Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

2299. Zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2017, stran 7310.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4 in spremembe) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in naslednji) je Občinski svet Občine Škofljica na 21. redni seji 14. 6. 2018 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Škofljica za leto 2017 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2017.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2017 izkazuje:
 
v €
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI
7.773.740
II.
SKUPAJ ODHODKI
6.186.204
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) TEKOČEGA 
LETA (I.-II.)
1.587.537
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA
295.212
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
1.292.324
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–295.212
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
–1.587.537
3. člen 
Stanje denarnih sredstev na dan 31. 12. 2016
1.245.383,37 EUR
Sprememba stanja sredstev na računih 2017
1.292.324,20 EUR
Stanje denarnih sredstev na dan 31. 12. 2017
2.537.707,57 EUR
4. člen 
Zaključni račun proračuna občine sestavljajo: splošni del, posebni del, obrazložitve in računovodski izkazi.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2017 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41002- 01/2018
Škofljica, dne 14. junija 2018
 
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti