Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

2287. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Slovenj Gradec, stran 7301.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2) ter 20. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95, 8/00, 115/00, 60/02 in 114/04) sta Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 39. seji dne 6. 6. 2018 in Občinski svet Občine Mislinja na 23. seji dne 14. 6. 2018 sprejela
O D L O K 
o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Slovenj Gradec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj Gradec in soustanovitelj Občina Mislinja, Šolska cesta 34, Mislinja (v nadaljevanju besedila: ustanovitelja) ustanavljata na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok Vzgojno-varstveni zavod Slovenj Gradec (v nadaljevanju: zavod).
2. člen 
Zavod posluje pod imenom: Vzgojno varstveni zavod Slovenj Gradec.
Sedež zavoda: Maistrova ulica 2a, Slovenj Gradec.
Skrajšano ime zavoda: VVZ Slovenj Gradec.
V sestavo vzgojno-varstvenega zavoda sodijo:
– Enota Maistrova – Škratica Mica, Maistrova ulica 2a, Slovenj Gradec,
– Enota Maistrova – Škratica Mica, oddelek Sele, Sele 1, Slovenj Gradec,
– Enota Celjska – Mali škrat, Celjska cesta 29, Slovenj Gradec,
– Enota Legen – Gozdni škrat, Zidanškova ulica 39, Slovenj Gradec,
– Bolnišnični oddelek Škratek Prehladek, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, Slovenj Gradec,
– Enota Pameče – Škrat Radovednež, Pameče 59, Slovenj Gradec,
– Enota Podgorje – Škrat Bučko, Podgorje 173, Podgorje,
– Enota Šmartno – Leseni škrat, Šmartno 69a, Šmartno,
– Enota Mislinja – Sončni škrat, Šentlenart 31, Mislinja,
– Enota Mislinja Sončni škrat – oddelek Dolič, Srednji Dolič 4, Mislinja,
– Enota Mislinja Sončni škrat – oddelek OŠ Mislinja, Šentilj pod Turjakom 1, Mislinja.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski pogoji.
3. člen 
Vzgojno-varstveni zavod Slovenj Gradec (v nadaljnjem besedilu: zavod) je pravna oseba s pravicami in obveznostmi, ki so določene z zakonom in s tem odlokom.
Zavod se vpiše v sodni register.
4. člen 
Vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanja zavoda, ki niso urejena v tem odloku, se urejajo s statutom zavoda.
Statut zavoda začne veljati, ko k njim izda soglasje Svet Mestne občine Slovenj Gradec in Občinski svet Občine Mislinja.
II. OBMOČJE ZADOVOLJEVANJA VZGOJNO-VARSTVENIH POTREB 
5. člen 
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji in varstvu predšolskih otrok na področju Mestne občine Slovenj Gradec in Občine Mislinja.
III. DEJAVNOST ZAVODA 
6. člen 
Dejavnosti zavoda so:
– 85.100 – Predšolska vzgoja
– 47.890 – Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
– 49.391 – Medkrajevni in drugi cestni potniški promet
– 56.290 – Druga oskrba z jedmi
– 58.110 – Izdajanje knjig
– 58.190 – Drugo založništvo
– 68.200 – Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
– 82.190 – Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
– 82.300 – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– 85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
– 85.520 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
– 85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– 86.909 – Druge zdravstvene dejavnosti
– 90.010 – Umetniško uprizarjanje
– 90.030 – Umetniško ustvarjanje
– 90.040 – Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– 91.011 – Dejavnost knjižnic
– 93.190 – Druge športne dejavnosti
– 93.299 – Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
– 96.010 – Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
Dejavnosti, ki so pridobitne narave, so registrirane zgolj za nemoteno opravljanje osnovne izobraževalne dejavnosti zavoda.
Zavod ne sme začeti opravljati druge dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez soglasja ustanoviteljev.
7. člen 
Zavod opravlja javnoveljavni program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.
8. člen 
Zavod lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelja ne data soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
IV. ORGANI ZAVODA 
9. člen 
Organi zavoda so: svet zavoda, ravnatelj, strokovni organi in svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s statutom.
10. člen 
(Svet zavoda) 
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike ustanoviteljev imenujeta občinska sveta. Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec imenuje 2 predstavnika, Občinski svet Občine Mislinja pa enega predstavnika. Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določata zakon in statut zavoda. Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika sveta in namestnika predsednika.
Mandat članov traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predsednikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.
Mandat predstavnikov ustanovitelja je vezan na mandat občinskega sveta in preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta. V tem času mora nov občinski svet imenovati nove predstavnike ustanovitelja. Do izvolitve novih članov dotedanji predstavniki ustanovitelja opravljajo svojo funkcijo.
Postopek izvolitve članov sveta zavoda in način delovanja sveta je določen v zakonu in statutu zavoda.
11. člen 
(Ravnatelj) 
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Imenovanje, obveznosti in pristojnosti ravnatelja določa zakon in statut zavoda.
12. člen 
(Drugi organi) 
Sestavo, postopek izvolitve oziroma imenovanja, pravice in obveznosti ter način delovanja sveta staršev, strokovnih in drugih organov zavoda določa statut zavoda.
V. FINANCIRANJE, GOSPODARJENJE IN ODGOVORNOST 
13. člen 
Ustanovitelja in država zagotavljajo pogoje za delo zavoda. Ustanovitelja zagotovita zavodu osnovna sredstva za opravljanje njegove dejavnosti. Zavod ta osnovna sredstva prejme v upravljanje.
Zavod samostojno kot dober gospodar upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, pri čemer pa ne sme s pravnimi posli odtujiti premoženja, s katerim upravlja, ali ga obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanoviteljev. Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljema.
14. člen 
Zavod prejeta sredstva uporablja za opravljanje svoje osnovne dejavnosti. Ustanovitelja v soglasju z ravnateljem zavoda ter v skladu z veljavno zakonodajo lahko s posebnim sklepom določita, za katere druge dejavnosti se lahko uporabljajo osnovna sredstva v upravljanju zavoda. V sklepu lahko določi tudi pogoje in način uporabe osnovnih sredstev v upravljanju zavoda.
15. člen 
Zavod pridobiva in uporablja sredstva za opravljanje dejavnosti na način in pod pogoji, ki jih določa veljavna zakonodaja.
Ustanovitelja zagotavljata sredstva za financiranje dejavnosti zavoda v skladu z veljavno zakonodajo do višine ustrezne proračunske postavke v proračunu tekočega leta. Prav tako zavod pridobiva sredstva za delovanje na podlagi veljavne zakonodaje s strani državnega proračuna upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področje dejavnosti zavoda in se nanašajo na del javne službe, ki ga financira država.
16. člen 
Presežek prihodkov nad odhodki lahko zavod razporedi v skladu z zakonom, po pridobljenem soglasju ustanoviteljic.
Presežek odhodkov nad prihodki, ki bi v zavodu nastal pri izvajanju dejavnosti, se krije v skladu z zakonodajo in odločitvijo ustanoviteljev.
17. člen 
Zavod nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, samostojno.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu z zakonodajo.
18. člen 
Ustanovitelja imata pravico opravljati v zavodu nadzor nad namensko porabo sredstev, ki jih dajeta zavodu za opravljanje dejavnosti.
19. člen 
V tem odloku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
20. člen 
Ravnatelj zavoda na dan uveljavitve tega odloka nadaljuje delo ravnatelja do izteka mandata.
21. člen 
Vsem predstavnikom ustanovitelja, ki so člani sveta zavoda, preneha mandat v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta.
Ostali člani sveta zavoda nadaljujejo z delom do izteka mandata, za katerega so bili izvoljeni.
22. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 33/97, 60/07, 94/08, 47/10, 30/12, 42/16 in 64/16).
23. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po zadnji objavi.
Št. 02600-7/1997
Slovenj Gradec, dne 7. junija 2018
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.
Št. 602-03/2007
Mislinja, dne 15. junija 2018
Župan 
Občine Mislinja 
Bojan Borovnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti