Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

2209. Pravilnik o registru podjetij z visoko dodano vrednostjo in registru inovativnih zagonskih podjetij, stran 7141.

  
Na podlagi osmega odstavka 30. člena in osmega odstavka 31. člena Zakona o spodbujanju investicij (Uradni list RS, št. 13/18) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
P R A V I L N I K 
o registru podjetij z visoko dodano vrednostjo in registru inovativnih zagonskih podjetij 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik ureja vzpostavitev, vodenje in način javne objave registra podjetij z visoko dodano vrednostjo in registra inovativnih zagonskih podjetij, podatke, ki se vodijo v registrih ter način, vsebino in obliko vloge za vpis in izbris iz registrov.
2. člen 
(podjetje) 
Izraz podjetje, ki se uporablja v tem pravilniku, pomeni gospodarsko družbo, skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
3. člen 
(register podjetij z visoko dodano vrednostjo in register inovativnih zagonskih podjetij) 
(1) Register podjetij z visoko dodano vrednostjo je register, v katerega se lahko vpiše gospodarska družba z visoko dodano vrednostjo na zaposlenega, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, ki ureja spodbujanje investicij.
(2) Register inovativnih zagonskih podjetij je register, v katerega se lahko vpiše neodvisna gospodarska družba, ki razvija ali trži inovativni izdelek, storitev ali poslovni model z visokim potencialom, in ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, ki ureja spodbujanje investicij.
II. VODENJE REGISTRA 
4. člen 
(vzpostavitev in vodenje registra) 
(1) Register podjetij z visoko dodano vrednostjo in register inovativnih zagonskih podjetij vzpostavi in vodi Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (v nadaljnjem besedilu: sklad) v elektronski obliki.
(2) Registra iz prejšnjega odstavka sta javna in objavljena na spletni strani sklada.
5. člen 
(podatki v registru) 
V registru podjetij z visoko dodano vrednostjo in registru inovativnih zagonskih podjetij se vodijo naslednji podatki:
– naziv podjetja,
– sedež oziroma kraj in poslovni naslov podjetja,
– matična številka podjetja,
– davčna številka podjetja,
– registrirana glavna dejavnost podjetja v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti.
III. NAČIN, VSEBINA IN OBLIKA VLOGE ZA VPIS 
6. člen 
(način vložitve in oblika vloge) 
Vloga za vpis v register podjetij z visoko dodano vrednostjo ali register inovativnih zagonskih podjetij se vloži pisno v fizični obliki ali v elektronski obliki, ki je podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom.
7. člen 
(vsebina vloge) 
(1) Vloga za vpis v register podjetij z visoko dodano vrednostjo vsebuje:
– podatek o dodani vrednosti ali izgubi na substanci na zaposlenega, ki se izračuna na podlagi podatkov iz računovodskih izkazov in predstavlja kosmati donos od poslovanja, zmanjšan za stroške blaga, materiala in storitev ter druge poslovne odhodke, deljen s povprečnim številom zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju, kot izhaja iz javno objavljenih letnih poročil oziroma letnih poročil, ki jih je podjetje predložilo Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, vendar še niso objavljena,
– podatek o številu zaposlenih,
– podatek o višini letnih prihodkov za preteklo leto,
– datum ustanovitve podjetja,
– izjavo, da podjetje ni v postopku likvidacije ali stečaja,
– izjavo, da je podjetje za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih šestih mesecev predlagalo obračune davčnega odtegljaja in nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti.
(2) Vloga za vpis v register inovativnih zagonskih podjetij vsebuje:
– podatek o pravnoorganizacijski obliki podjetja,
– datum ustanovitve podjetja,
– izjavo o neodvisnosti podjetja skladno s Prilogo I k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1) in Smernicami Evropske komisije za opredelitev malih in srednje velikih podjetij,
– izjavo, da podjetje ni v postopku likvidacije ali stečaja,
– podatek o številu zaposlenih,
– izjavo, da je podjetje za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih šestih mesecev ali za čas poslovanja, če je ta krajši od šestih mesecev, predlagalo obračune davčnega odtegljaja in nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti,
– oceno inovativnost podjetja, predvsem z opisom, ki temelji na oceni potenciala za doseganje konkurenčne prednosti s pomočjo ustvarjene intelektualne lastnine oziroma drugih elementov proizvoda, storitve ali poslovnega modela,
– oceno potenciala podjetja, predvsem z opisom, ki temelji na oceni potenciala podjetja za doseganje gospodarskih učinkov podjetja (prihodki, delovna mesta, dodana vrednost) z razvojem proizvoda, storitve ali poslovnega modela, oceni zmožnosti doseganja nadpovprečne rasti v panogi, načrtu za angažiranje ustreznih kadrovskih, fizičnih, finančnih in drugih virov ter opisu ključne ponudbe vrednosti za uporabnike in kupce podjetja.
(3) Obrazec vloge iz prvega in prejšnjega odstavka se objavi na spletni strani sklada.
8. člen 
(zunanji strokovnjaki) 
Za potrebe preverjanja pogoja iz sedme alineje drugega odstavka prejšnjega člena sklad oblikuje javni seznam strokovnjakov iz prejšnjega odstavka, ki izkazujejo neposredne izkušnje v okviru delovanja inovativnih zagonskih podjetij, in sicer kot lastniki, vodstveni delavci, aktivni investitorji ali vodje podjetniških programov.
9. člen 
(vpis v register) 
Če so izpolnjeni pogoji za vpis v register podjetij z visoko dodano vrednostjo ali register inovativnih zagonskih podjetij, sklad izda odločbo o vpisu v register.
10. člen 
(sprememba podatkov) 
Podjetje mora skladu v 30 dneh sporočiti vsako spremembo, ki vpliva na izpolnjevanje pogojev za vpis v register.
IV. IZBRIS IZ REGISTRA
11. člen 
(izbris) 
Izbris iz registra podjetij z visoko dodano vrednostjo ali registra inovativnih zagonskih podjetij se opravi:
– če podjetje poda vlogo za izbris iz registra ali
– če sklad ugotovi, da podjetje ne izpolnjuje več pogojev za vpis v register.
V. KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
(veljavnost pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati 1. julija 2018.
Št. 007-143/2018
Ljubljana, dne 26. junija 2018
EVA 2018-2130-0022
Zdravko Počivalšek l.r.
Minister 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti