Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015

Kazalo

1723. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2015, stran 4510.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 7. redni seji dne 4. 6. 2015 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2015
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Bovec za leto 2015 (Uradni list RS, št. 23/15, dne 3. 4. 2015) se spremeni 2. člen in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Določa se v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
5.781.994,43
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.746.180,80
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
2.798.283,00
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
2.331.433,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
236.350,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
230.500,00
706 DRUGI DAVKI
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
947.897,80
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
715.463,83
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
150,00
712 DENARNE KAZNI
2.800,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
182.100,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
47.383,97
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
114.139,53
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
110.805,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR. DOLG. SREDSTEV
3.334,53
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
150,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
150,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.230.363,93
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.045.362,05
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SRED. PRORAČ. EU
185.001,88
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
691.160,17
782 PREJETA SRED. IZ PROR. EU-ZA STRUKTURNO POLITIKO
691.160,17
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.622.760,25
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.692.681,33
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
491.690,00
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
77.674,70
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.103.972,97
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
17.002,20
409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
2.341,46
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.558.100,05
410 SUBVENCIJE
37.000,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
568.400,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
165.855,00
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
786.845,05
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.290.875,62
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
2.290.875,62
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
81.103,25
431 INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR. POR.
23.120,00
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
57.983,25
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (prih. - odhod.)
159.234,18
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
31.599,00
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
31.176,00
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
423,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
423,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
423,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)
31.176,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
0,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
357.397,19
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
357.397,19
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)
–166.987,01
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–357.397,19
XI.
NETO FINANCIRANJE
–159.234,18
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČ. OB KONCU PRET. LETA
166.987,01
«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015.
Št. 410-1/2014-5
Bovec, dne 4. junija 2015
Župan 
Občine Bovec
Valter Mlekuž l.r.