Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

2235. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante ter programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu, stran 7184.

  
Na podlagi drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 5/18 – UPB1) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 24. redni seji dne 19. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante ter programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu 
1. člen 
Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Občina Dobrepolje, ob upoštevanju stanja in predvidenega razvoja mreže javne zdravstvene službe, določa vrsto, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante ter programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu.
Gre za program 302 001 Ambulanta družinske medicine/splošna ambulanta ter program 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu.
S tem koncesijskim aktom se določi utemeljitev razlogov za podelitev koncesije, skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
2. člen 
Ta koncesijski akt ureja podelitev koncesije v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante ter programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu na območju Občine Dobrepolje v predvidenem skupnem obsegu 2,29 tima, od tega na področju programa ambulanta družinske medicine/splošna ambulanta 1,75 tima in na programu splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu 0,54 tima, pri čemer se podelita dve ločeni koncesiji v obsegu programov kako sledi:
– prva koncesija: program ambulanta družinske medicine/splošna ambulanta 0,86 tima in 0,29 tima za program splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu Prizma Ponikve (vključno z bivalno enoto Predstruge),
– druga koncesija: program ambulanta družinske medicine/splošna ambulanta 0,89 tima in 0,25 tima za program splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu Zavod Sv. Terezije,
obe v trajanju 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja koncesijske dejavnosti z možnostjo podaljšanja na način in pod pogoji, kot jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
Koncesija se podeljuje dvema izvajalcema. Isti izvajalec ne more opravljati obeh koncesij hkrati.
3. člen 
Koncesija se podeli, ker javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe, dosedanjemu izvajalcu koncesije pa koncesija preneha veljati.
4. člen 
Javno službo v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju programa splošne ambulante ter programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu v Občini Dobrepolje, lahko opravljajo na podlagi koncesije domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, podzakonskimi akti, odlokom ter drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javne službe.
5. člen 
Koncesija je pooblastilo, ki se podeli fizični ali pravni osebi za opravljanje javne zdravstvene službe.
Zdravstveno dejavnost na področju programa splošne ambulante ter programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu v Občini Dobrepolje, na podlagi koncesije opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila občine.
6. člen 
Koncesija se podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani občine in portalu javnih naročil.
Javni razpis mora, poleg podatkov glede na posebnost osnovne zdravstvene dejavnosti na področju splošne medicine, vsebovati tudi podatke, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
7. člen 
Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu s tem odlokom. V primeru neskladja, veljajo določbe tega odloka.
Razpisna dokumentacija se objavi na spletnih straneh občine ali portalu javnih naročil in mora vsebovati najmanj tisto vsebino, ki jo predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
8. člen 
Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesije izpolnjevati pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge pogoje, opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Pri izboru koncesionarja občina upošteva merila, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge okoliščine in merila, glede na posebnost osnovne zdravstvene dejavnosti na področju splošne medicine, določene v razpisni dokumentaciji.
9. člen 
Koncesijo podeli občina s soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje, z odločbo o izbiri koncesionarja.
Medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije, občina in koncesionar uredita s koncesijsko pogodbo.
10. člen 
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med občino in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja občina.
Koncesionar mora na zahtevo občine v roku, ki mu ga ta določi, občini poročati o svojem finančnem poslovanju v delu, ki se nanaša na opravljanje koncesijske dejavnosti.
11. člen 
Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
12. člen 
Občina koncesionarju z odločbo odvzame koncesijo, na način in pod pogoji, kot to določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.
13. člen 
Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s prejšnjim stavkom je ničen.
14. člen 
Za koncesije, vključno z ureditvijo pravnega varstva, se uporablja zakon, ki ureja podeljevanje koncesij, če z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, posamezno vprašanje ni posebej urejeno.
15. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko da nanj soglasje ministrstvo, pristojno za zdravje, in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 0142-0001/2018
Videm, dne 19. junija 2018
Župan 
Občine Dobrepolje 
Janez Pavlin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti