Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

2148. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Gorenja vas - Poljane, stran 7012.

  
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO187, 20/06, 28/06 – skl. US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 – GZ, 68/17, 21/18 – ZNOrg), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 97/12) in 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15 in 31/17) je občinski svet na 21. redni seji 14. junija 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Gorenja vas - Poljane
1. člen 
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 52/14, v nadaljevanju odlok).
2. člen 
V prvem odstavku 3. člena odloka se za 36. točko doda nova točka, ki se glasi:
»37. Enota obremenitve blata greznic in malih komunalnih čistilnih naprav je enaka eni osebi s stalnim prebivališčem v preteklem triletnem obdobju, če se obračun storitev prevzema in čiščenja blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav izvaja po osebah. Če se obračun storitev izvaja v kubičnih metrih dobavljene vode iz javnega vodovoda pa je ena enota obremenitve blata 164,25 m3 dobavljene pitne vode iz javnega vodovoda v preteklem triletnem obdobju.«
3. člen 
Peti, šesti in sedmi odstavek 8. člena odloka se spremenijo tako, da se glasijo:
»(5) Obvezne storitve javne službe za objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, so:
– prevzem celotne količine komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic pri uporabniku javne službe in njeno čiščenje v komunalni čistilni napravi, ki je opremljena za prevzem komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav ter njegova obdelava na območju komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za prevzem in obdelavo blata,
– pregled malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,
– prevzem blata iz obstoječe pretočne greznice pri uporabniku javne službe, ki je lastnik ali upravljavec obstoječe pretočne greznice najmanj enkrat na tri leta in obdelava blata na območju komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za prevzem in obdelavo blata.
(6) Prevzem blata iz druge in četrte alineje prejšnjega odstavka mora izvajalec javne službe zagotoviti v časovnih presledkih, določenih glede na zmogljivost posamezne male komunalne čistilne naprave oziroma obstoječe greznice, vendar najmanj enkrat na tri leta.
(7) Ne glede na prvo alinejo petega odstavka tega člena je obvezna storitev javne službe za objekt, ki ni priključen na javno kanalizacijo in se komunalna odpadna voda zbira v nepretočni greznici, izvajanje storitve praznjenja nepretočne greznice ter prevzema in odvoza komunalne odpadne vode s cestnim motornim vozilom pa tehnično ni izvedljivo, le čiščenje te komunalne odpadne vode v komunalni čistilni napravi, ki je opremljena za prevzem komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic. Praznjenje nepretočne greznice in odvoz komunalne odpadne vode iz te nepretočne greznice ter njeno predajo izvajalcu javne službe na območju, kjer se komunalna odpadna voda zbira v nepretočni greznici, mora zagotoviti lastnik objekta po predhodnem dogovoru z izvajalcem javne službe.«
4. člen 
Za osmim odstavkom 8. člena odloka se doda nov, deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Ne glede na prvi, tretji in četrti odstavek tega člena je obvezna storitev javne službe za objekt kmetijskega gospodarstva le storitev iz tretje alineje petega odstavka osmega člena odloka, če:
– gre za uporabo komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice oziroma blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu,
– lastnik tega objekta izvajalcu javne službe ob vsakokratni izvedbi storitve iz tretje alineje prvega odstavka tega člena predloži pisno izjavo z dokazili, da so izpolnjeni pogoji iz predpisa iz prejšnje alineje. V izjavi morajo biti navedeni tudi datumi in količine odstranjene komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice oziroma blata iz male komunalne čistilne naprave ali pretočne greznice ter njunega mešanja z gnojnico ali gnojevko.«
5. člen 
34. člen odloka se dopolni z novim drugim odstavkom, ki se glasi:
»(2) Cena storitev javne službe se oblikuje in objavi skladno s predpisom o metodologiji za oblikovanje cen občinskih javnih služb varstva okolja. V cene storitev obvezne gospodarske javne službe iz petega odstavka osmega člena odloka je vključen en redni pregled malih komunalnih čistilnih naprav v obsegu enkrat na tri leta ter prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav in greznic v pogostosti enkrat na tri leta po terminskem planu, vključno čiščenjem blata na ustrezno opremljeni čistilni napravi v količini do vključno 0,5 m3 na enoto obremenitve blata. Interventen ali dodaten prevzem blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav uporabnikov storitev ter njegovo čiščenje na čistilni napravi se obračuna po dejanskih stroških izvajanja storitev. V okviru posebnih storitev se obračunajo tudi vsi drugi prevzemi blata in njegovo čiščenje na čistilni napravi.«
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-026/2014-002
Gorenja vas, dne 14. junija 2018
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.