Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

Št. 342-22/2014/33 Ob-2448/18, Stran 1507
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:
– Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17 in 16/18), (v nadaljnjem besedilu: Uredba);
– Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L št. 343 z dne 22. 12. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98 (UL L št. 133 z dne 29. 5. 2015, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1224/2009/ES);
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 2017/2305 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede spremembe virov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo in virov za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ ter cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 335 z dne 15. 12. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 22), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 2017/2092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 1380/2013 o skupni ribiški politiki (UL L št. 302 z dne 17. 11. 2017, str. 1);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2018/276 z dne 23. februarja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014, kar zadeva spremembe določitve mejnikov in ciljnih vrednosti za kazalnike učinka v okviru uspešnosti za evropske strukturne in investicijske sklade (UL L št. 54 z dne 24. 2. 2018, str. 4);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2015/616 z dne 13. februarja 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 480/2014 glede sklicev na Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 102 z dne 21. 4. 2015, str. 33);
– Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z dne 20. 5. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2017/1787 z dne 12. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede razdelitve sredstev v okviru neposrednega upravljanja med cilje celostne pomorske politike in skupne ribiške politike (UL L št. 256 z dne 4. 10. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 580/2014/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 763/2014 z dne 11. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede tehničnih značilnosti ukrepov informiranja in obveščanja ter navodil za oblikovanje simbola Unije (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 1);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1014/2014 z dne 22. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vsebino in sestavo skupnega sistema spremljanja in vrednotenja za operacije, financirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 283 z dne 27. 9. 2014, str. 11), zadnjič spremenjene s Popravkom Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1014/2014 z dne 22. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vsebino in sestavo skupnega sistema spremljanja in vrednotenja za operacije, financirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 260 z dne 7. 10. 2015, str. 31);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1242/2014 z dne 20. novembra 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi s predložitvijo ustreznih kumulativnih podatkov o operacijah (UL L št. 334 z dne 21. 11. 2014, str. 11);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1243/2014 z dne 20. novembra 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z informacijami, ki jih predložijo države članice, ter potrebami po podatkih in sinergijami med potencialnimi viri podatkov (UL L št. 334 z dne 21. 11. 2014, str. 39), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2017/788 z dne 8. maja 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1243/2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z informacijami, ki jih predložijo države članice, ter potrebami po podatkih in sinergijami med potencialnimi viri podatkov (UL L št. 119 z dne 9. 5. 2017, str. 7);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 2015/1974 z dne 8. julija 2015 o določitvi pogostosti in oblike poročanja o nepravilnostih v zvezi z Evropskim skladom za regionalni razvoj, Evropskim socialnim skladom, Kohezijskim skladom in Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo, v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 293 z dne 10. 11. 2015, str. 20);
– Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki je bil potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 22. 7. 2015 o odobritvi »Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020« za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Sloveniji, št. CCI 2014SI14MFOP001 in Izvedbenim sklepom Komisije z dne 10. 10. 2017 o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015) 5168 o odobritvi »Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020« za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Sloveniji, št. CCI 2014SI14MFOP001 (v nadaljnjem besedilu: OP ESPR 2014–2020), in je dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani OP ESPR 2014-2020 (www.ribiski-sklad.si), objavlja
tretji javni razpis 
za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja 
I. Osnovni podatki o javnem razpisu
Razpisana sredstva
Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje projektov v okviru tega javnega razpisa, znaša 2.400.000 eurov, od tega znaša prispevek Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) v celotnih javnih izdatkih 1.800.000 eurov (75 odstotkov) ter prispevek Republike Slovenije v celotnih javnih izdatkih 360.000 eurov (15 odstotkov). Posamezni upravičenec prispeva 10 odstotkov sredstev v okviru upravičenih javnih izdatkov. 
Sredstva, ki jih zagotovita EU in Republika Slovenija, bremenijo proračunski postavki: 
– PP 140023 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – EU; 
– PP 140024 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – slovenska udeležba. 
Vrsta javnega razpisa
Delno odprti
Začetek vnosa vlog 
in zaključek javnega 
razpisa 
Tretji javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja iz OP ESPR 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vnos vlog v elektronski sistem in vložitev vlog na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. 
MKGP na svojih spletnih straneh objavi prijavni obrazec za izvedbo javnega razpisa, spremembo in zaprtje javnega razpisa. 
Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa. Zaprtje javnega razpisa se objavi na spletni strani MKGP ter Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP).
Obdobje upravičenosti stroškov 
V skladu s 107. členom Uredbe so upravičeni stroški operacij tisti stroški, ki so nastali od izdaje odločbe o odobritvi sredstev do dokončanja operacije oziroma najpozneje v treh letih po izdaji odločbe o odobritvi sredstev.
Upravičeni so lahko tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo operacije, nastali od 1. 1. 2014 dalje.
Cilj ukrepa
Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno s flotami za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev 
Informacije o razpisu
INFO točka ARSKTRP, Dunajska 160, 1000 Ljubljana 
Tel. 01/580-77-92, e-pošta aktrp@gov.si
II. Predmet podpore
V skladu s 6. členom Uredbe je predmet podpore izvajanje:
– operacij, katerih predmet so naložbe, ki izboljšujejo infrastrukturo že obstoječih ribiških pristanišč, prodajnih dvoran, mest iztovora in zavetij, vključno z naložbami v infrastrukturo za zbiranje smeti in morskih odpadkov, za povečanje kakovosti in sledljivosti iztovorjenih proizvodov ter nadzora nad njimi, povečanje energetske učinkovitosti, prispevanje k varstvu okolja ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev in
– operacij, katerih predmet so naložbe v izgradnjo ali posodobitev zavetij za izboljšanje varnosti ribičev. Opredelitev zavetja je podana v osemnajstem odstavku 2. člena Uredbe.
III. Upravičenec: upravičenci do podpore so občine v Republiki Sloveniji, v katerih so ribiška pristanišča.
IV. Upravičeni stroški
(1) Upravičeni stroški so stroški naložb v izboljšanje infrastrukture obstoječih ribiških pristanišč ter mest iztovora, in sicer:
1. gradbena in obrtniška dela za izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev, prispevanje k varstvu okolja, povečanje energetske učinkovitosti, povečanje kakovosti, nadzora in sledljivosti iztovorjenih proizvodov ter za zbiranje odpadkov, vključno z morskimi odpadki – upoštevajo se stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);
2. naprave in oprema za izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev, prispevanje k varstvu okolja, povečanje energetske učinkovitosti, povečanje kakovosti, nadzora in sledljivosti iztovorjenih proizvodov ter za zbiranje odpadkov, vključno z morskimi odpadki, namenjene izključno ribiškemu pristanišču:
– naprave in oprema za manipulacijo s tovorom v ribiškem pristanišču (viličarji);
– tekoči trakovi (za razkladanje ribiških proizvodov in nakladanje ledu);
– prostori ali zabojniki za shranjevanje ribolovne opreme, ribiških proizvodov in delovnih pripomočkov in opreme v ribiškem pristanišču;
– naprave in oprema za povečanje kakovosti, nadzora in sledljivosti iztovorjenih ribiških proizvodov v ribiškem pristanišču (npr. naprave in oprema za čiščenje rib, zagotavljanje sledljivosti in označevanje);
– naprave in oprema za povečanje nadzora iztovorjenih ribiških proizvodov v povezavi z ribiškim pristaniščem v skladu z določili Uredbe 1224/2009/ES (npr. naprave in oprema v zvezi s prvo prodajo rib);
– naprave in oprema za sidranje in privezovanje ribiških plovil;
– hladilnice;
– tehtnice;
– delovne mize;
– naprave in oprema za popravilo ribiških plovil in ribolovnega orodja;
– naprave in oprema za zbiranje odpadkov, vključno z morskimi odpadki;
– naprave in oprema, namenjene varstvu okolja, vključno z varstvom narave ter varstvom morja pred onesnaženjem (npr. za preprečevanje onesnaženja morja, za izpolnjevanje priporočil iz okoljskega poročila);
– izboljšave naprav in opreme za zagotovitev varnosti, ki presegajo zahteve slovenske zakonodaje in zakonodaje EU (izboljšave osvetlitve, sredstev in opreme za požarno varnost, stebričkov, navigacijskih luči in boj, zapornice za zagotovitev nemotenega iztovarjanja ribiških proizvodov, bokobrani za ribiško pristanišče);
– plavajoči in drugi dostopi do ribiških plovil;
– sanitarije za ribiče in pristojne službe v ribiškem pristanišču;
– naprave in oprema za oskrbo z vodo, ledom in elektriko v ribiškem pristanišču;
– naprave in oprema za oskrbo z gorivom v ribiškem pristanišču, ki povečujejo energetsko učinkovitost;
3. naložbe v izgradnjo ali posodobitev zavetij za izboljšanje varnosti ribičev in delavcev v marikulturi;
4. splošni stroški, neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, in sicer plačila projektantom, inženirjem in svetovalcem, stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije, plačila za svetovanje v zvezi z okoljsko trajnostjo, stroški za študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, stroški geodetskih del ter stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del ter stroški informiranja in obveščanja javnosti skladno s 110. in 113. členom Uredbe. Višina upravičenih splošnih stroškov znaša do vključno 10 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.
(2) V skladu s 107. členom Uredbe so upravičeni stroški samo stroški, ki so nastali od izdaje odločbe o odobritvi sredstev do dokončanja operacije oziroma najpozneje v treh letih po izdaji odločbe o odobritvi sredstev. Upravičeni so lahko tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo operacije, nastali od 1. 1. 2014 dalje.
(3) Poleg neupravičenih stroškov iz 105. člena Uredbe se podpora ne dodeli za:
– nova ribiška pristanišča, nova mesta iztovora in nove prodajne dvorane;
– nakup nepremičnin;
– stroške amortizacije;
– nakup nepozidanih ali pozidanih zemljišč, propadajočih lokacij ali nekdanjih industrijskih lokacij, ki vključujejo stavbe.
(4) Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel sredstva EU ali druga javna sredstva Republike Slovenije. Vlagatelj ob vložitvi vloge priloži podpisano izjavo, da za iste upravičene stroške še ni pridobil teh sredstev.
V. Pogoji za pridobitev podpore, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj ob oddaji vloge
1. Splošni pogoji
(1) V skladu s 108. členom Uredbe mora vlagatelj izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
1. operacija bo izvedena na območju Republike Slovenije;
2. za izvedbo operacije so pridobljena vsa predpisana upravna dovoljenja;
3. vlagatelj ima poravnane vse davčne obveznosti do države;
4. vlagatelj mora biti ekonomsko in finančno sposoben;
5. za nakazilo dodeljenih sredstev ima vlagatelj odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
6. vsa dokumentacija in druga dokazila, ki se priložijo vlogi, se glasijo na vlagatelja;
7. vlagatelj se strinja, da se opis operacije ter znesek odobrenih in izplačanih javnih sredstev objavijo na spletni strani ribiškega sklada v skladu s poglavjem 3.2 priloge V Uredbe 508/2014/EU;
8. nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne more biti predmet podpore po tem razpisu;
9. pred datumom upravičenosti stroškov vlagatelj ne sme začeti del niti prevzeti nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev, kot je sklenitev katerekoli pogodbe ali naročanje materiala, opreme, storitev ali del. Splošni stroški, kot so stroški za pripravljalna dela, pridobivanje dovoljenj, izdelava študije izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja operacije. Vlagatelj pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev ne sme začeti postopka javnega naročanja;
10. v skladu s prejšnjo točko operacija ne sme biti zaključena pred vložitvijo vloge za pridobitev sredstev;
11. postopek izbire dobavitelja oziroma izvajalca mora biti izveden v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje;
12. iz dokumentov, priloženih vlogi na javni razpis, je razvidna zaprtost finančne konstrukcije. Zaprtost finančne konstrukcije se izkaže z rezervacijo finančnih sredstev v proračunu občine za čas trajanja operacije;
13. če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za operacije, katerih predmet so naložbe v graditev prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki bo v objektih, zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh skupnih stroškov graditve celotnega objekta (npr. skupni prostori, streha, fasada itd.) kot upravičeni stroški prijavijo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo, ali na drug razviden način razdelitve;
14. za izvedbo operacije, ki zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja, vlagatelj pridobi pravnomočno gradbeno dovoljenje, iz katerega je razvidna namembnost objekta, ki mora biti v skladu z dejavnostjo prijavljene operacije;
15. gradbeno dovoljenje ali uporabno dovoljenje mora biti pravnomočno najpozneje na dan oddaje vloge na javni razpis v primeru naložbe v opremo ali obnovo. Uporabno dovoljenje v primeru novogradnje mora biti pravnomočno najpozneje na dan oddaje zadnjega zahtevka;
16. če gre za operacijo, katere predmet je graditev objektov, mora imeti vlagatelj pridobljeno projektno in investicijsko dokumentacijo ter dovoljenje za graditev objektov oziroma infrastrukture v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov;
17. računi, predračuni in druga dokazila se morajo glasiti na vlagatelja;
18. v vlogi na javni razpis vlagatelj opredeli časovno dinamiko vlaganja zahtevkov za povračilo sredstev;
19. kadar se operacija nanaša na ureditev objektov, za katere ni treba pridobiti upravnih dovoljenj, mora vlagatelj zagotoviti opis stanja, fotografije, tloris tehnološke izboljšave objektov po naložbi in opis tehnoloških izboljšav, zamenjav opreme in inštalacij;
20. če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev samo za del operacije, morajo biti iz priložene dokumentacije razvidni:
– popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno operacijo;
– ločen popis del in stroškov, s katerimi se vlagatelj prijavlja na razpis;
– predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov ter popis del in stroškov, s katerimi se vlagatelj prijavlja na razpis v primeru fazne gradnje;
21. vlagatelj mora predložiti popolno vlogo skladno z zahtevami tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del prijavnega obrazca, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so navedeni v prijavnem obrazcu;
22. vloge in predloženi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. Za dokumente, ki so predloženi v tujem jeziku, vlagatelj oziroma upravičenec zagotovi slovenski prevod.
(2) Vlagatelj ne sme umetno ustvarjati pogojev, ki bi upravičevali pridobitev sredstev. Za umetno ustvarjene pogoje se sredstva ne odobrijo ali se odvzamejo. V skladu s prvim odstavkom 106. člena Uredbe vlagatelj priloži podpisano izjavo, s katero izjavlja, da ni storil goljufije v okviru Evropskega sklada za ribištvo ali Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.
2. Posebni pogoji
V skladu z 10. členom Uredbe mora vlagatelj ob oddaji vloge izpolnjevati naslednje posebne pogoje:
1. ribiško pristanišče oziroma mesto iztovora je določeno z občinskim splošnim aktom, ki je usklajen z občinskimi prostorskimi akti;
2. vlagatelj zagotovi investicijsko in tehnično dokumentacijo z natančnim popisom del in stroškovno opredelitvijo cen, ki jo pripravi odgovorni projektant, ter vsa potrebna dovoljenja za naložbo. Naložba mora biti zaključena celota. Za gradbena dela je treba vlogi priložiti tehnično dokumentacijo in predračune na podlagi projektantskega popisa del. Za opremo je treba priložiti popis opreme, razporeditev v prostoru in predračune;
3. vlagatelj ima veljavno vodno pravico v skladu s predpisi, ki urejajo vode;
4. vlagatelj izdela investicijski načrt z opredelitvijo ciljev v skladu s predpisom, ki ureja enotno metodologijo za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ;
5. naložba je del občinskega načrta razvojnih programov;
6. pri naložbah za prestrukturiranje mest iztovarjanja in izboljšanje pogojev za ribiške proizvode, ki jih ribiči iztovorijo na obstoječih mestih iztovarjanja, upravičenec zagotovi, da mesta iztovarjanja izpolnjujejo pogoje v skladu s predpisi, ki urejajo veterino, in da se izvajajo nadzorni ukrepi (v ribiškem pristanišču je zagotovljeno mesto naključnega veterinarskega pregleda);
7. vlagatelj ob oddaji vloge zagotovi finančno ujemanje investicijske dokumentacije, podatkov iz vloge in veljavnega načrta razvojnih programov;
8. za gradnjo ali obnovo objektov pristaniške infrastrukture ali objektov, ki lahko vplivajo na varnost plovbe na obali ali v morju, vlagatelj pridobi soglasje glede pogojev za varnost plovbe;
9. če naložba posega v okolje in gradbeno dovoljenje ni potrebno, je treba v skladu s predpisi, ki urejajo posege v okolje oziroma graditev objektov, vlogi na javni razpis priložiti okoljevarstveno soglasje ali sklep, da postopek presoje vplivov na okolje ni potreben;
10. če naložba poteka na območju, za katero je potrebna presoja sprejemljivosti posegov v naravo v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, in pridobitev gradbenega dovoljenja ni potrebna, vlagatelj poskrbi za izvedbo postopkov v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave ter pridobi naravovarstveno soglasje oziroma naravovarstvene pogoje;
11. na zavarovanih območjih se posegi in dejavnosti izvajajo v skladu s predpisanimi pravili ravnanja iz akta, s katerim je bilo ustanovljeno tako zavarovano območje;
12. naložbe, povezane z ribiškimi proizvodi, morajo biti skladne z zahtevami Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 55), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 2017/1981 z dne 31. oktobra 2017 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede temperaturnih pogojev med prevozom mesa (UL L št. 285 z dne 1. 11. 2017, str. 10) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 853/2004/ES), kot tudi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (ES) št. 219/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe (UL L št. 87 z dne 31. 3. 2009, str. 109) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 852/2004/ES);
13. če poteka naložba na območju, varovanem v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine, vlagatelj zagotovi izvedbo postopkov v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine, in sicer predloži dokazilo/soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, da je pred začetkom del obvestil pristojno krajevno enoto o datumu pričetka in celotni investiciji del. Upravičenec ob zaključku naložbe predloži strokovno mnenje tega zavoda, da je naložba izvedena v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem;
14. v primeru posegov v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, vlagatelj pridobi vodno soglasje;
15. v primeru, da se naložba nanaša na posege v varovana območja, vlagatelj zagotovi, da se izvede presoja v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11);
16. če gre za naložbo v gradnjo zahtevnih ali manj zahtevnih objektov, je treba vlogi priložiti projekt za izvedbo del (PZI) po predpisih o graditvi objektov;
17. kadar gre za nakup opreme v objektih in druge opreme, mora biti nabavljena oprema nova, kar mora biti razvidno iz ustreznih listin. Oprema se mora nahajati na prijavljeni lokaciji naložbe.
VI. Merila za ocenjevanje vlog
(1) Vloge, prispele na javni razpis, se ocenjujejo na podlagi meril za ocenjevanje vlog v skladu z 12. členom Uredbe.
(2) Med vlogami za podporo za naložbe v obstoječa ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja, ki bodo na podlagi ocene presegle minimalni prag 15 točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk do porabe razpisanih sredstev.
(3) Ocenjuje se stanje ob predložitvi vloge oziroma planirano stanje ob zaključku naložbe. Ocenjevanje vlog temelji na predloženi dokumentaciji, in sicer podatkih iz prijavnega obrazca ter priloženih prilog, vključno s projektno dokumentacijo oziroma dokumentacijo o projektu, ustreznih dokazilih ter podatkih iz uradnih evidenc. V primeru, da za posamezno merilo vlagatelj ne predloži vseh potrebnih podatkov ali so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni z nič točkami.
(4) V skladu z 12. členom Uredbe se vsaka popolna, vsebinsko ustrezna ter pravočasna vloga oceni na podlagi naslednjih meril:
Merila (točke se seštevajo)
Število točk
1.
Raven uporabe ribiškega pristanišča
30
2.
Naložbe v izboljšanje zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče, ribogojce oziroma školjkarje v ribiškem pristanišču oziroma mestu iztovora
3
3.
Prispevek k varstvu okolja, varstvu narave ter varstvu morja pred onesnaženjem 
3
4.
Uporaba inovativnih rešitev in tehnologij
3
SKUPAJ
39
Vloga mora pri ocenjevanju preseči minimalni prag 15 točk.
 
Podrobna merila
Merilo
Maksimalno 
št. točk
in obrazložitev
Podroben opis in vir podatkov 
Raven uporabe ribiškega pristanišča
30 
 
 
 
(za vsako plovilo 
1 točka, skupaj 
največ 30 točk)
Upoštevajo se ribiška plovila oziroma plovila za marikulturo, ki so kot taka registrirana v registru InfoRib, ki ga vodi MKGP, in za katera ima občina evidenco, da so ta plovila privezana v njenem ribiškem pristanišču v mesecu oddaje vloge, z navedbo registrskih številk plovil. 
Vir: Seznam ribiških plovil ter plovil v marikulturi, ki so kot ribiška plovila ali plovila za marikulturo registrirana v registru InfoRib, ki ga vodi MKGP, so hkrati registrirana pri Upravi RS za pomorstvo za pristanišče, na katerega se vloga nanaša, in za katera ima občina evidenco, da so ta plovila privezana v njenem ribiškem pristanišču v mesecu oddaje vloge, z navedbo registrskih številk plovil. Seznam vlagatelj priloži vlogi.
Naložbe v izboljšanje zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev 
za ribiče, ribogojce oziroma školjkarje 
v ribiškem 
pristanišču oziroma mestu iztovora 
 
 
(vsaka tovrstna 
naložba 1 točko, 
skupaj največ 
3 točke)
Upoštevajo se naložbe v izboljšanje zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče, ribogojce oziroma školjkarje v ribiškem pristanišču oziroma mestu iztovora. 
Vir: 
– investicijska in tehnična dokumentacija, ki jo predloži vlagatelj; 
– investicijski načrt v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);
– utemeljitve vlagatelja iz vloge. 
 
Prispevek k varstvu okolja, varstvu narave ter varstvu morja pred onesnaženjem
 
 
(vsaka tovrstna 
naložba 1 točko, 
skupaj največ 
3 točke)
Upoštevajo se naložbe v infrastrukturo in opremo za ravnanje z odpadki v ribiškem pristanišču, vključno z morskimi odpadki; ter v okolju prijazne materiale, tehnologije in rešitve. 
Vir: 
– investicijska in tehnična dokumentacija, ki jo predloži vlagatelj (dokazila, certifikati); 
– investicijski načrt v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);
– utemeljitve vlagatelja iz vloge.
 
Uporaba inovativnih rešitev in tehnologij
 
 
(vsaka tovrstna 
naložba 1 točko, 
skupaj največ 
3 točke)
Upoštevajo se naložbe v inovativne rešitve, tehnologije in materiale v ribiškem pristanišču oziroma mestu iztovora skladno z definicijo inovacije iz 2. člena Uredbe.
Vir: 
– investicijska in tehnična dokumentacija, ki jo predloži vlagatelj; 
– investicijski načrt v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);
– utemeljitve vlagatelja iz vloge in dokazila o uporabi inovativnih rešitev in tehnologij.
 
VII. Obvezne priloge k vlogi na javni razpis
V skladu z 11. členom Uredbe so obvezne priloge, ki jih vlagatelj priloži vlogi na javni razpis in brez katerih se v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, vloga zavrže brez pozivanja k dopolnitvi, naslednje:
1. investicijski načrt iz 4. točke posebnih pogojev V. poglavja tega razpisa;
2. sklep občinskega sveta o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP-a) oziroma investicijskega programa;
3. sklep občinskega sveta o potrditvi splošnega akta, s katerim je določeno ribiško pristanišče;
4. investicijska in tehnična dokumentacija iz 2. točke posebnih pogojev V. poglavja tega razpisa;
5. vodno dovoljenje za zadevno ribiško pristanišče oziroma mesto iztovora;
6. projekt za izvedbo del (PZI) v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, kadar se naložba nanaša na ureditev objektov, za katere je treba pridobiti upravno dovoljenje;
7. podpisana izjava vlagatelja, katere vzorec je v prijavnem obrazcu (6. poglavje prijavnega obrazca).
VIII. Finančne določbe
1. V skladu s 16. členom Uredbe je stopnja javne podpore 100 odstotkov skupnih upravičenih odhodkov za operacijo.
2. Najnižji znesek podpore znaša 5.000 eurov na posamezno vlogo. Najvišji znesek podpore znaša 900.000 eurov na posamezno vlogo.
3. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz tega ukrepa pridobi največ 1.000.000 eurov podpore.
4. Sredstva, namenjena za izvajanje ukrepa Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja, se zagotovijo iz sredstev EU v višini 75 odstotkov ter slovenske udeležbe v višini 25 odstotkov, pri čemer proračun Republike Slovenija prispeva 15 odstotkov in posamezni upravičenec 10 odstotkov sredstev.
IX. Vlaganje vlog
V skladu s 102. členom Uredbe:
1. vlogo sestavlja prijavni obrazec s prilogami;
2. vlagatelj se pred elektronsko vložitvijo vloge prijavi pri ARSKTRP;
3. za elektronsko izpolnjevanje vloge ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se vlagatelj za elektronsko vložitev vloge s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Vlagatelj izvede elektronski vnos in vloži prijavni obrazec v informacijski sistem ARSKTRP;
4. prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za vlogo na javni razpis šteje natisnjena vloga z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določajo javni razpis, prijavni obrazec in razpisna dokumentacija;
5. vlagatelj pošlje vlogo priporočeno na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana, ali jo vloži osebno v vložišču ARSKTRP v času uradnih ur;
6. na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče ARSKTRP, ter naslov in oznaka javnega razpisa, na katerega se vlagatelj prijavlja;
7. priloženi predračuni in druga dokazila ob vlogi se morajo glasiti na vlagatelja;
8. ne glede na drugo, tretjo in četrto točko v tem poglavju se zahtevki za povračilo vlagajo pisno na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana, ali se vložijo osebno v vložišču ARSKTRP v času uradnih ur;
9. podrobnejša navodila za izpolnjevanje vloge v elektronskem sistemu so objavljena na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.
X. Obravnava in izbor vlog
Obravnava in izbor vlog potekata v skladu s 104. členom Uredbe:
1. prispele vloge obravnava ARSKTRP. Odpiranje vlog ni javno. ARSKTRP odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti. Vloge se odobravajo in sredstva se dodeljujejo do porabe razpisanih sredstev. Vloge se odpirajo vsak prvi delovni torek v mesecu. V odpiranje bodo vključene vse vloge, ki bodo prispele do vključno zadnjega delovnega dne preteklega meseca. Vloga se začne obravnavati s preveritvijo njene popolnosti v skladu z določbami tretjega odstavka 125. člena Uredbe 1303/2013/EU in določbami tega javnega razpisa;
2. če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, ARSKTRP vlagatelja pozove k njeni dopolnitvi. Po prejemu dopolnitve se vloga na javni razpis znova pregleda;
3. vlagatelj popolne vloge, ki je vsebinsko nerazumljiva, se pozove, da jo pojasni. Vlagatelj opravi pojasnitev na način, določen v zahtevi za pojasnitev. Po prejemu pojasnitve se vloga na javni razpis znova pregleda;
4. vloga na javni razpis, ki je popolna in vsebinsko ustrezna, se oceni na podlagi meril, določenih v tem javnem razpisu. Sredstva se odobrijo za vloge, prispele na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev in presegajo vstopno mejo točk. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe sredstev za javni razpis. Vloge, ki ne dosegajo minimalne vstopne meje ali ne izpolnjujejo pogojev, se zavrnejo;
5. če dve ali več popolnih vlog izpolnjuje vse pogoje, določene v tem javnem razpisu, in dosega enako število točk ter ima na ovojnici enak datum in čas oddaje, sredstev pa ni dovolj za odobritev obeh oziroma vseh vlog, se izvede žreb. Pri žrebu so lahko navzoči tudi vlagatelji. O dnevu žreba se vlagatelji pisno obvestijo. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki ga vodi, imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP;
6. žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP overijo v navzočnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se v navzočnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge ter izžrebani listek takoj odda komisiji;
7. o žrebanju se sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči;
8. vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se zavrne;
9. sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo o odobritvi sredstev, ki jo izda ARSKTRP. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP.
XI. Vlaganje zahtevkov za povračilo sredstev in obveznosti upravičenca med izvajanjem operacije
(1) V skladu s 110. členom Uredbe se sredstva izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za povračilo sredstev. Zahtevki se vlagajo v skladu z roki, določenimi v odločbi o pravici do sredstev.
(2) Zahtevek za povračilo sredstev vloži upravičenec v skladu z IX. poglavjem tega javnega razpisa in ga pošlje ARSKTRP.
(3) Pred vložitvijo zadnjega zahtevka za povračilo sredstev mora biti operacija zaključena in vsi računi plačani. Operacija mora biti končana v roku, določenem v odločbi o pravici do sredstev. V primeru dveh ali več zahtevkov za povračilo sredstev mora biti zaključen del operacije, ki predstavlja zaključeno vsebinsko oziroma tehnološko celoto. Naložba mora biti ob predložitvi zadnjega zahtevka zaključena celota, kot jo je prikazal upravičenec v vlogi, na podlagi katere mu je bila izdana odločba o odobritvi sredstev.
(4) Če gre za operacijo, katere predmet so naložbe v objekte, morajo biti gradbena dela izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, pristanišča, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine, narave, voda in okolja.
(5) Računi in druga dokazila, ki dokazujejo upravičenost za povračila sredstev, se morajo glasiti na upravičenca.
(6) Upravičenec zahtevku za povračilo sredstev priloži naslednja dokazila:
1. končne ponudbe, na podlagi katerih je sklenil pogodbe ali naročil opremo ali storitev, je treba priložiti skupaj z obrazložitvijo, iz katere so razvidni povpraševanje, prejete ponudbe, odločitev za nakup in utemeljitev izbora;
2. izvirnike računov, kamor sodijo tudi verodostojni elektronski in e-računi;
3. izvirna dokazila o plačilu;
4. poročilo o uresničevanju obveznosti, ki vsebuje tudi podatke o doseženih vmesnih oziroma končnih ciljih operacije ter izpolnjevanju obveznosti iz 15. člena Uredbe;
5. fotografije stanja na terenu, in sicer stanje pred naložbo, kot tudi med samimi fazami in po zaključku naložbe;
6. gradbene situacije v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če gre za operacije, katerih predmet je graditev objektov. Upravičenec predloži začasne oziroma končno gradbeno situacijo z izvirnimi dokazili o njihovem plačilu. Gradbena situacija mora vsebovati natančno specifikacijo gradbenih del po cenah na enoto in porabljenih količinah. Gradbeno situacijo morajo podpisati in ožigosati glavni nadzorni organ, izvajalec del in upravičenec/naročnik;
7. fotografijo vgrajene opreme v času vgradnje in tehnično dokumentacijo opreme, ki je predmet vgradnje v primeru operacij, katerih predmet so naložbe, kjer gre za vgrajeno skrito opremo, ki se je po končani naložbi ne more več preveriti (oprema, do katere po končani investiciji med preverjanjem na kraju samem ni več dostopa);
8. račun ali račun s specifikacijo, iz katerega so razvidni vsaj serijska številka, tip stroja ali opreme in nazivna moč pri operacijah, katerih predmet so naložbe v strojno opremo;
9. izjavo o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške;
10. izjavo o vključitvi strojne opreme v proizvodni proces, kadar gre za nakup takšne opreme;
11. knjigo obračunskih izmer v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, ki jo mora hraniti na kraju samem ter jo predložiti na zahtevo ARSKTRP pri operacijah, katerih predmet so gradnje;
12. pri operacijah, katerih predmet je nakup strojne opreme, za katero je obvezno ugotavljanje skladnosti s standardi in predpisi o varnosti strojev, upravičenec dokument, ki to izkazuje, hrani na kraju samem ter ga predloži na zahtevo ARSKTRP;
13. ob prvem zahtevku za povračilo sredstev je treba predložiti overjeno kopijo dokumentacije postopka izbire izvajalca oziroma dobavitelja v skladu s predpisom, ki ureja javno naročanje, oziroma zagotoviti odstop slednje v originalu.
(7) Če gre za operacije, katerih predmet so naložbe v objekte, upravičenec ob vložitvi zadnjega zahtevka za povračilo sredstev na zahtevo ARSKTRP predloži tudi pravnomočno uporabno dovoljenje in projekt izvedenih del (PID).
(8) Če gre za operacije, katerih predmet so naložbe v opremo ali investicijsko vzdrževanje obstoječega objekta, upravičenec predloži pravnomočno uporabno dovoljenje za ta objekt, kadar je to potrebno.
(9) Upravičenec za vse vrste gradenj in rekonstrukcij vodi in hrani knjigo obračunskih izmer, ki mora biti pripravljena v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov. Knjiga obračunskih izmer ni potrebna le, kadar upravičenec izvaja izključno manjša obrtniška dela, kot so pleskanje, fasaderska dela itd. Če so obrtniška dela del graditve oziroma rekonstrukcije, sta vodenje in hramba knjige obračunskih izmer obvezna. Knjigo obračunskih izmer upravičenec hrani na kraju samem ter jo predloži na zahtevo ARSKTRP.
(10) Upravičenec vodi ustrezno ločeno računovodstvo ali ločeno računovodsko kodo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in pravili skrbnega računovodenja ter zagotavlja evidentiranje poslovnih dogodkov, vezanih na operacijo, v skladu s predpisanim kontnim okvirjem.
(11) Upravičenec za operacije, katerih predmet so naložbe v infrastrukturo ali druge oblike naložb, vzpostavi register osnovnih sredstev oziroma podobno knjigovodsko evidenco, iz katere so za predmet operacije razvidni:
– opis predmeta operacije,
– lastništvo predmeta operacije,
– nabavna vrednost predmeta operacije in
– stanje in gibanje predmeta operacije.
(12) Upravičenec vsako finančno, vsebinsko in časovno spremembo operacije utemelji in obrazloži ter pridobi zanjo soglasje ARSKTRP.
(13) Na podlagi vloženega popolnega zahtevka za povračilo sredstev in po opravljenem preverjanju iz XIV. poglavja tega javnega razpisa se sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca.
(14) Upravičenec v skladu z Uredbo 763/2014/EU ter navodili za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki prejemajo podporo iz OP ESPR 2014-2020, objavljenimi na spletni strani ribiškega sklada, izpolni zahteve glede označevanja operacij.
(15) Za zaključek operacije štejejo:
– za gradnjo pravnomočno gradbeno dovoljenje in pravnomočno uporabno dovoljenje;
– za opremo vključitev opreme v opravljanje dejavnosti in
– za ribiško pristanišče se poleg tega predloži obratovalno dovoljenje v skladu z veljavno zakonodajo.
(16) Operacija mora biti izvedena v skladu z gradbenim dovoljenjem oziroma, če to ni potrebno, ustreznimi upravnimi akti s področja varstva okolja, ohranjanja narave in voda.
(17) Naložbe, povezane z ribiškimi proizvodi, morajo biti v skladu z zahtevami Uredbe 853/2004/ES ter Uredbe 852/2004/ES.
(18) Če je upravičenec kandidiral za pridobitev sredstev samo za del naložbe, mora biti ta del naložbe zaključen v celoti in zanj pridobljena vsa upravna dovoljenja, ki se za tovrstno naložbo zahtevajo v skladu s področno zakonodajo.
XII. Časovna dinamika vlaganja zahtevkov za povračilo sredstev
(1) V skladu s 111. členom Uredbe upravičenec vlaga zahtevke za povračilo sredstev v skladu s časovno dinamiko, določeno v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevek za povračilo sredstev se vloži najpozneje na datum, določen v odločbi o pravici do sredstev.
(2) Upravičenec lahko na posamezno vlogo vloži največ štiri zahtevke za povračilo sredstev.
(3) Kadar upravičenec vloži obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, lahko ARSKTRP podaljša rok za vložitev zahtevka za največ 12 mesecev, vendar ne več kot do datuma zaključka operacije.
XIII. Obveznosti upravičenca od datuma končnega izplačila
(1) V skladu s 113. členom Uredbe so obveznosti upravičenca od datuma končnega izplačila sredstev naslednje:
1. podprta operacija iz tega javnega razpisa se mora uporabljati v skladu s predmetom podpore tega javnega razpisa, za katerega so bila dodeljena sredstva, še najmanj naslednjih deset let od datuma končnega izplačila;
2. za operacije, katerih predmet so naložbe iz tega javnega razpisa, morajo upravičenci izpolnjevati pogoje iz 71. člena Uredbe 1303/2013/EU še deset let od datuma končnega izplačila upravičencu; prispevek Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) se vrne, če v navedenem obdobju nastopi:
(a) prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti iz programskega območja;
(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja operacije, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji;
3. upravičenec mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev po tem razpisu, hraniti še deset let od datuma končnega izplačila. Dokumenti se hranijo kot izvirniki, kopije izvirnikov ali na splošno sprejetih nosilcih podatkov, vključno z elektronskimi različicami izvirnih dokumentov ali dokumentov, ki so le v elektronski obliki v skladu s tretjim odstavkom 140. člena Uredbe 1303/2013/EU. Kadar so dokumenti samo v elektronski obliki, morajo računalniški sistemi, ki se uporabljajo, izpolnjevati sprejete varnostne standarde, ki zagotavljajo, da shranjeni dokumenti izpolnjujejo nacionalne zakonske zahteve in da se je nanje možno sklicevati pri reviziji v skladu s šestim odstavkom 140. člena Uredbe 1303/2013/EU;
4. upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o operaciji ter preverjanje operacije na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu vrednotenja, pooblaščenemu s strani MKGP, ter drugim nadzornim organom EU in Republike Slovenije;
5. upravičenec mora obveznost obveščanja javnosti izpolnjevati deset let od datuma končnega izplačila upravičencu v skladu z navodili za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki prejemajo podporo iz OP ESPR 2014-2020, objavljenimi na spletni strani ribiškega sklada.
(2) Upravičenec mora od datuma končnega izplačila poleg obveznosti iz 113. člena Uredbe izpolnjevati naslednje obveznosti:
1. v skladu s prvim odstavkom 14. člena Uredbe mora deset let od datuma končnega izplačila ohraniti vsaj 60 odstotkov števila privezov ribiških plovil oziroma plovil za marikulturo glede na podatek o številu privezov ribiških plovil oziroma plovil za marikulturo, ki ga je podal v vlogi za odobritev sredstev, s katero se je prijavil na javni razpis in
2. obveznost vodenja ločenega knjigovodstva v skladu z desetim odstavkom XI. poglavja tega javnega razpisa izpolnjuje od začetka izvajanja operacije in še devet koledarskih let od datuma zadnjega izplačila sredstev ter knjigovodske podatke vsako leto do 31. marca pošlje ARSKTRP.
(3) Upravičenec mora o izpolnjenih obveznostih iz 1. točke prejšnjega odstavka poročati deset let od datuma končnega izplačila sredstev, in sicer vsako koledarsko leto do 31. marca za ribiška plovila oziroma plovila za marikulturo, privezana v zadevnem ribiškem pristanišču.
XIV. Izvedba preverjanj in neizpolnjevanje ali kršitev obveznosti
(1) Če upravičenec ne izpolni obveznosti iz 1. točke drugega odstavka prejšnjega poglavja, mora v skladu s prvim odstavkom 15. člena Uredbe v proračun Republike Slovenije vrniti prejeta sredstva, in sicer:
– 25 odstotkov vseh prejetih sredstev, če delež števila privezov ribiških plovil oziroma plovil za marikulturo pade pod 60 odstotkov na do 50 odstotkov;
– 50 odstotkov vseh prejetih sredstev, če delež števila privezov ribiških plovil oziroma plovil za marikulturo pade pod 50 odstotkov na do 40 odstotkov in
– vsa izplačana sredstva, če delež števila privezov ribiških plovil oziroma plovil za marikulturo pade pod 40 odstotkov.
(2) V skladu s prvim odstavkom 116. člena Uredbe pri namerni vložitvi napačne vloge ali zahtevka za povračilo, namerni nepravilnosti v skladu s predpisi EU in kadar upravičenec sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, ARSKTRP zahteva vračilo dodeljenih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(3) V skladu z drugim odstavkom 116. člena Uredbe se vloga zavrne, če MKGP ali ARSKTRP na podlagi uradnih dokumentov, evidenc inšpekcijskih zapisnikov, ladijskih dnevnikov, evidenc Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali Finančne uprave Republike Slovenije ugotovita nepravilnosti, navedene v vlogi, oziroma neizpolnjevanje pogojev, določenih s tem javnim razpisom.
(4) V skladu s tretjim odstavkom 116. člena Uredbe upravičenec ni upravičen do sredstev, določenih v odločbi, ravno tako se izključi iz zadevnega ukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in v naslednjem koledarskem letu, če zamudi rok za vložitev zahtevka za povračilo sredstev, ki je določen v odločbi o pravici do sredstev.
(5) V skladu s četrtim odstavkom 116. člena Uredbe mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva, če ne uporablja operacije v skladu s 1. točko prvega odstavka prejšnjega poglavja še najmanj deset let od datuma končnega izplačila.
(6) V skladu s petim odstavkom 116. člena Uredbe mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva ter se izključi iz prejemanja podpore v okviru istega ukrepa v koledarskem letu ugotovitve kršitve in v naslednjem koledarskem letu, če v desetih letih od datuma končnega izplačila ne upošteva določb 2. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja tega javnega razpisa.
(7) V skladu s sedmim odstavkom 116. člena Uredbe se upravičencu, ki ne vodi knjigovodstva in ne poroča o izpolnjenih obveznostih za operacije iz 2. točke drugega odstavka prejšnjega poglavja, določijo sankcije, in sicer:
– po prvi ugotovljeni kršitvi upravičenec prejme opozorilo,
– po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti celotno višino izplačanih sredstev.
(8) V skladu z osmim odstavkom 116. člena Uredbe mora upravičenec, ki ne hrani dokumentacije v skladu s 3. točko prvega odstavka prejšnjega poglavja, v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer v naslednjih deležih:
– po prvi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev,
– po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti 20 odstotkov izplačanih sredstev,
– po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med skupno višino izplačanih sredstev in vrnjenimi sredstvi.
(9) V skladu z devetim odstavkom 116. člena Uredbe mora upravičenec, ki iz neutemeljenega razloga ne omogoči preverjanj na kraju samem oziroma dostopa do dokumentacije o operaciji iz 4. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja, v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.
(10) V skladu z desetim odstavkom 116. člena Uredbe upravičenec, če ne označi operacije ali označenosti ne zagotavlja v času trajanja obveznosti iz 5. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja:
– po prvi ugotovljeni kršitvi prejme opozorilo,
– po drugi in vsaki nadaljnji ugotovljeni kršitvi mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti po deset odstotkov skupnih izplačanih sredstev.
(11) V skladu s prvim odstavkom 115. člena Uredbe je za preverjanje izpolnjevanja vseh obveznosti upravičenca, določenih v tem javnem razpisu, odgovorna ARSKTRP.
(12) V skladu z drugim odstavkom 115. člena Uredbe preverjanje podatkov o uresničevanju obveznosti za vse operacije iz tega javnega razpisa izvaja ARSKTRP. Ob tem ARSKTRP preveri še izpolnjevanje obveznosti iz prvega odstavka 14. člena Uredbe, to je izpolnjevanje obveznosti ohranitve števila privezov ribiških plovil oziroma plovil za marikulturo ter obveznosti vodenja ločenega knjigovodstva.
(13) V skladu s tretjim odstavkom 115. člena Uredbe MKGP kot Organ upravljanja preverja pravilnost izvajanja operacij iz tega javnega razpisa.
(14) V skladu s četrtim odstavkom 115. člena Uredbe se neizpolnitev ali kršitev obveznosti iz tega javnega razpisa sankcionira v skladu zakonom, ki ureja kmetijstvo, in določbami tega javnega razpisa.
(15) V skladu s petim odstavkom 115. člena Uredbe ARSKTRP za kršitve obveznosti, ki zahtevajo vračilo sredstev, upravičencu izda odločbo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(16) V skladu s šestim odstavkom 115. člena Uredbe lahko upravičenec v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom roka za izpolnitev obveznosti, določenega v tem javnem razpisu in v odločbi o pravici do sredstev, pri ARSKTRP vloži obrazloženi zahtevek za spremembo obveznosti, določenih v odločbi o pravici do sredstev.
(17) V skladu s sedmim odstavkom 115. člena Uredbe v primeru, da ARSKTRP ugotovi, da so tudi s spremembo obveznosti izpolnjene vse obveznosti, določene v tem javnem razpisu, ter je dosežen namen, za katerega je bila upravičencu dodeljena pravica do sredstev, zahtevku za spremembo ugodi. Če ARSKTRP ugotovi, da ni dosežen namen, strankin zahtevek za spremembo obveznosti zavrne z odločbo.
(18) V skladu s 117. členom Uredbe se za ohranjanje števila privezov ribiških plovil oziroma plovil za marikulturo iz drugega odstavka prejšnjega poglavja tega javnega razpisa priznavajo primeri višje sile in izjemnih okoliščin.
(19) O višji sili ali izjemnih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba ARSKTRP pisno obvestiti in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
(20) O višji sili ali izjemnih okoliščinah ARSKTRP odloči na podlagi prejetih dokazil ter o tem izda odločbo.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti