Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

2154. Odlok o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kamnik, stran 7017.

  
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 49/06, 66/06, 33/07, 57/08, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17), 29. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 14/15 in 11/18), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10 in 57/11), 35. člena Zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/10 in 61/17), 112. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 91/07, 52/11, 79/11 in 52/12) ter 11. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na 25. seji dne 6. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kamnik 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen
(vsebina) 
Ta odlok ureja izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kamnik (v nadaljevanju javna služba) in določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
– vrsto in obseg javnih dobrin javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe in
– druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj javne službe.
2. člen
(uporaba predpisov) 
(1) Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo določbe veljavnih predpisov.
(2) V kolikor predpis, izdan po uveljavitvi tega odloka, vsebuje določbe, ki so v nasprotju z določili tega odloka, veljajo določbe vsakokrat veljavnih predpisov.
3. člen
(izrazi) 
(1) Izrazi in drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določen s predpisi, ki urejajo odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode.
(2) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE 
4. člen
(organizacija in obseg izvajanja javne službe) 
Lastnik javne kanalizacije je Občina Kamnik (v nadaljevanju občina).
Občina javno službo zagotavlja v obliki koncesionirane gospodarske javne službe oziroma s sklenitvijo koncesijske pogodbe z izbranim izvajalcem javne službe (v nadaljevanju izvajalec), v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom, ter skladno s koncesijsko pogodbo.
5. člen
(program izvajanja javne službe) 
Izvajalec opravlja javno službo skladno s tem odlokom in programom izvajanja javne službe, ki ga določa uredba, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.
III. VRSTA IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV 
6. člen
(javna dobrina) 
Občina na svojem celotnem območju javno službo zagotavlja kot javno dobrino.
7. člen
(obvezne storitve javne službe) 
Izvajalec kot obvezne storitve opravlja predvsem naslednje naloge javne službe:
– odvajanje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
– redno vzdrževanje javne kanalizacije,
– odvoz komunalne odpadne vode, ki se zbira v nepretočnih greznicah, v komunalno čistilno napravo,
– odvoz blata iz malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN) in obstoječih pretočnih greznic na območje komunalne čistilne naprave, ki je opremljena za obdelavo blata,
– pregledovanje MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,
– odvajanje padavinske odpadne vode, ki se v javno kanalizacijo odvaja z javnih površin,
– odvajanje padavinske odpadne vode, ki se v javno kanalizacijo odvaja s streh, če za to padavinsko odpadno vodo ni mogoče zagotoviti ravnanja v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo,
– odvajanje padavinske odpadne vode, ki se v javno kanalizacijo odvaja z zasebnih utrjenih površin, ki niso večje od 100 m2 in pripadajo objektu, iz katerega se odvaja komunalna odpadna voda ali padavinska odpadna voda s streh,
– obveščanje uporabnikov javne službe,
– izdelava programa izvajanja javne službe,
– vodenje evidence o izvajanju javne službe,
– poročanje o izvajanju javne službe,
– priključevanje novih uporabnikov javne službe in
– pregled in izdelava poročil o pregledu MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE.
8. člen
(posebne storitve izvajalca) 
Izvajalec v okviru prostih zmogljivosti javne kanalizacije kot posebne storitve opravlja naslednje naloge:
– odvajanje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne površine ali površine iz osme alineje prejšnjega člena,
– odvajanje industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo.
9. člen
(druge storitve izvajalca) 
Izvajalec je dolžan opravljati tudi naslednje naloge:
– podajanje predlogov za načrtovanje razvoja javne kanalizacije,
– izvajanje pregleda projektne dokumentacije za potrebe gradnje, rekonstrukcije, obnove javne kanalizacije,
– izvajanje nadzora nad gradnjo javne kanalizacije,
– čiščenje peskolovov, lovilnikov olj, zadrževalnikov in črpališč, namenjenih odvajanju padavinske odpadne vode z javnih površin,
– izvajanje nalog na podlagi javnih pooblastil in
– druge naloge v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
10. člen
(odvoz odpadne vode iz nepretočnih greznic) 
Redni odvoz komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic se izvaja v časovnih presledkih glede na porabljeno količino dobavljene pitne vode, po predhodnem naročilu uporabnika, ki mora storitev naročiti najmanj dva delovna dneva pred željenim terminom prevzema.
11. člen
(odvoz blata iz pretočnih greznic) 
(1) Redni odvoz blata iz obstoječih pretočnih greznic se izvaja skladno s programom izvajanja javne službe in najmanj enkrat na tri leta.
(2) O rednih odvozih blata iz tega člena izvajalec uporabnike pisno obvešča. Če se uporabnik na obvestilo ne odzove in izvajalcu odvoza blata ne omogoči, se šteje da je bila storitev javne službe opravljena.
(3) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s tem členom. Odgovorna oseba uporabnika – pravne osebe se kaznuje z globo 500 eurov. Uporabnik – fizična oseba se kaznuje z globo 500 eurov.
12. člen
(odvoz blata iz MKČN) 
(1) Redni odvoz blata iz MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, se izvaja v skladu s programom izvajanja javne službe in najmanj enkrat na tri leta. Preostali redni prevzemi se lahko izvajajo v časovnih presledkih, določenih glede na zmogljivost posamezne MKČN in po naročilu upravljavca MKČN.
(2) O rednih odvozih blata iz tega člena izvajalec uporabnike pisno obvešča. Če se uporabnik na obvestilo ne odzove in izvajalcu ne omogoči izvedbe odvoza blata javne službe prevzema, se šteje da je bila storitev javne službe opravljena.
(3) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s tem členom. Odgovorna oseba uporabnika – pravne osebe se kaznuje z globo 500 eurov. Uporabnik – fizična oseba se kaznuje z globo 500 eurov.
13. člen
(uporaba blata v kmetijstvu) 
(1) V primeru da lastnik kmetijskega gospodarstva, ki komunalno odpadno vodo odvaja v nepretočno greznico, obstoječo pretočno greznico ali MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in s komunalno odpadno vodo ali blatom ravna v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, izvajalcu predloži ustrezno izjavo in potrebna dokazila:
– izvajalec storitve prevzema komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice oziroma blata iz obstoječe pretočne greznice ali MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ne izvaja ter
– izvajalec storitev, povezanih z greznicami in MKČN, ne obračunava.
(2) Izvajalec uporabnikom iz prejšnjega odstavka, ki odvajajo komunalno odpadno vodo v MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, obračuna pregled in izdelavo poročila o pregledu po opravljeni storitvi in po ceniku izvajalca, ki ga potrdi pristojni občinski organ.
(3) Vlogo iz prvega odstavka tega člena pripravi in na svoji spletni strani objavi izvajalec.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN 
1. Splošni pogoji za zagotavljanje javne službe
14.člen
(splošni pogoji) 
Splošni pogoji za zagotavljanje javne službe so:
– javna kanalizacija na območju Občine Kamnik,
– priključitev uporabnikov na javno kanalizacijo in
– izvajanje nalog javne službe.
15. člen
(posegi, ki niso del javne službe) 
Izvajalec izvaja nadzor nad posegi v javno kanalizacijo, ki niso predmet izvajanja javne službe. Enotno ceno urne postavke izvajanja storitev nadzora potrdi pristojni občinski organ.
16. člen
(omogočanje vzdrževanja javne kanalizacije na svojem zemljišču) 
(1) Izvajalec lahko do javne kanalizacije kadar koli dostopa z namenom izvajanja vzdrževanja, meritev in snemanj, ne glede na lastništvo predmetnih zemljišč, na katerih se javna kanalizacija nahaja.
(2) Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrževanja javne kanalizacije mora lastnik zemljišča, preko katerega javna kanalizacija poteka, oziroma lastnik zemljišča, preko katerega je potreben dostop do javne kanalizacije, izvajalcu dovoliti nemoten prehod in nemoteno izvedbo del.
(3) Izvajalec je dolžan dela iz tega člena izvesti tako, da povzroči čim manjšo škodo. Po opravljenih delih mora predmetno zemljišče vzpostaviti v prvotno stanje oziroma povrniti nastalo škodo.
17. člen
(vrste javne kanalizacije) 
(1) Obstoječa javna kanalizacija je grajena v ločenem ali mešanem sistemu.
(2) Vsa nova javna kanalizacija se gradi v ločenem sistemu, razen v primerih ko je s projektno dokumentacijo ugotovljeno, da gradnja ločenega sistema ni smiselna ali mogoča (npr. padavinske vode ni mogoče ločiti iz sistema, ker ni ustreznega odvodnika oziroma možnosti ponikanja).
18. člen
(padavinska odpadna voda) 
(1) V javno kanalizacijo ni dovoljeno odvajati drenažnih vod, podtalnice, vodotokov ter padavinskih voda, ki jih je mogoče odvajati v ponikovalnico ali vodotok.
(2) Uporabnik mora za padavinsko vodo, ki odteka s strehe objekta ali zasebnih utrjenih površin, zagotoviti odvajanje neposredno v vodotok ali ponikanje v tla, kadar je to izvedljivo in dopustno. V primeru priključitve na javno kanalizacijo je potrebno odtok padavinske odpadne vode zmanjšati v čim večji možni meri z zadrževanjem pred priključitvijo na javno kanalizacijo ali z ukrepi za ponovno uporabo padavinske vode.
(3) Na območjih, kjer ni javne kanalizacije, mora uporabnik s površin, s katerih odteka onesnažena padavinska voda oziroma padavinska voda, ki je po veljavnih predpisih ni dovoljeno odvajati neposredno v vode, to vodo zajeti in očistiti.
19. člen
(obvezna uporaba javnih dobrin) 
Uporaba javne kanalizacije je obvezna na vseh območjih, kjer so javni sistemi za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode vzpostavljeni.
2. Standard opremljenosti z javno kanalizacijo
20. člen
(standard opremljenosti) 
Občina Kamnik zagotavlja opremljenost aglomeracij z javno kanalizacijo v skladu s pogoji, določenimi z uredbo, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, in z zahtevami operativnega programa, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ter v okviru svojih finančnih zmožnosti.
3. Priključitev objektov na javno kanalizacijo
21.člen
(obveznost priključitve na javno kanalizacijo) 
(1) Na območjih kjer je javna kanalizacija zgrajena na novo, obnovljena ali preurejena, je priključitev objekta ali preureditev obstoječega priključka objekta na javno kanalizacijo obvezna. O obveznosti priključitve mora izvajalec uporabnika obvestiti, skupaj z opisom postopka priključitve.
(2) Priključitev na javno kanalizacijo je dovoljena samo po predhodni pridobitvi mnenja, ki ga izda občina, skladno s predpisi, ki urejajo graditev objektov, in z določili tega odloka.
(3) Priključitev na javno kanalizacijo mora uporabnik izvesti v roku 6 mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi iz prvega odstavka tega člena. Če v tem roku uporabnik objekta na javno kanalizacijo ne priključi, pristojni inšpektor Občine Kamnik z odločbo odredi priključitev objekta na javno kanalizacijo skladno z izdanim mnenjem za priključitev iz prejšnjega odstavka.
(4) Če mnenje za priključitev skladno z določili tega odloka ni bilo pridobljeno, inšpektor Občine Kamnik z odločbo odredi pridobitev mnenja za priključitev in izvedbo priključitve skladno z izdanim mnenjem za priključitev.
(5) Če uporabnik izvede priključitev ali spremembo priključitve na javno kanalizacijo v nasprotju z izdanim mnenjem, inšpektor z odločbo odredi odpravo nepravilnosti.
(6) Priključitev objekta, za katerega oskrba s pitno vodo ni urejena v skladu s predpisi, ni dovoljena. Navedeno ugotavlja oziroma potrjuje izvajalec z izdajo potrdila o skladnosti.
(7) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom ali prvim stavkom tretjega odstavka tega člena. Odgovorna oseba uporabnika – pravne osebe se kaznuje z globo 500 eurov. Uporabnik – fizična oseba se kaznuje z globo 500 eurov.
22. člen
(priključitev na javno kanalizacijo) 
(1) Kanalizacijski priključek izvede usposobljen izvajalec del, skladno z mnenjem za priključitev iz prejšnjega člena in na stroške uporabnika.
(2) Izvajalec izvaja nadzor nad izvedbo priključitve na javno kanalizacijo na stroške uporabnika. Nadzor nad priključitvijo uporabnik naroči pri izvajalcu.
(3) Za vsako spremembo izvedbe kanalizacijskega priključka ali spremembo količine odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, mora uporabnik ponovno pridobiti mnenje za priključitev.
(4) Uporabnik je dolžan izvajalca o terminu izvedbe priključka na javno kanalizacijo obvestiti najmanj dva delovna dneva pred začetkom izvedbe del.
(5) Izvajalec izdela geodetski posnetek kanalizacijskega priključka na stroške uporabnika.
(6) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim ali četrtim odstavkom tega člena. Odgovorna oseba uporabnika – pravne osebe se kaznuje z globo 500 eurov. Uporabnik – fizična oseba se kaznuje z globo 500 eurov.
23. člen
(način priključitve) 
(1) Kanalizacijski priključek se praviloma izvede za vsak objekt posebej, lahko pa ima objekt tudi več priključkov.
(2) V primerih ko se pri izdelavi projekta kanalizacijskega priključka ugotovi, da ni možno ali racionalno izvesti za posamezen objekt svojega priključka, je dovoljena priključitev več objektov preko enega – skupnega kanalizacijskega priključka. V tem primeru morajo imeti uporabniki, ki se priključujejo preko skupnega priključka, sklenjen pisni sporazum o gradnji, vzdrževanju in obnovi skupnega priključka. Pisni sporazum je obvezna priloga k vlogi za izdajo mnenja za priključitev.
24. člen
(izvedba priključka) 
(1) Priključni revizijski jašek je praviloma postavljen na zemljišču v lasti uporabnika objekta, v katerem nastaja odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo, neposredno ob zemljišču kjer se nahaja javna kanalizacija. Priključni revizijski jašek razmejuje kanalizacijski priključek in interno kanalizacijo.
(2) Če priključnega revizijskega jaška ni možno postaviti na zemljišču, ki je v lasti uporabnika objekta, mora le-ta za postavitev priključnega revizijskega jaška, pred izdajo mnenja za priključitev, izvajalcu predložiti dokazilo o pravici graditi, v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, ali drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje dovoljenost gradnje, na podlagi katerega je možno postaviti priključni revizijski jašek.
(3) V primeru ko revizijskega jaška ni mogoče postaviti izven stavbe, je uporabnik dolžan v objektu interno kanalizacijo urediti tako, da bo kanalizacijski priključek možno vzdrževati in opravljati kontrolo odpadne vode.
(4) Lastnik zemljišča, kjer se nahaja kanalizacijski priključek, mora izvajalcu omogočiti dostop do priključnega revizijskega jaška.
25. člen
(varovalni pas) 
(1) V varovalnem pasu javne kanalizacije ni ničesar dovoljeno postaviti ali zgraditi brez mnenja izvajalca oziroma v nasprotju s tem mnenjem ali v nasprotju s tehničnim pravilnikom.
(2) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s tem členom. Odgovorna oseba uporabnika – pravne osebe se kaznuje z globo 500 eurov. Uporabnik – fizična oseba se kaznuje z globo 500 eurov.
26. člen
(priklop nižje ležečih delov objekta) 
Kanalizacijski priključek mora biti izveden tako, da na priključenem objektu ne nastane škoda zaradi pojava nadtlaka v javni kanalizaciji, če se nivo odpadne vode v javni kanalizaciji dvigne do nivoja terena na lokaciji prvega revizijskega jaška gorvodno od mesta priključitve. Odvajanje odpadne vode iz nižje ležečih etaž se izvede z internim črpališčem na nivo, iz katerega bodo odpadne vode gravitacijsko odtekale v javno kanalizacijo. Tlačni cevovod iz črpališča mora biti opremljen z elementom, ki preprečuje vdor povratne odpadne vode iz javne kanalizacije.
27. člen
(ukinitev greznice ali MKČN) 
Objekt, iz katerega se je odpadna voda do zgraditve javne kanalizacije odvajala v nepretočno ali pretočno greznico ali MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da uporabnik na svoje stroške nepretočno ali pretočno greznico ali MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, odstrani ali očisti in izključi iz sistema odvajanja odpadne vode.
28. člen
(začasni kanalizacijski priključek) 
(1) Začasni kanalizacijski priključek je priključek za namensko uporabo in za obdobje največ enega leta, z možnostjo podaljšanja.
(2) Začasna priključitev se lahko izvede samo z mnenjem občine za priključitev.
(3) Občina vodi evidenco začasnih kanalizacijskih priključkov.
(4) Uporabnik začasnega priključka, ki želi začasni priključek prekvalificirati v trajnega, mora pridobiti potrdilo o skladnosti iz šestega odstavka 21. člena tega odloka.
(5) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena. Odgovorna oseba uporabnika – pravne osebe se kaznuje z globo 500 eurov. Uporabnik – fizična oseba se kaznuje z globo 500 eurov.
29. člen
(prepoved priključevanja drugih objektov) 
(1) Uporabnik ne sme dovoliti priključitve drugih objektov preko svojega kanalizacijskega priključka brez mnenja občine oziroma v nasprotju z le-tem.
(2) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena. Odgovorna oseba uporabnika – pravne osebe se kaznuje z globo 500 eurov. Uporabnik – fizična oseba se kaznuje z globo 500 eurov.
30. člen
(ukinitev kanalizacijskega priključka) 
(1) Kanalizacijski priključek se lahko ukine na podlagi pisnega zahtevka uporabnika.
(2) Ukinitev kanalizacijskega priključka je dovoljena, če se priključeni objekt poruši ali v primeru prestavitve obstoječega priključka. Uporabnik mora izvajalcu posredovati pisno vlogo za ukinitev kanalizacijskega priključka.
(3) Ukinitev kanalizacijskega priključka izvede usposobljen izvajalec v skladu z izdanim mnenjem občine za ukinitev kanalizacijskega priključka in ob nadzoru izvajalca.
(4) Stroške ukinitve kanalizacijskega priključka in stroške nadzora krije uporabnik.
(5) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom tega člena. Odgovorna oseba uporabnika – pravne osebe se kaznuje z globo 500 eurov. Uporabnik – fizična oseba se kaznuje z globo 500 eurov.
31. člen
(lastništvo in upravljanje kanalizacijskega priključka, priključnega revizijskega jaška in interne kanalizacije) 
Kanalizacijski priključek, priključni revizijski jašek in interna kanalizacija so v lasti in upravljanju uporabnika.
4. Prekinitev odvajanja
32. člen
(vzroki za prekinitev) 
(1) Izvajalec lahko po predhodni obvestitvi uporabnika, na njegove stroške prekine odvajanje odpadne vode, kadar:
– je zaradi stanja interne kanalizacije objekta ali naprav v njej ogroženo obratovanje javne kanalizacije ali proces čiščenja na komunalni čistilni napravi,
– je kanalizacijski priključek izveden brez mnenja občine,
– uporabnik brez mnenja občine dovoli priključitev objekta drugega uporabnika na interno kanalizacijo ali kanalizacijski priključek ali če spremeni zmogljivost svoje napeljave,
– uporabnik izvajalcu onemogoča meritve količin in onesnaženosti odpadne vode ali pregled kanalizacijskega priključka,
– uporabnik samovoljno spremeni izvedbo kanalizacijskega priključka,
– uporabnik krši objavljene omejitve in druge ukrepe v zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode,
– uporabnik z odvajanjem odpadne vode ogroža vodne vire ali oskrbo s pitno vodo,
– ugotovljeno stanje interne kanalizacije ogroža zdravje in premoženje prebivalcev,
– uporabnik ne poravna računa za opravljeno storitev javne službe niti po prejemu opomina pred prekinitvijo odvajanja vode v roku, ki je na njem naveden.
(2) Prekinitev odvajanja odpadne vode velja za čas do odprave vzroka prekinitve.
(3) Stroške prekinitve in ponovne priključitve krije uporabnik.
5. Omejitev odvajanja
33.člen
(prekinitev zaradi vzdrževalnih del) 
(1) Izvajalec ima pravico za krajši čas prekiniti odvajanje odpadne vode zaradi načrtovanih vzdrževalnih del ali nastalih okvar na javni kanalizaciji, vendar mora organizirati ustrezen začasen način odvajanja odpadne vode. O vzrokih, času trajanja prekinitve in navodilih za ravnanje uporabnikov med prekinitvijo izvajalec uporabnike obvesti preko medijev ali na krajevno običajen način.
(2) V primeru prekinitve odvajanja odpadne vode zaradi vzdrževalnih del ima izvajalec pravico brez povračila stroškov prekiniti ali omejiti uporabnikom odvajanje odpadne vode. Izvajalec javne službe ima v teh primerih dolžnost najkasneje v štiriindvajsetih (24) urah vzpostaviti začasen način odvajanja odpadne vode.
34. člen
(prekinitev zaradi naravnih in drugih nesreč) 
Izvajalec izvaja priprave za hitro ponovno vzpostavitev odvajanja odpadne vode po naravnih in drugih nesrečah oziroma pripravi začasen način odvajanja odpadne vode in v okviru priprav izdela ustrezne načrte dejavnosti.
35. člen
(izvajalec ne odgovarja za škodo) 
Izvajalec ne odgovarja za škodo v priključenem objektu zaradi vdora povratne odpadne vode javne kanalizacije v primeru:
– poplav in drugih naravnih ter drugih nesreč,
– neurejenega odvajanja vodotokov in zalednih voda ali
– če priključitev ni izvedena v skladu z izdanim mnenjem za priključitev.
6. Obračun odvajanja odpadne vode ter storitev, povezanih z greznicami in MKČN
36.člen
(izstavitev računa) 
(1) Izvajalec izstavi račun uporabniku, ki je priključen na javno kanalizacijsko omrežje, greznico ali MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in se zanj zagotavlja javna služba.
(2) Če je več uporabnikov objekta ali delov objekta priključenih na isti obračunski vodomer, so uporabniki dolžni izvajalcu sporočiti kdo je prejemnik računov za storitve javne službe.
(3) Izvajalec lahko izstavlja račune tudi posameznim uporabnikom v objektih, za katere v skladu s predpisi, ki urejajo stanovanjsko področje, upravnik ni obvezen, če vsi uporabniki sklenejo pisni dogovor o porazdelitvi stroškov.
(4) Izvajalec za objekte, ki imajo v skladu s predpisi, ki urejajo stanovanjsko področje, upravnika, izdaja račune upravniku, ki zagotavlja porazdelitev stroškov med uporabniki. Interna delitev stroškov za opravljene storitve javne službe ni obveznost izvajalca.
(5) Izvajalec izstavi račun za opravljene storitve na podlagi predpisov, ki določajo metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
37. člen
(obračun odvajanja industrijske odpadne vode) 
(1) Z vsakim industrijskim uporabnikom se za izvajanje in obračun storitev sklene pogodba o odvajanju industrijske odpadne vode.
(2) Izvajalec lahko pri industrijskem uporabniku izvede izredna preverjanja količin in kvalitete odvedene odpadne vode in drugih obveznosti industrijskega uporabnika. Na podlagi tako pridobljenih podatkov lahko izvajalec spremeni ceno odvajanja industrijske odpadne vode.
(3) V kolikor pri industrijskem uporabniku industrijska odpadna voda nastaja kot posledica padavin, se količina te industrijske odpadne vode določi glede na površino, s katere se ta voda odvaja, in petletno povprečje količine padavin.
38. člen
(meritve količin odpadne vode) 
(1) Uporabnik objekta ali dela objekta, upravljavec javnih površin, s katerih se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo, ali industrijski uporabnik lahko v primeru ko količina odvedene odpadne vode ni enaka količini dobavljene pitne vode, za ugotavljanje količin odvedene odpadne vode izvede merilno mesto za merjenje odvedene odpadne vode. Za izvedbo merilnega mesta mora uporabnik s strani občine pridobiti mnenje k izvedbi kanalizacijskega priključka z merilnim mestom.
(2) Industrijski uporabniki morajo pred iztokom v javno kanalizacijo izvesti merilno mesto za meritev količine odvedene industrijske odpadne vode, če želijo, da se jim za odvajanje industrijske odpadne vode upošteva količina industrijske odpadne vode, ki ni enaka količini dovedene pitne vode iz javnega vodovoda ali dodatnega vira. Za izvedbo merilnega mesta mora industrijski uporabnik s strani občine pridobiti mnenje k izvedbi kanalizacijskega priključka z merilnim mestom.
(3) Industrijski uporabnik, ki poleg oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovoda, ki je merjena z obračunskim vodomerom, uporablja dodatne vire vode, mora imeti zagotovljeno merjenje količine odvedene odpadne vode na merilnem mestu pred iztokom ali merjenje odvzete vode na dodatnem viru.
(4) Uporabnik mora izvajalcu brez predhodnega obvestila kadar koli dovoliti dostop do merilnega mesta iz tega člena in mu omogočiti pregled delovanja merilnih naprav, odvzem vzorcev odpadne vode za določitev kvalitete odpadne vode in meritve količine odpadne vode ter na poziv izvajalca predložiti dokazila o ustreznosti merilnega mesta.
7. Javna pooblastila izvajalca
39.člen
(javna pooblastila) 
(1) Izvajalec opravlja na območju Občine Kamnik naslednja javna pooblastila:
1. za pripravo in sprejem prostorskih aktov kot nosilec urejanja prostora za področje javne službe:
– zagotavlja dokumente na zahtevo pripravljavcev prostorskih aktov v skladu s predpisi in
– izdaja smernice in mnenja k prostorskim aktom,
2. za pridobitev gradbenih dovoljenj:
– za posege v varovalnem pasu javne kanalizacije izdaja projektne in druge pogoje, mnenja k projektnim rešitvam in druge akte za področje javne službe v skladu s predpisi,
3. za opravljanje nalog lokalne geodetske službe:
– vzpostavi, vodi in vzdržuje kataster javne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov,
4. za sklepanje pogodb z uporabniki, skladno s predpisi, ki urejajo odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, in tem odlokom,
5. za prekinitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, skladno s tem odlokom.
(2) Dokumentacija, ki jo mora vlagatelj predložiti izvajalcu za izdajo dokumentov iz prejšnjega odstavka:
1. za dokumente, smernice in mnenja iz 1. točke prejšnjega odstavka:
– dokumentacijo, ki jo določajo predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje,
2. za projektne in druge pogoje, mnenja in druge akte iz 2. točke prejšnjega odstavka:
– dokumentacijo, ki jo določajo predpisi, ki urejajo graditev objektov, in predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
40. člen
(obveznosti izvajalca) 
(1) Izvajalec je odgovoren za izvajanje storitev javne službe. Izpolnjevati mora obveznosti oziroma naloge, določene z veljavnimi predpisi, s tem odlokom in predmetno koncesijsko pogodbo ter:
– javno službo izvajati s skrbnostjo strokovnjaka oziroma dobrega gospodarja,
– uporabnikom zagotavljati enakopravno, kontinuirano in kvalitetno opravljanje javne službe,
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem javne službe,
– zagotavljati dežurno službo,
– s skrbnostjo strokovnjaka oziroma dobrega gospodarja uporabljati, upravljati in vzdrževati javno kanalizacijo, tako da se, ob upoštevanju časovnega obdobja trajanja koncesijskega razmerja, ohranja njena uporabnost in funkcionalnost,
– po izteku koncesijskega razmerja občini predati javno kanalizacijo ter vse evidence in dokumentacijo, povezano z izvajanjem javne službe,
– sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin oziroma opravljanje storitev javne službe,
– javnost tekoče obveščati o dogodkih, povezanih z izvajanjem javne službe,
– oblikovati predloge cen za storitve javne službe, skladno z veljavnimi predpisi,
– obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti uvedeni s predpisom,
– voditi evidence, poročila in drugo potrebno dokumentacijo za opravljanje storitev javne službe, skladno s predpisi, in jih na zahtevo občine predložiti,
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige,
– pripraviti program izvajanja javne službe, ustrezne poslovne načrte, letne programe in dolgoročne plane izvajanja javne službe, letno poročilo in druge kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti,
– občini poročati o izvajanju koncesije in na njeno zahtevo predložiti poročila o stanju javne kanalizacije, opravljenih in potrebnih vzdrževalnih in drugih delih, potrebnih investicijah, organizacijskih ukrepih ipd., samoiniciativno pa skladno s skrbnostjo strokovnjaka oziroma dobrega gospodarja tudi v drugih primerih,
– občini omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe in
– pristojne organe (npr. občinsko inšpekcijo) obveščati o kršitvah.
(2) Izvajalec je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem nalog iz tega odloka pri njem zaposleni povzročijo občini, uporabnikom ali tretjim osebam.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI 
1. Pravice uporabnikov
41.člen
(pravice uporabnikov) 
(1) Uporabnik ima v razmerju do izvajalca oziroma v zvezi z izvajanjem javne službe pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja dobrin in storitev javne službe,
– do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti dobrin in storitev javne službe,
– uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi s predpisi in tem odlokom,
– zahtevati vse obvezne in neobvezne storitve javne službe pod enakimi pogoji,
– do vpogleda v evidence oziroma zbirke podatkov, ki jih vodi koncesionar in se nanašajo nanje.
(2) Uporabnik ima na podlagi mnenja občine pravico:
– priključitve na javno kanalizacijo,
– spremeniti dimenzijo in traso kanalizacijskega priključka,
– izvesti dodatna dela na kanalizacijskem priključku,
– povečati ali zmanjšati količino odvedene odpadne vode,
– ukinitve kanalizacijskega priključka.
(3) Uporabniki smejo svoje pravice uveljavljati v obsegu in na način, opredeljen z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode. Uporabnik se lahko v zvezi z izvajanjem javne službe pritoži izvajalcu ali občini, če meni, da je bila storitev javne službe opravljena v nasprotju s tem odlokom.
2. Obveznosti uporabnikov
42.člen
(obveznosti uporabnikov) 
(1) Uporabnik mora:
– upoštevati navodila izvajalca in mu omogočiti neovirano izvajanje storitev javne službe,
– pridobiti mnenja in pogoje, skladno s tem odlokom,
– ponovno pridobiti mnenje za vsako spremembo na objektu, ki vpliva na odvajanje odpadne vode,
– plačevati račune za opravljeno storitev javne službe v roku, navedenem na računu,
– v roku 30 dni od nastanka spremembe pisno obvestiti izvajalca o spremembi lastninske pravice na objektu, o spremembi števila stalno in začasno prijavljenih oseb v gospodinjstvu, številu stanovanjskih enot v objektu in velikosti površin, iz katerih se vode odvajajo v javno kanalizacijo,
– urediti medsebojno delitev stroškov, kadar imajo uporabniki obračun na osnovi enega obračunskega vodomera, in izvajalcu posredovati sklenjen dogovor o porazdelitvi stroškov ali podatke o upravniku stavbe,
– pisno obvestiti izvajalca o izvedeni spremembi na objektu ali drugih dejstvih, ki vplivajo ali bi lahko vplivala na obračun stroškov odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode oziroma so ali bi lahko bila pomembna za izvajanje javne službe,
– na poziv izvajalca posredovati zahtevane podatke za potrebe izvajanja javne službe oziroma ustreznega zagotavljanja evidenc,
– opravljati druge obveznosti iz tega odloka.
(2) Uporabnik na območju, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, mora:
– pred priključitvijo objekta na javno kanalizacijo pridobiti mnenje občine, skladno s tem odlokom,
– izvesti priključitev objekta na javno kanalizacijo v skladu z določili tega odloka,
– vzdrževati kanalizacijski priključek, interno kanalizacijo in vse vanjo vgrajene naprave,
– vzdrževati čistočo in zagotavljati nemoten dostop do merilnih mest za ugotavljanje količine in stopnje onesnaženosti odpadne vode,
– obveščati izvajalca o vseh okvarah na javni kanalizaciji, kanalizacijskem priključku in merilnih napravah ter vseh pojavih, ki bi utegnili vplivati na obratovanje javne kanalizacije,
– upoštevati ukrepe v primeru motenj pri odvajanju odpadne vode,
– zagotoviti dostop do kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije zaradi kontrole,
– povrniti škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzroči na javni kanalizaciji,
– povrniti škodo zaradi nastale motnje pri odvajanju odpadne vode kot posledice njegovega ravnanja.
(3) Uporabnik objekta, ki ni priključen na javno kanalizacijo, mora:
– vzdrževati nepretočno ali pretočno greznico oziroma MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,
– pridobiti mnenje občine za vsako spremembo načina odvajanja komunalne odpadne vode,
– izvajalca pisno obvestiti o pričetku obratovanja MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, najkasneje 15 dni po pričetku obratovanja,
– hraniti dokumentacijo o MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in na zahtevo izvajalcu posredovati vse podatke o MKČN, ki jih je izvajalec dolžan voditi v skladu z veljavnimi predpisi, v roku 15 dni od prejema zahteve,
– izvajalcu omogočiti prevzem blata iz MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, oziroma obstoječe pretočne greznice,
– izvajalcu omogočiti pregled MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, razen v primeru ko uporabnik v roku za izvedbo pregleda izvajalcu predloži analizne izvide iztoka iz MKČN, skladno z veljavnimi predpisi,
– na zahtevo izvajalca posredovati predpisano dokumentacijo v zvezi z obstoječo pretočno greznico najpozneje v 15 dneh od prejema zahteve,
– izvajalca pisno obvestiti o nameravanem pričetku uporabe nepretočne greznice najmanj 30 dni pred pričetkom njene uporabe,
– izvajalcu omogočiti prevzem komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice,
– zagotoviti odvoz komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice oziroma blata iz obstoječe pretočne greznice ali MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, za objekte, do katerih dostop s cestnim motornim vozilom za prevzem ni mogoč, in izčrpano vsebino predati izvajalcu javne službe na čistilni napravi, opremljeni za prevzem blata, in
– na poziv izvajalca urediti način odvajanja komunalne odpadne vode zaradi prilagoditve obstoječih objektov, skladno s predpisi, ki urejajo odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode.
(4) Uporabnik ali skupina uporabnikov lahko upravljanje MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, prenese na upravljavca. V tem primeru se obveznosti, določene v četrti, peti in šesti alineji prejšnjega odstavka, prenesejo na upravljavca.
(5) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvo, drugo, četrto, peto, šesto ali sedmo alinejo prvega odstavka tega člena, ali v nasprotju z alinejami od prve do sedme drugega odstavka tega člena, ali tretjim odstavkom tega člena. Odgovorna oseba uporabnika – pravne osebe se kaznuje z globo 500 eurov. Uporabnik – fizična oseba se kaznuje z globo 500 eurov.
43. člen
(omejitve glede odvajanja odpadne vode) 
(1) Uporabnik lahko odpadno vodo v javno kanalizacijo odvaja samo v količinah in z lastnostmi, ki so določene s predpisi in skladno z mnenjem občine.
(2) Izvajalec lahko pri uporabniku izvede izredna preverjanja količin ali kvalitete odvedene odpadne vode in drugih obveznosti uporabnika.
(3) Izvajalec lahko na podlagi ugotovitev preverjanj iz prejšnjega odstavka uporabnika uvrsti med uporabnike odvajanja industrijske odpadne vode (v nadaljevanju industrijski uporabniki).
3. Obveznosti občine
44.člen
(obveznosti občine) 
(1) Poleg drugih obveznosti, določenih s tem odlokom, ima občina obveznost, da:
– koncesionarju preda v najem javno kanalizacijo, ki leži na območju izvajanja javne službe, s koncesijsko pogodbo pa se opredelijo pogoji in način izvedbe prevzema,
– zagotavlja izvajanje vseh storitev javne službe, predpisanih skladno s predpisi, ki urejajo odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, in tem odlokom,
– zagotavlja sankcioniranje uporabnikov zaradi onemogočanja izvajanja storitev javne službe,
– zagotavlja sankcioniranje morebitnih nepooblaščenih izvajalcev, ki bi tekom trajanja koncesijskega razmerja izvajali storitve koncesionirane javne službe na območju izvajanja javne službe,
– pisno obvešča izvajalca o morebitnih ugovorih oziroma pritožbah uporabnikov,
– ob izteku koncesijskega razmerja od koncesionarja prevzame javno kanalizacijo.
(2) Poleg drugih obveznosti, določenih s tem odlokom, ima občina obveznost, da:
1. za priključitev objektov na javno kanalizacijo, za ukinitev ali spremembo kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijo:
– izdaja mnenja za priključitev,
– izdaja mnenja za ukinitev kanalizacijskega priključka in
– izdaja mnenja za spremembo kanalizacijskega priključka,
2. za začasno priključitev objekta na javno kanalizacijo:
– izdaja mnenja za začasno priključitev,
3. za spremembo načina odvajanja:
– izdaja mnenja k spremembi načina odvajanja.
(3) Dokumentacija, ki jo mora vlagatelj predložiti občini za izdajo dokumentov iz prejšnjega odstavka:
1. za mnenje za priključitev za nove in obstoječe objekte iz prve alineje prve točke prejšnjega odstavka:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje za nove objekte oziroma dokazilo o pravici graditi za obstoječe objekte, v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, ali drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje dovoljenost gradnje,
– projekt za izvedbo kanalizacijskega priključka,
– načrt zunanje ureditve in načrt arhitekture in
– potrdilo o plačilu komunalnega prispevka,
2. za mnenje za ukinitev kanalizacijskega priključka iz druge alineje prve točke prejšnjega odstavka:
– situacijo z vrisanim objektom, javno kanalizacijo in kanalizacijskim priključkom s prikazom mesta ukinitve,
– izjavo, da je objekt izpraznjen, in
– pravnomočno gradbeno dovoljenje za rušitev objekta,
3. za mnenje za spremembo kanalizacijskega priključka iz tretje alineje prve točke prejšnjega odstavka:
– projekt za izvedbo kanalizacijskega priključka in
– načrt zunanje ureditve in načrt arhitekture,
4. za mnenje za začasno priključitev iz druge točke prejšnjega odstavka:
– skico v merilu 1:1000 ali 1:500,
– opis dejavnosti z navedbo predvidene porabe vode in načina odvajanja in morebitnega predčiščenja odpadne vode,
– dokazilo o pravici graditi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, ali drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje dovoljenost gradnje, in
– dovoljenje za izvedbo prireditve v primeru prireditve,
5. za mnenje za spremembo načina odvajanja iz tretje točke prejšnjega odstavka:
– situacijo v merilu 1:1000 ali 1:500 in
– načrt obstoječe interne kanalizacije z opisom in prikazom predvidenih sprememb načina odvajanja.
4. Obveznosti industrijskih uporabnikov/zavezancev
45.člen
(obveznosti industrijskih uporabnikov) 
(1) Industrijski uporabnik sme v javno kanalizacijo odvajati samo odpadno vodo, katere parametri in lastnosti ne presegajo vrednosti, ki so določene v okoljevarstvenem dovoljenju ali predpisih s področja odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
(2) Industrijski uporabnik mora pred vsako spremembo, ki vpliva na lastnosti in količino industrijske odpadne vode, pridobiti mnenje občine.
(3) Industrijski uporabnik mora izvajalcu posredovati vse podatke in poročila v zvezi s količino in kvaliteto industrijske odpadne vode in mu ob vsakem času omogočiti dostop do merilnega mesta za vzorčenje odpadne vode in meritve količine odpadne vode.
(4) Industrijski uporabnik mora izvajalca obvestiti o vseh izpustih škodljivih in nevarnih snovi v javno kanalizacijo ali izpustih prekomerno obremenjene odpadne vode v javno kanalizacijo.
(5) Z globo 4.000 eurov se kaznuje za prekršek industrijski uporabnik – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s tem členom. Odgovorna oseba industrijskega uporabnika – pravne osebe se kaznuje z globo 500 eurov.
5. Omejitve pri odvajanju
46.člen
(prepovedi odvajanja v javno kanalizacijo) 
(1) Uporabnik ne sme v javno kanalizacijo odvajati odpadne vode ali izpuščati snovi, ki:
– povzročajo motnje pri odvajanju odpadne vode, motnje čiščenja na komunalni čistilni napravi ali penjenje,
– povzročajo prekomerno hidravlično obremenitev javne kanalizacije zaradi izpusta dodatnih količin vode v javno kanalizacijo brez mnenja občine (prekomerna hidravlična obremenitev je obremenitev, ki predstavlja dodatno odvedeno vodo v javno kanalizacijo, za katero odvajanje ni izdano mnenje občine).
(2) Uporabnik sme v ločeno odpadno kanalizacijo odvajati komunalne odpadne vode, industrijske odpadne vode ali mešanico komunalne in industrijske odpadne vode.
(3) Uporabnik sme v ločeno padavinsko kanalizacijo odvajati padavinske odpadne vode.
(4) Če izvajalec ugotovi, da uporabnik ne spoštuje določil iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena, lahko opravi preiskave in tehnološke meritve.
(5) Izvajalec lahko v zvezi s tem členom oceni nastalo škodo in od uporabnika zahteva povrnitev nastale škode.
(6) Z globo 4.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom tega člena. Odgovorna oseba uporabnika – pravne osebe se kaznuje z globo 500 eurov. Uporabnik – fizična oseba se kaznuje z globo 500 eurov.
47. člen
(prepoved izpusta vsebine greznic in MKČN ter ostankov čiščenja interne kanalizacije in odpadkov) 
V javno kanalizacijo ni dovoljeno izpuščati vsebine greznic in MKČN, ostankov čiščenja kanalizacijskih priključkov in interne kanalizacije ter odpadkov.
6. Obveznosti izvajalcev del
48. člen
(obveznosti izvajalcev del) 
(1) Izvajalci vzdrževalnih del in gradenj na zemljiščih, po katerih poteka javna kanalizacija, ter lastniki ali drugi uporabniki teh zemljišč morajo pri uporabi zemljišč in vzdrževalnih delih ali gradnji zagotoviti, da ne pride do poškodb javne kanalizacije ali kanalizacijskih priključkov, skladno z mnenjem izvajalca.
(2) Pred pričetkom vzdrževalnih del ali gradenj iz prejšnjega odstavka mora izvajalec del o nameravanem izvajanju del najmanj 30 dni pred začetkom del pisno obvestiti izvajalca javne službe o vrsti in obsegu del, lokaciji del ter o odgovorni osebi na strani izvajalca del.
(3) Izvajalci del iz prvega odstavka tega člena morajo po zaključku vzdrževalnih del ali gradenj na svoje stroške vzpostaviti javno kanalizacijo ali kanalizacijski priključek v prvotno stanje tako, da vsa dela opravijo pod nadzorom izvajalca javne službe in zemljišča vrnejo v prvotno stanje. Stroške nadzora nosi izvajalec del.
(4) V primeru nastalih poškodb javne kanalizacije ali kanalizacijskega priključka pri izvajanju del iz prvega odstavka tega člena je izvajalec del iz prvega odstavka tega člena dolžan naročiti popravilo ali odpravo poškodb pri izvajalcu javne službe in poravnati vse stroške popravil ali odprave poškodb.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN OBLIKOVANJA CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE 
49.člen
(viri financiranja) 
Javna služba se financira iz:
– cene storitev javne službe,
– občinskega proračuna in
– drugih virov.
50. člen
(način oblikovanja cen storitev javne službe) 
Cene storitev javne službe se določajo skladno s predpisi, ki določajo metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
1. Objekti in naprave javne službe
51. člen
(vrsta objektov in naprav za izvajanje javne službe) 
(1) Za izvajanje javne službe se uporablja javna kanalizacija.
(2) Javna kanalizacija na območju občine je sistem cevovodov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških naprav, ki se povezujejo v primarno, sekundarno ali transportno omrežje, s pomočjo katerih se zagotavlja odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode.
(3) Javna kanalizacija je javno dobro.
(4) Obveznosti izvajalca glede javne kanalizacije in druga z javno kanalizacijo povezana vprašanja, se podrobneje uredijo v koncesijski pogodbi med občino in izvajalcem.
(5) Izvajalec mora z javno kanalizacijo iz tega člena ravnati v skladu z veljavnimi predpisi.
2. Objekti in naprave uporabnika
52. člen
(objekti in naprave uporabnika) 
(1) Objekti in naprave uporabnika so:
– priključni kanal od objekta do javne kanalizacije,
– objekti in naprave za predčiščenje odpadne vode,
– interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami v objektu in na zemljišču uporabnika.
(2) Uporabnik je dolžan z objekti in napravami iz prejšnjega odstavka upravljati, gospodariti in jih vzdrževati na svoje stroške in na način, da je omogočeno nemoteno odvajanje odpadne vode v predpisani kvaliteti te vode.
VIII. PREVZEM NOVOZGRAJENE JAVNE KANALIZACIJE 
53.člen
(prevzem javne kanalizacije) 
(1) Izvajalec prevzame novozgrajeno javno kanalizacijo v najem, in sicer na podlagi primopredajnega zapisnika, ki ga podpišeta zastopnika občine in izvajalca.
(2) Za prevzem javne kanalizacije morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– vsa potrebna projektna dokumentacija javne kanalizacije, tehnična dokumentacija, soglasja, pozitivno opravljeni preizkusi, geodetski posnetek, evidenca predvidenih priključkov, evidenca osnovnih sredstev in njihove vrednosti, evidenca kontrolnih postopkov, urejena lastniška razmerja,
– dokumentiranje postopka prevzema z zapisnikom o primopredaji.
(3) Občina in izvajalec se lahko za posamezen objekt javne kanalizacije dogovorita o zmanjšanju obsega potrebne dokumentacije za prenos v najem.
IX. SKLENITEV POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE VZDRŽEVANJA IN OBNAVLJANJA 
54. člen
(pogodba) 
Pred izdajo mnenja k priključitvi na javno kanalizacijo vlagatelj sklene pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice vzdrževanja in obnavljanja obstoječe javne kanalizacije v korist občine, če se ugotovi, da javna kanalizacija poteka po zemljišču, ki je v lasti vlagatelja.
X. NADZOR 
55.člen
(nadzor nad izvajanjem odloka) 
(1) Strokovni nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja organ občinske uprave, pristojen za gospodarske javne službe, ali pooblaščeni zunanji izvajalec.
(2) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je predpisana globa, opravlja pristojni občinski inšpektor.
56. člen
(nadzor nad izvajalcem) 
(1) Redni nadzor nad izvajanjem javne službe izvaja občina ali pooblaščeni zunanji izvajalec za posamezna strokovna ali druga opravila nadzora.
(2) Izredni nadzor nad izvajanjem javne službe izvaja nadzorna komisija, ki jo imenuje župan.
(3) Izvajalec mora občini omogočiti nadzor, pregled javne kanalizacije in omogočiti vpogled v vso dokumentacijo (npr. letne računovodske izkaze, revizorjevo poročilo), vključno z dokumentacijo, ki jo izvajalec označi kot poslovno skrivnost in se nanaša na izvajanje javne službe, vpogled v vodene zbirke podatkov izvajanja javne službe ter nuditi vse zahtevane podatke in pojasnila.
(4) Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti izvajalca in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času izvajalca in po predhodni obvestitvi najmanj 15 dni pred izvedbo nadzora, v utemeljenih primerih pa tudi nenapovedano. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom občine.
(5) O nadzoru se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika izvajalca in občine oziroma pooblaščenec občine oziroma predsednik nadzorne komisije v primeru izrednega nadzora.
(6) Če je ob izvajanju nadzora iz tega člena ugotovljeno, da izvajalec obveznosti ne izpolnjuje oziroma jih ne izpolnjuje pravilno, mu občinski organ z upravno odločbo naloži izpolnitev obveznosti oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz predpisov, tega odloka ali koncesijske pogodbe, da se zavaruje javni interes in doseže namen sklenjene koncesijske pogodbe za izvajanje javne službe.
XI. DRUGI ELEMENTI 
57.člen
(tehnični pravilnik) 
Izvajalec v soglasju s pristojnim organom občinske uprave pripravi tehnični pravilnik, s katerim se podrobno opredeli:
– pogoje in normative za gradnjo javne kanalizacije,
– priključevanje uporabnikov,
– upravljanje in vzdrževanje javne kanalizacije ter pripadajočih gradbeno inženirskih objektov in naprav,
– izvajanje javne službe in
– druge elemente, pomembne za izvajanje javne službe.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
58.člen
(dokončanje začetih postopkov) 
Vsi postopki, začeti v zvezi oziroma na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 64/09), ki v času uveljavitve tega odloka še niso zaključeni, se zaključijo oziroma dokončajo skladno s predmetnim odlokom, ki je veljal v času začetka postopka.
59. člen
(tehnični pravilnik) 
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javne kanalizacije na območju Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 65/09) velja do objave pravilnika iz 57. člena na spletni strani izvajalca.
60. člen
(prenehanje veljavnosti prejšnjega odloka) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 64/09).
61. člen
(čiščenje odpadne vode) 
Obvezna občinska gospodarska javna služba čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se izvaja z ustanovitvijo javnega podjetja in je podrobno urejena z Odlokom o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 42/08, 38/10 in 6/14).
62. člen
(uskladitev priključkov) 
Uporabniki, ki nimajo izvedenega kanalizacijskega priključka, skladnega s tem odlokom, so dolžni na zahtevo izvajalca v roku 6 mesecev obstoječi priključek ustrezno urediti.
63. člen
(pričetek veljavnosti odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2018
Kamnik, dne 6. junija 2018
Župan 
Občine Kamnik 
Marjan Šarec l.r.