Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

2305. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Metlika za leto 2018, stran 7316.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 25. redni seji dne 28. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o 1. rebalansu proračuna Občine Metlika za leto 2018 
1. člen 
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2018 (Uradni list RS, št. 6/18) tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Sekcija/Podsekcija/k2/k3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
7.541.931,27
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.176.939,29
70
DAVČNI PRIHODKI
5.171.472,84
700
Davki na dohodek in dobiček
4.637.711,00
703
Davki na premoženje
416.761,84
704
Domači davki na blago in storitve
117.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
1.005.466,45
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
809.046,71
711
Takse in pristojbine
10.000,00
712
Globe in druge denarne kazni
7.170,00
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev 
0,00
714
Drugi nedavčni prihodki
179.249,74
72
KAPITALSKI PRIHODKI
340.370,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
25.250,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
315.120,00
73
PREJETE DONACIJE
4.000,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
4.000,00
731
Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.020.621,98
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
654.800,28
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
365.821,70
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
9.553.030,13
40
TEKOČI ODHODKI
2.574.658,27
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
425.975,18
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
69.659,50
402
Izdatki za blago in storitve
2.032.923,59
403
Plačila domačih obresti
15.100,00
409
Rezerve
31.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
3.127.157,25
410
Subvencije
449.380,00
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.710.186,30
412
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
290.161,56
413
Drugi tekoči domači transferi
677.429,39
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.365.067,98
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.365.067,98
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
486.146,63
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
365.669,46
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
120.477,17
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–2.011.098,86
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–1.996.198,86
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
475.123,77
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
1.368.719,00
50
ZADOLŽEVANJE
1.368.719,00
500
Domače zadolževanje
1.368.719,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
208.000,00
55
ODPLAČILA DOLGA
208.000,00
550
Odplačila domačega dolga
208.000,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–850.379,86
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.160.719,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.011.098,86
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2017
850.379,86
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-97/2018
Metlika, dne 28. junija 2018
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti