Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

2304. Odlok o dopolnitvah Odloka o razglasitvi historičnega mestnega jedra Koper za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 7315.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o dopolnitvah Odloka o razglasitvi historičnega mestnega jedra Koper za kulturni spomenik lokalnega pomena 
Št. 610-68/07
Koper, dne 28. junija 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Na podlagi prvega odstavka 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 28. junija 2018 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o razglasitvi historičnega mestnega jedra Koper za kulturni spomenik lokalnega pomena 
1. člen 
V Odloku o razglasitvi historičnega mestnega jedra Koper za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 98/07) se na koncu drugega odstavka 6. člena doda nov stavek, ki se glasi:
»Občina ima na celotnem območju kulturnega spomenika lokalnega pomena predkupno pravico.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-68/07
Koper, dne 28. junija 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
sulle integrazioni al Decreto sul riconoscimento del centro storico di Capodistria quale bene culturale monumentale di rilevanza locale 
N. 610-68/07
Capodistria, 28 giugno 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.
Ai sensi dell'articolo 13 della Legge sulla tutela del patrimonio culturale, primo comma (Gazzetta ufficiale della RS, n. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 e 21/18 – ZNOrg), in virtù dell'articolo 21 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 e 30/18) e visto l'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 28 giugno 2018, ha approvato il seguente
D E C R E T O 
sulle integrazioni al Decreto sul riconoscimento del centro storico di Capodistria quale bene culturale monumentale di rilevanza locale 
Articolo 1 
In seguito al secondo comma dell'Articolo 6 del Decreto sul riconoscimento del centro storico di Capodistria quale bene culturale monumentale di rilevanza locale (Gazzetta ufficiale, n. 98/07) viene aggiunta la seguente frase:
“Il comune detiene il diritto contrattuale di prelazione nell'intera area del patrimonio culturale di interesse locale.”
Articolo 2 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 610-68/07
Capodistria, 28 giugno 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti