Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

Št. 430-28/2015-01 Ob-2364/15, Stran 1130
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju: Sklad KZG RS) objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
Zaporedna št. 1
parc. št. 326/3, v izmeri 3.800 m2, k.o. 175 – Drobtinci, do deleža 6/48. Na parceli stojita dva objekta (stavba št. 112 in stavba št. 451), ki se prodajata skupaj z zemljiščem do deleža 6/48. Predmetna nepremičnina je po planu občine opredeljena delno kot kmetijsko zemljišč (50 %) in delno kot stavbno zemljišče (50 %). Izklicna cena za nepremičnino skupno znaša 4.855,98 EUR, in sicer: za del nepremičnine, ki je po planu opredeljeno kot kmetijsko zemljišče znaša 2.187,38 EUR, za del nepremičnine, ki je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče pa znaša 2.187,38 EUR (brez 22 % DDV) oziroma 2.668,60 EUR z 22 % DDV. Strošek cenitve znaša 808,29 EUR (z 22 % DDV).
Zaporedna št. 2
parc. št. 2723/11, v izmeri 305 m2, k.o. 1462 – Zbure, predmetna nepremičnina je po planu občine opredeljena delno kot kmetijsko zemljišč (7 m2) in delno kot stavbno zemljišče (298 m2), na parceli stoji objekt (stavba št. 12) in del objekta (stavba št. 13). Objekta nista predmet prodaje in nista last prodajalca. Izklicna cena za nepremičnino skupno znaša 9.634,56 EUR in sicer: za del nepremičnine, ki je po planu opredeljeno kot kmetijsko zemljišče znaša 182,00 EUR, za del nepremičnine, ki je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče pa znaša 7.748,00 EUR (brez 22 % DDV) oziroma 9.452,56 EUR z 22 % DDV. Nepremičnina je obremenjena z zakupom in na delu nepremičnine je ustanovljena stavbna pravica. Strošek cenitve znaša 349,57 EUR (z 22 % DDV).
Zaporedna št. 3
parc. št. 873/10, v izmeri 45 m2, k.o. 1326 – Raka, predmetna nepremičnina je po planu občine opredeljena delno kot kmetijsko zemljišč (17 m2) in delno kot stavbno zemljišče (28 m2). Izklicna cena za nepremičnino skupno znaša 869,72 EUR in sicer: za del nepremičnine, ki je po planu opredeljeno kot kmetijsko zemljišče znaša 289,00 EUR, za del nepremičnine, ki je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče pa znaša 476,00 EUR (brez 22 % DDV) oziroma 580,72 EUR z 22 % DDV. Strošek cenitve znaša 295,00 EUR (z 22 % DDV).
Zaporedna št. 4
parc. št. 2150/0, v izmeri 517 m2, k.o. 167 – Čentiba, predmetna nepremičnina je po planu občine opredeljena delno kot gozd (288 m2) in delno kot zazidano stavbno zemljišče – območja zaselkov, razpršena gradnja, stavbna zemljišča v vinorodnih območjih (229 m2). Na parceli stoji objekt (stavba št. 1187), ki se prodaja skupaj z zemljiščem. Izklicna cena za nepremičnino skupno znaša 3.478,46 EUR in sicer: za del nepremičnine, ki je po planu opredeljeno kot gozd znaša 864,00 EUR, za del nepremičnine, ki je po planu opredeljeno kot zazidano stavbno zemljišče – območja zaselkov, razpršena gradnja, stavbna zemljišča v vinorodnih območjih pa znaša 2.143,00 EUR (brez 22 % DDV) oziroma 2.614,46 EUR z 22 % DDV. Strošek cenitve znaša 462,62 EUR (z 22 % DDV).
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo izklicne cene morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 26. 6. 2015 do 12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup nepremičnine pod zaporedno. št. _______ – Ne odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677, pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 430-28/2015 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–kupljeno«.
Kupec se zaveže poleg kupnine za zemljišče plačati strošek sestave kupoprodajne pogodbe v skladu z veljavnim cenikom za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto 2015 sprejetim s strani Sklada KZG RS, strošek overitve podpisa prodajalca, ki se bo kupcu zaračunal posebej na podlagi dejanskega stroška, strošek cenitve nepremičnin, vse stroške v zvezi z zemljiškoknjižnim vpisom lastninske pravice korist kupca in morebitne druge stroške v zvezi z kupoprodajno pogodbo. Predlog za vpis lastninske pravice v korist kupca se zaveže vložiti prodajalec na stroške kupca. Kupec se nadalje zaveže plačati davek na promet z nepremičninami in davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč. V skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) se z davkom na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč obdavči kapitalski dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo stavb. Zemljišča za gradnjo stavb za namene tega zakona so zemljišča, ki so kot zemljišča za gradnjo stavb evidentirana v registru nepremičnin, v skladu s predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin, ali zemljišča, ki so stavbna zemljišča, za katera občina potrdi, da ustrezajo kriterijem za določitev zemljišč za gradnjo stavb.
Na delu nepremičnin obstaja predkupna pravica v skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 in št. 58/12, v nadaljevanju ZKZ). Sklad KZG RS se obvezuje, da bo v roku 15 dni po komisijskem odpiranju ponudb v skladu z določili Zakona o kmetijskih zemljiščih objavil ponudbo za prodajo nepremičnin na pristojni upravni enoti po najvišji ponujeni ceni. Ponudnik najvišje cene je po izvršenem komisijskem odpiranju zavezan podati pisno izjavo o sprejemu ponudbe v skladu z določili 21. člena ZKZ. V primeru, da bo ponudnik najvišje cene izbran kot predkupni upravičenec v skladu s 23. členom ZKZ, se bo vplačani znesek varščine vštel v kupnino za zemljišče, v primeru neplačila kupnine se znesek varščine ne bo vračal ponudniku najvišje cene. V primeru, da ponudnik najvišje cene ne bo izbran kot predkupni upravičenec v skladu s 23. členom ZKZ, mu bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po prejetem zapisniku upravne enote o prispelih prijavah na ponudbo. V primeru, da ponudnik najvišje cene ne bo sprejel ponudbe za prodajo zemljišč objavljene na pristojni upravni enoti se mu vplačani znesek varščine ne bo vrnil.
Objava javnega razpisa ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 1. 7. 2015 ob 13. uri, na sedežu Sklada KZG RS, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije