Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

2238. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Ig, stran 7187.

  
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), 9. in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07 in 61/17 – ZUreP-2), 8. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07 in 61/17 – ZUreP-2) in 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 29. redni seji dne 20. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Ig 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Ig in merila za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Ig.
2. člen 
(1) V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:
– Program opremljanja stavbnih zemljišč je dokument, na podlagi katerega se izvaja opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno opremo in je osnova za obračun komunalnega prispevka.
– Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja; 
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna; 
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine. 
– Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
– Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.
– Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
– Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
– Gradbena parcela stavbe obsega prostorsko medsebojno povezano zemljišče, na, nad ali pod katerim je predvidena ali se nahaja stavba, in drugo zemljišče, ki je trajno namenjeno za redno rabo te stavbe. Gradbena parcela stavbe obsega tudi zemljišče, na, nad ali pod katerim je predviden ali se nahaja pomožni objekt stavbe, in zemljišče, ki je trajno namenjeno redni rabi tega pomožnega objekta. Če poteka meja gradbene parcele po meji zemljiške parcele, mora biti ta meja zemljiške parcele urejena. Če meja gradbene parcele ne poteka po meji zemljiške parcele, mora biti urejen del meje zemljiške parcele, ki se dotika meje gradbene parcele. Skupna gradbena parcela lahko obsega samo tisto prostorsko medsebojno povezano zemljišče, ki se uporablja za potrebe redne rabe dveh ali več stavb. V velikost gradbene parcele se ne vštevajo površine za dostop do nje.
3. člen 
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Ig je izdelan v skladu z uredbo, ki določa vsebino programa opremljanja stavbnih zemljišč in vsebuje:
– prikaz obstoječe komunalne opreme na območju Občine Ig;
– prikaz predvidenih vlaganj v gradnjo komunalne opreme na območju Občine Ig;
– obračunska območja posameznih vrst obstoječe in predvidene komunalne opreme;
– obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– preračun obračunskih stroškov opremljanja na površino parcele in na neto tlorisno površino objekta po posamezni vrsti komunalne opreme;
– podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka.
(2) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Ig sprejme občinski svet z odlokom.
(3) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo v Občini Ig:
– ceste (oznaka obračunskih območij C);
– kanalizacija (oznaka obračunskih območij K);
– vodovod (oznaka obračunskih območij V);
– ravnanje z odpadki (oznaka obračunskih območij RO);
– javne površine (oznaka obračunskih območij JP).
(4) Obračunska območja posamezne komunalne opreme s prikazom komunalne opreme so podana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del programa opremljanja stavbnih zemljišč. Program opremljanja stavbnih zemljišč se hrani v prostorih Občine Ig.
4. člen 
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki:
– se na novo priključuje na komunalno opremo ali;
– povečuje neto tlorisno površino objekta ali;
– spreminja njegovo namembnost.
II. IZRAČUN VIŠINE KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
5. člen 
(1) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli:
KPij = (Aparcela * Cpij * Dp) + (Kdejavnost * Atlorisna * Ctij * Dt)
pri čemer je:
– KPij: znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
– Aparcela: površina parcele,
– Cpij: obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
– Dp: delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka,
– Kdejavnost: faktor dejavnosti,
– Atlorisna: neto tlorisna površina objekta,
– Ctij: obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
– Dt: delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka,
– i: posamezna vrsta komunalne opreme,
– j: posamezno obračunsko območje.
(2) Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = ∑ KPi * i
pri čemer je:
– KP: celotni izračunani komunalni prispevek,
– KPi: izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme, na katero se objekt priključuje,
– i: indeks rasti cen v gradbeništvu.
(3) Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ugotovi iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(4) Kadar parcele objekta ni mogoče izračunati na način, določen s prejšnjim odstavkom, oziroma parcela ni določena, se le-ta določi na podlagi dejanskega stanja oziroma na podlagi meril in pogojev iz veljavnih prostorsko izvedbenih aktov občine.
(5) V kolikor parcele ni mogoče določiti na način iz prejšnjega odstavka, se površina stavbišča objekta pomnoži s faktorjem 1,5. Dobljena površina se v takem primeru upošteva kot površina parcele pri izračunu komunalnega prispevka.
(6) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836, tako da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(7) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2.
6. člen 
(1) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna na enak način, kot je prikazan v prejšnjem členu.
(2) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, pri kateri se povečuje neto tlorisna površina objekta, gradnje na obstoječi gradbeni parceli in gradnje nadomestnega objekta, če se opremljenost s komunalno opremo ne spreminja, se za izračun komunalnega prispevka upošteva le neto tlorisna površina objekta. V tem primeru se ne uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo, ampak se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta oziroma faktor dejavnosti.
(3) V primeru iz drugega odstavka tega člena se neto tlorisna površina objekta izračuna kot razlika med neto tlorisno površino novega objekta in neto tlorisno površino obstoječega objekta. Če je vrednost pozitivna, se zanjo komunalni prispevek obračuna. V nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna.
(4) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, pri kateri se povečuje neto tlorisna površina objekta, gradnje na obstoječi gradbeni parceli in gradnje nadomestnega objekta, če se opremljenost s komunalno opremo spreminja, se za izračun komunalnega prispevka:
– za komunalno opremo, ki se ne spreminja, upošteva le neto tlorisna površina objekta,
– za komunalno opremo, na katero se objekt na novo priključuje, upošteva tako površina parcele, kot neto tlorisna površina objekta.
(5) V primeru četrtega odstavka tega člena se uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo in neto tlorisno površino objekta zgolj za komunalno opremo na katero se objekt na novo priključuje, za ostale vrste komunalne opreme, na katere se je objekt priključeval že v preteklosti pa se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta oziroma faktor dejavnosti. Če je vrednost pozitivna, se zanjo komunalni prispevek obračuna. V nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna.
(6) V primeru spremembe namembnosti oziroma vrste obstoječega objekta, kateremu se neto tlorisna površina ne spreminja, se komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja dejavnosti.
(7) V primeru, da zavezanec obstoječemu objektu spreminja tako neto tlorisno površino objekta, kot namembnost, se komunalni prispevek odmeri v dveh fazah. V prvi fazi se odmeri komunalni prispevek za spremembo neto tlorisne površine objekta, pri čemer se za novi del objekta pri izračunu upošteva predvidena namembnost tega dela objekta. V drugi fazi se odmeri komunalni prispevek za spremembo namembnosti obstoječega objekta. Komunalni prispevek se odmeri za neto tlorisno površino obstoječega objekta ali njegovega dela, kateremu se namembnost spreminja.
(8) Ne glede na določbe drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena se v primeru, da investitor povečuje neto tlorisno površino objektu, ki ima pridobljeno gradbeno dovoljenje in izdano odločbo o višini komunalnega prispevka pred uveljavitvijo Odloka o plačilu komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 68/01) se mu obračuna tudi % površine gradbene parcele, glede na % povečanja neto tlorisne površine obstoječemu objektu. Za ostale investitorje upravni organ povzame podatke iz izdanih odločb o višini komunalnega prispevka.
(9) Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka na celotnem območju občine. Na posameznih delih občine, kjer bodo sprejeti posebni odloki o programu opremljanja stavbnih zemljišč, se na podlagi tega odloka izračunajo stroški za obstoječo že zgrajeno komunalno opremo. Posebne programe se sprejme za območja, ki bodo urejena s podrobnimi izvedbenimi prostorskimi akti.
(10) Na območjih, ki se s komunalno opremo na novo urejajo, se komunalni prispevek zavezancem odmeri na podlagi za to območje sprejetega programa opremljanja stavbnih zemljišč, ki prikaže in obračuna predvidene stroške gradnje nove komunalne opreme na tem območju. Stroški za obstoječo že zgrajeno komunalno opremo na tem območju se obračunajo na podlagi tega odloka po naslednji formuli:
KPZij = KPij * Fsoko
pri čemer je:
– KPZij: znesek dela komunalnega prispevka za obstoječo že zgrajeno komunalno opremo, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju iz naslova nadomestitvenih stroškov,
– KPij: znesek dela komunalnega prispevka obstoječe komunalne opreme, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
– Fsoko: faktor stroškov obstoječe komunalne opreme, ki se glede na namensko rabo zemljišča giblje od 0,2 do 0,8.
– i: posamezna vrsta komunalne opreme,
– j: posamezno obračunsko območje.
Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KPN = ∑ KPZii * i
pri čemer je:
– KPN: celotni izračunani komunalni prispevek iz naslova nadomestitvenih stroškov,
– KPi: izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme, na katero se objekt priključuje iz naslova nadomestitvenih stroškov,
– i: indeks rasti cen v gradbeništvu.
(11) Faktorji stroškov obstoječe komunalne opreme glede na namensko rabo zemljišča
Namenska raba zemljišča
Fsoko
Območja stanovanj (SB, SC, SS) 
0,7
Območja proizvodnih dejavnosti (PP) 
0,7
Mešana območja (MO, MP) 
0,7
Posebna raba (BT) 
0,7
Družbena infrastruktura (D, DS, DZ) 
0,7
Območja zelenih površin (ZS) 
0,7
7. člen 
(1) Skupni obračunski stroški obstoječe in predvidene komunalne opreme znašajo:
Vrsta komunalne 
opreme
Obračunsko območje
Vrednost [€]
Ceste
OBO_C_1
32.947.317,28
Kanalizacija
OBO_K_1
4.369.361,22
Vodovod
OBO_V_1
6.591.904,96
Ravnanje z odpadki
OBO_RO_1
99.238,20
Javne površine
OBO_JP_1
750.504,78
(2) Obračunski stroški preračunani na mersko enoto kvadratnega metra parcele za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so:
Vrsta opreme
Oznaka obračunskega območja
Površine parcel [m2]
Vrednost [€]
Cena ne enoto (Cpi) [€/m2]
Ceste
OBO_C_1
4.489.285,73
32.947.317,28
7,339
Kanalizacija
OBO_K_1
2.277.405,07
4.369.361,22
1,919
Vodovod
OBO_V_1
4.380.912,70
6.591.904,96
1,505
Ravnanje z odpadki
OBO_RO_1
4.489.285,73
99.238,20
0,022
Javne površine
OBO_JP_1
4.489.285,73
750.504,78
0,167
(3) Obračunski stroški preračunani na mersko enoto neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so:
Vrsta opreme
Oznaka obračunskega območja
Neto tlorisne površine objektov [m2]
Vrednost [€]
Cena ne enoto (Cti) [€/m2]
Ceste
OBO_C_1
707.969,40
32.947.317,28
46,538
Kanalizacija
OBO_K_1
453.134,80
4.369.361,22
9,643
Vodovod
OBO_V_1
673.396,00
6.591.904,96
9,789
Ravnanje z odpadki
OBO_RO_1
707.969,40
99.238,20
0,140
Javne površine
OBO_JP_1
707.969,40
750.504,78
1,060
8. člen 
Komunalni prispevek, izračunan na način iz 5. člena tega odloka, se revalorizira z indeksom cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, glede na izhodiščne cene iz tega odloka.
9. člen 
Razmerje med deležem površine parcele (Dpi) pri izračunu komunalnega prispevka in deležem neto tlorisne površine stavbe (Dti) pri izračunu komunalnega prispevka je Dpi: Dti=0,3:0,7. Tako je delež površine parcele pri izračunu komunalnega prispevka (Dpi) 0,3, delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (Dti) pa 0,7.
10. člen 
(1) Faktor dejavnosti (K) se opredeli glede na razdelitev, ki je navedena v uredbi, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in objektov državnega pomena. Faktor dejavnosti po tem odloku je:
Klas. št.
Klasifikacija
Faktor K
11100
Enostanovanjske stavbe
1,0
11210
Dvostanovanjske stavbe
1,2
11220
Tri- in večstanovanjske stavbe
1,3
11301
Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji
1,0
11300
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
1,0
12111
Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev
1,2
12112
Gostilne, restavracije in točilnice
1,2
12120
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
1,2
12201
Stavbe javne uprave
1,3
12202
Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
1,3
12203
Druge poslovne stavbe
1,2
12301
Trgovske stavbe
1,2
12302
Sejemske dvorane, razstavišča
1,2
12303
Bencinski servisi
1,2
12304
Stavbe za storitvene dejavnosti
1,2
12410
Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe
1,2
12420
Garažne stavbe
1,0
12510
Industrijske stavbe
0,8
12520
Rezervoarji, silosi in skladišča
0,8
12610
Stavbe za kulturo in razvedrilo
0,8
12620
Muzeji in knjižnice
0,8
12630
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
0,8
12640
Stavbe za zdravstveno oskrbo
0,8
12650
Stavbe za šport
0,8
12721
Stavbe za opravljanje verskih obredov
0,8
12722
Pokopališke stavbe
0,7
12730
Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene
0,7
12740
Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
1,0
23010
Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin
1,2
23020
Elektrarne in drugi energetski objekti
1,3
23030
Objekti kemične industrije
1,3
23040
Drugi industrijski gradbeni kompleksi, ki niso uvrščeni drugje
1,2
24110
Športna igrišča
0,7
24122
Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
0,7
24201
Obrambni objekti
1,2
24203
Objekti za ravnanje z odpadki
1,3
24205
Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje
0,7
(2) Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji tabeli, se faktor dejavnosti objektu določi glede na skupino iz zgornje tabele v katero, se na podlagi uredbe, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in objektov državnega pomena, objekt razvrsti. V primeru, da dejavnosti objekta ni možno določiti na zgoraj opisan način velja, da je faktor dejavnosti po tem odloku 1.
11. člen 
(1) V primeru, da se objekt na območju ne more priključiti na določeno vrsto infrastrukture, se komunalni prispevek ne obračuna v celoti, ampak se zmanjša za znesek infrastrukture, ki je na območju ni.
(2) Izjema pri obračunu komunalnega prispevka iz prvega odstavka tega člena velja le za individualno infrastrukturo, ki se nanaša na vodovod in kanalizacijo, ne pa za javno infrastrukturo oziroma infrastrukturo, ki je opredeljena kot grajeno javno dobro in ki se nanaša na ceste, površine za ravnanje z odpadki in javne površine.
III. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
12. člen 
(1) Komunalni prispevek odmeri občinska uprava z odločbo:
– na zahtevo zavezanca ali;
– po uradni dolžnosti.
(2) Po uradni dolžnosti lahko komunalni prispevek občinska uprava odmeri v naslednjih primerih:
– komunalni prispevek se odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo;
– občina prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, poslano s strani upravne enote v zavezančevem imenu.
– če občina, na podlagi odločbe inšpektorja ali drugače dostopnih evidenc, ugotovi, da je lastnik obstoječega objekta spremenil namembnost objekta ali njegovo neto tlorisno površino in ni sam vložil zahteve za novo odmero komunalnega prispevka.
(3) Rok za izdajo odločbe iz prve alineje prvega odstavka prve in druge alineje drugega odstavka tega člena je 15 dni. O izdani odločbi občina obvesti tudi upravno enoto.
(4) Odmera komunalnega prispevka na podlagi prve alineje drugega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja za zgrajeno novo komunalno opremo.
(5) Odmera komunalnega prispevka na podlagi tretje alineje drugega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev potem, ko Občina ugotovi, da je lastnik objekta spremenil njegovo namembnost.
(6) Zoper odločbo iz prve alineje tretjega odstavka je dovoljena pritožba v roku 30 dni od dneva vročitve. O pritožbi odloča župan. Rok za odločitev o pritožbi je 30 dni od dneva prejema pritožbe.
(7) Pritožba zoper odločbo inšpektorja o spremembi namembnosti objekta zadrži izvršitev odločbe o višini komunalnega prispevka.
13. člen 
(1) Sredstva, zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna Občine Ig.
(2) Občina Ig lahko sredstva zbrana po tem odloku porablja samo za namen opremljanja stavbnih zemljišč v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
14. člen 
V skladu z Navodili o načinih zavarovanja in obrestovanja odloga plačila dolga dolžnika do države oziroma občine in na podlagi obrazložene vloge zavezanca lahko župan dovoli obročno odplačevanje odmerjenega komunalnega prispevka. Občina in zavezanec skleneta pogodbo – dogovor o obročnem odplačevanju komunalnega prispevka.
15. člen 
Pri odmeri komunalnega prispevka občina na zahtevo zavezanca upošteva morebitne že plačane prispevke za gradnjo posamezne komunalne opreme na podlagi predloženih dokazil o plačilu in za tako ugotovljene revalorizirane prispevke zniža plačilo odmerjenega komunalnega prispevka za posamezno komunalno opremo.
16. člen 
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba o opremljanju se sklene skladno z določili zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje.
(2) Šteje se, da je investitor v primeru iz prvega odstavka tega člena, na ta način v naravi plačal komunalni prispevek Občini Ig za izvedbo komunalne opreme, ki jo je zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, v kolikor bo obremenil že zgrajeno komunalno opremo, na katero bo priključil komunalno opremo, katere investitor je.
17. člen 
(1) Za gradnjo in posodobitev gospodarske javne infrastrukture se komunalni prispevek ne plača.
(3) Komunalni prispevek se ne plača v primerih, ko je zavezanec za plačilo Občina Ig.
(4) Občina lahko predpiše delno ali celotno oprostitev plačila komunalnega prispevka tudi za gradnjo vseh ali posameznih vrst nestanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vseh objektov. V tem primeru mora občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti z nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
(5) Za objekte namenjene kmetijski dejavnosti se komunalni prispevek od leta 1995 do sprejema tega odloka ni obračunaval in plačeval, zaradi tega so investitorji, ki so v tem času pridobili gradbeno dovoljenje za kmetijske objekte, dolžni ob spremembi namembnosti ali nadomestni gradnji, plačati komunalni prispevek v celoti. Investitorji, ki so gradili objekte namenjene kmetijski dejavnosti pred letom 1995 se izkažejo o poravnanih obveznostih iz naslova komunalnega prispevka, s potrdilom o plačilu komunalnega prispevka.
(6) Komunalni prispevek se ne plača za objekte s klasifikacijsko številko:
– 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo,
– 12712 Stavbe za rejo živali,
– 12713 Stavbe za spravilo pridelka,
– 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, pod pogojem, da ima zavezanec veljaven status kmeta;
in gradnjo objektov, namenjenih gasilski dejavnosti.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
18. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Ig (Uradni list RS, št. 25/13, 24/15).
(2) V postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja, kjer investitor pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve vloži popolno zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja pred dnem uveljavitve tega odloka, se pri odmeri komunalnega prispevka uporabljajo določbe Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Ig (Uradni list RS, št. 25/13, 24/15).
19. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3520-0001/2013
Ig, dne 20. junija 2018
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti