Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015, Kazalo


DRŽAVNI SVET

1702. Sklep o izvolitvi predsednika Državnega sveta Republike Slovenije
1703. Sklep o izvolitvi podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije
1704. Sklep o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1705. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Ciper
1706. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Helenski republiki
1707. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1708. Sklep o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v Houstonu, v Združenih državah Amerike

MINISTRSTVA

1709. Pravilnik o vodenju registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
1710. Pravilnik o strokovnem izpitu za inšpektorja
1711. Pravilnik o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov
1712. Pravilnik o spremembah Pravilnika o integrirani pridelavi grozdja
1713. Pravilnik o spremembah Pravilnika o integrirani pridelavi poljščin
1714. Pravilnik o spremembah Pravilnika o integrirani pridelavi sadja
1715. Pravilnik o spremembah Pravilnika o integrirani pridelavi zelenjave
1716. Odredba o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji za leto 2015
1717. Odredba o dopolnitvah Odredbe o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov

BANKA SLOVENIJE

1718. Sklep o merilih za določitev pomembne banke

SODNI SVET

1719. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na mesto predsednika Okrajnega sodišča na Vrhniki

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1720. Sklep o vpisu v register upravljavcev alternativnih investicijskih skladov
1721. Poročilo o izidu volitev članov uradniškega sveta
1758. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost

OBČINE

Beltinci

1722. Sklep o razpisu nadomestnih volitev enega člana občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti v Občini Beltinci

Bovec

1723. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2015

Brežice

1724. Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2015

Dobrepolje

1725. Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2013
1726. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2015

Jesenice

1755. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice

Koper

1727. Obvezna razlaga 20. člena Odloka o zazidalnem načrtu »OSKRBNI CENTER OB DOLINSKI CESTI« V KOPRU
1728. Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Koper
1729. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih »Semedela, Za gradom in del Žusterne«
1730. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Žusterna
1731. Sklep o nadaljnjem delovanju mestne blagajne

Krško

1732. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Krško
1733. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Krško za programsko obdobje 2015–2020
1734. Sklep o sofinanciranju programa za samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov – program osebne asistence za obdobje 2015–2018
1735. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško
1736. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 2/2015
1737. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 2/2015

Metlika

1756. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Metlika za programsko obdobje 2015–2020
1757. Sklep o ugašanju in delni nočni redukciji javne razsvetljave na območju Občine Metlika

Miren-Kostanjevica

1738. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju Občine Miren - Kostanjevica

Postojna

1739. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji javnega podjetja Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna
1740. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupnega organa Občine Postojna in Občine Pivka za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna

Rečica ob Savinji

1741. Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov v Občini Rečica ob Savinji in povračilu stroškov prevoza
1742. Pravilnik o izredni pomoči v Občini Rečica ob Savinji

Slovenj Gradec

1743. Odlok o oddajanju poslovnih prostorov v najem
1744. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2015

Škocjan

1745. Sklep o zaključku postopka priprave delnega občinskega podrobnega prostorskega načrta »Športno rekreacijska cona v Lokavah 1«

Tišina

1746. Statut Občine Tišina
1747. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Tišina

Trebnje

1748. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Trebnje za programsko obdobje 2015–2020

Železniki

1749. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2015

Žirovnica

1750. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2015
1751. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Žirovnica
1752. Pravilnik o porabi proračunskih sredstev, ki so namenjena vaškim odborom v Občini Žirovnica
1753. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Žirovnica
1754. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje gospodarstva v Občini Žirovnica

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost