Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

2274. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2018, stran 7288.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 22. seji dne 21. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2018 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Pivka za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/17) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v eurih
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
12.634.324,97
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.321.328,35
70
DAVČNI PRIHODKI
4.854.107,63
700 Davki na dohodek in dobiček
3.995.770,00
703 Davki na premoženje
727.661,63
704 Domači davki na blago in storitve
130.676,00
706 Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.467.220,72
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.251.898,72
711 Takse in pristojbine
7.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
116.480,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
12.886,00
714 Drugi nedavčni prihodki
78.956,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
650.557,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
110.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sredstev
540.557,00
73
PREJETE DONACIJE
21.410,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
21.410,00
731 Prejete donacije iz tujine0
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
5.589.370,87
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.217.337,26
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
4.372.033,61
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
51.658,75
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske Unije
51.658,75
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
13.375.839,90
40
TEKOČI ODHODKI
3.298.110,44
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
673.381,98
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
77.255,00
402 Izdatki za blago in storitve
2.480.871,46
403 Plačila domačih obresti
46.602,00
409 Rezerve
20.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
3.031.280,41
410 Subvencije
407.200,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.401.782,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
494.195,17
413 Drugi tekoči domači transferi
728.103,24
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
6.925.323,70
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
6.925.323,70
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
121.125,35
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU
80.360,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
40.765,35
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–741.514,93
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
270,38
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
270,38
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V. 44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in dr. osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
270,38
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 50
ZADOLŽEVANJE (500)
867.274,00
500 Domače zadolževanje
867.274,00
VIII. 55
ODPLAČILA DOLGA (550)
219.964,30
550 Odplačila domačega dolga
219.964,30
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–93.934,85
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
647.309,70
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
741.514,93
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
93.934,85
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in Načrt razvojnih programov za obdobje 2018–2021, sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Pivka.«
2. člen 
Besedilo petega odstavka 5. člena Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/17) se spremeni tako, da se glasi:
»Med izvrševanjem proračuna lahko župan odpre nove postavke v proračunu, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče prevideti, oziroma če je to potrebno za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov, ter zaradi drugih utemeljenih razlogov. Sredstva za nove odprte postavke se zagotovijo iz namenskih prejemkov, oziroma s prerazporeditvijo sredstev iz drugih proračunskih postavk, bodisi v okviru posameznega programskega področja ali med programskimi področji proračunske porabe. Med izvrševanjem proračuna lahko župan proračunsko postavko oziroma konto preimenuje oziroma poimensko uskladi, če je to potrebno za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov, ter zaradi drugih utemeljenih razlogov.«
3. člen 
Besedilo sedmega odstavka 10. člena Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/17) se spremeni tako, da se glasi:
»V letu 2018 se Občina Pivka lahko dolgoročno zadolži do skupne višine 867.274,00 EUR, in sicer:
– do višine 600.000,00 EUR skladno z določili Zakona o financiranju občin (ZFO-1), za investicije, predvidene v občinskem proračunu za leto 2018 in
– do višine 267.274,00 EUR na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1), pri državnem proračunu za namene financiranja investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so vključene v načrt razvojnih programov občinskega proračuna.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-21/2018
Pivka, dne 21. junija 2018
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti