Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

2214. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju Zoisovih štipendij, stran 7152.

  
Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju Zoisovih štipendij 
1. člen 
V Pravilniku o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Uradni list RS, št. 35/14, 43/16 in 32/17) se v prvem odstavku 2. člena besedilo »Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije« nadomesti z besedilom »Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije«.
2. člen 
V drugem odstavku 3. člena se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– dokazila iz 17. oziroma 18. člena tega pravilnika za dodelitev dodatkov.«
Peta alineja se črta.
Tretji odstavek se črta.
3. člen 
V petem odstavku 5. člena se na koncu doda naslednje besedilo:
»Na podlagi potrdila organizatorja tekmovanja, da je bil zaradi premajhnega števila tekmovalcev izveden samo en krog tekmovanja, se kot ustrezni upoštevajo tudi dosežki tega tekmovanja.«.
4. člen 
V četrtem odstavku 6. člena se beseda »petega« nadomesti z besedo »sedmega«.
5. člen 
V četrtem odstavku 13. člena se črta besedilo »v Republiki Sloveniji«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Rezultati mature, doseženi izven Republike Slovenije, se upoštevajo samo, če so bili doseženi na mednarodni maturi.«.
6. člen 
Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Sklad vsako šolsko ali študijsko leto preveri izpolnjevanje pogojev za dodatek za bivanje. Vlagatelj mora ob prvem uveljavljanju in ob spremembi začasnega prebivališča predložiti fotokopijo najemne pogodbe, sklenjeno za tekoče šolsko oziroma študijsko leto, iz katere je razviden strošek najema, ali potrdilo dijaškega oziroma študentskega doma o nesubvencioniranem bivanju. Če se vlagatelj izobražuje v tujini, vsako šolsko ali študijsko leto predloži fotokopijo najemne pogodbe ali potrdilo študentskega ali dijaškega doma.«
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Štipendistu pripada dodatek za bivanje od začetka šolskega ali študijskega leta, če ima sklenjeno najemno pogodbo in prijavljeno začasno prebivališče do konca prvega meseca šolskega ali študijskega leta, sicer pa od prvega dne naslednjega meseca po izpolnitvi pogojev. Za štipendista, ki se izobražuje v tujini, se prijava začasnega prebivališča ne preverja.«.
Za četrtim odstavkom se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Če sklad ob obravnavi vloge za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije ugotovi, da je štipendist spremenil začasno prebivališče, ga pozove, da v določenem roku predloži dokazila iz prvega odstavka tega člena.«.
7. člen 
V 18. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Upravičenost do dodatka ugotavlja sklad na podlagi podatkov iz uradnih evidenc, razen za primer invalidnosti ali telesne okvare, priznane na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanja, ko sklad pozove vlagatelja oziroma štipendista, da predloži odločbo pristojnega organa iz 20. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18; v nadaljnjem besedilu: zakon).«.
8. člen 
Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Štipendist pri skladu vloži vlogo za nadaljnje prejemanje štipendije pred začetkom šolskega oziroma študijskega leta, na katerega se vloga nanaša.«.
9. člen 
Besedilo 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V primeru spremembe izobraževalnega programa je štipendist v naslednjem šolskem ali študijskem letu upravičen do izplačila Zoisove štipendije, če napreduje v višji letnik na ravni, ki je višja od njegove že pridobljene in izpolnjuje ostale pogoje ali mu štipendija miruje, če je vpisan v letnik, v katerega je bil že vpisan.
(2) Štipendistu, ki mu zaradi spremembe izobraževalnega programa pred iztekom študijskega leta preneha status študenta in ga znova pridobi z začetkom novega študijskega leta, štipendijsko razmerje ne preneha.
(3) Sklad v 30 dneh od prejema štipendistove zahteve poda pojasnilo o ustreznosti spremenjenega izobraževalnega programa z vidika nadaljnjega prejemanja Zoisove štipendije v skladu s tretjim odstavkom 93. člena zakona.«.
10. člen 
Besedilo 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Glede ugotavljanja izpolnjevanja starostnega pogoja, zaključka letnika in pogojnega vpisa, zaključka izobraževanja, izplačila štipendije v primeru predčasnega zaključka, mirovanja štipendijskega razmerja, prenehanja štipendijskega razmerja zaradi posredovanih neresničnih podatkov, pogojnega dolga in štipendiranja izobraževanja odraslih se za Zoisovo štipendijo smiselno uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja dodeljevanje državnih štipendij.«.
KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za šolsko oziroma študijsko leto 2018/2019.
Št. 0072-15/2018
Ljubljana, dne 21. junija 2018
EVA 2018-2611-0059
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti