Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2018 z dne 29. 6. 2018

Kazalo

2273. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev v Občinski svet Občine Piran, stran 7287.

  
  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev v Občinski svet Občine Piran, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 29. redni seji dne 31. 5. 2018.
Št. 00601-2/98-2018
Piran, dne 31. maja 2018
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 20., 22. in 23. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17) je Občinski svet Občine Piran na 29. redni seji dne 31. maja sprejel naslednji
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev v Občinski svet Občine Piran 
1. člen 
Odlok o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev v Občinski svet Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 31/98, 18/02, 46/02, 31/06 in 16/10) se spremeni, in sicer tako, da se 2. člen odloka v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»2. člen 
Za izvedbo lokalnih volitev v Občinski svet Občine Piran se oblikujejo 4 volilne enote:
1. Volilna enota št. 1 – za območje Krajevne skupnosti Piran.
V volilni enoti se izvoli 6 članov občinskega sveta.
2. Volilna enota št. 2 – za območje Krajevne skupnosti Portorož, Strunjan ter del Krajevne skupnosti Lucija (s prostorskima okolišema št. 0042 in 0054).
V volilni enoti se izvoli 5 članov občinskega sveta.
3. Volilna enota št. 3 – za območje Krajevne skupnosti Lucija, razen dela Krajevne skupnosti Lucija, ki je del volilne enote št. 2 (prostorska okoliša št. 0042 in 0054) in razen dela Krajevne skupnosti Lucija, ki je v volilni enoti št. 4 (s prostorskimi okoliši št. 0058, od 0065 do 0070, 0096, 0102 in 0107).
V volilni enoti se izvoli 6 članov občinskega sveta.
4. Volilna enota št. 4 – za območje Krajevne skupnosti Sečovlje, Sv. Peter, Nova vas, Padna ter del Krajevne skupnosti Lucija (s prostorskimi okoliši 0058, od 0065 do 0070, 0096, 0102 in 0107).
V volilni enoti se izvoli 5 članov občinskega sveta.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00601-2/98-2018
Piran, dne 31. maja 2018
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 27/08 – Sentenza della Corte costituzionale, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Sentenza della Corte Costituzionale 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale, 11/18 – ZSPDSLS-1 e 30/18) e visto l’art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano – (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale e 35/17)
P R O M U L G A   I L   D E C R E T O 
di modifica e integrazione al Decreto sulla definizione delle circoscrizioni elettorali per lo svolgimento delle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale del Comune di Pirano, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 29ª seduta ordinaria del 31 maggio 2018.
N. 00601-2/98-2018
Pirano, 31 maggio 2018
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visti gli artt. 20, 22 e 23 della Legge sulle elezioni amministrative locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 45/08, 83/12 e 68/17) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale e 35/17), nella 29ª seduta ordinaria del 31 maggio 2018 approva il seguente
D E C R E T O 
di modifica e integrazione al Decreto sulla definizione delle circoscrizioni elettorali per lo svolgimento delle elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale del Comune di Pirano 
Art. 1 
Al Decreto sulla definizione delle circoscrizioni elettorali per lo svolgimento delle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale del Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, nn. 31/98, 18/02, 46/02, 31/06 e 16/10) il testo dell'articolo 2 è completamente modificato come segue:
»Art. 2 
Per lo svolgimento delle elezioni amministrative locali per il rinnovo del Consiglio comunale si formano 4 circoscrizioni elettorali.
1. Circoscrizione elettorale n. 1 – per la zona della Comunità locale di Pirano.
Nella circoscrizione sono eletti 6 membri del Consiglio comunale.
2. Circoscrizione elettorale n. 2 – per la zona delle Comunità locali di Portorose, Strugnano e parte della Comunità locale di Lucia (sezioni territoriali 0042 e 0054).
Nella circoscrizione sono eletti 5 membri del Consiglio comunale.
3. Circoscrizione elettorale n. 3 – per la zona della Comunità locale di Lucia, ad eccezione della frazione della Comunità locale di Lucia, che fa parte della circoscrizione n. 2 (sezioni territoriali nn. 0042 e 0054) e ad eccezione della frazione della Comunità locale Lucia, che fa parte della circoscrizione n. 4 (sezioni territoriali nn. 0058, dallo 0065 allo 0070, 0096, 0102 e 0107).
Nella circoscrizione sono eletti 6 membri del Consiglio comunale.
4. Circoscrizione elettorale n. 4 – per la zona delle Comunità locali di Sicciole, Sv. Peter, Nova vas, Padna e per una parte della Comunità locale di Lucia (sezioni territoriali nn. 0058, dallo 0065 allo 0070, 0096, 0102 e 0107).
Nella circoscrizione sono eletti 5 membri del Consiglio comunale.«
Art. 2 
Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 00601-2/98-2018
Pirano, 31 maggio 2018
Il Sindaco 
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti