Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

2132. Pravilnik o organiziranju, delovanju in financiranju oddelkov vrtcev, ki izvajajo krajše programe in so financirani iz državnega proračuna, stran 6994.

  
Na podlagi četrtega odstavka 29. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o organiziranju, delovanju in financiranju oddelkov vrtcev, ki izvajajo krajše programe in so financirani iz državnega proračuna 
1. člen 
(splošna določba) 
(1) S tem pravilnikom se podrobneje določajo pogoji za organiziranje, delovanje in financiranje oddelkov, ki izvajajo krajše programe, ki jih organizirajo javni vrtci, ki delujejo kot samostojni javni zavodi in vrtci, ki delujejo v okviru osnovne šole (v nadaljnjem besedilu: vrtec).
(2) Krajši program iz prejšnjega odstavka traja 240 ur v posameznem šolskem letu.
2. člen 
(organiziranje krajšega programa) 
(1) Krajše programe organizira vrtec po lastni presoji, če na podlagi podatkov o vključenosti otrok v vrtce oceni, da so na območju občine tudi otroci, ki v letu pred vstopom v šolo še niso bili vključeni v vrtec.
(2) Organiziranje krajšega programa se določi v letnem delovnem načrtu. Opredelitev krajšega programa obsega:
– določitev časovnega obdobja z opredelitvijo začetka in konca izvajanja krajšega programa v posameznem šolskem letu,
– določitev dni izvajanja krajšega programa na teden,
– določitev dnevnega števila ur izvajanja programa,
– določitev enote oziroma lokacije vrtca, kjer se bo program izvajal.
(3) Dnevno število ur ne sme presegati štiri ure in tedensko število ur ne sme presegati šestnajst ur.
(4) Krajši program se izvaja v igralnicah, ki so namenjene otrokom drugega starostnega obdobja.
(5) Oddelek krajšega programa mora delovati samostojno in se ne sme združevati z oddelki, ki izvajajo dnevni ali poldnevni program vrtca.
3. člen 
(vpis v krajši program) 
(1) Vpis otrok v krajši program objavi vrtec po opravljenem letnem vpisu novincev za naslednje šolsko leto, ko je že odločeno o sprejemu otrok v vrtec za naslednje šolsko leto.
(2) Pogoj za vpis v krajši program je, da bo otrok do konca koledarskega leta dopolnil starost najmanj pet let.
(3) Pred vključitvijo v oddelek krajšega programa morajo starši vrtcu predložiti potrdilo pediatra, da je zdravstveno stanje otroka primerno za vključitev v vrtec.
(4) Vključitev otroka v krajši program je za starše brezplačna.
4. člen 
(omejitve pri vključevanju v krajši program) 
(1) Otroci, ki so vključeni v oddelek krajšega programa, ne morejo biti hkrati vključeni še v druge programe v isti ali drug vrtec, ki so financirani iz javnih sredstev.
(2) Prepis otroka iz rednega programa v krajši program ni možen.
(3) Otrok je v posameznem šolskem letu lahko vključen le v en krajši program.
5. člen 
(normativ za oblikovanje oddelka krajšega programa) 
(1) V oddelek, ki izvaja krajši program, je lahko vključenih najmanj osem in največ dvanajst otrok.
(2) Če se oddelek organizira v enoti vrtca, ki deluje na demografsko ogroženem območju ali na območju, kjer je oddaljenost vrtca za večino staršev večja kot štiri kilometre, je lahko v oddelek krajšega programa vključenih najmanj pet otrok.
(3) Če so v krajši program vpisani otroci priseljencev, katerih materni jezik ni slovenščina ali otroci staršev, ki uveljavljajo pravice v skladu z zakonom, ki ureja mednarodno zaščito, je lahko v oddelku krajšega programa vključenih najmanj pet otrok.
(4) Krajši program izvaja strokovni delavec, ki izpolnjuje izobrazbene pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok.
(5) Če se program izvaja na območju, kjer živijo pripadniki madžarske narodne skupnosti in poteka vzgojno delo dvojezično, v slovenskem in madžarskem jeziku, program izvajata dva vzgojitelja predšolskih otrok.
(6) Otrok je vključen v oddelek krajšega programa po tem, ko vrtec in starši podpišejo pogodbo o vključitvi otroka v vrtec.
6. člen 
(javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov) 
(1) Ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) vsako leto objavi javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v posameznem šolskem letu, na katerega se lahko prijavijo vrtci v dveh rokih:
– v prvem roku najpozneje do 15. oktobra,
– v drugem roku najpozneje do 15. marca.
(2) Prijava na razpis vsebuje naslednje podatke:
– ime enote vrtca in naslov kraja izvajanja krajšega programa,
– število vključenih otrok v oddelek krajšega programa in posebnosti iz tretjega odstavka 5. člena pravilnika,
– časovno obdobje izvajanja krajšega programa s predvidenim datumom začetka in konca izvajanja programa ter tedensko število dni in dnevno število ur izvajanja programa.
(3) Ministrstvo vrtcu izda soglasje za financiranje oddelkov krajših programov najpozneje 30 dni pred predvidenim začetkom izvajanja programa.
7. člen 
(financiranje oddelkov krajšega programa) 
(1) Ministrstvo vrtcu zagotavlja sredstva za financiranje oddelkov krajšega programa na podlagi cene oddelka krajšega programa, ki jo za posamezno šolsko leto določi minister, pristojen za predšolsko vzgojo (v nadaljnjem besedilu: minister). Cena se izračuna na podlagi povprečja cen drugega starostnega obdobja, ki veljajo v javnih vrtcih na dan 1. septembra tekočega leta in se preračuna na najvišji normativ števila otrok iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika in pomnoži s faktorjem 1,5 oziroma za oddelke, ki izvajajo vzgojno delo dvojezično, v slovenskem in madžarskem jeziku, pomnoži s faktorjem 2,5.
(2) Cena oddelka krajšega programa za tekoče šolsko leto se objavi na spletni strani ministrstva najkasneje do 1. oktobra tekočega leta. Minister lahko spremeni vrednost cene krajšega programa zaradi uskladitve s proračunskimi zmožnostmi.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
V šolskem letu 2018/19, 2019/20 in 2020/21 ministrstvo zagotavlja vrtcu sredstva za organiziranje le enega oddelka krajšega programa v posameznem šolskem letu.
9. člen 
Ta pravilnik velja petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2018.
Št. 0070-12/2018
Ljubljana, dne 7. junija 2018
EVA 2018-3330-0012
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport