Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

2213. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu ugotavljanja zadostnih sredstev za preživljanje v postopku izdaje dovoljenja za prebivanje, stran 7149.

  
Na podlagi osmega odstavka 55. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besediloin 9/18 – popr.) izdaja ministrica za notranje zadeve v soglasju z ministrico za finance
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu ugotavljanja zadostnih sredstev za preživljanje v postopku izdaje dovoljenja za prebivanje 
1. člen 
V Pravilniku o načinu ugotavljanja zadostnih sredstev za preživljanje v postopku izdaje dovoljenja za prebivanje (Uradni list RS, št. 61/12, 92/14 in 2/16) se v prvem odstavku 1. člena besedilo »45/14 – uradno prečiščeno besedilo« nadomesti z besedilom »1/18 – uradno prečiščeno besedilo in 9/18 – popr.«.
2. člen 
Prvi in drugi odstavek 2. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Tujec, ki se namerava zaposliti in zadostna sredstva za preživljanje dokazuje s sredstvi, ki si jih bo zagotavljal na podlagi zaposlitve, izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje s plačo, dogovorjeno s pogodbo o zaposlitvi. Tujec, ki je v Republiki Sloveniji že zaposlen in zadostna sredstva za preživljanje dokazuje s sredstvi, ki si jih zagotavlja na podlagi zaposlitve ali s pravicami iz delovnega razmerja, izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje s plačo, dogovorjeno s pogodbo o zaposlitvi, plačo, nadomestilom plače, povračilom stroškov v zvezi z delom, bonitetami in regresom za letni dopust. Plačo, nadomestilo plače, povračilo stroškov v zvezi z delom, bonitete in regres za letni dopust izkaže s plačilnimi listami za preteklih šest mesecev in za mesec, v katerem se vlaga prošnja oziroma mesecem odločanja pristojnega organa o prošnji, izpiski s transakcijskega računa in drugimi dokazi, ki nedvoumno izkazujejo prejem dohodkov in prejemkov iz tega odstavka. Povračilo stroškov v zvezi z delom obsega povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov, ki jih ima tujec pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju.
(2) Tujec, ki namerava v Republiki Sloveniji opravljati delo in zadostna sredstva za preživljanje dokazuje s sredstvi, ki si jih bo zagotavljal sam z delom, izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje s plačilom, ki je s podjemno pogodbo (pogodbo o delu), pogodbo o avtorskem delu, pogodbo o poslovodenju ali drugo pogodbo, dogovorjeno za opravljanje dela. Tujec, ki v Republiki Sloveniji že opravlja delo in zadostna sredstva za preživljanje dokazuje s sredstvi, ki si jih zagotavlja sam z delom, izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje s plačilom, ki ga je za opravljeno delo na podlagi podjemne pogodbe (pogodbe o delu), pogodbe o avtorskem delu, pogodbe o poslovodenju ali druge pogodbe prejel v preteklih šestih mesecih in v mesecu, v katerem se vlaga prošnja oziroma mesecu odločanja pristojnega organa o prošnji.«.
3. člen 
Peti, šesti in sedmi odstavek 3. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
»(5) Tujec, ki v Republiki Sloveniji namerava oziroma začne opravljati dejavnost samostojnega podjetnika posameznika, in tujec, ki v Republiki Sloveniji namerava oziroma začne samostojno opravljati dejavnost kot poklic, izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje s sredstvi, kot jih določa zakon v tretjem odstavku 33. člena in v drugem odstavku 36. člena in sicer za preteklih šest mesecev in za mesec, v katerem se vlaga prošnja oziroma mesec odločanja pristojnega organa o prošnji.
(6) Tujec, ki v Republiki Sloveniji opravlja dejavnost samostojnega podjetnika posameznika, in tujec, ki v Republiki Sloveniji samostojno opravlja dejavnost kot poklic in katerega dobiček se ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje z dohodki, prejetimi v koledarskem letu pred letom vložitve prošnje za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za prebivanje oziroma v koledarskem letu pred letom odločanja pristojnega organa o prošnji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za prebivanje, ugotovljenim na podlagi davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, preračunanim na mesec.
(7) Tujec, ki v Republiki Sloveniji namerava oziroma začne opravljati dejavnost samostojnega podjetnika posameznika, in tujec, ki v Republiki Sloveniji namerava oziroma začne samostojno opravljati dejavnost kot poklic ter bo dobiček ugotavljal oziroma dobiček ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje dokazuje s sredstvi, kot jih določa zakon v tretjem odstavku 33. člena in v drugem odstavku 36. člena in sicer za preteklih šest mesecev in za mesec, v katerem se vlaga prošnja oziroma mesec odločanja pristojnega organa o prošnji.«.
4. člen 
V prvem odstavku 5. člena se besedilo »pretekle tri mesece« nadomesti z besedilom »preteklih šest mesecev, beseda »mesecem« pa se nadomesti z besedo »mesec«.
5. člen 
V prvem odstavku 7. člena se besedilo »pretekle tri mesece« nadomesti z besedilom »preteklih šest mesecev«.
6. člen 
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1)Tujec, ki je po zakonu države, katere državljan je, dolžan preživljati družinske člane, ki so tujci in ki nameravajo prebivati ali že prebivajo v Republiki Sloveniji, mora zadostna sredstva za preživljanje izkazati tudi za vsakega družinskega člana, ki ga je dolžan preživljati. Zadostna sredstva za preživljanje mesečno ne smejo biti nižja od ravni, določene za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči, skladno z zakonom, ki ureja socialno varstvene prejemke.«.
V tretjem odstavku se besedilo »socialno varstvene prispevke« nadomesti z besedilom »uveljavljanje pravic iz javnih sredstev«.
7. člen 
V 12. členu se za števnikom »10.« doda besedilo »in 11.«.
8. člen 
Priloga se nadomesti z novo prilogo, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
9. člen 
Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika in o katerih še ni bilo pravnomočno odločeno, se nadaljujejo in končajo v skladu s Pravilnikom o načinu ugotavljanja zadostnih sredstev za preživljanje v postopku izdaje dovoljenja za prebivanje (Uradni list RS, št. 61/12, 92/14 in 2/16), razen če so določbe tega pravilnika za tujca ugodnejše.
10. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-413/2017
Ljubljana, dne 9. junija 2018
EVA 2017-1711-0008
mag. Vesna Györkös Žnidar l.r.
Ministrica 
za notranje zadeve 
 
Soglašam! 
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti