaški nivo
23.
1. mesto
100
105
24.
2. mesto
90
95
25.
3. mesto
80
85
26.
4. mesto
70
75
27.
5. mesto
60
65
B9.
Državno prvenstvo v kolektivnih športnih panogah – 3. državni ligaški nivo
28.
1. mesto
40
45
29.
2. mesto
30
35
30.
3. mesto
20
25
B10.
Evropsko prvenstvo v kolektivnih športnih panogah
31.
1., 2. ali 3. mesto
250
260
32.
od 4. do 8. mesta
150
160
B11.
Svetovno prvenstvo v kolektivnih športnih panogah
33.
1., 2. ali 3. mesto
350
360
34.
od 4. do 8. mesta
200
210
B12.
Državno prvenstvo v miselnih igrah – posamezno
35.
1. mesto
100
110
36.
2. mesto
50
60
37.
3. mesto
25
35
B13.
Državno prvenstvo v miselnih igrah – ekipno
38.
1. mesto
75
85
39.
2. mesto
40
50
40.
3. mesto
20
30
B14.
Evropsko prvenstvo v miselnih igrah – posamezno
41.
1., 2. ali 3. mesto
250
260
42.
od 4. do 8. mesta
150
160
B15.
Evropsko prvenstvo v miselnih igrah – ekipno
43.
1., 2. ali 3. mesto
225
235
44.
od 4. do 8. mesta
75
85
B16.
Svetovno prvenstvo v miselnih igrah – posamezno
45.
1., 2. ali 3. mesto
350
360
46.
od 4. do 8. mesta
200
210
B17.
Svetovno prvenstvo v miselnih igrah – ekipno
47.
1., 2. ali 3. mesto
325
335
48.
od 4. do 8. mesta
100
110
Preglednica št. 17: Vrednotenje materialnih stroškov v športnih programih športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Športni program
Velikost vadbene skupine
Točke za materialne stroške individualnih športnih panog
Točke za materialne stroške kolektivnih športnih panog
Točke za materialne stroške miselnih iger
1.
Mlajši mladinci oziroma 
mladinke / Miselne igre do 18 let
Op.1
53 x število vadečih
53 x število vadečih
25 x število vadečih
2.
Mladinci oziroma 
mladinke / Miselne igre do 20 let
Op.1
63 x število vadečih
63 x število vadečih
30 x število vadečih
Obrazložitev opombe:
Op.1: Velikost vadbenih skupin je določena za vsako športno panogo in starostno vadbeno skupino v preglednici št. 11.
2.1.4.1. Občinske panožne športne šole 
30. člen 
Izvajalci občinskih panožnih športnih šol, ki so sofinancirani na podlagi javnega razpisa, morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske, organizacijske, materialne in druge zahteve za strokovno izvedbo športnega programa, ki ga določa nacionalna panožna športna zveza v dogovoru z ministrstvom RS pristojnim za šport in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenje športnih zvez.
31. člen 
V okviru občinskih panožnih športnih šol, v individualnih in kolektivnih športnih panogah, ki so na dan objave javnega razpisa v rednem programu Olimpijskih iger, se sofinancira delo športno izobraženega kadra za izvajanje športnih programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport in športnih programov kakovostnega športa športnih društev, ki imajo vzpostavljeno celotno starostno selekcijsko piramido ter organizacijsko strukturo strokovnih in upravljavskih nalog, ob izpolnjevanju še naslednjih pogojev, ki jih preveri in oceni strokovna komisija:
1. Izvajalec mora imeti sprejet štiriletni program za posamezno občinsko panožno športno šolo, ki ga mora potrditi strokovna komisija in v katerem so opredeljeni:
– vsebinski program dela občinske panožne športne šole,
– zastavljeni cilji, ki se bodo dosegli v štiriletnem obdobju,
– podatki o športnikih, vključenih v program,
– zagotovljeni materialni pogoji za izvajanje programa,
– zagotovljeni prostorski pogoji za izvajanje programa,
– zagotovljen ustrezen strokovni kader v športu.
Minimalno število ur vadbe, ki ga mora program občinske panožne športne šole za posamezno vadbeno skupino športne panoge letno doseči je navedeno v preglednici št. 11 in 19.
2. Program občinske panožne športne šole mora voditi športno izobražen kader z ustrezno izobrazbo oziroma usposobljenostjo. Prednost pri izbiri imajo programi z vključenim športno izobraženim kadrom z ustrezno izobrazbo.
3. Vsak izvajalec mora imeti s športno izobraženim kadrom, ki vodi izvajanje programa sklenjeno ustrezno pogodbo o delu vsaj šest mesecev v letu objave javnega razpisa.
4. Strokovna komisija mora izvajalcu potrditi oziroma izdati pozitivno mnenje o štiriletnem programu posamezne občinske panožne športne šole.
Javni razpis za občinske panožne športne šole se izvede praviloma vsake štiri leta.
Programi občinskih panožnih športnih šol, ki so ocenjeni pozitivno, se vrednotijo na podlagi naslednjih meril.
Preglednica št. 18: Merila za vrednotenje programov občinske panožne športne šole
Merilo
Število točk za vrednotenje
1.
Število športnikov, vključenih v program
0–30
2.
Število ekip, vključenih v program
0–30
3.
Materialni pogoji za izvedbo
0–20
4.
Prostorski pogoji za izvedbo
0–40
5.
Športno izobražen oziroma usposobljen kader
0–30
Prednost pri izboru ima izvajalec, ki je v višjem nivoju prednostne športne panoge oziroma, ki je izbran kot nosilec prednostne športne panoge na lokalnem nivoju.
Prednost pri izboru ima športna panoga, ki je v višjem nivoju prednostne športne panoge na lokalnem nivoju oziroma izvajalec, ki je izbran kot nosilec prednostne športne panoge na lokalnem nivoju.
32. člen 
V izbranih panožnih občinskih športnih šolah se strokovno delo športno izobraženega kadra sofinancira za obdobje največ štirih let.
Za vsakoletno nadaljevanje sofinanciranja programov panožnih občinskih športnih šol, katerih sofinanciranje poteka v skladu z večletno pogodbo, morajo izvajalci vsako leto predložiti poročilo o delu in finančno poročilo programa za preteklo leto. Strokovna komisija mora vsako leto izdati pozitivno mnenje o programu izvajalca in delu športno izobraženega kadra.
Če strokovna komisija poda negativno mnenje, mora izvajalec v roku osmih dni v mnenju navedene nepravilnosti ali pomanjkljivosti odpraviti, v nasprotnem primeru se lahko sofinanciranje do odprave nepravilnosti ali pomanjkljivosti zaustavi oziroma s sklepom direktorja mestne uprave ukine.
V primeru, da izvajalec s programom, ali športno izobražen kader ne izpolnjuje več formalnih in zgoraj navedenih pogojev, ali da izvajalec športno izobražen kader zamenja, mora v roku osmih dni o tem obvestiti strokovno komisijo in predložiti vso dokumentacijo o novem športno izobraženem kadru.
Dokumentacijo o novem športno izobraženem kadru strokovna komisija v skladu z določili tega odloka pregleda in če ugotovi, da so izpolnjeni vsi predpisani pogoji, se sofinanciranje za ta program občinske panožne športne šole nadaljuje do izteka pogodbenega obdobja. V nasprotnem primeru MOK odstopi od pogodbe o sofinanciranju.
33. člen 
Za izračun višine sofinanciranja strokovnega dela športno izobraženega kadra se uporabljajo predpisi, ki določajo plače javnih uslužbencev – trenerjev, glede na stopnjo dosežene izobrazbe športno izobraženega kadra, katerega strokovno delo je predmet sofinanciranja.
Za vse izbrane programe panožnih občinskih športnih šol se izračuna pripadajoča višina sofinanciranja strokovnega dela športno izobraženega kadra v skladu z določilom iz prejšnjega odstavka. Število izbranih in sofinanciranih programov panožnih občinskih športnih šol oziroma športno izobraženega kadra je lahko omejeno tudi z obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa.
34. člen 
V vsaki športni panogi se lahko izbere največ ena občinska panožna športna šola z enim izvajalcem in enim športno izobraženim kadrom, z izjemo v kolektivnih športnih panogah, kjer se lahko v posamezni športni panogi izbereta dve občinski panožni športni šoli z enim ali dvema izvajalcema oziroma športno izobraženima kadroma, in sicer posebej za moško in žensko selekcijo skupino.
Izvajalcu, kateremu se sofinancira strokovno delo športno izobraženega kadra v občinski panožni športni šoli, se strokovni kader v športu za prijavljene športne programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kjer je imenovani športno izobraženi kader naveden kot trener ne sofinancira. Strokovno delo športno izobraženega kadra je lahko sofinancirano le iz enega javnega vira.
2.1.5. Kakovostni šport
35. člen 
V kakovostni šport se uvrščajo vadbene skupine članov in članic, ki imajo status športnika, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka.
Sofinancirajo se materialni stroški za izvedbo športnega programa in za namen udeležbe na športnih tekmovanjih te starostne skupine športnikov in najem oziroma uporaba športnega objekta in površine.
Materialni stroški za organizacijo in izvedbo tekmovanj se sofinancirajo iz drugih postavk javnega razpisa.
36. člen 
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci kakovostnega športa:
– izvajalci, ki kandidirajo za sredstva, namenjena kakovostnemu športu, morajo izvajati najmanj dva na javnem razpisu sofinancirana športna programa iz športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, s tem, da vsaj enega iz selekcijske skupine športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.
Vrednotijo se samo športni programi vadbenih skupin športnikov, ki:
– so vključeni v procese vadbe in tekmovanj po določilih pristojnih nacionalnih panožnih športnih zvez, v skladu z obsegom ur vadbe in tekmovanj razvidnih v preglednici št. 19,
– so registrirani športniki za izvajalca pri pristojni nacionalni panožni športni zvezi,
– imajo v individualnih športnih panogah dosežen rezultat na uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez iz pretekle sezone in so že na dan objave javnega razpisa uvrščeni na lestvici pristojne nacionalne panožne športne zveze,
– imajo v kolektivnih športnih panogah dosežen rezultat na uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez državne oziroma regijske lige iz pretekle sezone, s tem, da mora posamezna ekipa odigrati vse tekme, ki jih s tekmovalnim sistemom določa pristojna nacionalna panožna športna zveza in v sezoni pred letom, za katerega se objavi javni razpis na lestvici panožne državne oziroma regijske lige.
Posamezen športnik je lahko prijavljen le v svoji starostni kategoriji, tisti, kamor ga glede na starost uvrščajo pravila pristojne nacionalne panožne športne zveze.
37. člen 
Športniki v kakovostnem športu morajo izvesti v navedenem obsegu število ur vadbe, kamor se štejejo tudi vse ure priprav, uradnih in neuradnih tekmovanj. V primeru, da je število vadečih v navedenih vadbenih skupinah manjše, se točke za najem oziroma uporabo športnega objekta in površine pri vrednotenju proporcionalno znižajo.
Preglednica št. 19: Predpisano število ur vadbe in velikost vadbenih skupin za športne programe kakovostnega športa
Športne panoge
Selekcijske vadbene skupine: Člani oziroma članice
število ur vadbe na leto
velikost vadbenih skupin
A.
Individualne športne panoge
2. nivo
1. nivo
1.
Atletika – stadionska
400–700
400–800
10
2.
Atletika – cestni teki
400–700
400–800
10
3.
Atletika – gorski teki
400–700
400–800
10
4.
Atletika – kros
400–700
400–800
10
5.
Badminton
400–700
400–800
10
6.
Balinanje
400–700
400–800
10
7.
Boks
400–700
400–800
10
8.
Bowling
400–700
400–800
10
9.
Drsanje – umetnostno
400–700
400–800
10
10.
Dvigovanje uteži – olimpijsko
400–700
400–800
10
11.
Gimnastika – ritmična
400–700
400–800
10
12.
Gimnastika – športna
400–700
400–800
10
13.
Golf
400–700
400–800
10
14.
Judo
400–700
400–800
10
15.
Ju-jitsu
400–700
400–800
10
16.
Karate
400–700
400–800
10
17.
Kegljanje
400–700
400–800
10
18.
Kickboks – WAKO
400–700
400–800
10
19.
Kolesarjenje – BMX
400–700
400–800
10
20.
Kolesarjenje – cestno
400–800
400–900
8
21.
Kolesarjenje – gorsko
400–700
400–800
10
22.
Kolesarjenje – steza
400–700
400–800
8
23.
Kotalkanje – hitrostno rolanje
400–700
400–800
10
24.
Lokostrelstvo – tarčno
400–700
400–800
10
25.
Namizni tenis
400–700
400–800
10
26.
Planinstvo – športno plezanje
400–700
400–800
10
27.
Planinstvo – tekmovalno turno smučanje
400–700
400–800
10
28.
Planinstvo – tekmovalno ledno plezanje
400–700
400–800
10
29.
Planinstvo – alpinizem
400–700
400–800
8
30.
Plavanje
400–800
400–900
10
31.
Plavanje – skladnostno
400–800
400–900
10
32.
Ples – moderni tekmovalni plesi
400–700
400–800
10
33.
Ples – ST in LA plesi
400–700
400–800
10
34.
Ples – akrobatski R&R
400–700
400–800
10
35.
Potapljanje – prosto potapljanje
400–700
400–800
8
36.
Ribištvo – sladkovodni športni ribolov
400–700
400–800
10
37.
Smučanje – alpsko
400–800
400–900
8
38.
Smučanje – biatlon
400–700
400–800
8
39.
Smučanje – deskanje na snegu
400–700
400–800
8
40.
Smučanje – nordijska kombinacija
400–700
400–800
8
41.
Smučanje – prosti slog
400–700
400–800
8
42.
Smučanje – smučarski skoki
400–700
400–800
8
43.
Smučanje – teki na smučeh
400–700
400–800
8
44.
Smučanje – telemark 
400–700
400–800
8
45.
Strelstvo
400–700
400–800
10
46.
Squash
400–700
400–800
10
47.
Taekwondo – WTF
400–700
400–800
10
48.
Tenis 
400–700
400–800
10
49.
Veslanje
400–700
400–800
10
B.
Kolektivne športne panoge
3. nivo
2. nivo
1. nivo
50.
Baseball
400–600
400–700
400–800
18
51.
Hokej na ledu
400–600
400–700
400–800
22
52.
Hokej in line
400–600
400–700
400–800
18
53.
Košarka
400–600
400–700
400–800
12
54.
Nogomet
400–600
400–700
400–800
18
55.
Odbojka
400–600
400–700
400–800
12
56.
Odbojka na mivki
400–600
400–700
400–800
8
57.
Rokomet
400–600
400–700
400–800
16
58.
Softball
400–600
400–700
400–800
10
59.
Vaterpolo
400–600
400–700
400–800
13
C.
Miselne igre
2. nivo
1. nivo
60.
Šah – standardni, hitropotezni, pospešeni
400–700
400–800
8
Športnih panog, ki niso navedene v preglednici št. 19, se v sklopu kakovostnega športa na javnem razpisu ne vrednoti oziroma sofinancira.
Izvajalci lahko prijavijo v posamezni športni panogi največ štiri športne programe vadbenih skupin, in sicer ločeno za vsak spol dva športna programa vadbenih skupin.
Izjema so tudi športni programi vadbenih skupin športnih panog, kjer se lahko nastopa na različnih nivojih državnega prvenstva. Izvajalec lahko v tem primeru prijavi toliko športnih programov v posamezni vadbeni skupini, kot ima ekip, ki nastopajo na različnih nivojih oziroma ligah državnega prvenstva.
Športnika, ki je športno aktiven v več športnih panogah in pri več izvajalcih, se mora pri prijavi na javni razpis opredeliti za največ eno športno panogo, kjer ga posamezen izvajalec lahko prijavi na javni razpis in je sofinanciran le v tem športnem programu.
38. člen 
Kolektivne športne panoge se delijo v tri nivoje, in sicer glede na nivo državne lige, v kateri izvajalec nastopa v času javnega razpisa.
Individualne športne panoge in miselne igre se delijo v dva nivoja, in sicer glede na dosežene rezultate prijavljenega programa v minuli tekmovalni sezoni državnega prvenstva, in sicer dosežena medalja prvi nivo, ostali izvajalci drugi nivo.
Preglednica št. 20: Vrednotenje stroškov športnih objektov in površin v športnih programih kakovostnega športa
Športni program
Velikost vadbene skupine
Pokriti športni objekti 
in površine
Nepokriti športni objekti 
in površine
št. ur
KF
št. točk
št. ur
KF
št. točk
1.
Individualne športne panoge – 
1. nivo
Op.1
Op.2
Op.3
ure x KF
Op.2
Op.3
ure x KF
2.
Individualne športne panoge – 
2. nivo
Op.1
Op.2
Op.3
ure x KF
Op.2
Op.3
ure x KF
3.
Kolektivne športne panoge – 
1. nivo
Op.1
Op.2
Op.3
ure x KF
Op.2
Op.3
ure x KF
4.
Kolektivne športne panoge – 
2. nivo
Op.1
Op.2
Op.3
ure x KF
Op.2
Op.3
ure x KF
5.
Kolektivne športne panoge – 
3. nivo
Op.1
Op.2
Op.3
ure x KF
Op.2
Op.3
ure x KF
6.
Miselne igre
Op.1
Op.2
1
ure x KF
/
/
/
Obrazložitev opomb:
Op.1: Velikost vadbenih skupin je določena za vsako športno panogo in starostno vadbeno skupino v preglednici št. 19. Pri kolektivnih športnih panogah je minimalna velikost vadbene skupine vsaj toliko športnikov, kot jih je treba prijaviti v zapisnik za tekmovanje.
Op.2: Število ur vadbe in tekmovanj na leto je določeno za vsako športno panogo in starostno vadbeno skupino v preglednici št. 19.
Op.3: KF, ki se uporabljajo za izračun točk športnih programov v pokritih in nepokritih športnih objektih so navedeni v preglednici št. 1.
39. člen 
Merila za vrednotenje dodatnih točk iz naslova kategorizacij športnikov in uspešnosti na športnih tekmovanjih te starostne skupine športnikov, ki se prištejejo k točkam za materialne stroške za izvedbo športnega programa.
Individualnim in kolektivnim športnim panogam ter miselnim igram se v posamezni vadbeni skupini lahko pri vrednotenju upošteva skupaj največ 650 točk za dosežke na športnih tekmovanjih.
Preglednica št. 21: Merila za vrednotenje dodatnih točk v športnih programih kakovostnega športa
Skupine uspešnosti športnikov
Točke
A.
Kategorizacije športnikov
1.
Državni razred
20
2
Perspektivni razred
50
B.
Dosežki na športnih tekmovanjih
B1.
Državno prvenstvo v individualnih športnih panogah – posamezno
3.
1. mesto
130
4.
2. mesto
65
5.
3. mesto
35
B2.
Državno prvenstvo v individualnih športnih panogah – ekipno
6.
1. mesto
100
7.
2. mesto
50
8.
3. mesto
25
B3.
Evropsko prvenstvo v individualnih športnih panogah – posamezno
9.
1., 2. ali 3. mesto
325
10.
od 4. do 8. mesta
195
B4.
Evropsko prvenstvo v individualnih športnih panogah – ekipno
11.
1., 2. ali 3. mesto
295
12.
od 4. do 8. mesta
100
B5.
Svetovni pokal v individualnih športnih panogah – posamezno
13.
1., 2. ali 3. mesto
455
14.
od 4. do 8. mesta
260
B6.
Svetovni pokal v individualnih športnih panogah – ekipno
15.
1., 2. ali 3. mesto
420
16.
od 4. do 8. mesta
130
B7.
Svetovno prvenstvo v individualnih športnih panogah – posamezno
17.
1., 2. ali 3. mesto
455
18.
od 4. do 8. mesta
260
B8.
Svetovno prvenstvo v individualnih športnih panogah – ekipno
19.
1., 2. ali 3. mesto
420
20.
od 4. do 8. mesta
130
B9.
Državno prvenstvo v kolektivnih športnih panogah – 1. državni ligaški nivo
21.
1. mesto
260
22.
2. mesto
170
23.
3. mesto
160
24.
4. mesto
150
25.
5. mesto
140
26.
od 6. do 10. mesta
130
B10.
Državno prvenstvo v kolektivnih športnih panogah – 2. državni ligaški nivo
27.
1. mesto
130
28.
2. mesto
120
29.
3. mesto
110
30.
4. mesto
100
31.
5. mesto
90
B11.
Državno prvenstvo v kolektivnih športnih panogah – 3. državni ligaški nivo
32.
1. mesto
80
33.
2. mesto
70
34.
3. mesto
60
B12.
Evropsko prvenstvo v kolektivnih športnih panogah
35.
1., 2. ali 3. mesto
325
36.
od 4. do 8. mesta
195
B13.
Evropski pokal v kolektivnih športnih panogah
37.
1., 2. ali 3. mesto
325
38.
od 4. do 8. mesta
195
B14.
Svetovni pokal v kolektivnih športnih panogah
39.
1., 2. ali 3. mesto
455
40.
od 4. do 8. mesta
260
B15.
Svetovno prvenstvo v kolektivnih športnih panogah
41.
1., 2. ali 3. mesto
455
42.
od 4. do 8. mesta
260
B16.
Državno prvenstvo v miselnih igrah – posamezno
43.
1. mesto
130
44.
2. mesto
65
45.
3. mesto
35
B17.
Državno prvenstvo v miselnih igrah – ekipno
46.
1. mesto
100
47.
2. mesto
50
48.
3. mesto
25
B18.
Evropsko prvenstvo v miselnih igrah – posamezno
49.
1., 2. ali 3. mesto
325
50.
od 4. do 8. mesta
195
B19.
Evropsko prvenstvo v miselnih igrah – ekipno
51.
1., 2. ali 3. mesto
295
52.
od 4. do 8. mesta
100
B20.
Svetovno prvenstvo v miselnih igrah – posamezno
53.
1., 2. ali 3. mesto
455
54.
od 4. do 8. mesta
260
B21.
Svetovno prvenstvo v miselnih igrah – ekipno
55.
1., 2. ali 3. mesto
420
56.
od 4. do 8. mesta
130
Pogoji za pridobitev dodatnih točk pri vrednotenju športnih programov kakovostnega športa:
– športniki v individualnih športnih panogah kakovostnega športa morajo biti za izvajalca registrirani pri nacionalni panožni športni zvezi vsaj eno leto kot tekmovalci v članski oziroma pred tem mladinski kategoriji in so se v preteklem letu za izvajalca udeležili državnega prvenstva,
– športniki v kolektivnih športnih panogah kakovostnega športa morajo biti za izvajalca registrirani pri nacionalni panožni športni zvezi kot tekmovalci v članski oziroma pred tem mladinski kategoriji,
– za vrednotenje kolektivnih športnih panog se upoštevajo državna prvenstva do tretjega ligaškega nivoja tekmovanj v Republiki Sloveniji,
– pri ekipnih tekmovanjih se upoštevajo rezultati športnikov, ki so jih dosegli v sklopu športnega društva ali slovenske državne reprezentance,
– če je športnik, član športnega društva, tudi član slovenske državne reprezentance in z njo ali individualno osvojil ustrezno uvrstitev ali eno od medalj na evropskem ali svetovnem prvenstvu ali svetovnem pokalu, se izvajalcu vrednotijo točke iz naslova dosežkov na športnih tekmovanjih.
Preglednica št. 22: Vrednotenje materialnih stroškov v športnih programih kakovostni šport
Športni program
Velikost vadbene skupine
Točke za materialne stroške individualnih športnih panog
Točke za materialne stroške kolektivnih športnih panog
Točke za materialne stroške miselnih iger
1.
Člani oziroma članice
Op.1
65 x število vadečih
65 x število vadečih
35 x število vadečih
Obrazložitev opombe:
Op.1: Velikost vadbenih skupin je določena za vsako športno panogo v preglednici št. 19.
2.1.6. Vrhunski šport
40. člen 
Športniki, s katerimi izvajalec kandidira za športne programe vrhunskega športa, morajo imeti na dan objave javnega razpisa veljavno kategorizacijo mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda in morajo biti navedeni v aktualnem seznamu kategoriziranih športnikov, ki ga vodi Olimpijski komite Slovenije – Združenju športnih zvez.
Vrednotijo se samo športni programi vadbenih skupin športnikov, ki so:
– vključeni v procese vadbe in tekmovanj po določilih pristojnih nacionalnih panožnih športnih zvez, v skladu z obsegom ur vadbe in tekmovanj razvidnih v preglednici št. 23,
– registrirani športniki za izvajalca pri pristojni nacionalni panožni športni zvezi.
41. člen 
V športnem programu vrhunskega športa se sofinancirajo materialni stroški za izvedbo športnega programa in za namen udeležbe na športnih tekmovanjih in uporaba oziroma najem športnih objektov in površin za priprave in tekmovanja športnih programov izvajalcev za vadbene skupine športnikov, ki imajo eno od veljavnih kategorizacij perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda.
Materialni stroški za organizacijo in izvedbo tekmovanj se sofinancirajo iz drugih postavk javnega razpisa.
Sofinancira se število ur vadbe in tekmovanj vadbenih skupin, navedenih v preglednici št. 23 in celotno število prijavljenih vrhunskih športnikov.
42. člen 
Vrhunski športniki morajo izvesti v navedenem obsegu število ur vadbe, kamor se štejejo tudi vse ure priprav, uradnih in neuradnih tekmovanj.
Posamezna vadbena športna površina se istočasno sofinancira samo enemu športnemu programu oziroma izvajalcu. Če so lokacije vadbenih površin in urniki vadbe oziroma tekmovanj v vrhunskem športu med seboj ali z drugimi prijavljenimi športnimi programi iste, se sofinancira uporaba oziroma najem športnih objektov in površin samo enkrat, in sicer v kakovosti nižjemu športnemu programu, razen, ko izvajalec dokaže, da se na posamezni vadbeni enoti lahko in mora izvajati več športnih programov hkrati.
Preglednica št. 23: Predpisano število ur vadbe in velikost vadbenih skupin za športne programe vrhunskega športa
Športne panoge
Selekcijske vadbene skupine vrhunskih športnikov
število ur vadbe na leto
velikost vadbenih skupin
A.
Individualne športne panoge
1.
Atletika – stadionska
800–1200
vsi vrhunski športniki
2.
Atletika – cestni teki
800–1200
vsi vrhunski športniki
3.
Atletika – gorski teki
800–1200
vsi vrhunski športniki
4.
Atletika – kros
800–1200
vsi vrhunski športniki
5.
Badminton
800–1200
vsi vrhunski športniki
6.
Balinanje
800–1200
vsi vrhunski športniki
7.
Boks
800–1200
vsi vrhunski športniki
8.
Bowling
800–1200
vsi vrhunski športniki
9.
Drsanje – umetnostno
800–1200
vsi vrhunski športniki
10.
Dvigovanje uteži – olimpijsko
800–1200
vsi vrhunski športniki
11.
Gimnastika – ritmična
800–1200
vsi vrhunski športniki
12.
Gimnastika – športna
800–1200
vsi vrhunski športniki
13.
Golf
800–1200
vsi vrhunski športniki
14.
Judo
800–1200
vsi vrhunski športniki
15.
Ju-jitsu
800–1200
vsi vrhunski športniki
16.
Karate
800–1200
vsi vrhunski športniki
17.
Kegljanje
800–1200
vsi vrhunski športniki
18.
Kickboks – WAKO
800–1200
vsi vrhunski športniki
19.
Kolesarjenje – BMX
800–1200
vsi vrhunski športniki
20.
Kolesarjenje – cestno
800–1200
vsi vrhunski športniki
21.
Kolesarjenje – gorsko
800–1200
vsi vrhunski športniki
22.
Kolesarjenje – steza
800–1200
vsi vrhunski športniki
23.
Kotalkanje – hitrostno rolanje
800–1200
vsi vrhunski športniki
24.
Lokostrelstvo – tarčno
800–1200
vsi vrhunski športniki
25.
Namizni tenis
800–1200
vsi vrhunski športniki
26.
Planinstvo – športno plezanje
800–1200
vsi vrhunski športniki
27.
Planinstvo – tekmovalno turno smučanje
800–1200
vsi vrhunski športniki
28.
Planinstvo – tekmovalno ledno plezanje
800–1200
vsi vrhunski športniki
29.
Planinstvo – alpinizem
800–1200
vsi vrhunski športniki
30.
Plavanje
800–1200
vsi vrhunski športniki
31.
Plavanje – skladnostno
800–1200
vsi vrhunski športniki
32.
Ples – moderni tekmovalni plesi
800–1200
vsi vrhunski športniki
33.
Ples – ST in LA plesi
800–1200
vsi vrhunski športniki
34.
Ples – akrobatski R&R
800–1200
vsi vrhunski športniki
35.
Potapljanje – prosto potapljanje
800–1200
vsi vrhunski športniki
36.
Ribištvo – sladkovodni športni ribolov
800–1200
vsi vrhunski športniki
37.
Smučanje – alpsko
800–1200
vsi vrhunski športniki
38.
Smučanje – biatlon
800–1200
vsi vrhunski športniki
39.
Smučanje – deskanje na snegu
800–1200
vsi vrhunski športniki
40.
Smučanje – nordijska kombinacija
800–1200
vsi vrhunski športniki
41.
Smučanje – prosti slog
800–1200
vsi vrhunski športniki
42.
Smučanje – smučarski skoki
800–1200
vsi vrhunski športniki
43.
Smučanje – teki na smučeh
800–1200
vsi vrhunski športniki
44.
Smučanje – telemark 
800–1200
vsi vrhunski športniki
45.
Strelstvo
800–1200
vsi vrhunski športniki
46.
Squash
800–1200
vsi vrhunski športniki
47.
Taekwondo – WTF
800–1200
vsi vrhunski športniki
48.
Tenis 
800–1200
vsi vrhunski športniki
49.
Veslanje
800–1200
vsi vrhunski športniki
B.
Kolektivne športne panoge
50.
Baseball
800–1200
vsi vrhunski športniki
51.
Hokej na ledu
800–1200
vsi vrhunski športniki
52.
Hokej in line
800–1200
vsi vrhunski športniki
53.
Košarka
800–1200
vsi vrhunski športniki
54.
Nogomet
800–1200
vsi vrhunski športniki
55.
Odbojka
800–1200
vsi vrhunski športniki
56.
Odbojka na mivki
800–1200
vsi vrhunski športniki
57.
Rokomet
800–1200
vsi vrhunski športniki
58.
Softball
800–1200
vsi vrhunski športniki
59.
Vaterpolo
800–1200
vsi vrhunski športniki
C.
Miselne igre
60.
Šah – standardni, hitropotezni, pospešeni
800–1200
vsi vrhunski športniki
Športnih panog, ki niso navedene v preglednici št. 23, se v sklopu vrhunskega športa na javnem razpisu ne vrednoti oziroma sofinancira.
Izvajalci lahko prijavijo v posamezni športni panogi največ en športni program v vsaki vadbeni skupini, izjemoma največ dve vadbeni skupini, in sicer ločeno za vsak spol eno.
Vrednotenje športnih programov vrhunskega športa se izvede na podlagi točk, navedenih v preglednici št. 24.
Preglednica št. 24: Vrednotenje stroškov športnih objektov in površin v športnih programih vrhunskega športa
Športni program
Velikost 
vadbene 
skupine
Pokriti športni objekti in površine
Nepokriti športni objekti in površine
št. ur
KF
št. točk
št. ur
KF
št. točk
1.
Individualne športne panoge
Op.1
Op.2
Op.3
ure x KF 
x št. vadečih
Op.2
Op.3
ure x KF 
x št. vadečih
2.
Kolektivne športne panoge
Op.1
Op.2
Op.3
ure x KF 
x št. vadečih
Op.2
Op.3
ure x KF 
x št. vadečih
3.
Miselne igre
Op.1
Op.2
1
ure x KF 
x št. vadečih
/
/
/
Obrazložitev opomb:
Op.1: Velikost vadbenih skupin je določena za vsako športno panogo in starostno vadbeno skupino v preglednici št. 23.
Op.2: Število ur vadbe in tekmovanj na leto je določeno za vsako športno panogo in starostno vadbeno skupino v preglednici št. 23.
Op.3: KF, ki se uporabljajo za izračun točk športnih programov v pokritih in nepokritih športnih objektih so navedeni v preglednici št. 1.
43. člen 
Merila za vrednotenje dodatnih točk iz naslova kategorizacij športnikov in uspešnosti na športnih tekmovanjih za te starostne skupine športnikov, ki se prištejejo k točkam za materialne stroške za izvedbo športnega programa.
Individualnim in kolektivnim športnim panogam ter miselnim igram se v posamezni vadbeni skupini lahko pri vrednotenju upošteva skupaj največ 800 točk za dosežke na športnih tekmovanjih.
Preglednica št. 25: Merila za vrednotenje dodatnih točk v športnih programih vrhunskega športa
Skupine uspešnosti športnikov
Točke
A.
Kategorizacije športnikov
1.
Mednarodni razred
90
2.
Svetovni razred
220
3.
Olimpijski razred
250
B.
Dosežki na športnih tekmovanjih
B1.
Državno prvenstvo v individualnih športnih panogah – posamezno
4.
1. mesto
160
5.
2. mesto
80
6.
3. mesto
40
B2.
Državno prvenstvo v individualnih športnih panogah – ekipno
7.
1. mesto
120
8.
2. mesto
65
9.
3. mesto
35
B3.
Evropsko prvenstvo v individualnih športnih panogah – posamezno
10.
1., 2. ali 3. mesto
400
11.
od 4. do 8. mesta
240
B4.
Evropsko prvenstvo v individualnih športnih panogah – ekipno
12.
1., 2. ali 3. mesto
360
13.
od 4. do 8. mesta
120
B5.
Svetovni pokal v individualnih športnih panogah – posamezno
14.
1., 2. ali 3. mesto
560
15.
od 4. do 8. mesta
320
B6.
Svetovni pokal v individualnih športnih panogah – ekipno
16.
1., 2. ali 3. mesto
520
17.
od 4. do 8. mesta
160
B7.
Svetovno prvenstvo v individualnih športnih panogah – posamezno
18.
1., 2. ali 3. mesto
560
19.
od 4. do 8. mesta
320
B8.
Svetovno prvenstvo v individualnih športnih panogah – ekipno
20.
1., 2. ali 3. mesto
520
21.
od 4. do 8. mesta
160
B9.
Olimpijske igre – individualne športne panoge
22.
1., 2. ali 3. mesto
800
23.
od 4. do 8. mesta
480
B10.
Državno prvenstvo v kolektivnih športnih panogah – 1. državni ligaški nivo
24.
1. mesto
320
25.
2. mesto
200
26.
3. mesto
190
27.
4. mesto
180
28.
5. mesto
170
29.
6. mesto
160
B11.
Evropsko prvenstvo v kolektivnih športnih panogah
30.
1., 2. ali 3. mesto
400
31.
od 4. do 8. mesta
240
B12.
Evropski pokal v kolektivnih športnih panogah
32.
1., 2. ali 3. mesto
400
33.
od 4. do 8. mesta
240
B13.
Svetovni pokal v kolektivnih športnih panogah
34.
1., 2. ali 3. mesto
560
35.
od 4. do 8. mesta
320
B14.
Svetovno prvenstvo v kolektivnih športnih panogah
36.
1., 2. ali 3. mesto
560
37.
od 4. do 8. mesta
320
B15.
Olimpijske igre – kolektivne športne panoge
38.
1., 2. ali 3. mesto
800
39.
od 4. do 8. mesta
480
B16.
Državno prvenstvo v miselnih igrah – posamezno
40.
1. mesto
160
41.
2. mesto
80
42.
3. mesto
40
B17.
Državno prvenstvo v miselnih igrah – ekipno
43.
1. mesto
120
44.
2. mesto
65
45.
3. mesto
35
B18.
Evropsko prvenstvo v miselnih igrah – posamezno
46.
1., 2. ali 3. mesto
400
47.
od 4. do 8. mesta
240
B19.
Evropsko prvenstvo v miselnih igrah – ekipno
48.
1., 2. ali 3. mesto
360
49.
od 4. do 8. mesta
120
B20.
Svetovno prvenstvo v miselnih igrah – posamezno
50.
1., 2. ali 3. mesto
560
51.
od 4. do 8. mesta
320
B21.
Svetovno prvenstvo v miselnih igrah – ekipno
52.
1., 2. ali 3. mesto
520
53.
od 4. do 8. mesta
160
Pogoji za pridobitev dodatnih točk pri vrednotenju športnih programov vrhunskega športa:
– Dodatne točke dobi izvajalec samo za športnike, ki imajo eno od kategorizacij perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda, ter za osvojene medalje ali ustrezno uvrstitev na državnih, evropskih, svetovnih prvenstvih in svetovnih pokalih v pretekli sezoni. Pri ekipnih tekmovanjih se upoštevajo rezultati vrhunskih športnikov, ki so jih dosegli v sklopu športnega društva ali slovenske državne reprezentance.
– Če je športnik, član športnega društva, tudi član slovenske državne reprezentance in z njo ali individualno osvojil ustrezno uvrstitev ali eno od medalj na evropskem ali svetovnem prvenstvu ali svetovnem pokalu ali na Olimpijskih igrah, se izvajalcu vrednotijo točke iz naslova dosežkov na športnih tekmovanjih.
– Pri šahu se, kot ekvivalent kategorizacije športnika svetovnega razreda uporablja kategorizacija »super-velemojster«, kot ekvivalent kategorizacije športnika mednarodnega razreda pa velemojster in mednarodni mojster.
Preglednica št. 26: Vrednotenje materialnih stroškov v športnih programih vrhunski šport
Športni program
Velikost vadbene skupine
Točke za materialne stroške individualnih športnih panog
Točke za materialne stroške kolektivnih 
športnih panog
Točke za materialne stroške miselnih iger
1.
Vrhunski športniki
vsi vrhunski športniki
400 x število vadečih
400 x število vadečih
300 x število vadečih
2.1.7 Šport invalidov
44. člen 
Sofinancirajo se stroški strokovnega kadra v športu in najem oziroma uporabo največ 80 ur športnega objekta in površine za skupino z največ 10 in z najmanj 5 vadečimi v posameznem športnem programu.
Vrednotenje športnih programov športa invalidov se izvede na podlagi točk, navedenih v preglednici št. 27. V primeru, da je število vadečih v navedeni vadbenih skupinah manjše od maksimalno predpisane, se vse točke pri vrednotenju proporcionalno znižajo.
Preglednica št. 27: Vrednotenje stroškov športnih objektov in površin in strokovnega kadra v športu v športnih programih športa invalidov
Športni program
Velikost vadbene skupine
Pokriti športni objekti 
in površine
Nepokriti športni objekti 
in površine
Strokovni kader v športu
od–do
št. ur
KF
št. točk
št. ur
KF
št. točk
št. ur
KF
št. točk
1.
Individualne športne panoge
5–10
80
Op.1
80 x KF
80
Op.1
80 x KF
80
1,8
80 x KF
2.
Kolektivne športne panoge
5–10
80
Op.1
80 x KF
80
Op.1
80 x KF
80
1,8
80 x KF
3.
Miselne igre
5–10
80
1
80 x KF
/
/
/
80
1,8
80 x KF
Obrazložitev opomb:
Op.1: KF, ki se uporabljajo za izračun točk športnih programov v pokritih in nepokritih športnih objektih so navedeni v preglednici št. 1.
Za vrednotenje uspešnosti se uporablja preglednica št. 21.
2.1.8 Športna rekreacija
45. člen 
Sofinancirajo se stroški strokovnega kadra v športu in najem oziroma uporabo največ 80 ur športnega objekta in površine za skupino z največ 20 in z najmanj 8 vadečimi v posameznem športnem programu.
Vrednotenje športnih programov športne rekreacije se izvede na podlagi točk, navedenih v preglednici št. 28. V primeru, da je število vadečih v navedeni vadbenih skupinah manjše od maksimalno predpisane, se vse točke pri vrednotenju proporcionalno znižajo.
Preglednica št. 28: Vrednotenje stroškov športnih objektov in površin in strokovnega kadra v športu v športnih programih športne rekreacije
Športni program
Velikost 
vadbene 
skupine
Pokriti športni objekti 
in površine
Nepokriti športni objekti 
in površine
Strokovni kader 
v športu
od–do
št. ur
KF
št. točk
št. ur
KF
št. točk
št. ur
KF
št. točk
1.
Individualne športne panoge
10–20
80
Op.1
80 x KF
80
Op.1
80 x KF x št. vadečih
80
1,4
80 x KF
2.
Kolektivne športne panoge
15–20
80
Op.1
80 x KF
80
Op.1
80 x KF x št. vadečih
80
1,4
80 x KF
3.
Miselne igre
8–20
80
1
80 x KF
/
/
/
80
1,4
80 x KF
Obrazložitev opomb:
Op.1: KF, ki se uporabljajo za izračun točk športnih programov v pokritih in nepokritih športnih objektih so navedeni v preglednici št. 1.
2.1.9 Šport starejših
46. člen 
Sofinancirajo se stroški strokovnega kadra v športu in najem oziroma uporabo največ 80 ur športnega objekta in površine za skupino z največ 20 in z najmanj 8 vadečimi v posameznem športnem programu, kjer je več kot polovica vadečih starih oziroma starejših od 65 let.
Vrednotenje športnih programov športa starejših se izvede na podlagi točk, navedenih v preglednici št. 29. V primeru, da je število vadečih v navedeni vadbenih skupinah manjše od maksimalno predpisane, se vse točke pri vrednotenju proporcionalno znižajo.
Preglednica št. 29: Vrednotenje stroškov športnih objektov in površin in strokovnega kadra v športu v športnih programih športa starejših
Športni program
Velikost 
vadbene skupine
Pokriti športni objekti 
in površine
Nepokriti športni objekti 
in površine
Strokovni kader v športu
od–do
št. ur
KF
št. točk
št. ur
KF
št. točk
št. ur
KF
št. točk
1.
Individualne športne panoge
10–20
80
Op.1
80 x KF
80
Op.1
80 x KF
80
1,7
80 x KF
2.
Kolektivne športne panoge
10–20
80
Op.1
80 x KF
80
Op.1
80 x KF
80
1,7
80 x KF
3.
Miselne igre
8–20
80
1
80 x KF
/
/
/
80
1,7
80 x KF
Obrazložitev opomb:
Op.1: KF, ki se uporabljajo za izračun točk športnih programov v pokritih in nepokritih športnih objektih so navedeni v preglednici št. 1.
2.2 Športni objekti in površine za šport v naravi
2.2.1. Javni športni objekti in površine za šport v naravi
47. člen 
Določajo se pogoji, kriteriji, merila in namen uporabe občinskih javnih športnih objektov in površin za šport v naravi v Kranju, ki so v lasti Mestne občine Kranj in v upravljanju zavoda.
V sklop občinskih javnih športnih objektov in površin za šport v naravi v Kranju sodi tudi druga športna infrastruktura, katere lastnik ali solastnik je MOK in je v upravljanju drugih upraviteljev, katerih ustanovitelj je MOK, predvsem telovadnice in športna igrišča v upravljanju osnovnih šol.
48. člen 
Prednostna uporaba občinskih javnih športnih objektov in površin za šport v naravi je prednostno namenjena športnim panogam oziroma športnim programom, za katere so športni objekti in površine za šport v naravi primarno grajeni in namenjeni.
2.2.2. Pogoji, merila in namen uporabe javnih športnih objektov in površin za šport v naravi
49. člen 
Zavod in drugi upravitelji objavijo poziv za uporabo občinskih javnih športnih objektov in površin za šport v naravi za vsako šolsko leto oziroma tekmovalno sezono, in sicer za športna društva in druge izvajalce, ki prijavijo oziroma izvajajo športne programe iz letnega programa športa.
50. člen 
Športna društva na poziv za uporabo občinskih javnih športnih objektov in površin za šport v naravi lahko prednostno pridobijo ure za vadbo in tekmovanja za naslednje skupine športnih programov:
– športno vzgojo otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport.
Športna društva morajo za dodelitev ur na podlagi poziva izpolnjevati naslednje pogoje:
– športni programi iz prvega odstavka tega člena, s katerimi kandidirajo na pozivu, morajo biti sofinancirani iz javnega razpisa v tekočem letu,
– do zavoda in upraviteljev morajo imeti poravnane obveznosti uporabe in najema občinskih javnih športnih objektov in površin za šport v naravi.
O prednostni uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi odloča upravitelj v skladu z ZŠpo-1 in s tem odlokom.
51. člen 
Zavod oziroma upravitelj z uporabniki sklene pogodbo o uporabi občinskih javnih športnih objektov in površin za šport v naravi, s katero se določijo urniki vadbe in tekmovanj, način uporabe, ceno uporabe ter način obračunavanja uporabe.
52. člen 
V letnem programu športa se navedejo namenska proračunska sredstva javnega razpisa za uporabo občinskih javnih športnih objektov in površin za šport v naravi, ki so v upravljanju zavoda. Sredstva se razdelijo na podlagi tega odloka oziroma meril izvajalcem, ki v javnem razpisu kandidirajo s športnimi programi, ki jih izvajajo v občinskih javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi, ki so v upravljanju zavoda. Če se ta namenska sredstva na javnem razpisu ne razdelijo ali jih izvajalci tekom leta ne porabijo, se v istem koledarskem letu razporedijo in neposredno dodelijo zavodu za namen upravljanja in vzdrževanja javnih športnih objektov in površin, s katerimi upravlja.
Izvajalci programov športa z javnim razpisom prejmejo namenska proračunska sredstva za uporabo javnih športnih objektov in površin, ki jih upravlja zavod. S pogodbo se ta namenska proračunska sredstva, na podlagi izdanih računov s strani zavod, s strani MOK neposredno nakažejo zavodu za uporabo občinskih javnih športnih objektov in površin za šport v naravi teh izvajalcev. Razliko do ostalih najetih ur v občinskih javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi izvajalci plačajo zavodu na podlagi izdanih računov za uporabo.
2.2.3. Prednostna souporaba javnih športnih objektov in površin za šport v naravi
53. člen 
Vrstni red prednostne souporabe občinskih javnih športnih objektov in površin za šport v naravi za izvajanje letnega programa športa je naslednji:
1. Programi športa v vzgojno-izobraževalnem sistemu, ki jih izvajajo vrtci, osnovne in srednje šole z vsemi svojimi programi športa.
2. Programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ki jih izvajajo izvajalci programov športa in so sofinancirani preko javnega razpisa.
3. Programi kakovostnega športa, ki jih izvajajo izvajalci programov športa in so sofinancirani preko javnega razpisa.
4. Programi vrhunskega športa, ki jih izvajajo izvajalci programov športa in so sofinancirani preko javnega razpisa.
5. Programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine.
6. Programi športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami.
7. Programi športa invalidov.
8. Programi športne rekreacije.
9. Programi športa starejših.
10. Programi obštudijske športne dejavnosti.
54. člen 
Zavod oziroma upravitelji drugim izvajalcem programov športa oziroma za ostale športne programe dodeli še preostale proste ure na podlagi povpraševanja za uporabo občinskih javnih športnih objektov in površin za šport v naravi.
55. člen 
Zavod oziroma upravitelji v skladu s prednostnim vrstnim redom souporabe javnih športnih objektov in površin pripravijo urnike uporabe in določijo način uporabe občinskih javnih športnih objektov in površin za šport v naravi za vadbo in tekmovanja.
Prednostni vrstni red souporabe občinskih javnih športnih objektov in površin za šport v naravi na razpisu izbranih športnih programov športnih društev in drugih izvajalcev programov športa na podlagi kriterijev pri pripravi urnikov uporabe določi zavod oziroma upravitelji za vsako šolsko leto ali koledarsko leto znova.
Kriteriji za določitev prednostnega vrstnega reda dodeljevanja terminov za športne programe športnih društev v posameznem občinskem javnem športnem objektu in površini za šport v naravi so naslednji:
– število vadečih, v vadbenih skupinah,
– število vadbenih skupin,
– število kategoriziranih športnikov v vadbenih skupinah,
– športni dosežki športnikov ali ekip.
Kriteriji se upoštevajo pri vsakem športnem programu ločeno.
2.2.4. Cenik in uporaba javnih športnih objektov in površin za šport v naravi
56. člen 
Način uporabe občinskih javnih športnih objektov in površin za šport v naravi določijo zavod oziroma upravitelji s hišnimi redom oziroma kopališkimi redom v posameznih občinskih javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi, ki morajo določati:
– prostorske, gradbene in tehnične ukrepe in zahteve za varno obratovanje,
– naprave, opremo in sredstva za varno obratovanje,
– dovoljeno število uporabnikov,
– druge standarde in normative, ki določajo pogoje in način obratovanja.
57. člen 
S ceniki občinskih javnih športnih objektov in površin za šport v naravi določijo zavod oziroma upravitelji predvsem pogoje in cene uporabe za vse uporabnike občinskih javnih športnih objektov in površin za šport v naravi.
58. člen 
Športna društva lahko dodeljene termine iz urnika uporabljajo izključno za športne programe, za katere so ure na pozivu za uporabo občinskih javnih športnih objektov in površin za šport v naravi pridobili.
Vse ure za uporabo občinskih javnih športnih objektov in površin za šport v naravi morajo izvajalci programov športa zavodu oziroma upravitelju plačati v roku valute plačila in v skladu z veljavnim cenikom.
Kršitve določil tega člena se sankcionirajo v skladu z določili pogodbe in pogodbe o uporabi občinskih javnih športnih objektov in površin za šport v naravi.
3. MERILA ZA INVESTICIJO V GRADNJO, OBNOVO OZIROMA VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN ZA ŠPORT V NARAVI 
Investicije v gradnjo, obnovo oziroma vzdrževanje športnih objektov in površin za šport v naravi se ovrednoti na podlagi meril iz preglednice št. 30.
Preglednica št. 30: Vrednotenje investicij v gradnjo, obnovo oziroma vzdrževanje športnih objektov in površin za šport v naravi
Merilo
Število točk 
za vrednotenje
1.
Dostopnost vsem prebivalcem
0–100
2.
Obstoj športnih objektov in površin 
za šport v naravi
0–50
3.
Vrednost investicije
0–100
4.
Zagotavljanje vadbenih površin za več 
športnih panog
0–50
4. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 
4.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu
59. člen 
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu. Pri vrednotenju imajo prednost kandidati, ki se usposabljajo ali izpopolnjujejo za delo z otroki in mladino v športnih programih prostočasne športne vzgoje otrok in mladine ter v športnih programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
Sofinancira se:
– usposabljanja strokovnih delavcev v športu za delo na področju športa oziroma različnih športnih panog, kar posamezniku omogoča samostojno delo v športu,
– izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu, ki so že izobraženi ali usposobljeni za delo v športu in si želijo oziroma morajo izpopolniti svoje znanje.
Strokovni delavec v športu in izvajalec, ki se na javnem razpisu prijavi za sofinanciranje usposabljanja ali izpopolnjevanja, morata imeti sklenjeno pogodbo o delu vsaj še za eno leto po zaključku usposabljanja ali izpopolnjevanja. Prijavijo in sofinancirajo se lahko samo programi, ki se zaključijo v tekočem letu javnega razpisa. Izvajalec mora ob črpanju dodeljenih sredstev posredovati dokazilo o uspešno opravljenem usposabljanju ali izpopolnjevanju strokovnega delavca v športu.
Ne sofinancira se univerzitetni študij na področju športa in licenčnih seminarjev različnih športnih programov oziroma športnih panog.
Strokovna komisija lahko omeji sofinanciranje strokovnih delavcev tako, da vsakemu izvajalcu sofinancira samo en program.
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu se vrednotijo na podlagi meril iz preglednice št. 31.
Preglednica št. 31: Vrednotenje Izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu
Merilo
Število točk 
za vrednotenje
1.
Deficitarnost
0–100
4.2. Založništvo v športu
60. člen 
Z letnim programom športa se lahko sofinancirata dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih ali občasnih športnih publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti v Kranju.
Za sofinanciranje publikacij lahko pridobijo sredstva izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– pripravijo vsebinski opis publikacije,
– pripravijo finančni načrt za izdajo publikacije,
– za strokovne knjige zagotovijo najmanj dve recenziji uveljavljenih strokovnjakov, ki bosta objavljeni v knjigi,
– da publikacija izide v letu sofinanciranja,
– da prodajno ceno sofinancirane publikacije zmanjšajo za znesek, v katerem bo izdaja publikacije sofinancirana iz sredstev javnega razpisa.
Publikacije se vrednotijo na podlagi meril iz preglednice št. 32.
Preglednica št. 32: Vrednotenje publikacij na področju športa
Merilo
Število točk 
za vrednotenje
1.
Deficitarnost
0–40
2.
Reference
0–40
Sofinancirajo se publikacije, ki pri točkovanju zberejo najmanj petdeset točk iz preglednice št. 32.
Sofinancirajo se lahko do 80 % vrednosti publikacije, ostala sredstva mora pridobiti izvajalec iz drugih virov.
4.3 Znanstveno-raziskovalna dejavnost v športu
61. člen 
Z letnim programom športa se lahko sofinancirajo projekti izvajanja temeljnih, uporabnih in razvojnih raziskav s področja športa ter prenašanje izsledkov v prakso, če imajo ti izsledki raziskav aplikativno vrednost za področje športa v Kranju in je zagotovljen sorazmeren delež drugih sofinancerjev.
Za sofinanciranje izbranih znanstveno-raziskovalnih dejavnosti lahko kandidirajo izvajalci programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje raziskovalne dejavnosti na področju športa ali če projekt pripravljajo skupaj z izvajalcem, registriranim za opravljanje raziskovalne dejavnosti na področju športa,
– predložiti morajo projekt, iz katerega sta razvidna vsebina in finančni načrt,
– znanstveno raziskovalni projekt mora biti aplikativen za področje športa v Kranju,
– znanstveno raziskovalni projekt mora biti sofinanciran tudi iz ciljnih raziskovalnih programov.
Znanstveno-raziskovalne projekte se ovrednoti na podlagi meril iz preglednice št. 33.
Preglednica št. 33: Vrednotenje znanstveno-raziskovalnih dejavnosti na področju športa
Merilo
Število točk 
za vrednotenje
1.
Izvedljivost in gospodarnost projekta
0–20
2.
Razvojna kakovost
0–30
3.
Relevantnost in potencialni vpliv projekta
0–30
4.
Reference
0–20
Sofinancira se samo eden znanstveno-raziskovalni projekt s prejetim najvišjim seštevkom točk. Višina sredstev za znanstveno-raziskovalno dejavnost oziroma za sofinanciranje izbranega projekta je določena z letnim programom športa.
4.5. Informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa
62. člen 
Z letnim programom športa se lahko sofinancirajo in izvajajo programi izdelave informacijskih baz in nakup tehnologije na področju športa.
Informacijsko-komunikacijska tehnologija se ovrednoti na podlagi meril iz preglednice št. 34.
Preglednica št. 34: Vrednotenje Informacijsko-komunikacijske tehnologije
Merilo
Število točk 
za vrednotenje
1.
Deficitarnost
0–40
2.
Dostopnost Informacijsko- komunikacijske tehnologije 
za uporabnike
0–30
3.
Uporabnost Informacijsko- komunikacijske tehnologije
0–30
4.6. Statusne pravice športnikov
63. člen 
Statusne pravice športnikov se ovrednoti na podlagi meril iz preglednice št. 35.
Preglednica št. 35: Vrednotenje statusnih pravic športnikov
Merilo
Število točk 
za vrednotenje
1.
Nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge
0–20
2.
Naziv športnika oziroma športna uspešnost
0–30
3.
Število športnikov oziroma razširjenost športne panoge
0–30
4.
Uspešnost in konkurenčnost športne panoge
0–20
5. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 
5.1. Delovanje športnih organizacij
64. člen 
Sofinancirajo se materialni stroški delovanja športnih organizacij, ustanovljenih na podlagi zakona o društvih.
Višina sofinanciranja za delovanje športnih društev in zvez športnih društev se vrednoti na osnovi meril iz preglednice št. 36.
Preglednica št. 36: Vrednotenje delovanja športnih organizacij
Kriteriji vrednotenja
Športna organizacija
št. točk za društvo
št. točk za zvezo športnih društev
1.
Število točk na člana, Op.1
1
2
2.
Število točk na športnika, Op.2
2
/
3.
Število točk na člana občinske športne zveze, Op.3
10
10
4.
Število točk za delovanje administracije, Op. 4
/
15
5.
Število točk za delovanje društvenih prostorov, Op. 4
/
15
6.
Število točk za druge materialne stroške delovanja, Op. 4
/
15
7.
Število točk za članstvo v OKS – ZŠZ, Op. 4
/
1000
Obrazložitev opomb:
Op.1: Društvo in zveze športnih društev pridobi za svoje delovanje v preglednici določeno število točko za vsakega člana s plačano članarino za tekoče leto.
Op.2: Društvo pridobi za svoje delovanje 2 točki za vsakega člana, ki je registriran kot športnik pri nacionalni panožni športni zvezi za katero tekmuje.
Op.3: Društvo ali zveza športnih društev, ki je član občinske športne zveze dobi za svoje delovanje 10 točk za vsakega člana, ki je v času objave javnega razpisa polnopravni član občinske športne zveze.
Op.4: Zveze športnih društev pridobijo za svoje delovanje v preglednici določeno število točko za delovanje administracije, delovanje društvenih prostorov in druge materialne stroške delovanja ter dodatne točke, v kolikor je članica Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez.
6. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 
6.1. Športne prireditve
65. člen 
MOK sofinancira stroške, povezane z izvedbo športnih prireditev. Predmet sofinanciranja so mednarodne, državne, medobčinske, občinske in ostale prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, turizem in ostalo gospodarstvo. Sofinancirajo se športne prireditve, katerih namen je tekmovanje športnikov, registriranih pri pristojni nacionalni oziroma mednarodni panožni športni zvezi, razen šolskih športnih tekmovanj, tekmovanj regijskega in državnega prvenstva ter državnih pokalnih tekmovanj.
66. člen 
Izvajalcu se sofinancira največ ena prireditev na leto, ki je bila v preteklosti organizirana vsaj trikrat. Letno proračun sofinancira do štirinajst prireditev po številu največ doseženih točk. V primeru enakega števila točk na štirinajstem mestu se lahko sofinancira več prireditev.
Če izvajalec v preteklem letu ni organiziral izbrane in sofinancirane prireditve, se prijavljena prireditev v letu razpisa ne sofinancira. Izjema so prireditve, ki se zaradi vremenskih razmer niso mogle organizirati oziroma izvesti.
67. člen 
Izvajalec mora prireditev izvesti na način, kot jo je prijavilo v javnem razpisu, v sklopu poročila priložiti seznam nastopajočih in njihove rezultate ter navesti, iz katere države prihajajo.
68. člen 
Višina sofinanciranja športnih prireditev se opredeli v točkah, v deležu sofinanciranja oziroma kot izhaja iz posameznih določb meril za vrednotenje športnih prireditev. Vrednost točke se določi po sprejetem proračunu za vsako leto posebej.
69. člen 
Vrednotenje športnih prireditev se izvede na podlagi točkovanja, navedenih v preglednici št. 37.
Preglednica št. 37: Vrednotenje športnih prireditev
Kriteriji za vrednotenje
Merila za vrednotenje
Število točk
1.
Raven prireditve
mednarodna prireditev 1 
0–100
mednarodna prireditev 2
0–80
mednarodna prireditev 3
0–60
mednarodna ekshibicijska prireditev 1 
0–40
mednarodna ekshibicijska prireditev 2
0–30
državna
0–20
2
Mednarodna ali lokalna odmevnost
0–50
3
Množičnost
0–50
4
Ustreznost vsebine (pretežno športna)
0–20
Kriteriji in merila za vrednotenje prireditev so:
1. Raven prireditve:
Mednarodna raven prejme prireditev, kadar poleg slovenskih športnikov nastopijo tudi športniki iz tujine. Prireditev se šteje za:
– Mednarodna prireditev 1, če je 75 % in več nastopajočih športnikov iz tujine.
– Mednarodna prireditev 2, če je 50 % ali manj kot 75 % nastopajočih športnikov iz tujine.
– Mednarodna prireditev 3, če je 25 % ali manj kot 50 % nastopajočih športnikov iz tujine.
Nastopajoči tuji športniki morajo biti registrirani pri pristojni tuji nacionalni panožni športni zvezi. Prireditve mednarodne nivoja morajo biti prijavljene in imeti soglasje pristojnih mednarodnih panožnih športnih zvez in biti uvrščene v njihov koledar uradnih mednarodnih tekmovanj.
Mednarodna ekshibicijska raven prejmejo prireditve, ki niso prijavljene pri pristojni mednarodni panožni športni zvezi oziroma niso uvrščene v njihov koledar uradnih mednarodnih tekmovanj in kadar poleg slovenskih športnikov nastopijo tudi športniki iz tujine.
Prireditev se šteje za:
– Mednarodna ekshibicijska prireditev 1, če je 70 % in več nastopajočih športnikov iz tujine.
– Mednarodna ekshibicijska prireditev 2, če je 25 % ali manj kot 70 % nastopajočih športnikov iz tujine.
Državna raven prejme prireditev, kadar nastopajo samo slovenski športniki oziroma je nastopajočih športnikov iz tujine 25 % ali manj. Nastopajoči slovenski športniki morajo biti registrirani pri nacionalni panožni športni zvezi. Prireditve državnega nivoja morajo biti prijavljene pri pristojni nacionalni panožni športni zvezi in biti uvrščene v njen koledar tekmovanj.
Pogoji za športne prireditve kolektivnih športnih panog, ki jih mora izvajalec izpolnjevati ob prijavi na javni razpis in pri izvedbi prireditve:
– če na prireditvi nastopita dve ekipi iz dveh športnih društev, ki imata sedež v Kranju, se ti dve ekipi obravnavata kot ena ekipa in mora izvajalec za priznanje vrednotenja enodnevne prireditve navesti vsaj še tri ekipe, ki se prireditve udeležijo,
– če na prireditvi nastopata dve ekipi, katerih igralci so člani istega izvajalca, se to štejeta kot ena ekipa.
Izvajalec mora pri prijavi navesti in obrazložiti finančni načrt prihodkov in odhodkov prireditve z zaprto finančno konstrukcijo. Prireditev se lahko sofinancira iz javnega razpisa samo do 70 % načrtovanih stroškov prireditve. Če dodeljena sredstva presegajo 70 % stroškov prireditve, se presežek sredstev enakomerno razdeli med ostale izbrane prireditve.
6.2. Javno obveščanje in športna dediščina
70. člen 
Vrednotenje javnega obveščanja se izvede na podlagi točkovanja, navedenih v preglednici št. 38.
Preglednica št. 38: Vrednotenje javnega obveščanja
Merilo
Število točk 
za vrednotenje
1.
Nacionalni oziroma lokalni doseg medija
0–40
2.
Pogostost pojavljanja
0–30
3.
vsebina
0–30
Vrednotenje športne dediščine se izvede na podlagi točkovanja, navedenih v preglednici št. 39.
Preglednica št. 39: Vrednotenje športne dediščine
Merilo
Število točk 
za vrednotenje
1.
Izvedljivost projekta
0–40
2.
Nacionalni oziroma lokalni pomen projekta 
0–40
7. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST 
71. člen 
Vrednotenje družbene in okoljske odgovornosti v športu se izvede na podlagi točkovanja, navedenih v preglednici št. 40.
Preglednica št. 40: Vrednotenje družbene in okoljske odgovornosti v športu
Merilo
Število točk 
za vrednotenje
1.
Izvedljivost projekta
0–40
2.
Nacionalni oziroma lokalni pomen projekta
0–30
3.
Odličnost projekta
0–30
8. ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ 
72. člen 
MOK je ustanoviteljica zavoda in s proračunom, vsako leto določi višino sredstev za delovanje in dejavnost zavoda, ki je opredeljena v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Kranj«.
Zavod ne more na javnem razpisu kandidirati za proračunska sredstva, ki so namenjena delovanju drugih izvajalcev.
9. POSTOPEK IZBIRE IN SOFINANCIRANJA IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
73. člen 
Postopek dodelitve proračunskih sredstev izvajalcem letnega programa športa, kot je določen z ZŠpo-1, ter nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev poteka po naslednjem zaporedju:
1. sklep o začetku postopa javnega razpisa;
2. sklep o imenovanju razpisne komisije;
3. objava javnega razpisa v Uradnem listu RS ter objava javnega razpisa in razpisne dokumentacija na spletni strani MOK, praviloma v oktobru tekočega leta za naslednje koledarsko leto;
4. pregled vlog izvajalcev letnega programa športa z vidika upravičenosti, pravočasnosti, popolnosti, izdaja pozivov k dopolnitvi, sklepov o zavrženju vlog,
5. strokovno ocenjevanje in vrednotenje prispelih vlog,
6. podaja predloga izbire in sofinanciranja programov in področij letnega programa športa,
7. izdaja odločbe o izbiri in sofinanciranju ali o zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja letnega programa športa,
8. odločanje o ugovorih,
9. sklepanje pogodb,
10. spremljanje izvajanja pogodb in namenske porabe proračunskih sredstev iz javnega razpisa,
11. obravnavanje letnih poročil o izvedenih sofinanciranih programih in področij športa.
Naloge iz 1., 2., 8. in 9. točke prejšnjega odstavka izvaja župan, 3. in 7. točke direktor mestne uprave, 4., 5. in 6. točke strokovna komisija iz. 74. člena tega odloka, ter naloge iz 10. in 11. točke pristojna notranje organizacijska enota mestne uprave.
74. člen 
Postopek javnega razpisa v skladu z določbami Zakona o športu vodi devet članska strokovna komisija, ki je imenovana tako, da so skupine športnih panog zastopane čim bolj enakomerno.
Vsaj polovica članov strokovne komisije mora biti športnih strokovnjakov, ki jih predlaga občinska športna zveza oziroma druge športne organizacije, ki predstavljajo društveno delovanje na lokalni ravni. Kandidate za člane strokovne komisije županu lahko predlagajo tudi izvajalci letnega programa športa.
Člani komisije na svoji prvi, konstitutivni seji izmed sebe izvolijo predsednika in podpredsednika.
Člani so lahko za izvedbo vsakokratnega razpisa ponovno imenovani.
75. člen 
Strokovna komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah.
Redno sejo komisije sklice predsednik najmanj pet delovnih dni pred datumom seje, izredno pa najmanj dva delovna dneva pred datumom seje.
Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik.
Komisija je sklepčna, če je na seji navzoča večina njenih članov in odloča z večino glasov opredeljenih navzočih članov.
10. SKLENITEV IN IZVAJANJE POGODBE 
76. člen 
Na podlagi dokončnih odločb o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa župan z izvajalci letnega programa športa sklene pogodbe.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv in naslov izvajalca,
– dolžnosti in pravice izvajalcev v skladu z ZŠpo-1,
– vsebina in obseg posameznega sofinanciranega programa športa,
– čas realizacije posameznega sofinanciranega programa športa,
– načrtovani obseg posameznega sofinanciranega programa športa,
– višina in namembnost dodeljenih proračunskih sredstev posameznega sofinanciranega programa športa,
– določilo, da je izvajalec upravičen do nakazila dodeljenih proračunskih sredstev pod pogojem, da ima poravnane vse zapadle obveznosti do MOK in zavoda,
– postopek izplačila proračunskih sredstev izvajalcu,
– terminski plan porabe proračunskih sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev,
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi proračunskih sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi in sankcioniranje izvajalca,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
Izvajalci so dolžni izvajati na javnem razpisu izbrane programe in področja iz letnega programa športa najmanj v obsegu, opredeljenem v pogodbi. Proračunska sredstva pa nameniti za izvedbo izbranih programov in področij iz letnega programa športa v skladu z javnim razpisom in pogodbo.
77. člen 
Če izvajalec pogodbe ne podpiše in ne vrne mestni upravi v roku osmih dni od vročitve pismenega poziva za podpis, se šteje, da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju, o čemer se izvajalca opozori v pozivu k podpisu pogodbe.
78. člen 
O izvedbi sofinanciranih programov in področij iz letnega programa športa morajo izvajalci mestni upravi v pogodbenem roku predložiti:
– vsebinsko poročilo o izvedbi sofinanciranih programov in področij iz letnega programa športa,
– dokazila o namenski porabi proračunskih sredstev, pridobljenih na javnem razpisu.
Če izvajalec do rokov, navedenih v pogodbi, ne odda poročila in dokazil, se smatra, da programov in področij iz letnega programa športa ni izvajal, in MOK odstopi od pogodbe.
V primeru odstopa od pogodbe mora izvajalec prejeta proračunska sredstva vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za proračunska sredstva na naslednjem javnem razpisu.
11. NAČIN IZVAJANJA NADZORA NAD POGODBAMI O SOFINANCIRANJU 
79. člen 
Nadzor nad izvajanjem pogodbe o sofinanciranju izvaja skrbnik pogodbe v okviru pristojne notranje organizacijske enote mestne uprave na način, da:
a. pregleduje in potrjuje zahtevke z vidika upravičenosti in namenske porabe sredstev;
b. nadzoruje izvedbo sofinanciranih programov in področij letnega programa športa na mestu izvajanja;
c. opravlja razgovore s skrbniki pogodb na strani izvajalca;
d. pregleduje spletno stran izvajalca;
e. spremlja medijske objave in druge oblike javnega komuniciranja izvajalca.
Mestna uprava ali po njej pooblaščeni organ, lahko kadarkoli preveri namensko porabo proračunskih sredstev MOK. Če se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani izvajalcev letnega programa športa, MOK takoj ustavi sofinanciranje in odstopi od pogodbe, izvajalec pa je dolžan prejeta sredstva vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
12. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
80. člen 
Z začetkom veljavnosti tega odloka preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 78/16).
81. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-6/2018-2-47/06
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar
 
zanj 
Boris Vehovec l.r.
Podžupan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti